Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 28 ze dne 06.03.2012

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se splácením dluhu p. Břouškové, Blansko dle navrženého splátkového kalendáře a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Brichtovou, Blansko, a to dohodou k 06.03.2012.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/24 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/101870 v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice za kupní cenu 566.000 Kč

2. pan Ing. Mikulášek, Sloup za kupní cenu 536.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za kupní cenu 516.000 Kč

4. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 512.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/9 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2860/68040 panu Stloukalovi, Blansko za kupní cenu 560.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2790/90470 v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice za kupní cenu 543.000 Kč

2. pan Ing. Mikulášek, Sloup za kupní cenu 536.000 Kč

3. pan Musil, Blansko za kupní cenu 516.000 Kč

4. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 508.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy č. 2012/001/N-Pe na pronájem budovy hotelu Dukla spočívající v povolení podnájmu části prostor pro společnost TIPSPORT, a. s. za účelem provozování kurzových sázek.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 18,72 m2 + 6,74 m2 (chodba, WC) ve III. nadzemním podlaží budovy čp. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, společnosti DONERA s. r. o., zast. jednatelem RNDr. Tomášem Kalábem, Hlavní 337, 696 21 Prušánky; IČ: 28266919, za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok za kancelář a 340 Kč/m2/rok za příslušenství za účelem zřízení a provozování výjezdového stanoviště pro dopravu nemocných a raněných.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 84 o výměře 9,35 m2 + 7,57 m2 (chodba, WC) v I. nadzemním podlaží budovy čp. 32 na nám. Svobody 3, Blansko, společnosti BBN s. r. o, zast. Pavlem Šmerdou, se sídlem nám. Svobody 34/2, Blansko; IČ: 27712770, za nájemné ve výši 250 Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování redakce čtrnáctideníku Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.

Usnesení č. 9

Rada města projednala petici občanů proti zrušení autobusové zastávky Blansko – Metra, aut. stanice a konstatuje, že nastalou situaci město nemohlo nijak ovlivnit, protože se jedná o soukromý majetek, z něhož dopravci obdrželi výpověď. Současně vzala na vědomí informaci o zahájené přípravě náhradních autobusových zastávek na Bezručově ulici před bývalým Svazarmem.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 43 z 24. schůze rady města dne 20.12.2011 tak, že do odstavce b) tohoto usnesení se doplňují pozemky parc. č. 985/2 a parc. č. 985/3, oba trvalý travní porost v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o převzetí investorství se společností Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem pozemků případně jejich části parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/15 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/24 ostatní plocha, parc. č. 541/29 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha
a parc. č. 541/39 ostatní plocha,vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 984/24 ostatní plocha, parc. č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 180, parc. č. 960, parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 962, parc. č. 963, parc. č. 964, parc. č. 965/2, parc. č. 966, parc. č. 967/1, parc. č. 967/2 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 36.160 m2 společnosti Hydraulické stroje a zařízení
s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320 za nájemné, jak je uvedeno v materiálu odboru INV a v souladu s materiálem odboru INV k této věci, a to za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej výše uvedených pozemků společnosti Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko (pozemky v průmyslové zóně).

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej (po kolaudaci staveb) pozemků případně jejich části parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/15 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/24 ostatní plocha, parc. č. 541/29 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha a parc. č. 541/39 ostatní plocha,vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc.č. 984/23 ostatní plocha, parc.č. 984/24 ostatní plocha, parc.č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 180, parc. č. 960, parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 962, parc. č. 963, parc. č. 964, parc. č. 965/2, parc. č. 966, parc. č. 967/1, parc. č. 967/2 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko v průmyslové zóně o výměře cca 36.160 m2 za cenu 420 Kč/m2 za účelem zastavění průmyslovým areálem „Technologický park Blansko – Vojánky“ společnosti Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ 26911320, v souladu s předkládaným materiálem k této věci s tím, že investiční záměr bude v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu průmyslových zón, přičemž kupní cena bude hrazena dle struktury uvedené v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup přístupových komunikací vybudovaných v areálu, který bude zbudován společností Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320 v průmyslové zóně, do vlastnictví Města Blansko za cenu 1.000 Kč od vlastníka této stavby, a to v případě, kdy nedojde k realizaci areálu uvedenou společností v plném rozsahu, a tyto komunikace následně umožní zpřístupnění volných ploch v majetku města pro další investory.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemky ve vlastnictví Města Blanska zastavěné komunikací/cemi (vybudované oprávněným) v průmyslové zóně Blansko společnosti Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., IČ: 26911320, Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes plánovaný areál společností Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., IČ: 26911320, Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320, Blansko, v průmyslové zóně na pozemky ve vlastnictví Města Blansko, určené nyní pro prodej společnosti BLATA o výměře cca 6.140 m2,ve prospěch vlastníka těchto pozemků, nyní Město Blansko.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s bezplatným zřízením věcného břemene strpění provozování, údržby a obnovy stávající kanalizace v průmyslové zóně Blansko – Vojánky ve prospěch oprávněného Města Blansko, na dobu neurčitou se společností Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o převzetí investorství se společností BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem pozemků případně jejich části parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/10 ostatní plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 984/2 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 984/24 ostatní plocha, parc. č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 967/1, parc. č. 967/2, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko v průmyslové zóně o výměře cca 6.140 m2 za účelem rozšíření průmyslového areálu společnosti BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132 za nájemné, jak je uvedeno v materiálu odboru INV a v souladu
s materiálem odboru INV k této věci, a to za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej výše uvedených pozemků společnosti BLATA, s. r. o., Blansko (pozemky v průmyslové zóně).

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej (po kolaudaci staveb) pozemků, případně jejich části parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/10 ostatní plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 984/2 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 984/24 ostatní plocha, parc. č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 967/1, parc. č. 967/2, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko v průmyslové zóně o výměře cca 6.140 m2 za cenu 420 Kč/m2 za účelem rozšíření průmyslového areálu společnosti BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132
v souladu s předkládaným materiálem k této věci s tím, že investiční záměr bude v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu průmyslových zón, přičemž kupní cena bude hrazena dle struktury uvedené v materiálu odboru INV k této věci a dále s tím, že pokud společnost BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132 od záměru ustoupí, budou tyto pozemky nabídnuty společnosti Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320 k dokončení investičního záměru v jeho původní podobě.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s bezplatným zřízením věcného břemene strpění provozování, údržby a obnovy stávající dešťové kanalizace v průmyslové zóně Blansko ve prospěch oprávněného Města Blansko, na dobu neurčitou se společností BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132. 

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes stávající areál společnosti BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132 (dále jen BLATA)v průmyslové zóně na pozemky ve vlastnictví Města Blansko určené nyní pro prodej společnosti BLATA o výměře cca 6.140 m2,ve prospěch vlastníka těchto pozemků, nyní Město Blansko.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 4. přijatého na 5. zasedání zastupitelstva města dne 06.09.2011 tak, že spoluvlastnický podíl Města Blansko na pozemku parc. č. st. 2836 zastavěná plocha v k. ú. Blansko bude činit id. 6705/18804. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s uzavíráním dohod o přistoupení obcí ORP Blansko k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 004948.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se spolupořadatelstvím Města Blansko na benefiční akci „Vlčí máky válečným veteránům“.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na propagační materiály, pozvánky a vstupenky benefiční akce „Vlčí máky válečným veteránům“, pro Československou obec legionářskou, jednota Valtice.

Ing. Lubomír Toufar

starosta