Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 29 ze dne 20.03.2012

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2011.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s převodem uměleckých děl na Město Blansko.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Blansko a Českou zbrojovkou a. s. o prodeji použitých pistolí CZ 75 z výzbroje MP Blansko.

Usnesení č. 4

Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací uvedených po úpravě v předloženém materiálu.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje text veřejného oznámení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve znění podle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Usnesení č. 6

Rada jmenuje konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve složení podle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Usnesení č. 7

Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů základních škol a paní Bc. Janu Tesařovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů mateřských škol.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/13 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2011, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2012 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje,aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 na projekty podle předložené žádosti.

Usnesení č. 15

Rada stanovuje příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB limit mzdových prostředků pro rok 2012 a limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 29. schůzi rady města.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje nové znění provozního řádu Blanenských farmářských trhů.

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí aktuální stav příprav nového strategického plánu rozvoje města a ukládá předsedům a místopředsedům dotčených komisí rady:
- seznámit členy komisí na nejbližším zasedání příslušné komise s harmonogramem tvorby strategického plánu rozvoje města
- předložit pracovní návrh dílčích kapitol strategického plánu k projednání v komisích do konce května 2012.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zastavením exekuce č. j. 1NcE 788/2003-5 proti Vladimíru Jedlovi.

Usnesení č. 19

Rada města schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacené dávky sociální potřebnosti v celkové výši 6.118 Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje s účinností od 01.04.2012 ceník pečovatelské služby.

Usnesení č. 21

Rada města svěřuje rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko a pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 22

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu pozemku dle nájemní smlouvy číslo 2002-INV-S034/Ne-NS ze dne 11.12.2002.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s prominutím úroků z prodlení dle čl. VI Kupní smlouvy s dohodou o započtení pohledávek a uznání dluhu číslo 2011-INV-Poz-S074/VKS-mo/Ne, MM ze dne 30.06.2011, a to ve výši 50% z celé, dopočítané částky úroků. Tato prominutá částka úroků je podporou de minimis, poskytnutou městem dlužníkovi.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s ukončením smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S028/Ma-BBř ze dne 28.05.2008, a to dohodou smluvních stran, ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 266/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko mezi Městem Blansko a ALLIB Leasing s. r. o..

Usnesení č. 25

Rada ruší usnesení č. 27 z 27. schůze rady dne 14.02.2012.

Usnesení č. 26

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 20 m2 panu Staňkovi, Blansko a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře každé části cca 20 m2, tj. celkem 40 m2, za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem Blansko z toho důvodu, že si pozemek vyhledali a s tím, že odprodej pozemku bude realizován až po kolaudaci staveb, kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje obvyklá, na cenu již zastavěných pozemků a kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené. V případě, že na stavby nebude vydáno územní rozhodnutí, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a prodej nebude realizován. Smlouva bude časově omezena 5 let ode dne podpisu.

Usnesení č. 27

Rada nesouhlasí s pronájmem jedné části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansku panu Staňkovi, Blansko a souhlasí s pronájmem dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře každé části cca 20 m2, tj. celkem 40 m2, za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem Blansko z toho důvodu, že si pozemek vyhledali a za podmínek:

nájemní smlouva na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce, nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH zvyšování o inflaci od roku, následujícího po roce, ve kterém byla podepsána nájemní smlouva, termín dokončení výstavby do 5 let od podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva může být uzavřena až po rozhodnutí zastupitelstva ve věci prodeje předmětné části pozemku.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup pozemků parc. č. 345/5, parc. č. 343/70 a parc. č. 343/69, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků za cenu 240 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené nese město a kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí (pozemek pod chodníkem v Lažánkách).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zvýšením nájemného za obecní pozemky pod garážemi nesloužícími k podnikání na částku 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH s platností od 01.01.2013. Zvýšení nájemného bude provedeno formou uzavření dodatků k nájemním smlouvám.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku a plnění dluhu ve splátkách s paní Marečkovou, bytem Blansko tak, že dlužné nájemné dle nájemní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S025/NS-Ko ze dne 07.03.2011 na nájem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko, v celkové výši 17.584 Kč je splatné ve 12ti měsíčních splátkách, přičemž 11 splátek je ve výši 1.500 Kč a 12. splátka je ve výši 1.084 Kč. Splátky nájemného budou zvýšeny o úrok z prodlení dle čl. IV., odst. 5. nájemní smlouvy (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 1285 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 468 m2, parc. č. 1275 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 559 m2, parc. č. 1268 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 561 m2, parc. č 1300 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 561 m2, vše v k. ú. Blansko, zastavěných bytovými domy v Blansku, Chelčického 32, 48, 56 a 9. května 3, a to s pronájmem příslušných id. částí zastavěných pozemků vlastníkům bytových jednotek v uvedených domech, a to za nájemné 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 304/12 trvalý travní porost a parc. č. 307/5 trvalý travní porost, oba v k. ú. Blansko, o výměře cca 60 m2 paní Mgr. Dragonové a manželům Dragonovým, všichni bytem Blanskoza účelem vybudování parkovacích stání pro plánovanou novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 284/12 v k. ú. Blansko, za účelem parkování vozidel žadatelů a současně za účelem zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domu Hořická 1990/24, Blansko, za nájemné 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v lokalitě Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 31 z 27. rady města dne 14.02.2012 a to tak, že celé nově zní:
„Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzických osob, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží a alkoholických nápojů bez možnosti jejich konzumace na místě (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku)“.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/15 zahrada o výměře 398 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům (oplocená zahrádka v lokalitě Lovětín, pod Senior centrem Blansko a areálem Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 110 z 35. schůze rady města dne 02.09.2008 tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 620/65 ostatní plocha a 620/99 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko a usnesení se mění v části úplaty za zřízení břemene tak, že úplata je stanovena ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového venkovního vedení VN, realizovaného kabelem AIFe 42/7 + dva betonové sloupy, z toho jeden s trafostanicí a jeden jako podpěrný bod VN, a to vše na části obecního pozemku parc. č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska v rámci stavby „Blansko – TS sběrný dvůr“ na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m délky kabelu + 5.000 Kč/ks betonového sloupu, to vše + platná sazba DPH.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN na části obecního pozemku parc. č. 177/11 ostatní plocha v k. ú. Těchov v rámci stavby „Těchov – DP Moravčík“ na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m délky kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN na části obecního pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko – DP MUDr. Doležel“ na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m délky kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit poskytování příspěvků na vybudování nových bezbarierových nájezdů k bytovým domům (dále jen nájezd), přičemž za nový nájezd se považuje nájezd vybudovaný od 01.01.2012, ve výši 50 % prokazatelně vynaložených vlastních realizačních nákladů vlastníka bytového domu vč. DPH, max. však 10.000 Kč bez DPH na jeden nový bezbarierový nájezd.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Součkovou, Blansko, a to dohodou k 31.03.2012.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zařazením žádosti o byt pana Zuzáka, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s prominutím 50 % vyčísleného poplatku z prodlení panu Baráthovi, Blansko
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 43

Rada souhlasís přidělením přístřeší v domě Jungmannova 10, Blansko pro pana Štoudka, Blansko na dobu určitou do 31.08.2012.

Usnesení č. 44

Rada souhlasís uzavřením splátkového kalendáře s panem Štoudkem, Blansko s výší měsíční splátky 2.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se snížením minimální částky prodeje bytové jednotky č. 2073/16 na ul. Jasanová 24, Blansko, a to na částku 900.000 Kč.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s výpůjčkou kůlny bez čp. stojící na pozemku parc. č. st. 40 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Blansko, občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, zastoupenému vůdcem střediska Ing. Janem Pořízkem, Růžová 5, Blansko; IČ: 62073338, za účelem užívání jako dřevník a sklad.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti guape s. r. o. v případě, že dlužné nájemné bude uhrazeno nejpozději k 31.03.2012.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 4 ve II. PP domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Ing. Přichystalovi, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s pronájmem budovy bez čísla popisného naproti vlakovému nádraží na pozemku parc. č. st. 4342 v k. ú. Blansko, panu Rybářovi, Jedovnice, za nájemné ve výši 21.200 Kč/rok za účelem provozování prodejny elektrických kol a skútrů.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2012 a ponechává cenu za služby jako v roce 2011, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s vyřazením majetku IČ 8814 fyzickou likvidací.

Ing. Lubomír Toufar

starosta