Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 30 ze dne 03.04.2012

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – provoz oční optiky, a to kancelář, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,21 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – psychiatrické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnost č. 2 a 3 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,73 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – 1 počítače hp, 1 monitoru samsung, 1 tiskárny hp, určeného pro využití na pracovišti interního oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje poskytnutí daru, opotřebovaný a neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko v hodnotě 12.043,02 Kč bezúplatně převedený na Město Blansko, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, Blansko.

Usnesení č. 5

Rada vydává směrnici Řízení rizik.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři mezi Městem Blansko a FK Blansko podle předloženého návrhu.    

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 8

Rada zcela svěřuje odboru kancelář tajemníka ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce podle § 58 zákona o obcích.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Flekové, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Pořízkovi, Vavřinec.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Štrajtové, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na byty č. 27 a 37 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku a byt č. 40 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Veselá, Blansko, paní Meixnerová, Blansko a paní Burešová, Blansko.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Hlaváčovou, Brno dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb v roce 2012 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje po úpravách pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.04.2012 do 30.06.2012.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro manžele Danielovy, Blansko do 31.08.2012.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s prominutím poloviny penále ve výši 27.762 Kč pro manžele Danielovy, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s výší splátky 1.000 Kč pro manžele Danielovy, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s výměnou přístřeší paní Vintrové, Blansko za volné přístřeší č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se změnou smlouvy č. 2012/001/N-Pe na pronájem budovy hotelu Dukla spočívající v povolení podnájmu části prostor pro společnost TIPSPORT, a. s. za účelem provozování kurzových sázek.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 178 v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada (při ul. Horní Palava, Blansko).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 589/22 orná půda o výměře cca 40 m2 v k. ú. Dolní Lhota (část pozemku, která je zastavěna stavbou čerpací stanice), za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na něm.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 351/4 a 351/3, oba orná půda v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, nad cihelnou).

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha o výměře 7.574 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby bytových domů a souvisejících staveb, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy, za nájemné nejméně 34 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o míru inflace a odprodat plochu cca 4.000 m2 uvedených pozemků, které budou zastavěny stavbami bytových domů, garážových stání, soukromých parkovacích ploch a soukromé zeleně, za kupní cenu nejméně 1.500 Kč/m2, přičemž prodej může být realizován vždy nejdříve po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí, to vše společnosti TENZA Real s. r. o., IČ: 25576321, z důvodu změny podnikatelského záměru. Záměr bude zveřejněn do 03.05.2012, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky (§ 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – NTL plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 576/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 3959-10052/2012 z 05.03.2012 včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem v Brně, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene, spočívajícího vestrpění uložení a provozování dešťové kanalizace včetně práva přístupu a příjezdu, za účelem provozování oprav a údržby této kanalizace na pozemku parc. č. 1389/35 ostatní plocha v k. ú. Blansko vlastníkem tohoto pozemku, ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2011/000547/INV/OS z 29.06.2011 uzavřené mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko jako nájemcem na pronájem pozemků parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby bytového domu a souvisejících staveb, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 31.08.2012 (článek V., odst. 1., písm d.2) nájemní smlouvy) a termínu pro vydání kolaudačního souhlasu, a to do 31.03.2014 (článek V., odst. 1., písm d.3) nájemní smlouvy)

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínu pro uzavření směnné smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2011/000098/INV/BF z 29.06.2011, prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/000548/INV/OS z 29.06.2011 a prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/000291/INV/DS z 29.06.2011, a to do 31.07.2014. Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko.

Usnesení č. 30

Radanesouhlasí s podnětem pana Dvořáčka ze dne 15.03.2012 k novému posouzení dopravního opatření na ulici Rodkovského a B. Němcové, jelikož situace na této ulici byla odborně posouzena Policií ČR, dopravním inspektorátem a odborníky v pracovněprávním vztahu k vlastníkovi komunikace.

Usnesení č. 31

Radasouhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „Dolní Lhota – rekonstrukce NN + TS OPP“, číslo stavby SB-2619-076 se společností E.ON Distribuce, a. s., zastoupena na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 s tím, že jistina na dodržení závazků z této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč a její úhrada bude provedena nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.

Usnesení č. 32

Rada vydává směrnici Veřejné zakázky.

Ing. Lubomír Toufar

starosta