Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 30 ze dne 03.04.2012

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – provoz oční optiky, a to kancelář, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,21 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – psychiatrické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnost č. 2 a 3 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,73 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – 1 počítače hp, 1 monitoru samsung, 1 tiskárny hp, určeného pro využití na pracovišti interního oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje poskytnutí daru, opotřebovaný a neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko v hodnotě 12.043,02 Kč bezúplatně převedený na Město Blansko, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, Blansko.

Usnesení č. 5

Rada vydává směrnici Řízení rizik.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři mezi Městem Blansko a FK Blansko podle předloženého návrhu.    

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 8

Rada zcela svěřuje odboru kancelář tajemníka ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce podle § 58 zákona o obcích.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Flekové, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Pořízkovi, Vavřinec.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Štrajtové, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na byty č. 27 a 37 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku a byt č. 40 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Veselá, Blansko, paní Meixnerová, Blansko a paní Burešová, Blansko.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Hlaváčovou, Brno dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb v roce 2012 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje po úpravách pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.04.2012 do 30.06.2012.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro manžele Danielovy, Blansko do 31.08.2012.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s prominutím poloviny penále ve výši 27.762 Kč pro manžele Danielovy, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s výší splátky 1.000 Kč pro manžele Danielovy, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s výměnou přístřeší paní Vintrové, Blansko za volné přístřeší č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se změnou smlouvy č. 2012/001/N-Pe na pronájem budovy hotelu Dukla spočívající v povolení podnájmu části prostor pro společnost TIPSPORT, a. s. za účelem provozování kurzových sázek.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 178 v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada (při ul. Horní Palava, Blansko).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 589/22 orná půda o výměře cca 40 m2 v k. ú. Dolní Lhota (část pozemku, která je zastavěna stavbou čerpací stanice), za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na něm.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 351/4 a 351/3, oba orná půda v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, nad cihelnou).

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha o výměře 7.574 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby bytových domů a souvisejících staveb, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy, za nájemné nejméně 34 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o míru inflace a odprodat plochu cca 4.000 m2 uvedených pozemků, které budou zastavěny stavbami bytových domů, garážových stání, soukromých parkovacích ploch a soukromé zeleně, za kupní cenu nejméně 1.500 Kč/m2, přičemž prodej může být realizován vždy nejdříve po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí, to vše společnosti TENZA Real s. r. o., IČ: 25576321, z důvodu změny podnikatelského záměru. Záměr bude zveřejněn do 03.05.2012, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky (§ 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – NTL plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 576/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 3959-10052/2012 z 05.03.2012 včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem v Brně, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene, spočívajícího vestrpění uložení a provozování dešťové kanalizace včetně práva přístupu a příjezdu, za účelem provozování oprav a údržby této kanalizace na pozemku parc. č. 1389/35 ostatní plocha v k. ú. Blansko vlastníkem tohoto pozemku, ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2011/000547/INV/OS z 29.06.2011 uzavřené mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko jako nájemcem na pronájem pozemků parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby bytového domu a souvisejících staveb, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 31.08.2012 (článek V., odst. 1., písm d.2) nájemní smlouvy) a termínu pro vydání kolaudačního souhlasu, a to do 31.03.2014 (článek V., odst. 1., písm d.3) nájemní smlouvy)

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínu pro uzavření směnné smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2011/000098/INV/BF z 29.06.2011, prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/000548/INV/OS z 29.06.2011 a prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/000291/INV/DS z 29.06.2011, a to do 31.07.2014. Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko.

Usnesení č. 30

Radanesouhlasí s podnětem pana Dvořáčka ze dne 15.03.2012 k novému posouzení dopravního opatření na ulici Rodkovského a B. Němcové, jelikož situace na této ulici byla odborně posouzena Policií ČR, dopravním inspektorátem a odborníky v pracovněprávním vztahu k vlastníkovi komunikace.

Usnesení č. 31

Radasouhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „Dolní Lhota – rekonstrukce NN + TS OPP“, číslo stavby SB-2619-076 se společností E.ON Distribuce, a. s., zastoupena na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 s tím, že jistina na dodržení závazků z této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč a její úhrada bude provedena nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.

Usnesení č. 32

Rada vydává směrnici Veřejné zakázky.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.