Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 31 ze dne 17.04.2012

Usnesení č. 1
Rada potvrzuje, že paní Ludmila Slouková je v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelkou Školní jídelny Blansko, Rodkovského 2 v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP s. r. o. na uspořádání Venkovní diskotéky v areálu Restaurace U Zámečku dne 23.06.2012 v době od 20:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městských akcí: „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2012 v době od 14:00 do 01:00 hodin následujícího dne a „Historický jarmark“ v prostorách zámeckého parku dne 02.06.2012 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 52.844,07 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Blansko do provozních výdajů.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli KOLEJOVÁ o. s. na akci „Oslava 100 let kulturní památky Ježkův most v Blansku“, která se bude konat dne 02.06.2012 v okolí Ježkova mostu, a to na dobu od 08:00 do 18:00 hodin.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska na městskou akci „Historický jarmark“, která se bude konat v prostorách zámeckého parku dne 02.06.2012 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí, aby starosta města převzal záštitu nad koncertem Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012, který se bude konat v Dělnickém domě Blansko dne 27.05.2012 s tím, že případná finanční podpora koncertu bude realizována z části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů po schválení v radě.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 70.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Blansko, Salmova 17 na dofinancování nákladů hrazených z položky ostatní neinvestiční výdaje.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 70.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 na dofinancování nákladů hrazených z položky ostatní neinvestiční výdaje.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí informaci o uzavření provozu Městské knihovny Blansko pro veřejnost v měsících červenec a srpen 2012 z důvodů uvedených v předloženém materiálu.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko podala žádost o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 ve výši 100.000 Kč na rozšíření knihovního fondu.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 14
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2012 v Blansku.

Usnesení č. 15
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro sdružení Kolejová o. s. na uspořádání oslav 100. výročí Ježkova železničního mostu v roce 2012 v Blansku.

Usnesení č. 16
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, souhlasí s poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2012 a ukládá OKT předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí ze zapojením Města Blansko do projektu Krasobus včetně finanční participace na případně vzniklé ztrátě v sezoně 2012.

Usnesení č. 18
Rada města schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu “Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko” CZ. 1.04/3.1.03/78.00035, včetně příloh a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu paní Kostkové, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí paní Horáčkové, Blansko, a to do 31.12.2012.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí paní Lipovské, Blansko, a to do 31.12.2012.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru, a to pouze u bytů, kde ještě není nájem ve výši 56 Kč/m2 nebo 50,40 Kč/m2.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zařazením žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu paní Kutilové, Blansko, a to nejdříve od 01.01.2013.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Opatřilovou, Blansko dohodou k 30.04.2012.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s odstraněním objektu v Lažánkách čp. 33 a jeho vyřazením z majetku města a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením zmrzlinového výdejníku inventární číslo 1111 z majetku města z důvodu nefunkčnosti.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu nemovitostí, a to objektu čp. 1860 (včetně vnitřního vybavení, které je evidovaným majetkem města) na ul. Sladkovského 2b na pozemku parc. č. st. 2568 – zastavěná plocha o výměře 606 m2 , pozemku parc. č. st. 2568
- zastavěná plocha o výměře 606 m2 a pozemku parc. č. 787/4 – ovocný sad o výměře 2751 m2 se zahradním domkem vše v k. ú. Blansko, s podmínkami převodu:
- po dobu min. 30 let bude zachován současný účel nájmu, tj. služby a aktivity zacílené na rodinu a její podporu, v případě nedodržení této podmínky bude město Blansko oprávněno požádat o zpětný bezúplatný převod a případný nabyvatel se zavazuje na tuto žádost přistoupit. Totéž platí v případě zániku nabyvatele.
- žadatel uhradí náklady s převodem spojené, včetně daně
- žadatel nechá zpracovat znalecký posudek pro jednotlivé nemovitosti
- žadatel doloží přesný rozpis v současnosti prováděných aktivit
- žadatel souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene užívání prostor v současnosti užívaným městem Poradnou pro pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nadále pro město Blansko na dobu neurčitou
- žadatel souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene – 1 parkovacího místa v areálu pro Město
- žadatel souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene – přístupu k pozemku parc. č. st. 3973 a budově čp. 2438, na tomto pozemku postavené
- žadatel zajistí na svůj náklad samostatné měření spotřeby vody v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o napojení na Pult centralizované ochrany „LATIS“ Městské policie Blansko a zabezpečení služeb souvisejících s napojením objektu kompostárny.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska se společností ČAD Blansko, a. s., a to na dobu od 01. 5. 2012 do 30. 04. 2022. 

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 495/7 orná půda v k. ú. Horní Lhota.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 67 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Olešná u Blanska za účelem vjezdu na soukromé nemovitosti a jejich uzavření.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout dvě části pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře cca 1.000 m2 a cca 690 m2 , v k. ú. Klepačov.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky a části pozemků v k. ú. Blansko: část parc. č. 862/8 vodní plocha – rybník, parc. č. 862/51 ostatní plocha, parc. č. st. 2979 zastavěná plocha a nádvoří, část parc. č. 862/24 ostatní plocha, část parc. č. 862/50 ostatní plocha, část parc. č. 862/52 ostatní plocha, všechny o výměře cca 4.000 m2 za účelem užívání pozemků v tomto území k rybářské a rybochovné činnosti, jejich udržování, oprav zařízení na nich se nacházejících a k zájmové činnosti občanů, s podmínkou předkupního práva, jako práva věcného a případného zpětného odprodeje za stejnou kupní cenu (rybářský areál v lokalitě Sloupečník v Blansku).

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 859/5 vodní plocha a část parc. č. 859/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko (část potoka zatrubněného a část potoka přirozeného, vše v lokalitě Sloupečník v Blansku).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 70 m2 za účelem vybudování parkovacích stání pro plánovanou novostavbu polyfunkčního objektu na pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby parc. č. 567/1 ostatní plocha a parc. č. 584/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko (v areálu garáží při ulici Nádražní v Blansku, nad hotelem Macocha).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení VN a umístění rozvaděče VN v odběratelské trafostanici v budově v Blansku, na ul. Dvorské, vše v rámci stavby: „Blansko, kabelová smyčka VN+rozvaděč+DŘS Zás.t.K331“, a to na části obecních pozemků parc. č. 844/19 ostatní plocha, parc. č. 844/21 ostatní plocha, parc. č. 844/24 ostatní plocha a parc. č. st. 2771 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu v nabídnuté výši 10.000 Kč+platná sazba DPH.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s opravou hranice mezi pozemky parc. č. 1117/1 a 967 v k. ú. Těchov a mezi pozemky parc. č. 882 a parc. č. 967 v k. ú. Těchov, přičemž průběh hranic, na kterém se vlastníci shodli, je vyznačen v záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) č. 900, který je přílohou materiálu k této věci a souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení o opravě chybného geometrického a polohového určení (pozemky na Češkovicích)

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 808/15 zahrada o výměře 398 m2 v k. ú. Blansko paní Šustrové, bytem Blansko – Horní Lhota, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok bez DPH (oplocená zahrádka v lokalitě Lovětín, pod Senior centrem Blansko a areálem Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko, paní Audyové, Kuřim a panu Hrabcovi, Brno, za účelem provozování umístěného prodejního stánku v jejich vlastnictví, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží a alkoholických nápojů bez možnosti jejich konzumace na místě, za dohodnuté nájemné 21.212 Kč/rok 2012 bez DPH, zvyšované každoročně od 01.01.2013 o průměrnou míru inflace za předcházející kalendářní rok, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení, dle podmínek ukončení nájemní smlouvy a smluvní pokuty uvedených v materiálu odboru INV (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný převod (darování) pozemku parc. č. 448/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko z majetku ČR do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit převod pozemku parc. č. 247/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko z majetku ČR do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 179 ostatní plocha a 309 zahrada, oba v k. ú. Těchov, a to části pozemků o výměře cca 110 m2 (pás pozemku parc. č. 179 a 309 o šířce 6,5 m od hrany komunikace směrem do pozemku parc. č. 309 s tím, že brána na hřiště musí být zachována nebo přesunuta na jiné vhodné místo a s tím, že oplocení pozemku parc. č. 309 musí být posunuto tak, aby délka jednoho parkovacího stání byla od hrany komunikace 6,5 m maximálně), za účelem vybudování parkovacích stání a jejich užívání (před oplocením dětského hřiště – p. č. 179 a částečně i nyní za oplocením – p. č. 309).

Ing. Lubomír Toufar

starosta