Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 32 ze dne 15.05.2012

Usnesení č. 1

Rada odvolává z členství v komisi pro prevenci kriminality pana Jiřího Valnohu, DiS. a jmenuje za členku této komise Bc. Petru Zatloukalovou, DiS.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2012.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí organizační změny v úseku léčebně preventivní péče a ošetřovatelské péče Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí předběžnou informaci ředitelky Nemocnice Blansko o pokračující restrukturalizaci lůžkového fondu.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí pozastavení projektu vybudování Firemní školky Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 7/2012 „Pořízení gastroskopu pro interní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2012.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – mikrovlnné trouby Concept MT5517 pro technické oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s úhradou ztráty z rezervního fondu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 8/12 „Dodávka a instalace konvektomatu do stravovacího provozu Nemocnice Blansko s likvidací starého zařízení“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro provoz psychiatrické ambulance, místnost č. 2 a 3 a podíl na společných prostorách o celkové výměře 38,73 m² ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti NEO Ambulance s. r. o., se sídlem Brno, zastoupené jednatelem MUDr. Muchou PhD.

Usnesení č. 11

Rada ruší záměr pronájmu nebytových prostor pro provoz oční optiky, kancelář, provozní místnost a podíl na společných prostorách o celkové výměře 38,21 m² ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2012/13 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání akcí na zahrádce Restaurace Velvet v době od 20:00 do 01:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli RC Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blansko“, a to dne 14.07.2012 v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Martinu Klíčovi, Žernovník na uspořádání tanečních zábav a tanečních večerů ve venkovním areálu restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí informaci o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovních míst ředitelů základních a mateřských škol.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje po úpravách předložený návrh na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje převod částky 100.000 Kč z akce č. 4636 Příspěvky TJ na provoz na akci č. 670 Příspěvky TJ na činnost a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2012 a ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 20

Rada ukládá odboru ŠKOL předložit ke schválení zastupitelstvu města ty návrhy, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2012 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 110.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na dofinancování nákladů hrazených z položky ostatní neinvestiční výdaje.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje po úpravách rozpočtová opatření č. RO 1-12/2012 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu svěřit Radě města Blansko provádění rozpočtových opatření v rozsahu zapojení přijatých dotací a grantů do rozpočtu města a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.12.2011 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí výsledky inventarizací majetku a závazků Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2011.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 dle materiálu odboru FIN ze dne 06.05.2011.

Rada schvaluje závěrečný účet Města Blansko, včetně hospodaření příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města za rok 2011 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí informaci o změně při tvorbě rozpočtu na rok 2013 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje směrnici Vymáhání pohledávek Města Blansko.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje směrnici Majetek města a jeho evidence.

Usnesení č. 32

Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ze SFRB v celkové výši 500.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to SVJ Smetanova 7, Blansko, ve výši 300.000 Kč a paní Ivoně Nesrstové, bytem Blansko ve výši 200.000 Kč a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33

Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ze FRB panu Květoslavu Horákovi, bytem Blansko ve výši 60.000 Kč a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Veselé, Blansko.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1, Blansko v tomto pořadí: paní Meixnerová, Blansko a paní Burešová, Blansko.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ a ukládá odboru SOC předložit smlouvu k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje odpis čtyř pohledávek za vyplacené dávky sociální potřebnosti v celkové výši 9.767 Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 50 tis. Kč v rámci výzvy Jihomoravského kraje „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2012 na realizaci projektu „Nová rodina – cyklus přednášek a aktivit pro rekonstruované rodiny“ na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 39

Rada vyčleňuje na zkušební dobu 6 měsíců místnosti č. 12, 13 a 14 v domě Jungmannova 10, Blansko, pro ubytování bezdomovců za podmínek uvedených v materiálu, po úpravách.

Usnesení č. 40

Rada uděluje výjimku z usnesení č. 17 z 68. schůze konané dne 22.12.1997 v případě uzavírání smluv na ubytování v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje přijetí pana Sekaniny, Blansko, jako správce domu Jungmannova 10, Blansko, a souhlasí s jeho ubytováním v bytě č. 5, Jungmannova 10, Blansko, na dobu určitou 6 měsíců za podmínek uvedených v materiálu, po úpravách.

Usnesení č. 42

Rada svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání smluv o ubytování bezdomovců a správce v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Václavkovou, Blansko dohodou k 15.05.2012.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s panem Slabým, Blansko dohodou k 15.05.2012.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu paní Kostkové, Blansko, a to do 31.08.2012.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3870/244365 v následujícím pořadí:

1. paní Krajíčková, Olomučany za cenu 769.000 Kč

2. paní Kašpárková, Obůrka za cenu 761.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko za cenu 750.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68210 v následujícím pořadí:

1. paní Mikulášková, Adamov a pan Sedlák, Kotvrdovice za cenu 555.000 Kč

2. pan Pelikán, Blansko za cenu 530.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za cenu 519.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2860/68110 v následujícím pořadí:

1. paní Blažková, Blansko za cenu 575.000 Kč

2. pan Mikulášek, Sloup za cenu 552.000 Kč

3. pan Pelikán, Blansko za cenu 540.000 Kč

4. paní Matušková, Blansko za cenu 536.000 Kč

5. pan Matuška, Blansko za cenu 516.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/10 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68550 v následujícím pořadí:

1. pan Pelikán, Blansko za cenu 540.000 Kč

2. paní Matušková, Blansko za cenu 522.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za cenu 508.000 Kč

4. pan Matuška, Blansko za cenu 502.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/23 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/101870 v následujícím pořadí:

1. paní Němcová, Blansko za cenu 590.000 Kč

2. paní Mikulášková, Adamov a pan Miroslav Sedlák, Kotvrdovice za cenu 555.000 Kč

3. pan Mikulášek, Sloup za cenu 552.000 Kč

4. paní Blažková, Blansko za cenu 550.000 Kč

5. paní Matušková, Blansko za cenu 536.000 Kč

6. pan Matuška, Blansko za cenu 518.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 31 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/116330 v následujícím pořadí:

1. pan Pelikán, Blansko za cenu 560.000 Kč

2. paní Mikulášková, Adamov a pan Miroslav Sedlák, Kotvrdovice za cenu 555.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za cenu 519.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 51 o velikosti 2+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/10 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 563/7394 v následujícím pořadí:

1. pan Šaroun, Blansko za cenu 1.102.900 Kč

2. paní Plhoňová, Rájec-Jestřebí za cenu 918.100 Kč

3. pan Plhoň, Doubravice nad Svitavou za cenu 908.040 Kč

4. pan Matuška, Blansko za cenu 900.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 71 o velikosti 2+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 563/7394 v následujícím pořadí:

1. paní Plhoňová, Rájec-Jestřebí za cenu 921.100 Kč

2. pan Plhoň, Doubravice nad Svitavou za cenu 911.040 Kč

3. pan Matuška, Blansko za cenu 900.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/9 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68555 paní Matuškové, Blansko za cenu 526.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/15 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/68545 paní Matuškové, Blansko za cenu 526.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu panu Farlíkovi, Blansko z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 7A v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší panu Farlíkovi, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Červenky, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Pernici, Blansko z důvodu spoluvlastnictví bytu.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bytu o velikosti 2+1 dle materiálu odboru.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí se snížením nájemného za 1 konání pátečních trhů dle žádosti obstaratele a nájemce, Služeb Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor, ordinace v domě Pod Javory 32, Blansko, paní MUDr. Hlaváčové s 3měsíční výpovědní lhůtou, z důvodu II. etapy výstavby podporovaných bytů. Na pronájem ordinace je vázán nájem bytu. Případné řešení prodloužení nájmu bytu je nutno řešit v rámci výpovědní lhůty.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Jedly, Blansko, za nájemné ve výši 1.376 Kč z důvodu zastavení exekuce.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Jedly, Blansko, a to smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč z důvodu zastavení exekuce a doporučuje k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Černé, Chelčického 48, Blansko, za nájemné z bytu č. 28 na ul. Chelčického 48, Blansko, ve výši 24.788 Kč, z důvodu úmrtí a doporučuje k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje prodej sběrné sítě (nádob) na tříděný sběr společnosti EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 s tím, že návrh kupní smlouvy bude radě předložen k odsouhlasení.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje převzetí sběrné sítě (nádob) na tříděný sběr od společnosti EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 do výpůjčky s tím, že návrh smlouvy o výpůjčce bude radě předložen k odsouhlasení.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje ukončení provozování sběrného střediska odpadů společností SITA CZ a. s., Španělská 10/1073, Praha 2, IČ: 25638955 a to k termínu 31.12.2012.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje výpověď svozové firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, Praha 10, IČ: 49356089 a to k datu 31.12.2012.

Usnesení č. 70

Rada pověřuje odbor KOM zadáním výběrového řízení na firmu, která zabezpečí pro město Blansko nakládání s odpady, včetně provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě.

Usnesení č. 71

Rada bere na vědomí informace z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje směrnici Základní pravidla vztahů mezi zakladatelem, t. j. Městem Blansko a jím založenými společnostmi.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2011 tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 74

Rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2011 ve výši 505.976,92 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2011 tak, jak byla předložena a dále v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu ztráty ve výši 533.809,55 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení č. 77

Rada schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 319/8 ostatní plocha a parc. č. 309 zahrada, oba v k. ú. Těchov o výměře celkem cca 240 m2, za účelem vybudování parkovacích stání a jejich užívání s tím, že investor provede posunutí stávajícího oplocení na novou hranici a výsadbu zeleně za oplocením, vše jak je vyznačeno na přiloženém snímku z kat. mapy, vlastním nákladem (Obůrka, část pozemku parc. č. 309 na severozápadním okraji plochy pozemku).

Usnesení č. 79

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou tomu ze tří žadatelů (Miadik, Charvátovi, Diblíková), který nabídne ve stanoveném termínu v zalepené obálce nejvyšší roční nájemné, přičemž nejnižší nabídka činí 1.452 Kč/rok (při ul. Horní Palava, Blansko).

Usnesení č. 80

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 40 m2 paní Subašić, Blansko, za účelem vybudování parkovacích stání vlastním nákladem a jejich užívání pro plánovanou novostavbu polyfunkčního objektu na pozemcích parc. č. 567/1 ostatní plocha a parc. č. 584/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, ve vlastnictví paní Subašić za podmínky, že vypůjčitel vybuduje příjezdovou komunikaci na pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, v délce cca 84 m vlastním nákladem (viz příloha), na dobu určitou 20 let s tím, že po uplynutí této doby bude uzavřena nájemní smlouva za nájemné v té době obvyklé (areál řadových garáží za hotelem Macocha).

Usnesení č. 81

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup vybudované komunikace na pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to po kolaudaci stavby, od vlastníka stavby, za cenu 1.000 Kč (areál řadových garáží za hotelem Macocha).

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. 67 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vjezdu na soukromé nemovitosti a jejich uzavření, panu Petru Kuncovi, bytem Olešná, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti.

Usnesení č. 83

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města odprodej části pozemku parc. č. 589/22 orná půda o výměře cca 40 m2 v k. ú. Dolní Lhota (část pozemku, která je zastavěna stavbou čerpací stanice), za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na něm, a to vlastníku budovy, nyní Kalcit s. r. o., IČ: 26245311, ale až po vydání souhlasu s dělením pozemku stavebním úřadem a po geometrickém zaměření zastavěného pozemku s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem (až za zastavěný pozemek) a kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 84

Rada ruší usnesení č. 32 z 29. schůze ze dne 20.03.2012.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 304/12 trvalý travní porost a parc. č. 307/5 trvalý travní porost, oba v k. ú. Blansko, o výměře 25 m2 paní Mgr. Dragonové a manželům Dragonovým, všichni bytem Blanskoza účelem vybudování parkovacích stání pro plánovanou novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 284/12 v k. ú. Blansko, za účelem parkování vozidel žadatelů a současně za účelem zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domu Hořická 1990/24, Blansko, za nájemné 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v lokalitě Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 86

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového nadzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Moravostav“, a to na části mimo jiné obecního pozemku parc. č. 1406/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového telekomunikačního vedení v rámci stavby: „Blansko, ul. Krajní, obnova, ÚPS“, a to na části obecních pozemků parc. č. 881/63, 885/28, 885/29, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, Praha jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení VN a umístění rozvaděče VN v odběratelské trafostanici v budově v Blansku, na ul. Smetanova, vše v rámci stavby: „Blansko, kab. sm. VN + rozvaděč + DŘT Zás. t. K317“, a to na části obecních pozemků parc. č. st. 1629/1, parc. č. st. 1629/2, parc. č. 780/4, 784/5, 1352/33, 1352/34, 1380/3, 1425/1, 1426, 1454, 1717, 1453, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH.

Usnesení č. 89

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení VN a umístění rozvaděče VN v odběratelské trafostanici v budově v Blansku, na ul. Pod Javory, vše v rámci stavby: „Blansko, kab. sm. VN + rozvaděč + DŘT Zás. t. K332“, a to na části obecních pozemků parc. č. 620/71, 620/80, 620/94, 620/97, 620/95, vše ostatní plocha a parc. č. st. 4044 zast. plocha, vše v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH.

Usnesení č. 90

Rada pověřuje starostu k projednání a podpisu dodatku ke smlouvě„Dohoda o úpravě práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vadami plnění uskutečněných v rámci investičních akcí „bytové domy Písečná – Blansko (90 bytových jednotek) a „Garáže – Písečná“ v Blansku ze dne 12.01.2011, upravujícím termíny odstranění vad a nedodělků v souladu s usnesením č. 52 přijatém na 24. schůzi rady dne 20.12.2011 (tj. do 31.05.2012) a výši pozastávky do 30.04.2013.

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu zřídit na 20 let zástavní právo k nemovitosti – budově č. p. 2243 v k. ú. Blansko a obci Blansko ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj z důvodu zajištění závazku vyplývajícího z dotačního podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“.

Usnesení č. 92

Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení částky 640 tis. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Usnesení č. 93

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko úpravu územního vymezení severního okraje částí města Blansko v souladu s rozsahem PZ Vojánky.

Usnesení č. 94

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vymezení prostoru ul. Na Lukách od místa stávající stykové křižovatky silnice III/37937 s místní komunikací v ul. Komenského na straně severní a místa budoucí stykové křižovatky ul. Luční a Na Brankách na straně jižní.

Usnesení č. 95

Rada ukládá odboru INV sledovat možnost využití podnětu na pojmenování ulice nebo veřejného prostranství ve spojení s osobou bývalého presidenta Edvarda Beneše v budoucích projektech úprav centra města Blansko nebo jiných vhodných lokalitách.

Usnesení č. 96

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2012.

Usnesení č. 97

Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 98

Rada schvaluje po úpravě návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta