Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 34 ze dne 19.06.2012

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 9/12 „Dodávka analyzátoru na ONM Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2012.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/12 „Dodávka a instalace přístroje na rehabilitaci horní a dolní končetiny pro oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/12 „Dodávka a instalace úprav a doplnění hromosvodů Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím peněžitého daru ve výši 505.000 Kč od společnosti AMGEN, s. r. o., IČ: 27117804, sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46. Peněžní prostředky budou použity na nákup dezinfektoru endoskopů a videokolonoskopů pro jednodenní chirurgii Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje návrh Komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2012 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání filmových představení Letního kinematografu bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 29.07. – 01.08.2012 v době od 21:00 do 23:30 hodin.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Bravin Group s. r. o. na uspořádání tanečních večerů s živou a reprodukovanou hudbou v prostorách Restaurace U Zámečku (včetně letní zahrádky) v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Těchov na uspořádání taneční zábavy v areálu za kulturním domem na Těchově dne 21.07.2012 v době od 20:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s bezplatným zapůjčením areálu hřiště v Dolní Lhotě Sdružení malá kopaná Blansko na uspořádání 19. ročníku turnaje v malé kopané dne 30.06.2012 v době od 10:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Sdružení malá kopaná Blansko na uspořádání
19. ročníku turnaje v malé kopané včetně následné hudební produkce v areálu hřiště v Dolní Lhotě den 30.06.2012 v době od 10:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Římskokatolická farnost Blansko na uspořádání 4. cyrilometodějské pouti v prostranství nad kaplí v městské části Lažánky dne 01.07.2012 v době od 14:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Sobotkovi, Blansko na uspořádání hudebních večerů na zahrádce Restaurace Dělnický dům v době od 17:00 do 24:00 hodin v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Hotel Panorama na uspořádání hudební produkce s živou a reprodukovanou hudbou dne 21.06.2012 v době od 18:00 do 03:00 následujícího dne v prostorách hotelu.

Usnesení č. 14

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, PaedDr. Jitku Weinhöferovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 15

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Janu Mašátovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 16

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Jarmilu Jalovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 17

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Miloslavu Charvátovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 18

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Bc. Dušana Krumnikla na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 19

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Simonu Polákovou na pracovní místo ředitele Základní školy Blansko, Erbenova 13 na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 20

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Pavla Nezvala na pracovní místo ředitele Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 21

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Evu Kadrmasovou na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 na období 6 let s účinností ode dne 1. srpna 2012.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska na akci Letní kinematograf bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 29.07. – 01.08.2012, vždy v době od 21:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace ze 150 dětí na 162 dětí, a to s účinností od 01.09.2012. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 24

Rada povoluje od 01.09.2012 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, na počet 27 dětí.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2012. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/13.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportovišť ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o. na uspořádání sportovních akcí:

  • Republikové přebory tělesně postižených – kuželky (termín konání 14.04.2012)

  • Mistrovství ČR družstev tělesně postižených – kuželky (termín konání 24.11.2012).

Usnesení č. 28

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 ve výši 20.000 Kč na projekt „Vánoční koncert 2012“.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Vánoční koncert 2012“.

Usnesení č. 30

Rada bere na vědomí informaci o výsledku soudního sporu s manžely Ducháčkovými a souhlasí s dalším postupem v této věci podle doporučení předloženého právním oddělením OKT.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s prominutím poloviny úroků z prodlení Ing. Radovanu Boudnému ve výši 8.278 Kč a s úhradou zbývajících úroků z prodlení ve výši 8.278 Kč v 9 měsíčních splátkách (8 splátek po 1.000 Kč a poslední devátá splátka ve výši 278 Kč).

Usnesení č. 32

Rada byla seznámenabere na vědomí Strategický plán Leader Místní akční skupiny Moravský kras pro období 2007-2013.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zařazením území města Blansko do územní působnosti Místní akční skupiny Moravský kras o. s.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 14 – 19/2012 a ZRR 1/2012.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje směrnici Tvorba a kontrola rozpočtu města Blansko“.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 5.176,50 Kč vůči p. Miroslavu Černému bytem Blansko z nezaplacené faktury č. KOF000541.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Žilkové, Blansko.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Zdražílková, Adamov a paní Stará, Adamov.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Liznové, Blansko.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: pan Hrubý, Blansko a paní Meixnerová, Blansko.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Rosenbergovou, Brno, dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Slugeňové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Minářové, Blansko, a to na dobu jednoho roku

Usnesení č. 44

Rada schvaluje náhradnici na poskytnutí ubytování v bytech č. 15 a 16 určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Alexovou, Blansko.

Usnesení č. 45

Rada podporuje zařazení projektového záměru Senior centrum Blansko, p. o. – Domov se zvláštním režimem, Liga vozíčkářů, o. s. – sociální rehabilitace do sítě sociálních služeb města Blansko.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“ CZ. 1.04/3.1.03/78.00036a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje směrnici Cestovní náhrady.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č.: 13285/12/OKH ve výši 1.000.000 Kč na nákup nového dopravního JSDH Těchov.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na akce pořádané ke 150. výročí založení sboru Rastislav Blansko.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 1117/1 v k. ú. Těchov, jak je vyznačena na snímku z kat. mapy (od komunikace zůstane pás o šířce 3m obecní) o výměře cca 720 m2 za pozemek parc. č. 1105/3 v k. ú. Těchov ve vlastnictví Akcim a. s. s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200 Kč/m2 a s tím, že společnost Euroregion a. s., jako vlastník pozemku parc. č. 1106/171 v k. ú. Těchov zřídí ve prospěch Města Blansko věcné břemeno, spočívající v umístění a provozování, opravách a údržbě autobusové zastávky (dle projektové dokumentace 05-2011, zpracované Ing. Lukášem Novotným) a průchodu k ní na části pozemku parc. č. 1106/171 v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

V případě, že město získá do vlastnictví pozemky naproti hotelu Panorama (v délce hotelu, p. č. 319/10 a 319/11) po levé straně komunikace z Blanska na Obůrku, umožní parkování návštěvníků hotelu na tomto pásu pozemků, formou zřízení břemene ve prospěch vlastníka hotelu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat, případně darovat pozemky parc. č. 480 zastavěná plocha o výměře 28 m2 a parc. č. 481 ostatní plocha o výměře 1041 m2, oba
v k. ú. Těchov, lokalita Obůrka, a to z důvodu umístění vodohospodářských zařízení na nich, za účelem sjednocení vztahu pozemků a zařízení na nich (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku p. č. 820/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 za účelem provedení přístavby k řadové garáži na pozemku parc. č. 3457 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za podmínky, že stavební řízení prokáže, že stavbu lze v místě realizovat.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu částí pozemků parc. č. 688/1 a 689/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 100 m2 dle nájemní smlouvy číslo SMM-NS/95/96/Ne ze dne 30.11.1996, a to ze strany pronajímatele s šestiměsíční výpovědní lhůtou, z důvodů nemožnosti dosažení dohody o ukončení nájmu ze strany nájemců (lokalita Ve Žlíbkách).

Usnesení č. 54

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 688/1 a 689/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 100 m2 za účelem užívání jako zahrada s tím, že záměr bude zveřejněn až dne 03.09.2012.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 93/1 ostatní plocha o výměře cca 500 m2, pozemek parc. č. 92/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, která je zastavěná částí budovy restaurace a pozemek parc. č. 92/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 včetně stavby suchého WC na tomto pozemku postaveném, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem pořádání kulturních akcí (tanečních zábav a tanečních večerů) v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Blansko a celoroční údržby venkovního areálu restaurace „U Kaštánka“ včetně zděného objektu suchých WC (před restaurací „U Kaštánka“ v Horní Lhotě u Blanska).

Usnesení č. 56

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2028/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 128 m2 , který je částečně zastavěný stavbou bez čp/če ve vlastnictví právnické osoby a částečně tvoří zpevněnou přístupovou plochu před stavbou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a sjednocení vlastnických práv a s úhradou náhrady za užívání pozemku dva roky zpětně ve výši 45 Kč/m2/rok (na ulici Masarykova v Blansku, vedle bytových domů Mahenova 12 a 14).

Usnesení č. 57

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 150 m2 za účelem rozšíření zahrady fyzických osob (v lokalitě Sloupečník, travnatá plocha v blízkosti rybníku).

Usnesení č. 58

Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na rozvoj lokalit k bydlení společnosti TP DOMY s. r. o. na splaškovou kanalizaci a vodovod a nedoporučuje žádost k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 59

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu pozemků dle smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29.08.2002 ve znění dodatků a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout, popřípadě odprodat pozemky parc. č. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1889 m2 a parc. č. 1022/22 ostatní plocha o výměře 2.736 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnického vztahu budovy a zastavěného pozemku a za účelem užívání okolního pozemku jako zázemí budovy čp. 2469 v Blansku, a to novému vlastníku budovy čp. 2429 v Blansku, Poříčí 21 (pozemek pod budovou a v areálu dříve OMSZ).

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s doplněním nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S078/NS-Ne ze dne 25.04.2005 v tom smyslu, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci v tomto materiálu.

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup pozemku parc. č. 319/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2 v k. ú. Těchov a výkup části pozemku parc. č. 319/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k. ú. Těchov, od vlastníků pozemků do vlastnictví Města Blansko, za cenu 250 Kč/m2,za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že náklady s převodem pozemků spojené hradí nabyvatel (pozemky komunikace naproti hotelu Panorama Češkovice).

Usnesení č. 62

Rada bere na vědomí, že nájemcem části pozemku parc. č. 304/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2 dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/100/94/Ko ze dne 28.09.1994 ve znění dodatku č. 1 je paní Hynštová, Blansko (pozemek na Starém Blansku, ul. Pod Strání).

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Olešná – obnova TS Mackův mlýn“, a to na části mimo jiné obecního pozemku parc. č. 522 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – obnova olejových kabelů NN – ul. Zborovecká“, a to na části mimo jiné obecního pozemku parc. č. 880/2 orná půda v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – DP Vaněk“, a to na části obecního pozemku parc. č. 1357/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení, nejméně však ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – TS Hluchov“, a to na části mimo jiné obecních pozemků parc. č. 1356, 1185/16, 1080/18, 1357/1, 1127/10, 1127/2, 1151, 1154/9, 1154/5, 1357/2, 1080/10, vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Hořavová“, a to na části obecního pozemku parc. č. 1185/16 zahrada v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat, opravovat a udržovat na části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. Těchov stavbu plynárenského zařízení – plynovod STL včetně jeho součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na tuto dotčenou část pozemku, to vše ve prospěch oprávněného JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 1, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě nejméně však ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – DP Libra“, a to na části obecního pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 982/2 a 981/2, oba ostatní plocha
v k. ú. Blansko, a umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení VN na částech pozemků parc. č. 985/3, 985/2, oba trvalý travní porost, parc. č. 1364/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko, to vše v rámci stavby „Blansko – TS Červenec“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 9, 55/6, 55/4, 56, všechny ostatní plocha v k. ú. Klepačov, v rámci stavby „Klepačov – DS, Klíma“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nové kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 63 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota, v rámci stavby „Dolní Lhota – úprava DS, 4b.j. Kudry“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy přípojky nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby veřejné telekomunikační sítě, číslo stavby NIUMT_78BSC_BLHOR_PDOK BLHOR, do částí pozemků parc. č. 14,15,300 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hořice u Blanska ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha, Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 74

Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 108 z 74. rady města dne 18.05.2010, a to tak, že celé nově zní: „Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc.č. 589/8 v k.ú. Dolní Lhota, ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, a to umístění, provozování, oprav a údržby nového stožáru č. 19 VVN 110 kV a vedení VVN v rámci stavby „SF32100408001 Vd 110 kV 525, rekonstrukce“, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč+ platná sazba DPH“.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 31 z 4. schůze rady města dne 01.02.2011 v tom smyslu, že se jedná o „přípojky NN-venkovní a zemní“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný. K dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2011-INV-Poz-S014/BS-Bř/Ne ze dne 22.02.2011 budou přiloženy nové situační plánky stavby.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 319/8 ostatní plocha a parc. č. 309 zahrada, oba v k. ú. Těchov o výměře celkem cca 240 m2, za účelem vybudování maximálně možného počtu parkovacích stání na předmětu výpůjčky a jejich užívání, a to panu Petrušovi a panu Nečasovi, oba bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že v rámci stavby provede vypůjčitel posunutí stávajícího oplocení pozemku p. č. 309 v k. ú. Těchov na novou hranici a provede výsadbu zeleně za oplocením, vše jak je vyznačeno na přiloženém snímku z kat. mapy, vše vlastním nákladem (Obůrka, část pozemku parc. č. 309 na severozápadním okraji plochy pozemku).

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 40 m2 paní Subašić, Blansko, za účelem vybudování parkovacích stání vlastním nákladem a jejich užívání pro plánovanou novostavbu polyfunkčního objektu na pozemcích parc. č. 567/1 ostatní plocha a parc. č. 584/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, ve vlastnictví paní Subašić za podmínky, že vypůjčitel vybuduje příjezdovou komunikaci na pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, v délce cca 84 m vlastním nákladem (viz příloha), na dobu určitou 20 let s tím, že po uplynutí této doby bude uzavřena nájemní smlouva za nájemné v té době obvyklé (areál řadových garáží za hotelem Macocha, ulice Svitavská).

Usnesení č. 78

Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 40 m2 společnosti terrazza s. r. o., IČ: 28313526, se sídlem Svitavská 2398/31a, Blansko, z důvodů uvedených v předchozím usnesení (areál řadových garáží za hotelem Macocha, ulice Svitavská).

Usnesení č. 79

Radabere na vědomí podnět dle zákona 128/2000 Sb. pana Luďka Dvořáčka doručený 16.05.2012.

Usnesení č. 80

Radasouhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „LC Háj II. etapa“ na pozemku Města Blanska parc. č. 524 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska se společností Lesy města Brna, a. s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, IČ: 60713356, přičemž složení jistiny se pro tento případ neukládá.

Usnesení č. 81

Radasouhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „Blansko – TS Hluchov“, se společnostíE.ON Distribuce, a. s.,zastoupena na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společnostíE.ON Česká republika, s. r. o.,se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591nebo jimi pověřeným zhotovitelem s tím, že jistina na dodržení závazků z této smlouvy je stanovena ve výši 40.000 Kč a její úhrada bude provedena nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.

Usnesení č. 82

Radasouhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „Blansko – obnova olejových kabelů NN – ul. Zborovecká“, se společnostíE.ON Distribuce, a. s.,zastoupena na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společnostíE.ON Česká republika, s. r. o.,se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591nebo jimi pověřeným zhotovitelem s tím, že jistina na dodržení závazků z této smlouvy je stanovena ve výši 20.000 Kč a její úhrada bude provedena nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.

Usnesení č. 83

Radasouhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „Blansko – TS Červenec“, se společností E.ON Distribuce, a. s., zastoupena na základě plné moci ze dne 12.3.2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591nebo jimi pověřeným zhotovitelem s tím, že jistina na dodržení závazků z této smlouvy je stanovena ve výši 20.000 Kč a její úhrada bude provedena nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemcích parc. č. 511/12, 511/14, 486/4 ve vlastnictví pana Sedláka, bytem Jedovnice dle materiálu této věci.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Doležela, Blansko dohodou k 30.06.2012.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Macháčkovou, Blansko s výší měsíční splátky 5.000 Kč.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Macháčkové, Blansko do 31.10.2012.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Petlachové, Blansko do 31.12.2012.

Usnesení č. 89

Rada nesouhlasí s výměnou bytu paní Lipovské, Blansko.

Usnesení č. 90

Rada nesouhlasí s ubytováním pana Růžičky, Blansko, v domě Jungmannova 10.

Usnesení č. 91

Rada nesouhlasí s ubytováním rodiny Gažové, Adamov, v domě Jungmannova 10.

Usnesení č. 92

Rada nesouhlasí s ubytováním pana Baláže, Blansko, v domě Jungmannova 10.

Usnesení č. 93

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.07.2012 do 30.09.2012.

Usnesení č. 94

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní MUDr. Hlaváčové v domě Pod Javory 32, Blansko, a to do 30.11.2012.

Usnesení č. 95

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 96

Rada souhlasí s výměnou ubytování pana Sekaniny, a to do místností č. 4/1.

Usnesení č. 97

Rada souhlasí, aby Technické služby Blansko, s. r. o. zakoupily nový samosběrný zametací stroj pro úklid komunikací a chodníků.

Usnesení č. 98

Rada souhlasí se zveřejněním záměru provést změnu nájemní smlouvy č. 2003-KOM-S082/Pe a č. 13/99/NP/Ku na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko spočívající ve změně osoby nájemce GAME LAND s. r. o. na společnost MaDoCompany s. r. o., která je jediným společníkem původního nájemce.

Usnesení č. 99

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v přízemí budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND, s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro COLOSEUM NEMOVITOSTI s. r. o., zastoupenou jednatelem Davidem Ševčíkem, Květná 167/3, Brno, IČ: 27740935 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 100

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2005-KOM-S067/Pe se společností C.T.S. studio, a. s. dohodou k 30.06.2012.

Usnesení č. 101

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části střechy bývalého kulturního domu v Lažánkách o rozměru cca 1 × 1 m u nepoužívaného anténního stožáru za účelem umístění antény. Minimální částka za nájem musí činit 1.500 Kč/rok.

Usnesení č. 102

Rada souhlasí s objednáním likvidace biologicky rozložitelného odpadu u společnosti VIA ALTA a. s. pro rok 2012.

Usnesení č. 103

Rada schvaluje změnu termínu výpovědi svozové firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská1321/38a, Praha 10, IČ: 49356089 a to k datu 31.05.2013.

Usnesení č. 104

Rada schvaluje Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta