Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 35 ze dne 10.07.2012

Usnesení č. 1

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Město Blansko ve výši 2.000.000 Kč na projekt „MKD Blansko – rozšíření jídelny“ za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodej půdy bytového domu Údolní 1168/23 postaveného na pozemcích parc. č. st. 1260/1 o výměře 46 m2, parc. č. st. 1260/2 o výměře 22 m2 (město je vlastníkem ½ pozemku) a parc. č. st. 1260/3 o výměře 305 m2, a uvedených pozemků, vše v k. ú. Blansko za minimální cenu 1.250 tis. Kč, s tím, že žadatel uvede ve své žádosti svůj návrh majetkového řešení po provedení nástavby.

Usnesení č. 3

Rada revokuje usnesení č. 39 z 32. schůze rady konané dne 15.05.2012.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s ubytováním bezdomovců ve volných místnostech (určených odborem KOM) v objektu Jungmannova 10, Blansko za podmínek uvedených v bodech 1-8 materiálu.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 20/2012.

Ing. Lubomír Toufar

starosta