Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 36 ze dne 21.08.2012

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pana Pavla Malysze na členství v komisi pro prevenci kriminality.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí 2012.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí přehled darů pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti AVON Cosmetics, spol. s r. o.,
IČ: 00571989, sídlem Na Maninách 7, Praha 7.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí organizační změny v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informaci o záměrech nemocnice na využití prostředků z dotace města
a ukládá ředitelce nemocnice předložit tuto informaci zastupitelstvu města.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/2012 „Pořízení anesteziologického přístroje pro oddělení jednodenní péče“ a inv. akce č. 13/2012 „Pořízení EKG pro centrální příjem“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2012.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na 17. ročník Půlmaratónu Moravským krasem dne 02.09.2012 na náměstí Republiky v době od 12:00 do 19:00 hodin.

Usnesení č. 9

Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, doporučuje zastupitelstvu

a) schválit zánik příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 sloučením
s příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2
s účinností od 01.01.2013,

b) určit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 je příspěvková organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, na kterou s účinností od 01.01.2013 přejde veškerý majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2,

c) schválit s účinností od 01.01.2013 příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 změnu hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti rozšířením o činnost školní jídelny,

d) schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ze dne 08.09.2009 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje podání žádosti o zápis školní jídelny (s nejvyšším povoleným počtem 450 stravovaných a místem poskytované školské služby na adrese Blansko, Rodkovského 2), jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 01.01.2013,
a pověřuje starostu města podat uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 181.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na financování nákupu nové myčky nádobí do školní kuchyně.

Usnesení č. 12

Rada povoluje výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, na počet 25 dětí.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři mezi Městem Blansko a Obcí Vavřinec podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 141.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko na rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS a realizaci katalogu Carmen včetně technického zabezpečení.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje po úpravě návrh sportovní komise na rozdělení dodatečných finančních prostředků na sportovní činnost a ukládá odboru ŠKOL předložit ke schválení zastupitelstvu města ty návrhy, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště (kuželny) ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o. pro Klub kuželkářů zdravotně postižených Dolní Lhota na uspořádání 5. ročníku mezinárodního turnaje v kuželkách jednotlivců a družstev zrakově postižených dne 25.08.2012.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zněním Dodatku ke Smlouvě o budoucím záměru založení obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu a doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto dodatku.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Blansko ve výši 27.000 Kč z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2012 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Blansko ve výši 30.000 Kč na projekt Uspořádání 6. ročníku „Vítání sv. Martina“ v Blansku za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zapojením Města Blansko do projektů Komárenské dny 2013 a Vinné korzo 2013 v partnerském městě Komárno.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 21/2012 včetně dodatku a změnu rozpisu rozpočtu
č. ZRR 2-3/2012.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 22-26/2012 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2012.

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.06.2012 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zařazení 3.778.463 ks podílových listů podílového investičního fondu Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a. s. v majetku města, do správy J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14, Praha 8 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28

Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ze SFRB v celkové výši 560.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, z toho paní Libuši Ilkové, bytem Blansko, ve výši 60.000 Kč a paní Daně Krchňákové, bytem Blansko, ve výši 500.000 Kč a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí informaci o možné změně poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s případným financováním nákupu areálu TS formou úvěru u některé z bank a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Meixnerové, Blansko.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Červenková, Blansko, paní Burešová, Blansko a paní Dadoková, Blansko.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 91 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2012 – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost“
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 34

Rada revokuje své usnesení č. 10 ze dne 25.08.2009.

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Partnerských smluv pro projekt Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba s obcemi Bořitov, Brťov – Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, Krasová, Kulířov, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Ostrov u Macochy, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Šebrov – Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár a Žernovník dle přiloženého vzoru Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Směrnice č. 4/2012 Základní pravidla vztahů mezi zakladatelem, tj. Městem Blansko a jím založenými společnostmi.

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření společnosti Společnost Služby Blansko, s. r. o..

Usnesení č. 38

Rada bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření společnosti společnost Technické služby Blansko, s. r. o..

Usnesení č. 39

Rada neschvaluje změnu systému ve sběru tříděného komunálního odpadu školami podle požadavku EKO – KOMu..

Usnesení č. 40

Rada schvaluje předložený návrh cen za sběr, svoz a odstranění odpadů na r. 2013 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou .A.S.A., spol. s r. o.. Ceny se pro rok 2013 nezvyšují.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 2006-KOM-S062/Pl o provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě s firmou SITA CZ a. s. dle materiálu odboru.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě předložený firmou SITA CZ a. s.. Ceny se pro rok 2013 nezvyšují.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Ceníky za odložení některých druhů odpadů na jednotlivých sběrných střediscích odpadů s platností od 01.01.2013. Ceny se pro rok 2013 nezvyšují.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce k zajištění sběru vyseparovaných složek komunálních odpadů (papír, plast a barevné sklo) se společností EKO – KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 a pověřuje starostu města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví Města Blanska.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci za rok 2012.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s Jihomoravskou plynárenskou, a. s., IČ: 49970607, se sídlem v Brně. Přeložka NTL plynovodu je vyvolána stavbou Autobusové zastávky – ul. Bezručova.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby přeložky NTL plynovodu PE dn 110 vyvolané stavbou Autobusové zastávky – ul. Bezručova a to na části obecního pozemku parc. č. 1368/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Jihomoravské plynárenské, a. s., IČ: 49970607, se sídlem v Brně, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, se sídlem v Praze. Přeložka sítě elektronických komunikací je vyvolána stavbou Autobusové zastávky – ul. Bezručova.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby přeložky sítě elektronických komunikací vyvolané stavbou Autobusové zastávky – ul. Bezručova a to na části obecního pozemku parc. č. 1368/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s. IČ: 60193336, se sídlem v Praze, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje předložené Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění zakázky i zadávací dokumentaci k výběrovému řízení pro výběr dodavatele komplexních odpadových služeb a provozování sběrného střediska odpadů pro Město Blansko vypracovanou firmou TRIFID CONSULT a. s. se sídlem V Celnici 1028/10 Praha 1, IČ: 25359541 a doporučuje jejich předložení ke schválení zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Řezníka, Blansko, za nájemné z bytu na ul. Stařeckého 6, Blansko, ve výši 5.079 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Reina (nar. 1913), Blansko, za vyúčtování služeb za rok 1995 z bytu na ul. 9. května 22, Blansko, ve výši 2.488 Kč z důvodu nevymahatelnosti po zemřelém.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Vladíkové, Blansko, za nájem a zálohy za služby z bytu na ul. 9. května 14, Blansko, v celkové výši 49.660 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Dobiáška, Blansko, za nájem a vyúčtování z bytu na ul. Chelčického 32, Blansko, v celkové výši 51.181 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu dohodou paní Petlachové, Blansko, a to k 31.07.2012.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu dohodou paní Kazdové, Blansko, a to k 31.07.2012.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s prominutím penále paní Hrubé, Blansko.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Chlupovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Hrazdírovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Zimovou, Lipovec s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Peštou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Kudryovou, Blansko s výší měsíční splátky 1.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Oláhem, Blansko s výší měsíční splátky 2.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Stojkovičovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Bandym, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Reinem, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Kudrym, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/9 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2865/68555 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemků parc. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 516.000 Kč

2. pan Klapal, Černíkovice, za kupní cenu 513.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/15 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68555 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemků parc. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice, za kupní cenu 531.000 Kč

2. paní Farská, Vratíkov, za kupní cenu 525.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

4. pan Mokrý, Blansko, za kupní cenu 500.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/23 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68555 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemků parc. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice, za kupní cenu 542.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 516.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

4. pan Mokrý, Blansko, za kupní cenu 501.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/4 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/90470 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemku parc. č. st. 1325 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 516.000 Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 74

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/18 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68545 na společných částech budovy vše v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko, za kupní cenu 503.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s prodloužením úhrady kupní ceny paní Němcové, Blansko o 3 měsíce a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s řešením odboru KOM navrženém v materiálu týkajícím se prodeje městských bytů, které však již byly zařazeny do úvěru společenství.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s navýšením příspěvku města do fondu oprav jednotlivých SVJ o částku, která vyjadřuje podíl města při splácení úvěru na revitalizace bytových domů za volné byty dle podílu, který k danému bytu (jednotce) přísluší, a to do dne prodeje bytu novému vlastníku.

Usnesení č. 78

Rada ukládá odboru KOM v případě vypisování výběrových řízeních na prodej bytů, dát do podmínek prodeje, že nový vlastník bude podíl na úvěru SVJ splácet.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 11 ve II. PP domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Bc. Hanákovi, Blansko, za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok (včetně DPH).

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s pronájmem 1 místnosti o výměře 15,06 m2 + ostatní 1,95 m2 (chodba, WC) ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 1413 na K. J. Mašky 2, Blansko občanskému sdružení Dětský koutek Matýsek, o. s., Klemov 443, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČ: 22838015 za nájemné ve výši 130 Kč/m2/rok za účelem vybudování a užívání jako dětské sociální zařízení k již fungujícímu mateřskému centru.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s pronájmem části střechy budovy bývalého kulturního domu čp. 199 v Lažánkách o výměře 1 × 1 m společnosti Alf servis, s. r. o., Okružní 17, 678 01 Blansko, IČ: 26225310za účelem umístění antény za nájemné ve výši 1.500 Kč/rok (včetně platné sazby DPH).

Usnesení č. 83

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 100 na ul. Horní Palava 26, Blansko na pozemku parc. č. st. 1 o výměře 606 m2.

Usnesení č. 84

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitosti čp. 325 na ul. Komenského 28, Blansko, na pozemku parc. č. st. 306 o výměře 126 m2 a pozemku parc. č. st. 306 o výměře 126 m2.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí se snížením nájmu za pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, společnosti Beve, spol. s r. o. o 50% na období od 09 – 12/2012.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí se změnou nájemních smluv č. 2003-KOM-S082/Pe a č. 13/99/NP/Ku na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko spočívající ve změně osoby nájemce GAME LAND s. r. o. na společnost MaDoCompany s. r. o., která je jediným společníkem původního nájemce.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s uvedením místa podnikání na adrese nám. Republiky 1928/1a, Blansko (hotel Dukla), pro Lucii Hofmanovou, IČ: 76442896, po dobu trvání podnájemní smlouvy na užívané prostory.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí s tím, aby město Blansko bylo členem (místopředsedou nebo členem) výboru společenství JASANKA – společenství vlastníků jednotek pro dům Jasanová 2073/24, Blansko, společenství.

Usnesení č. 89

Rada souhlasí s udělením plné moci za Město Blansko pro jednání a hlasování na schůzích společenství JASANKA – společenství vlastníků jednotek pro dům Jasanová 2073/24, Blansko, společenství a pro zastupování Města Blansko ve výboru společenství (místopředseda nebo člen), a to pro Ing. Miroslava Pokorného a Ing. Ilonu Peterkovou.

Usnesení č. 90

Rada projednala petici na zachování klubovny oddílu TK Tuláci v domě Komenského 28, Blansko, a na základě dříve přijatého usnesení v této záležitosti ji považuje za bezpředmětnou.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S151/Mu-NS ze dne 03.08.2005, na nájem pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětný pozemek.

Usnesení č. 92

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2575 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 53 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání stavby na pozemku stojící k rekreačním účelům (lokalita Palava, Blansko).

Usnesení č. 93

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 6/1 zahrada, obě v k. ú. Klepačov o výměře cca 600 m2 včetně kůlny na pozemku p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov stojící, za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav. Přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou
v Klepačově).

Usnesení č. 94

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 509/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota a pozemku parc. č. 948/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem mezideponování a následné recyklace stavebních sutí (překladiště).

Usnesení č. 95

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S1895/NS-Ko ze dne 04.11.2011 na nájem části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, dohodou smluvních stran, ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemek nad RD č. p. 55 v Lažánkách).

Usnesení č. 96

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem užívání oplocené zahrádky ve svažitém a skalnatém terénu k zahrádkářským účelům (pozemek nad RD č. p. 55 v Lažánkách).

Usnesení č. 97

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáže za podmínky, že stavební řízení prokáže, že stavbu garáže lze v místě realizovat a za podmínky, že veškeré další případné investice související s výstavbou garáže a s provozem bytových domů Mahenova č. p. 1294/3a a č. p. 1209/3 v Blansku je povinen uhradit stavebník vlastním nákladem (u bytového domu Mahenova 3a, směrem z ulice Antonína Dvořáka v Blansku).

Usnesení č. 98

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1324/2 (PK) o výměře cca 610 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zřízení dvou zahrádek bez oplocení o výměře cca 80 m2
a cca 530 m2 a užívání k zahrádkářským účelům a za účelem přístupu k pozemku parc. č. st. 2866 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzických osob (pozemek na Starém Blansku, při ulici Josefa Lady).

Usnesení č. 99

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/122/95/Ko ze dne 22.11.1995 na nájem části pozemku parc. č. 1324/2 (PK) o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni vzniku nových smluvních vztahů (pozemek na Starém Blansku, při ulici Josefa Lady).

Usnesení č. 100

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 812/39 ostatní plocha o vým. cca 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku parc. č. 812/28 ostatní plocha v k. ú. Blansko (lokalita ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 101

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemků parc. č. 480 zastavěná plocha o výměře 28 m2 a parc. č. 481 ostatní plocha o výměře 1041 m2, oba v k. ú. Těchov, lokalita Obůrka, a to z důvodu umístění vodohospodářských zařízení na nich, za účelem sjednocení vlastnických vztahů pozemků a zařízení na nich „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko, se sídlem v Boskovicích, IČ: 49468952, za cenu dle znaleckého posudku č. 4317-32/12 ze dne 09.06.2012 „obvyklou“ s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 102

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku p. č. 820/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 za účelem provedení přístavby k řadové garáži na pozemku parc. č. 3457 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to vlastníku této garáže – manž. Přikrylovým, za podmínky, že stavební řízení prokáže, že stavbu lze v místě realizovat, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje (obvyklou).

Usnesení č. 103

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení směnu části obecního pozemku parc. č. 1117/1 v k. ú. Těchov, jak je vyznačena na snímku z kat. mapy (od komunikace zůstane pás o šířce 3 m obecní) o výměře cca 720 m2 za pozemek parc. č. 1105/3 v k. ú. Těchov ve vlastnictví Akcim a. s. s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200 Kč/m2 a s tím, že společnost Euroregion a. s., jako vlastník pozemku parc. č. 1106/171 v k. ú. Těchov zřídí ve prospěch Města Blansko věcné břemeno, spočívající v umístění a provozování, opravách a údržbě autobusové zastávky (dle projektové dokumentace 05-2011, zpracované Ing. Lukášem Novotným) a průchodu k ní na části pozemku parc. č. 1106/171 v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

V případě, že město získá do vlastnictví pozemky naproti hotelu Panorama (v délce hotelu, p. č. 319/10 a 319/11 ) po levé straně komunikace z Blanska na Obůrku, umožní parkování návštěvníků hotelu na tomto pásu pozemků, formou zřízení břemene ve prospěch vlastníka hotelu.

Usnesení č. 104

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 748/3 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 105

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S115/NS-Ne ze dne 29.09.2004 na nájem na id. části pozemku parc. č. st. 2437 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 22.08.2012 s tím, že nájemné za rok 2012 již nebude předepisováno a přeplatek nájemného bude vrácen za dva roky zpětně.

Usnesení č. 106

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odepsání pohledávky vůči společnosti DAK BLANSKO, s. r. o., IČ: 25531476 ve výši 25.288 Kč vzniklé z titulu nájemní smlouvy č. 2007/000059/INV/OS z 28.02.2008, jelikož došlo k zániku této pohledávky, a to v důsledku zrušení konkurzu na majetek dlužníka DAK BLANSKO, s. r. o. pro nedostatek majetku a tím ke zrušení dlužníka.

Usnesení č. 107

Rada souhlasí s průběhem hranic mezi pozemky parc. č. 303/2 zahrada, parc. č. 303/3 zahrada, parc. č. 300/14 orná půda a parc. č. 1391 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, jak je vyznačen
v geometrickém plánu č. 3985-10115/2012 ze 07.06.2012 a s podpisem souhlasného prohlášení
o shodě na průběhu hranic těchto pozemků.

Usnesení č. 108

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a odsouhlasit odprodej pozemku parc. č. st. 2028/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 128 m2 panu Rybářovi, Blansko za cenu 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (na ulici Masarykova v Blansku, vedle bytových domů Mahenova 12 a 14).

Usnesení č. 109

Rada schvaluje, aby společnost H+H+B, s. r. o., IČ: 60733349, se sídlem Masarykova 1117/14, Blansko uhradila městu náhradu za užívání pozemku parc. č. st. 2028/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 128 m2 za dva roky zpětně ve výši 11.520 Kč (na ulici Masarykova v Blansku, vedle bytových domů Mahenova 12 a 14).

Usnesení č. 110

Rada doporučuje zastupitelstvu městaprojednat a odsouhlasit odprodej části pozemku parc. č. 862/8 vodní plocha – rybník, pozemku parc. č. st. 2979 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 862/51 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 862/50 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 862/52 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko
o výměře cca 4.000 m2 Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizaci Blansko, IČ: 00546712, se sídlem Rožmitálova 40/10, Blansko,za dohodnuté ceny: 75 Kč/m2 za vodní plochu – rybník, 350 Kč/m2 za zastavěnou plochu, 175 Kč/m2 za ostatní plochu s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a s podmínkou předkupního práva, jako práva věcného pro Město Blansko a případného zpětného odprodeje za stejnou kupní cenu Městu Blansko (rybářský areál v lokalitě Sloupečník v Blansku).

Usnesení č. 111

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. SM-V/65/96/Ko ze dne 23.07.1996 na výpůjčku částí pozemků parc. č. 829/1, parc. č. 829/3, parc.č. 829/6 a parc. č. 1352/15, vše ostatní plocha o výměře cca 1.600 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.08.2012 (pozemky veřejného sportovního hřiště v Horní Palavě v Blansku).

Usnesení č. 112

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 31/3 ostatní plocha o výměře cca 12 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění „zahradního domku“ pro restauraci Sýpka, pro ukládání zahradního nábytku, a to panu Chládkovi, Brno, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 45 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o inflaci od roku 2013 (u Sýpky v Blansku).

Usnesení č. 113

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 93/1 ostatní plocha o výměře cca 500 m2, pozemku parc. č. 92/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 a pozemku parc. č. 92/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 včetně stavby suchého WC na tomto pozemku postaveném, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, organizaci TJ SOKOL Horní Lhota, IČ: 62073052, se sídlem Horní Lhota 59, Blansko,na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem pořádání kulturních akcí (tanečních zábav a tanečních večerů) v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Blansko a za účelem celoroční údržby venkovního areálu restaurace, sečení trávy a údržby zděného objektu suchých WC (venkovní areál restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě u Blanska).

Usnesení č. 114

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 812/1, 812/4, 812/20, 812/21, 812/40, 813/3, 815/9, vše k. ú. Blansko, a to zřízení, provozování, oprav a údržby STL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů a v souvislosti s tím i vstupu a vjezdu na dotčené pozemky, v rámci stavby: „prodloužení STL plynovodu v lok. Pod Sanatorkou, KS č. 1210001004 – AO Real, a. s.“, na dobu neurčitou ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, Brno, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 14.200 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 115

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení VN v rámci stavby: „Klepačov – přeložka VN, Těhan“, a to na části obecního pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 116

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Hořice – úprava DS, Chlupová“, a to na části obecního pozemku parc. č. 14 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 117

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně na části pozemku parc. č. 746/34 ostatní plocha a parc. č. 746/63 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, v rámci stavby Blansko-přípojka NN, Havíř, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.800 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 118

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 13 z 81. schůze Rady města Blansko dne 19.10.2010, a to tak, že pozemek p. č. 1344 v k. ú. Těchov v usnesení uvedený se nahrazuje pozemkem p. č. 1334 v k. ú. Těchov. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 119

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 1431, 857/290, 857/294, 857/292, 857/2, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, lokalita ul. Dvorské, vše v rámci stavby pod názvem: „Blansko – obnova olejových kabelů NN – ul. Dvorská“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 120

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 780/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, lokalita nám. Republiky, vše v rámci stavby pod názvem: „Blansko – obnova olejových kabelů NN – nám. Republiky“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 121

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodu a kanalizace v rámci stavby pod názvem: „Blansko – Staré Blansko – vodovod a kanalizace v ulici Komenského“, na obecních pozemcích v k. ú. Blansko, uvedených na příloze č. 1 k tomuto bodu materiálu, na dobu neurčitou, ve prospěch „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko, IČ: 49468952, se sídlem v Boskovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 122

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN (přípojky NN) na částech pozemků parc. č. 642/3, 642/5, 646 (dle PK), 647 (dle PK), 707/41, 707/44, 1376/4, 1379/1, parc. č. st. 4382 zastavěná plocha, nádvoří, vše v k. ú. Blansko, lokalita Písečná, vše v rámci stavby pod názvem: „Blansko – rozšíření DS, Krejčí“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 123

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN (přípojky NN) na částech pozemků parc. č. 812/4, 813/3, 812/38, 812/41, 812/40, všechny ostatní plocha a parc. č. 815/9 zahrada, vše v k. ú. Blansko, lokalita ul. Pod Sanatorkou, v rámci stavby: „Blansko – rozšíření DS, Ágová“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 124

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 371/3 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, v rámci stavby: „Blansko – rozšíření DS, Ondroušek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 125

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup části pozemku parc. č. 432/4 v k. ú. Těchov o výměře cca 200 m2 (tzn. části dotčené stavbou komunikace) od vlastníků pozemku za cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 126

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 854/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 125 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 33.300 Kč s tím, že úhrada bude provedena naturální formou, tzn. město Blansko vybuduje vlastním nákladem sjezd umožňující dopravní napojení zbývající části pozemku parc. č. 854/11 ostatní plocha na komunikaci – ul. Bezručova (pozemek v blízkosti bývalého Svazarmu).

Usnesení č. 127

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit slevu z díla „Rekonstrukce místních komunikací Horní Lhota – Na Strážném“ ve výši 470.516,43 Kč vč. DPH a uplatnění sankce ve výši 110.000 Kč na společnosti Výstavba IS, spol. s r. o., Brněnská 1117/18, 679 61 Letovice, IČ: 25515004.

Usnesení č. 128

Rada souhlasí s poskytnutím času společnosti Tenza Real s. r. o. k provedení marketingového průzkumu zájmu o byty v bytovém domě na Písečné s tím, že na základě tohoto průzkumu společnost Tenza Real s. r. o. závazně odpoví do 30.11.2012 na dotazy města ze dne 27.06.2012.

Usnesení č. 129

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit převzetí závazků vyplývajících z přijatých usnesení na 28. schůzi rady dne 06.03.2012 č. 11, 12, 15, 16, 17 a na 7. zasedání zastupitelstva konaném dne 06.03.2012, usneseními č. 12, 13 pro Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., IČ: 26911320, Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01 na společnost Real Global Investment a. s. (sídlo a IČ společnosti bude doplněno po jejich zapsání do obchodního rejstříku, nejpozději však do doby zasedání zastupitelstva města).

Usnesení č. 130

Radasouhlasí s úhradou věcných nákladů všem zúčastněným soutěžícím v soutěži „Oživení blanenského nábřeží Svitavy“ ve výši 1.500 Kč za jeden soutěžní návrh.

Usnesení č. 131

Radadoporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení novou skladbu stavebních objektů, které Město Blansko bude realizovat v rámci stavby „II/379 Lažánky – průtah“, dle materiálu k této věci.

Usnesení č. 132

Rada souhlasí s doplněním nájemní smlouvy číslo 2011-INV-S205/NS-Št ze dne 16.11.2012 o budoucí závazek pronajímatele zřídit věcné břemeno ve prospěch nájemce – Města Blansko, jako oprávněného, spočívající v umístění, provozování, opravách a údržbě stavby cyklostezky na části pozemku parc. č. 543/2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve vlastnictví Štěpánky Růžičkové, v rámci stavby „Řešení úseku Blansko – Ráječko, podél silnice II/374“, a to na dobu existence stavby, bezplatně.

Usnesení č. 133

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města vyplacení příspěvku v roce 2013 za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, specifikovaných v Darovací smlouvě ze dne 19.03.2012, uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí – Jiřím Rybářem, Jaroslavou Kolouchovou a Milanem Sloukou, a to za maximálně 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 361.025 Kč (lokalita Češkovice „ U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 134

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup v roce 2013 komunikace pěší a vozidlové maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 703.167 Kč za komunikace pěší a vozidlové, a to od investorů Jiřího Rybáře, Jaroslavy Kolouchové a Milana Slouky (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 135

Rada souhlasí výkupem v roce 2013 srážkové kanalizace, veřejného osvětlení maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 186.194 Kč za srážkovou kanalizaci, a max. 68.021 Kč za veřejné osvětlení, a to od investorů Jiřího Rybáře, Jaroslavy Kolouchové a Milana Slouky (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 136

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města přijetí daru, a to pozemků parc. č. 319/18 ostatní plocha, 1335/12 orná půda, 1335/21 orná půda, 1335/32 orná půda, 1335/33 orná půda, 1335/9 orná půda vše v k. ú. Těchov, a to od vlastníků pozemků (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 137

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit účast Města Blanska na rozvoji lokality pro bydlení „RD Zborovce “ ve výši max. 15 mil. Kč, odsouhlasit zahájení projektové přípravy pro I. etapu
s těmito podmínkami:

  • město může k plnění využít třetích osob

  • budou uzavřeny a zastupitelstvem projednány smluvní vztahy, které musí garantovat vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury (dále jen DaTI) od jihu po sever území

  • město bude investovat pouze do DaTI I. etapy v tomto rozsahu: komunikace, chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení, vodovod

  • město již žádné jiné finance do území nevloží

  • napojení třetích subjektů, které se nebudou podílet na vybudování páteřní DaTI bude podmíněno úhradou ve výši 230 Kč/m2 připojovaného pozemku

  • po vybudování DaTI, jejíž výstavbu v lokalitě nezajišťuje město – komunikace, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci, bude tato převedena za 1000 Kč/síť na město (u komunikací včetně pozemků)

  • informace o vývoji projektu bude podána na každém zasedání zastupitelstva

  • nebude-li vydáno stavební povolení na DaTI do 2 let ode dne přijetí tohoto usnesení, pozbývá tento závazek města platnosti

  • práce musí být zahájeny tak, aby výstavba vedení NN, plynovodu a sdělovacích kabelů nezatížila území stavebními pracemi na delší dobu, než nezbytně nutnou – tzn. stavět vše bez časových prodlev.

Usnesení č. 138

Rada schvaluje předložený návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 139

Rada souhlasí se vstupem města Blansko do Burčákové unie.

Ing. Lubomír Toufar

starosta