Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 38 ze dne 18.09.2012

Usnesení č. 1

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/12 „Dodávka EKG pro oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s dřívější částečnou úhradou nájemní smlouvy S 26/2009.

Usnesení č. 4

Rada jmenuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Danu Dražilovou-Fialovou členem Školské rady při Základní škole Blansko, Erbenova 13 do konce funkčního období 2011-2014.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 4/2005 Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných Městem Blansko podle předloženého návrhu s účinnosti od 01.10.2012.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 27/2012.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Šurého, Blansko dohodou k 30.09.2012.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Jelínkové, Blansko dohodou k 30.09.2012.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Stejskalové, Blansko dohodou k 30.09.2012.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s výměnou bytu pana Nováka, Blansko za uvolněný byt č. 92 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Procházky, Blansko do 31.12.2012, v případě plnění bude smlouva automaticky prodloužena do 31.08.2013.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Procházkou, Blansko s výší měsíční splátky 200 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2009/000356/KOM/OS-Pe s panem Kuchařem, Blansko, dohodou k 30.09.2012.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 10 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Kuchařovi, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok s účinností od 01.10.2012.

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí zprávu o projednání financování rekonstrukce dětského sociálního zařízení v budově na ul. K. J. Mašky, Blansko, v prostorách pronajatých Dětskému koutku Matýsek, o. s.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s provozováním tepelného a elektrického zdroje v objektu lázně Blansko a v objektech areálu Sportovního ostrova Blansko, jehož předmětem je navýšení pořizovací ceny díla Realizace Energetického centra sportovního ostrova Blansko o částku 437.499 Kč.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – ordinace o celkové výměře 20,80 m2 ve IV. nadzemním podlaží domu Pod Javory 32, Blansko, paní MUDr. Hlaváčové za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok za účelem zajištění lékařské péče v tomto domě.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění prodejního zařízení pro prodej zmrzliny, a to pouze v sezóně (nám. Svobody, u Jeny).

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 280 m2 v k. ú. Klepačov, části jak je zakreslena v situaci A z kat. mapy v materiálu k této věci, za účelem rozšíření vlastního pozemku užívaného k podnikání – za účelem skladování náhradních dílů automobilů a dalšího materiálu k autodílně.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 93 z 36. rady města dne 21.08.2012 a to tak, že celé nově zní:
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 6/1 zahrada, obě v k. ú. Klepačov o výměře cca 600 m2 včetně kůlny na pozemku p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov stojící (část pozemků, jak je zobrazena na situaci B z kat. mapy v materiálu k této věci), za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav. Přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou v Klepačově),“

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. st. 5092 zastavěná plocha, nádvoří a pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, vlastníku budovy čp. 2469 v Blansku, společnosti TRANSROLL-CZ, a. s., IČ: 25085212, na dobu určitou do doby odprodeje pozemků, za nájemné ve výši 45 Kč/m2/rok za pozemek p. č. st. 5092 a ve výši 35 Kč/m2/rok za pozemek p. č. 1022/22 ost. plocha, oba v k. ú. Blansko s tím, že část plochy tohoto pozemku, užívaná pro parkování bude zvýšena o platnou sazbu DPH a s tím, že nájemné bude zvyšováno každoročně o míru inflace od roku 2013, za účelem užívání pozemku, zastavěného budovou čp. 2469 ve vlastnictví nájemce a za účelem užívání pozemku p. č. 1022/22 jako zázemí budovy čp. 2469 v Blansku a zčásti k parkování.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 53 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání stavby na pozemku stojící k rekreačním účelům paní Vaňurové, Blansko, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 45 Kč/m2/rok bez DPH (lokalita Palava, Blansko).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemcích parc. č. 186/2, 1352/1, 1352/10, vše ostatní plocha, parc. č. 1352/17 zahrada, parc. č. 1352/35, 1389/25, 1389/26, 1392/5, vše ostatní plocha, parc. č. 1691/1 zahrada a parc. č. PK 1392/2, vše v k. ú. Blansko plynárenské zařízení – NTL plynovod a přípojky
a související objekty a v souvislosti s tím v právu vstupovat na předmětné pozemky, to vše v rámci stavby: „Rekonstrukce NTL plynovodu a domovních přípojek Blansko, ul. Komenského“ ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 1, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy sítě + platná sazba DPH.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku parc. č. 319/8 v k. ú. Těchov plynárenské zařízení – STL plynovod
a přípojky a související objekty a v souvislosti s tím v právu vstupovat na předmětný pozemek, to vše v rámci stavby: „STL plynovod – Češkovice, 12 RD k. ú. Těchov“ ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 1, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemcích parc. č. 357, 564/1, 565/1, 568/4, vše k. ú. Dolní Lhota plynárenské zařízení – NTL plynovod a přípojky a související objekty a v souvislosti s tím v právu vstupovat na předmětné pozemky, to vše v rámci stavby: „Prodloužení NTL plynovodu a plynovodní přípojka, Nečas“ ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 1, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 4.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. Těchov, v rámci stavby „Těchov – Češkovice, Maxmont“, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.200 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí návrh společnosti ZERA Rájec a. s., uvedený v dopisu ze dne 16.08.2012 ohledně uzavření nové nájemní smlouvy s účinností od 01.10.2013 včetně nabídky nájemného
s tím, že nadále trvá na výpovědi z nájmu obecních pozemků v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění čtyř dodatků (areál zahradnictví na ul. Poříčí 5
v Blansku).

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezúplatný převod id. 166/49662 pozemků parc. č. st. 4384, parc. č. st. 4385, parc. č. st. 4386, parc. č. st. 4387
a parc. č. st. 4388 v k. ú. Blansko od vlastníka bytové jednotky č. 2085/E23 v bytovém domě čp. 2081, čp. 2082, čp. 2083, čp. 2084 a čp. 2085 v Blansku, Jasanová 2, 4, 6, 8, 10, 12 do vlastnictví Města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta