Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 39 ze dne 02.10.2012

Usnesení č. 1

Rada nesouhlasí s bezplatným využitím sportoviště (sportovní haly na Údolní ulici) ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o. pro FK Blansko na uspořádání 15. ročníku mezinárodního turnaje v kopané „Memoriál Dana Němce“ dne 17.11.2012.

Usnesení č. 2

Rada nesouhlasí s bezplatným využitím sportoviště (sportovní haly na Údolní ulici) ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o. pro TJ ČKD Blansko na uspořádání republikového bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenisu „Memoriál Jiřího Přikryla“ ve dnech 24.-25.11.2012.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s použitím částky maximální výši 70.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na rozšíření připojení školy k internetu.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s použitím částky maximální výši 120.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska na financování nákupu nové telefonní ústředny.

Usnesení č. 6

Rada revokuje část usnesení č. 23 a č. 24 ze 34. schůze rady města ze dne 19.06.2012 týkající se data účinnosti a nahrazuje je termínem 01.11.2012.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 28/2012 a ZRR č. 4-5/2012.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné propagaci mezi Městem Blansko a KOMETOU GROUP, a. s..

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službu Pod Javory 32 v Blansku paní Pernicové, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službu 9. května 1 v Blansku paní Burešové, Blansko.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko a bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1, Blansko v tomto pořadí: paní Dadoková, Blansko, paní Kalvasová Blansko, paní Zdražílková, Adamov a paní Meixnerová, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 421 na ulici Na Pískách 2 v Blansku panu Nejezchlebovi, Blansko.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbarierového bytu č. B 421 na ulici Na Pískách 2 v Blansku pana Hédla, Šošůvka.

Usnesení č. 14

Rada nesouhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Buršíkovu, Červená Řečice.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení paní Urbánkové, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Urbánkovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 17

Rada nesouhlasí se snížením nájemného pro nájemce bytu na Klepačově.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s posunutím úhrady kupní ceny pro paní Matuškovou, Blansko, a to do 15.10.2012 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Rudolfové, Senetářov z důvodu nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 1.10.2012 do 31.12.2012.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v ZŠ a MŠ Salmova, Blansko paní Ševčíkové, Blansko. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s notářským zápisem.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zúžením smluvní strany ve smlouvě č. 10/2000/Pe ze dne 01.03.2000 o pana Škvařila, Jedovnice.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se snížením nájemného ve smlouvě č. 10/2000/Pe ze dne 01.03.2000 na částku 370,- Kč/m2/rok s účinností od 01.10.2012.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí s pronájmem objektu čp. 100 na ul. Horní Palava 26, Blansko, panu Kudrymu, Blansko, z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. st. 1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 198 m2 v k. ú. Blansko (dle zákresu v mapě), za účelem přístupu na pozemek parc. č. 12/4 zahrada v k. ú. Blansko a za účelem úklidu a údržby pozemku (za budovou čp. 100 v Blansku).

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/37/96/Ko ze dne 16.2.1996 ve znění 3. dodatků a s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/52/94/Ko ze dne 28.04.1994 ve znění tří dodatků na nájem pozemku parc. č. st. 1649/4 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. st. 1650/8 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran, ke dni vzniku nového smluvního vztahu na tyto pozemky (zastavěné garážemi u vlakové zastávky Českých drah Blansko – město).

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 1649/4 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a pozemek parc. č. st. 1650/8 zastavěná plocha, nádvoří
o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garážemi ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem garážování automobilů (u vlakové zastávky Českých drah Blansko – město).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby telekomunikačního vedení do částí obecních pozemků parc. č. 812/1, 812/40, 812/41, 812/38, 812/4, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, vše v rámci stavby „Blansko, RD Pod Sanatorkou, ÚPS“ ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy sítě + platná sazba DPH.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemcích parc. č. 281/1 a parc. č. 591/16, oba v k. ú. Dolní Lhota plynárenské zařízení – NTL plynovod a přípojky a související objekty a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky, to vše v rámci stavby: „Prodloužení NTL plynovodu a pl. Přípojky, KS č. 1210000264 – Jaroslav Rosenberg, Romana Rosenbergová“, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 1, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – DP Drbalová“, a to na části obecního pozemku parc. č. 1392/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy sítě +platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč
+ platná sazba DPH.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s opravou usnesení č. 13 z 8. schůze Rady města Blansko dne 05.04.2012 a to tak, že spoluvlastníci p. Binka, Brno, JUDr. Langer, Brno, Ing. Dittrichová, Brno v usnesení uvedení se nahrazují spoluvlastníky pí Gregorovou a p. Jurečkou, Chudčice a z usnesení se vypouští id. 1/6 pozemku parc. č. 1322/5 v k. ú. Těchov. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáže paní Ševčíkové, bytem Blansko, za těchto podmínek:

  • stavební řízení prokáže, že stavbu garáže lze v místě realizovat, jinak usnesení zastupitelstva pozbývá platnosti,

  • veškeré další případné investice související s výstavbou garáže a s provozem bytových domů Mahenova 3 a 3a, Blansko je povinen uhradit stavebník vlastním nákladem,

  • odprodej pozemku bude realizován po kolaudaci stavby a jak je uvedeno v Postupu realizace odprodeje v materiálu k této věci,

  • kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje „obvyklá“, na cenu již zastavěného pozemku,

  • kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska paní Břenkové, Lažánky, za účelem užívání oplocené zahrádky ve svažitém a skalnatém terénu k zahrádkářským účelům, za nájemné 2 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (nad RD č. p. 55 v Lažánkách).

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1324/2 (PK) o výměře cca 80 m2 v k. ú. Blansko manželům Bártovým, bytem Blansko, za účelem zřízení zahrádky bez oplocení, k zahrádkářským účelům, za nájemné 5 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek na Starém Blansku, při ulici Josefa Lady).

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1324/2 (PK) o výměře cca 530 m2 manželům Grycovým, bytem Blansko, za účelem zřízení zahrádky bez oplocení, k zahrádkářským účelům
a za účelem přístupu k pozemku parc.č.st. 2866 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko ve vlastnictví manželů Grycových, za nájemné 5 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek na Starém Blansku, při ulici Josefa Lady).

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 806/1, parc. č. 806/3a parc. č. 806/44, vše orná půda v k. ú. Těchov do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 1.000 Kč.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup v roce 2013 komunikace pěší a vozidlové maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 837.050 Kč za komunikace pěší a vozidlové, a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko – Těchov, SO-06-1 a SO-07-1).

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s výkupem veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 65.474 Kč za veřejné osvětlení, a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko – Těchov, SO-05-1).

Usnesení č. 39

Rada souhlasí výkupem v roce 2013 dešťové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 300.616 Kč za srážkovou kanalizaci, a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko – Těchov, SO-03-b-1).

Usnesení č. 40

Rada vydává dodatek č. 1 ke směrnici 2/2012 Veřejné zakázky.

Usnesení č. 41

Rada ukládá odboru INV stáhnout žádost o stanovení Dopravního opatření na ulicích Rodkovského, B. Němcové a Sladkovského.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje nákup osobního automobilu dle materiálu odboru hospodářské správy a ukládá odboru OHS zajistit minimálně 5 nabídek od prodejců vozů Škoda.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Město Blansko ve výši 55.000 Kč na pořízení vybavení pro pořádání dopravně bezpečnostních akcí – 10 ks jízdních kol a 1 ks nůžkového stanu za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Ing. Lubomír Toufar

starosta