Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 40 ze dne 16.10.2012

Usnesení č. 1

Rada ukládá Nemocnici Blansko převést vyřazený majetek na Město Blansko.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí ukončení nájmu pozemku p. č. 789/1 ve výměře 15 m² v k. ú. Blansko, zapsaného na LV č. 10001 a další využití části pozemku jako zatravněné plochy.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 30.000 Kč na nákup rehabilitačního přístroje pro pacienty rehabilitačního oddělení Nemocnice Blansko od společnosti Sanofi-Aventis, s. r. o., se sídlem: Evropská 846/176a, Praha.

Usnesení č. 4

Rada odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní Ludmilou Sloukovou ke dni 31.12.2012 z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 z důvodu jejího zániku sloučením s příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Blansko, Erbenova 13 ze 75 žáků na 90 žáků, a to s účinností od 15.11.2012. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč na 10 promenádních koncertů, které se konaly od 24.06.2012 do 09.09.2012 na náměstí Svobody.

Usnesení č. 7

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání licenčních smluv v souvislosti s pořádáním promenádních koncertů.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Blansko, Rodkovského 2a.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 29/2012 a ZRR 6/2012.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 541/9 ostatní plocha a parc. č. 541/12 ostatní plocha, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře obou částí 9 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání, z důvodů zastavění částí pozemků budovou trafostanice ve vlastnictví právnické osoby (průmyslová zóna).

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1022/29 orná půda o výměře
8 m2 a parc. č. 1022/12 ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko (ul. Poříčí, u budovy čp. 2469
v Blansku).

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící k parkování osobního automobilu (lokalita Sever, nad ulicí Horní Palava v Blansku).

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 5219/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a zastavěného pozemku (ulice Čapkova 2012/12b, Blansko).

Usnesení č. 17

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 229/1 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Klepačov za účelem rozšíření pozemku parc. č. 230/1 orná půda ve vlastnictví fyzické osoby (na ul. Jílové v Klepačově, součástí dětského hřiště).

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 514/5 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 70 m2, označenou dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 421-10293/2012 jako pozemek parc. č. 514/10 orná půda, za účelem jeho následného převodu-směny (průmyslová zóna).

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 812/39 ostatní plocha o vým. cca 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku parc. č. 812/28 ostatní plocha v k. ú. Blansko panu Koupému, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku číslo 4338-83/12 ze dne 23.09.2012 „obvyklou“ s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené, znalečné a vytyčení trasy kanalizace na pozemku parc. č. 812/39 v k. ú. Blansko, aby bylo zajištěno, že odprodávaná část pozemku není kanalizací dotčena (ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění prodejního zařízení pro prodej zmrzliny, a to pouze v sezóně (květen až září) paní Jakubcové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 700 Kč/rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od roku 2013 (nám. Svobody).

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří včetně kůlny a části pozemku parc. č. 6/1 zahrada, vše v k. ú. Klepačov o výměře cca 600 m2 Sboru dobrovolných hasičů Klepačov, IČ: 65338928, se sídlem Blansko – Klepačov 146, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav. Přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou v Klepačově).

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby, příp. odstranění přípojky NN pro pozemek parc. č. 404/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to ve prospěch pana Němečka, Blansko a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 404/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.400 Kč + platná sazba DPH. Veškeré náklady se zřízením břemene hradí oprávněný.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – rozšíření DS Paroulek“, a to na částech obecních pozemků parc. č. 857/215, 857/214, 857/231, 857/235, 857/236, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 24

Rada ruší usnesení č. 24 z 38. schůze Rady města Blansko dne 18.09.2012.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 56 z 28. schůze Rady města Blansko dne 01.04.2008, a to tak, že do usnesení se ještě doplňují dva pozemky, dotčené stavbou – parc. č. 84/31 ostatní plocha a parc. č. 84/30 zahrada, oba v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností JMP Net, s. r. o. zastoupené na základě plné moci ze dne 30.12.2011 Jihomoravskou plynárenskou, a. s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zřízením věcných břemen spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích plynárenské zařízení a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky, to vše v rámci stavby: „Blansko, ulice Poříčí – Mlýnská, rekonstrukce křižovatky“, ve prospěch oprávněného – JMP Net, s. r. o. zastoupené na základě plné moci ze dne 30.12.2011 Jihomoravskou plynárenskou, a. s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607, jako oprávněného, bezplatně a na dobu neurčitou.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej nebytových jednotek:

Nebytové jednotky č. 1174/101 o celkové ploše 39,05 m2 (včetně podílu na společných částech budovy) v suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 148.000 Kč.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej nebytových jednotek:

Nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m2 (včetně podílu na společných částech budovy) v 1. nadzemní podlaží a suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 720.000 Kč.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej nebytových jednotek:

Nebytové jednotky č. 1174/103 o celkové ploše 28,20 m2 (včetně podílu na společných částech budovy) v 1. nadzemním podlaží budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 250.000 Kč.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej nebytových jednotek:

Nebytové jednotky č. 1186/101 o celkové ploše 25,00 m2 (včetně podílu na společných částech budovy) v suterénu budovy Chelčického 1186/56 na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 120.000 Kč.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej nebytových jednotek:

Nebytové jednotky č. 1186/102 o celkové ploše 220,50 m2 (včetně podílu na společných částech budovy) v suterénu a 1. nadzemním podlaží budovy Chelčického 1186/56 na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 1.780.000 Kč.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor bývalého přístřešku na popelnice vedle bytového domu Bezručova 7, Blansko o výměře cca 25 m2 firmě Wilmar, s. r. o., Blansko za účelem skladování interiérových dveří a plastových oken za nájemné 300 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko pro atlasové dílo „Česko v mapách“ pro agenturu CONFERO spol. s r. o., Na Jarově 4/2425, 130 00 Praha 3.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.