Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 41 ze dne 30.10.2012

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/12 „Pořízení vozidla pro svoz biologického materiálu do laboratoře pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Tomášem Řehořkem a vznikající právnickou společností ATMA Dent s. r. o..

Usnesení č. 3

Rada schvaluje poskytnutí daru, a to polohovací lůžko, hrazdu a 2 zábrany k lůžku v hodnotě 5.955,56 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akcí: Vítání sv. Martina ve dnech 9.-11.11.2012 v zámeckém parku na dobu od 09:00 do 21:00 hodin, Rozsvěcování vánočního stromu dne 30.11.2012 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 18:00 hodin, Předvánoční trhy dne 01.12.2012 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 16:00 hodin a Novoroční ohňostroj 2013 dne 01.01.2013 na náměstí Republiky na dobu od 17:00 do 19:30 hodin.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města Blanska na projekt „Český videosalon – Zlaté slunce Blansko 2012 – zemské kolo – školní kategorie“ ve výši 40.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada podporuje zapojení města Blansko do celostátního projektu Bambiriáda 2013 a souhlasí, aby v rozpočtu města na rok 2013 byla vyčleněna částka 11.000 Kč jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádání této akce.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu č. 2012/001/N-Pe s paní Redzhepovou dohodou k 30.10.2012 z důvodů uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s výpůjčkou objektu čp. 1928 (hotel Dukla) na 29 dní společnosti Hofmanová Blansko, IČ 76442896, s účinností od 31.10.2012 za účelem obstarání provozu předmětu výpůjčky.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 1928 (hotel Dukla) s podmínkou zákazu provozování loterií a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, vyjma provozování kurzových sázek.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem a následný odprodej budovy bez č. p. na ul. Dvorská, Blansko (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků v k. ú. Blansko, s podmínkami dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/2 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2825/68550 v následujícím pořadí:

1. paní Mrázková, Blansko za kupní cenu 566.482 Kč

2. paní Bachratá, Blansko za kupní cenu 512.000 Kč

3. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 514.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/13 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/101870 v následujícím pořadí:

1. paní Kafoňková, Blansko za kupní cenu 550.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 514.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 20 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/20 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2865/102325 v následujícím pořadí:

1. paní Jelínková, Ostrov u Macochy za kupní cenu 530.000 Kč

2. paní Mrázková, Blansko za kupní cenu 521.649 Kč

3. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 514.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí informaci o pravomocném ukončení soudního sporu se společností MiTTaG spol. s r. o., pozemní a průmyslové stavitelství.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje nařízení, kterým se vydává Tržní řád, dle přiloženého materiálu.

Usnesení č. 16

Rada revokuje usnesení č. 4 z33. schůze rady ze dne 05.06.2012.

Usnesení č. 17

Rada uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Výjimka platí v den konání Blanenských farmářských trhů na nám. Republiky od 7:00 do 17:00 hodin.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku

paní Flekové, Blansko.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Strakové, Blansko.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko a bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1, Blansko v tomto pořadí: paní Hlaváčová, Blansko, manželé Knechtovi, Blansko a paní Stará, Adamov.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo číslo 2010-INV-Poz-S251/NS-Ne ze dne 13.10.2010 na nájem id. části pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko
o velikosti podílu 704/13535, a to dohodou smluvních stran k 31.12.2012.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o velikosti podílu 704/13535, za účelem užívání pozemku z důvodu vlastnictví bytové jednotky č. 1806/12 v bytovém domě Podlesí 5, Blansko.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4055 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2 v k. ú. Blansko, zastavěného budovou č. p. 2268 v Blansku, za účelem sjednocení vlastnictví budovy a zastavěného pozemku (ul. Dvorská, pod budovou č. p. 2268 v Blansku, malá telef. ústředna).

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 1169 v Blansku za účelem úpravy práv k tomuto pozemku (pozemek na ul. 9. května).

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemky parc. č. 567/100 vodní plocha, parc. č. 567/101 vodní plocha, parc. č. 242/18 vodní plocha, parc. č. 268/17 vodní plocha, parc. č. 202/11 vodní plocha, vše v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 565/15 ostatní plocha, parc. č. 567/96 ostatní plocha, parc. č. 567/97 ostatní plocha, parc. č. 567/106 ostatní plocha, parc. č. 567/99 ostatní plocha a parc. č. 1395/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko s případným finančním vyrovnáním za účelem vypořádání pozemků dotčených stavbou – úpravy koryta řeky Svitavy a budoucí stavbou cyklostezky (pozemky podél řeky Svitavy, které jsou součástí vodního toku).

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 688/1 a 689/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 100 m2 za účelem užívání jako zahrada paní Jakubcové, bytem Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 700 Kč/rok bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností a účinností od 01.02.2013.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. st. 1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 198 m2 v k. ú. Blansko (dle zákresu v mapě), za účelem přístupu na pozemek parc. č. 12/4 zahrada v k. ú. Blansko a za účelem úklidu a údržby pozemku panu Miadikovi, bytem Blansko (za budovou čp. 100 v Blansku).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 1649/4 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. st. 1650/8 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garážemi ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem parkování osobních automobilů panu Mgr. Kubíkovi, bytem Blansko, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s platností od 01.01.2013 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (u vlakové zastávky Českých drah Blansko – město).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu části pozemku parc. č. 776 zahrada v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S065/NS-Ne ze dne 20.05.2011, ze strany pronajímatele, s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se změnou a doplněním nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S153/Ne-NS ze dne 10.12.2008 na nájem části pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko, a to tak, že do stávajícího účelu nájmu bude doplněn text: „a za účelem užívání pro přístup a příjezd k budově č. p. 1475 v Blansku, ve vlastnictví IMMOTEL a. s. z ulice Smetanovy v Blansku a za účelem zajišťování údržby a úklidu pozemku“.

Usnesení č. 31

Rada ruší usnesení č. 18 přijaté na 26. schůzi rady města dne 31.1.2012.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zrušením věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 541/21 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska zřízeného smlouvou ze dne 9.5.2012 a jejím dodatkem ze dne 8.6.2012 s právními účinky vkladu ke dni 8.6.2012 (V-1390/2012-701).

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku parc. č. 541/60 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, které spočívá v právu průchodu a průjezdu na pozemky parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/109 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc. č. 523/112 ostatní plocha, a to ve prospěch každého vlastníka nemovitostí – budovy čp. 2486 na pozemku p. č. 523/103 zastavěná plocha, budovy čp. 2485 na pozemku parc. č. 523/104 zastavěná plocha a pozemků parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/109 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc. č. 523/112 ostatní plocha , vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s prodejem souboru mosazných lustrů (4+3) z obřadní síně radnice města Blanska panu Milanovi Horákovi, České Meziříčí za cenu 10.000 Kč.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na nákup areálu pro Technické služby Blansko s. r. o. a ukládá finančnímu odboru provést toto výběrové řízení.

Ing. Lubomír Toufar

starosta