Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 42 ze dne 13.11.2012

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 1-9/2012.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí informace ve věci výpovědi z nájmu nebytových prostor pro provoz nestátního zdravotnického zařízení v objektu polikliniky Nemocnice Blansko a souhlasí s postupem Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli ČMMJ, revír Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 19.01.2013 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři mezi Městem Blansko a Obcí Petrovice podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje podání žádosti o zápis akademického titulu „bakalář“ ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem ředitelky Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 250.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 250.000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na financování dokončení rekonstrukce školní zahrady na pracovišti Blansko, Dvorská 30.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zrušením fondu rozvoje bydlení a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s převedením zůstatku fondu rozvoje bydlení ve výši cca 3,5 mil. Kč a to 1 mil. Kč převést do rozpočtu města na posílení revitalizace bytových domů a zbylý zůstatek k 31.12.2012 ve výši cca 2,5 mil. Kč na účet SFRB a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zrušením vyhlášky č. 3/2007 Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s předčasným splacením výlučné účelové půjčky dle smlouvy č. 2008/000029/FIN/DS ze dne 31.03.2008 k 31.08.2012 v celkové částce 320.250 Kč v souladu s dodatkem č. 1 této smlouvy a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s předčasným splacením výlučné účelové půjčky dle smlouvy č. 2008/000032/FIN/DS ze dne 02.04.2008 k 30.11.2012 v celkové částce 107.000 Kč v souladu s dodatkem č. 1 této smlouvy a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14

Rada ukládá ZŠ a MŠ Dvorská odvod odpisů ve výši 10.850 Kč.

Usnesení č. 15

Rada ukládá ZŠ Erbenova odvod odpisů ve výši 179.397 Kč.

Usnesení č. 16

Rada ukládá MŠ Rodkovského odvod odpisů ve výši 38.208 Kč.

Usnesení č. 17

Rada ukládá MŠ Divišova odvod odpisů ve výši 55.548 Kč.

Usnesení č. 18

Rada ukládá MŠ Těchov odvod odpisů ve výši 24.264 Kč.

Usnesení č. 19

Rada ukládá KSMB odvod odpisů ve výši 14.963 Kč.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje změny rozpisu rozpočtu ZRR 7/2012 – 12/2012, RO 36/2012 a 37/2012 včetně dodatku.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 30/2012 – RO 35/2012 včetně dodatku a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s novelizací vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2013 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 363.591,1 tis. Kč a finanční rozvahu výnosů a nákladů hospodářské činnosti Města Blansko na rok 2013 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zapojením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14, Praha do rozpočtu města v roce 2013 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2013 následujícím organizacím ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Útulek pro psy – příspěvek na provoz

385,40

27028992

MAS Moravský kras o. s.

Členství v MAS Moravský kras

100,30

62930460

Asociace turistických informačních center České republiky

Členství inf. kanceláře v A.T.I.C

4,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

MVE – dotace

278,50

nemá

Dům přírody v Moravském krasu

Příspěvek na dům přírody v Moravském krasu

20,00

49454641

ČAD Blansko a. s.

Dotace – MHD

4.600,00

49454641

ČAD Blansko a. s.

MHD – Jánského plaketa

80,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek na opravu komunikace Masarykova

4.500,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Hořice – napojení vodovodu na místní tlakové pásmo – příspěvek

1.800,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek svazku vodovodů a kanalizací

420,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Sadová – odstranění nedostatku tlaku vody v RD

100,00

49463276

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

ZŠ TGM Rodkovského 2 – příspěvek

2.772,00

49463276

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

ZŠ TGM Rodkovského 2 – příspěvek -správce veř.hřišť

23,00

49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13

ZŠ Erbenova 13 – příspěvek na provoz

3.266,00

49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13

ZŠ Erbenova 13 – příspěvek – správce veř. hřišť

23,00

49464205

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

ZŠ a MŠ Dvorská 26 – příspěvek na provoz

3.061,00

49464213

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

ZŠ a MŠ Salmova 17 – příspěvek na provoz

4.523,00

71006362

Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace

MŠ Divišova 2a – příspěvek na provoz

852,00

71006419

Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

MŠ Těchov 124 – příspěvek na provoz

445,00

71006427

Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace

MŠ Dvorská 96 – příspěvek na provoz

1.797,00

49464191

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

ZŠ a MŠ Dvorská 26 – přísp. správce veř.hřišť

23,00

71006435

Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

MŠ Rodkovského 2a – příspěvek na provoz

1.276,00

71006443

Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

MŠ Údolní 8 – příspěvek na provoz

1.170,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

KINO – příspěvek na provoz

1.730,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

KSMB – příspěvek na provoz

6.385,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na historický jarmark a oslavu Dne dětí

120,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Nový rok na náměstí

50,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté Slunce Blansko

20,00

372919

MUZEUM BLANSKO

Muzeum – příspěvek na provoz

5.665,00

47885670

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna – příspěvek na provoz

4.840,00

15580822

Zdeněk Pernica

Dětské dopravní hřiště-příspěvek na provoz

50,00

22821350

„Sportuj s námi“

Sportuj s námi Boskovice – přísp. na uspoř. 18. ročníku PMK

150,00

76071511

Mgr. Monika Kubová

Klub Matýsek – přísp. na pronájmy sport.zařízení

47,00

43425950

Jana Kuncová

Sport club Mgr. Jany Kunc – přísp. pronájmy sport.zař.

27,50

44990260

Diecézní charita Brno

DCHB – Centrum PRO – přísp. na pronájmy sport.zař.

12,50

45473790

TJ Olympia Blansko

TJ Olympia – přísp. na pronájmy sport. zařízení

12,50

49463819

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

AMK – příspěvek na uspořádání MS v biketrialu

150,00

49463819

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

AMK – klub cyklotrialu – příspěvek na oplocení, překážky...

80,00

62073052

TJ Sokol, Horní Lhota

TJ Sokol Horní Lhota – Přísp. pořízení zahr. traktoru

25,00

62073052

TJ Sokol, Horní Lhota

TJ Sokol Horní Lhota – Přísp. renovace hřiště, vybudování závlahy

25,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Sportovní hala Mlýnská – výměna svítidel

115,20

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Sportovní hala + kuželna Údolní – výměna svítidel

284,40

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Lázně, koupaliště – provoz

6.130,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Zimní stadion – provoz

2.235,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Rekreační oblast Palava – provoz

350,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Služby Blansko, s. r. o. – provoz převzatých sportovišť

3.340,00

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

MS VZS ČČK BK – příspěvek- pronájmy sport.zařízení

50,00

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Kolpingova rodina -přísp. – pronájmy sport.zařízení

15,60

25568523

Pohřební ústav Blansko, s. r. o.

Hřbitov – údržba a úklid

351,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Veřejné WC – provoz

315,70

545678

Hnutí humanitární pomoci Blansko – Domov Olga

Mzdové a provozní náklady – denní stacionář

210,00

545678

Hnutí humanitární pomoci Blansko – Centrum Velan

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

150,00

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Provozní náklady – pečovatelská služba

50,00

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Mzdové a provozní náklady – Noclehárna – Luční 10

585,00

60557621

Sdružení podané ruce, o. s. Brno – víceúčelová drogová služba na Blanensku

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

70,00

60557621

Sdružení podané ruce, o. s. Brno – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

90,00

69836698

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení

Členství v asociaci PS

3,00

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor ČR – příspěvek na činnost a provoz

200,00

506796

Společnost sociálních pracovníků ČR

Neinv. transfery nezisk a podob. organizacím

0,50

60126361

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

Členství tajemníka ve sdružení tajemníků

1,50

63113074

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Členství v SMO ČR

45,00

Usnesení č. 26

Rada schvaluje text memoranda o spolupráci mezi Městem Blansko a Místní akční skupinou Moravský kras, o. s.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o vstup Města Blansko do Místní akční skupiny Moravský kras, o. s.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.01.2013 následovně:

  • člen rady 2.423 Kč
  • předseda výboru 1.460 Kč
  • předseda komise 1.230 Kč
  • člen zastupitelstva 800 Kč
  • předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 680 Kč

s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zastavením exekuce č. j. 19 Nc 7470/2003 – 7 proti povinnému Martinu Sokolovi.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zastavením exekuce č. j. 2NcE 1097/2004 – 5 proti povinnému Josefu Cihlářovi.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zastavením exekuce č. j. 2NcE 1195/2003 – 5 proti povinné Zdeňce Rachunkové.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení 3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013–2016. Rada ukládá odboru SOC předložit dokument k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodloužení nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko na pronájem noclehárny o 3 roky s podmínkou dle rozpravy.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 2243 s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko o výměře 106,09 m2, a to za účelem zřízení
a provozování sportovního studia.

Usnesení č. 35

Rada bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření společnosti Společnost Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 36

Rada bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření společnosti společnost Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 37

Rada města nesouhlasí s pronájmem lesních pozemků ve vlastnictví Města Blanska.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Březovského, Blansko, za nájemné z bytu na ul. Okružní 1, Blansko a nájemné a vyúčtování služeb z bytu na ul. Jungmannova 10, Blansko, ve výši 205.483 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje odpis pohledávky 41 dlužníků v celkové výši 191.650 Kč z doby privatizace MTBS, s. p. z důvodu jejich nevymahatelnosti.

Usnesení č. 40

Rada po projednání žádosti pana Vojny, Brno, o koupi půdy a následnou nástavbu domu na ul. Údolní 23, Blansko, nesouhlasí s jejím přijetím, a to z důvodů ekonomické nevýhodnosti pro město.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zrušením záměru na prodej půdy bytového domu Údolní 23, Blansko za účelem nástavby bytů.

Usnesení č. 42

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 20, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 43

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Chelčického 56, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 44

Rada bere na vědomí vyúčtování výměny oken v městských bytech a nebytových prostorách a vstupních dveří do nebytového prostoru domu 9. května 3, Blansko, provedených v rámci revitalizace a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Slugeňové, Blansko z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Švecové, Blansko z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Krejčířové, Blansko z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Berkové, Blansko z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Cypry, Blansko z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Hemmerové, Blansko z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Farlíkem, Jedovnice, a to ve výši měsíční splátky 3.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Hlaváčové, Blansko, a to do 31.12.2012.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí se změnou smlouvy pana Pilára, Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře ve III. nadzemním podlaží v budově na K. J. Mašky 2 o výměře 18,72 m2 + ostatní (chodba, WC) o výměře 6,74 m2 panu Mgr. Nejezchlebovi, Blansko; IČ: 73749834 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok (za kancelář) a 150 Kč/m2/rok (za ostatní) za účelem výuky jazyků.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitostí – veškeré stavby bez čp. na pozemcích parcela č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124 se všemi součástmi a příslušenstvím vše v k. ú. Blansko pro Technické služby Blansko, s. r. o, a to po nabytí areálu do vlastnictví města.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo 2006-INV-Poz-S015/Výp-Ne na užívání id. části 507/9852 pozemku parc. č. st. 2444 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci (pozemek pod BD Podlesí 16, Blansko).

Usnesení č. 57

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 507/9852 pozemku parc. č. st. 2444 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě, na pozemku stojícím (Podlesí 16, Blansko).

Usnesení č. 58

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit ještě část pozemku parc. č. 1117/1 v k. ú. Těchov o výměře cca 70 m2 (přičemž pás pozemku v šířce 3 m od komunikace zůstane obecní) za pozemek parc. č. 1105/3 v k. ú. Těchov (naproti rybníku za hotelem Panorama, Češkovice, do zveřejnění části pozemku, jehož část o vým. 720 m2 již byla zastupitelstvem schválena ke směně).

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení změnu usnesení č. 8 z 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 04.09.2012 tak, že výměra směňované části obecního pozemku parc. č. 1117/1 v k. ú. Těchov činí celkem cca 790 m2. Ostatní text usnesení se nemění
a zůstává v platnosti.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 24 z 18. rady města dne 16.10.2007 tak, že celé nově zní:„Rada souhlasí se zřízením věcných břemen na obecních pozemcích v k. ú. Horní Lhota u Blanska, spočívajících v:

a) umístění, provozování, opravách a údržbě kabelu NN na obecních pozemcích parc. č. 523/51, 541/20, 541/19, 541/18, 523/1, 523/100, 523/2, 523/96, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve prospěch pana Pokladníka, bytem Blansko, vlastníka budovy č. p. 2455 v Blansku a ve prospěch každého dalšího vlastníka této budovy a pana Ing. Musila, bytem Blansko, vlastníka budovy č. p. 2476 v Blansku a ve prospěch každého dalšího vlastníka této budovy, obou jako oprávněných
z věcného břemene a v

b) umístění, provozování, opravách a údržbě přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přípojky plynu a přípojky vody na pozemku parc. č. 523/96 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve prospěch pana Pokladníka, bytem Blansko, vlastníka budovy č. p. 2455 v Blansku a ve prospěch každého dalšího vlastníka této budovy,

to vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem + platná sazba DPH s tím, že veškeré náklady se zřízením břemene nese oprávněný (průmyslová zóna Blansko).

Usnesení č. 61

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového vedení STL plynu na částech pozemků parc. č. 623/15 ostatní plocha, parc. č. 1475 ostatní plocha, parc. č. 1476/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, v rámci stavby: „Rekonstrukce plynovodu, řeka Svitava“, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na id. 1/6 pozemku parc. č. 1322/15 v k. ú. Těchov, spočívající v umístění, provozování, opravách a údržbě vodovodní přípojky na části mimo jiné pozemku č. p. 1322/15 v k. ú. Těchov, ve prospěch Binky Josefa a Naděždy, bytem Brno, jako vlastníků nemovitostí na LV 446 v k. ú. Těchov, ve prospěch paní Gregorové a pana Jurnečky, bytem Chudčice, jako vlastníků nemovitostí na LV 447 v k. ú. Těchov, ve prospěch Součka Aleše a Dagmar, bytem Blansko, jako vlastníků nemovitostí na LV 839 a 904 v k. ú. Těchov, ve prospěch paní Lukešové, bytem Brno a pana Součka, bytem Blansko, jako vlastníků nemovitostí na LV 840 v k. ú. Těchov a ve prospěch paní Lukešové, bytem Brno, jako vlastníka nemovitosti na LV 481 v k. ú. Těchov, vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 541/9 ostatní plocha a parc. č. 541/12 ostatní plocha, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře obou částí 9 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání, z důvodů zastavění částí pozemků budovou trafostanice ve vlastnictví právnické osoby společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, za cenu dle znaleckého posudku (administrativní nebo obvyklou, tu, která bude vyšší) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (průmyslová zóna).

Usnesení č. 64

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 280 m2 v k. ú. Klepačov, části jak je zakreslena v situaci z kat. mapy v materiálu k této věci, za účelem rozšíření vlastního pozemku užívaného k podnikání – za účelem skladování náhradních dílů automobilů a dalšího materiálu k autodílně panu Mauerovi, Klepačov.

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 514/5 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 70 m2, označené dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 421-10293/2012 jako pozemek parc. č. 514/10 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem jeho následného převodu – směny za cenu 420 Kč/m2 (průmyslová zóna).

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S168/NS-Ne ze dne 22.10.2008 na nájem části pozemku parc. č. 579/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2012 (v blízkosti bytového domu Nádražní 3 v Blansku).

Usnesení č. 67

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. st. 5219/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko Evě a Petře Holoušovým, bytem Blansko, za cenu 1.600 Kč/m2 s tím, žekupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (na ulici Čapkova 2012/12b, Blansko).

Usnesení č. 68

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit směnu obecních pozemků parc. č. 567/100 vodní plocha, parc. č. 567/101 vodní plocha, parc. č. 242/18 vodní plocha, parc. č. 268/17 vodní plocha, parc. č. 202/11 vodní plocha, vše v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 565/15 ostatní plocha, parc. č. 567/96 ostatní plocha, parc. č. 567/97 ostatní plocha, parc. č. 567/106 ostatní plocha, parc. č. 567/99 ostatní plocha a parc. č. 1395/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. s tím, že Město Blansko uhradí rozdíl v tržní ceně směňovaných pozemků ve výši 20.000 Kč (pozemky dotčené stavbou – úpravy koryta řeky Svitavy a budoucí stavbou cyklostezky (pozemky podél řeky Svitavy dotčené stavbou úpravy koryta řeky Svitavy a budoucí stavbou cyklostezky).

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Krátké, bytem Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící
k parkování osobního automobilu, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s platností od 01.01.2013 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (v lokalitě Sever, nad ul. Horní Palava v Blansku).

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Blansko a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje pro potřeby stavby „II/379 Lažánky průtah“.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko – Sever, III. etapa, souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby garáže na části pozemku parc. č. 487/3 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře dotčení stavbou 0,13 m2 a přesahem střechy o výměře cca 1,6 m2 dle geometrického plánu 302-10308/2012 ověřeným katastrálním úřadem dne 08.10.2012 pod číslem 671/2012 s tím, že do konce roku 2013 bude projednána směna částí pozemků parc. č. 487/4 a 487/3 oba v k. ú. Lažánky, který tento stav odstraní.

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 2010-INV-S052/VKS/Mo ze dne 15.11.2011 spočívající v posunutí termínu odstranění vady na komunikaci z 30.09.2012 do 31.05.2013 (článek IV. odst. 2 uvedené smlouvy).

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o spolupráci na výstavbě Dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu „RD Zborovce“ se společností AO REAL, a. s., Blansko, Pražská 7, č. p. 1602, PSČ 678 01, IČ: 28263278.

Usnesení č. 75

Rada projednala návrh Zadání územní studie pro přestavbovou plochu Územního plánu Blansko P14 – střed města (ÚS-P14) a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko jeho schválení.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje předložený návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.