Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 44 ze dne 04.12.2012

Usnesení č. 1

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Výběr dodavatele komplexních odpadových služeb a provozování sběrného střediska odpadů pro Město Blansko“ v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje zrušení výpovědi smlouvy č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12.08.2004 svozové firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, Praha 10, IČ:49356089 k datu 31.05.2013.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 13/2012 a RO 39/2012.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 30/2012 – RO 35/2012 včetně dodatku a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s prodejem osobního automobilu Hunday Sonata 2,4i elegance za podmínek uvedených v materiálu odboru hospodářské správy a ukládá odboru hospodářské správy zveřejnit inzerát na prodej ve Zpravodaji Města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta