Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 45 ze dne 18.12.2012

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za členku komise pro občanské záležitosti paní Jaroslavu Konečnou.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2012.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Plán investic Nemocnice Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16/12 „Pořízení instrumentária pro kolenní vaza na oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2012.

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí organizační změny v úseku léčebně preventivní péče a ošetřovatelské péče Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – rychlovarné konvice BOSCH pro oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje ceník za využití sportovišť v majetku města pro rok 2013 podle upravené varianty č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska odepsala pohledávky účtu 311 – Odběratelé ve výši 33.543 Kč podle předloženého seznamu z důvodu jejich nedobytnosti.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 209 (malá klubovna) o výměře 35 m2 v budově Galerie města Blanska, Dvorská 2099/2 za nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc (vč. DPH) s paní Ivetou Pokornou, Žďár, a to s účinností od 01.01.2013.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s použitím částky ve výši 49.416 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní střediska města Blanska na financování nákupu kancelářského nábytku.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace odepsala pohledávky uvedené v žádosti z důvodu jejich nedobytnosti.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 149.030,03 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Blansko do provozních výdajů.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje s účinností od 01.01.2013 změny Knihovního řádu Městské knihovny Blansko podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 podala žádost o dotaci na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy Praha na projekt „Today, Tomorrow, Together“.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Orel Jednota Blansko na uspořádání Orelského lidového plesu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 12.01.2013 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje ceník vstupného do Muzea Blansko s účinností od 01.01.2013 podle předloženého návrhu po úpravě.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb internetu s firmou Alf servis, s. r. o., Okružní 17, 678 01 Blansko za podmínek doložených v materiálu.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č. 16690/12/OKH ve výši 1.680 Kč na úhradu výdajů na odbornou přípravu pro JSDH Dolní Lhota.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 14 a 15/2012 a RO 40/2012 a RO 41/2012.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisové plány příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Synkovi, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Kozelské, Černá Hora.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 69 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Nečasové, Blansko.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 70 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Hlaváčové, Blansko.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje náhradnici na pronájem bytu č. 17, č. 18, č. 69 a č. 70 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko paní Fodorovou, Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kouřilové, Spešov.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje náhradnici na pronájem bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1, Blansko paní Strejčkovou, Spešov.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 25 na ulici Ant. Dvořáka v Blansku panu Prášilovi, Drnovice.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje náhradníka na pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 25 na ulici Ant. Dvořáka v Blansku pana Krejčího, Adamov.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Krejčířové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje náhradnici na poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi paní Alexovou, Blansko.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu MUDr. Hlaváčové, Blansko, a to do 31.01.2013.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s prominutím poloviny penále paní Beljašce, Rájec – Jestřebí.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Křížem, Blansko s měsíční splátkou 1.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy správce objektu Jungmannova 10, Blansko, pana Sekaniny od 01.01.2013 do 30.06.2013.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Rybářem, Blansko s měsíční splátkou 1.500 Kč.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Rybářovi, Blansko do 31.03.2013.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Horáčkovou, Blansko s měsíční splátkou 2.000 Kč.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Horáčkové, Blansko do 31.03.2013.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s pronájmem a následným odprodejem bývalé kotelny – budovy bez čp. na ul. Dvorská na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2, pozemku parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a pozemku parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 vše v k. ú. Blansko Bytovému družstvu Věžák, družstvo, Dvorská 20, 678 01 Blansko; IČ: 25345133, a to takto:

- Do doby uzavření kupní smlouvy na předmětné nemovitosti bude uzavřena nájemní smlouva s nájemným ve výši 62 Kč/m2/rok, které bude zvyšováno o inflaci od roku, následujícího po roce, ve kterém byla podepsána nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě.

- Kupní cena činí 1.200.000 Kč, přičemž 10% z této kupní ceny bude uhrazeno jako záloha při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě (zbývající část kupní ceny bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy). V případě, že nebude uzavřena kupní smlouva, nebudou budoucímu kupujícímu vynaložené náklady vráceny a složená záloha propadne jako smluvní pokuta.

- Do 6ti měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude zbourán komín nemovitosti, kupní smlouva bude uzavřena po zbourání komínu. Nájemní smlouva může být uzavřena až po odsouhlasení prodeje předmětných nemovitostí zastupitelstvem a doporučuje k projednání prodeje v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 106,09 m2 v I. nadzemním podlaží budovy čp. 2243 na ul. Pod Javory 32, Blansko, paní Čermákové, Blansko, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování cvičebního studia. Nájemní smlouva bude uzavřena po doložení živnostenského oprávnění.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko na pronájem noclehárny o 3 roky s podmínkou dle materiálu.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/101 o celkové ploše 39,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3905/112720 v suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko panu Mertovi, Blansko, za kupní cenu ve výši 148.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/103 o celkové ploše 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 v 1. nadzemním podlaží budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko panu Musilovi, Blansko, za kupní cenu ve výši 305.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49

Rada bere na vědomí petici občanů k prodeji nebytové jednotky č. 1174/102 v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy 9. května 1174/3, Blansko; po zvážení situace však neruší odprodej.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s pronájmem nemovitostí – pozemků parcela č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124 včetně veškerých staveb bez čp. na těchto pozemcích stojících se všemi součástmi a příslušenstvím vše v k. ú. Blansko pro Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 3, Blansko, IČ: 26286173 za nájemné ve výši 504.000 Kč/rok + platná sazba DPH za účelem zajištění zázemí Technických služeb Blansko, s. r. o. a dále za účelem dalších podnájmů, pokud nebude městu doručena žádná písemná připomínka ke zveřejněnému záměru pronajmout výše uvedené nemovitosti do ukončení doby povinného zveřejnění dle zákona o obcích (tj. v průběhu dne 18.12.2012).

Usnesení č. 51

Rada uděluje do 31.03.2013 Technickým službám Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 3, Blansko, IČ: 26286173 výjimku ze Směrnice č. 4/2012, čl. 3., odst. 3.2. spočívající v tom, že Technické služby Blansko, s. r. o. mohou dát do dlouhodobého podnájmu nemovitosti (nebo jejich části) – pozemky parcela č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124 včetně veškerých staveb bez čp. na těchto pozemcích stojících se všemi součástmi a příslušenstvím vše v k. ú. Blansko bez předchozího zveřejnění pronájmu na úřední desce MěÚ Blansko a následného odsouhlasení Radou města Blansko.

Usnesení č. 52

Rada ukládá Technickým službám Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 3, Blansko, IČ: 26286173 předložit radě k odsouhlasení přehled uzavřených smluvních vztahů (včetně výše nájemného) na podnájem nemovitostí (nebo jejich částí) – pozemků parcela č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124 včetně veškerých staveb bez čp. na těchto pozemcích stojících se všemi součástmi a příslušenstvím vše v k. ú. Blansko, v termínu do 31.01.2013.

Usnesení č. 53

Rada ukládáTechnickým službám Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 3, Blansko, IČ: 26286173 předložit rozbor výnosů a nákladů celého areálu za 1-9/2013 v měsíci říjnu 2013 pro následné stanovení nové ceny nájemného pro rok 2014.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy č. 2/02/Pe se společností LARIX – zahradnické a sadovnické služby, s. r. o. z důvodu neplacení nájmu.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy čp. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st.1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 578 m2, pozemku parc.č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem provozování zahradnictví.

Usnesení č. 56

Rada bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Blansko, organizacemi Služby Blansko, s. r. o., ZŠ a MŠ Salmova, Salmova 17, ZŠ Dvorská, MŠ Dvorská, MŠ Divišova, MŠ Rodkovského 2a, ZŠ Rodkovského, ZŠ Erbenova, MŠ Těchov, MŠ Údolní, Kulturní středisko města Blanska, Muzeum Blansko, Městská knihovna Blansko a BEST PRICE ENERGY, obecně prospěšnou společností, Brněnská 3883/48, Hodonín, o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu el. energie.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s částečnou úhradou nájemného za prosinec za pronájem hotelu Dukla ve výši 66.000 Kč, a to z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje společnosti Služby Blansko, s. r. o., proúčtování neuhrazené ztráty minulých let na účet nerozděleného zisku minulých let ke dni 31.12.2012.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s výpůjčkou zpevněné plochy přestupní zastávky na pozemcích p. č. st. 280/5, 452/3 a 452/4 vše v k. ú. Blansko od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, na dobu určitou do 30.06.2013.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 523/28 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře max. 30 m2 a část pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha
o výměře max. 30 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. st. 1168/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2, za účelem získání části pozemku parc. č. 1168/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemek na okraji průmyslové zóny po levé straně komunikace z Blanska do Rájce-Jestřebí, pozemek po levé straně komunikace Blansko – Brno u odbočky k ČKD, pozemek před hotelem Macocha).

Usnesení č. 61

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Klepačov – DP Vrtěl“, a to na části obecního pozemku parc. č. 385 v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Těchov – úprava DS Kaláb“, a to na části obecních pozemků parc. č. 823/2, 824/1, 824/2, 842/1, vše v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 370/1 a 404/3, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, v rámci stavby Horní Lhota – úprava DS, Hudcová, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN na obecním pozemku parc. č. 2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, v rámci stavby Horní Lhota – úprava DS, Soldánová, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení VN na obecních pozemcích parc. č. 984/26 a 1364/1 v k. ú. Blansko, v rámci stavby Blansko – smyčková VN, Blata, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v právu chůze a jízdy po části obecního pozemku parc. č. 845/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko, v rozsahu cca 76 m2 plochy, jak je vyznačena na snímku z kat. mapy, k nemovitostem, zapsaným na LV č. 530 k. ú. Blansko, ve prospěch manželů Fárníkových, jako vlastníků nemovitostí zapsaných na LV č. 530 v k. ú. Blansko a ve prospěch každého dalšího vlastníka těchto nemovitostí, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 57 m2, za účelem užívání jako součást soukromého pozemku s tím, že pronajatá část pozemku může být využita pro případný přístup k zadním stranám řadových garáží.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby přípojky splaškové kanalizace k chatě č. ev. 281 v Češkovicích, k. ú. Těchov, a to po obecním pozemku parc. č. 1213/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov, v rámci stavby pod názvem: „Vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace, Blansko – Češkovice, k. ú. Těchov, parc. č. 1291/1“, a to ve prospěch pana Nohela, bytem Brno, jako vlastníka budovy č. ev. 281 v Češkovicích, k. ú. Těchov a každého dalšího vlastníka této budovy, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě, nejméně však 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, jako práva věcného, spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 859/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko na pozemky parc. č. 862/51 ostatní plocha, parc. č. 862/24 ostatní plocha a parc. č. 862/346 vodní plocha, vše v k. ú. Blansko, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 4033-128/2012 ze dne 09.11.2012, ve prospěch Moravského rybářského svazu, o. s., místní organizace Blansko, IČ: 00546712, se sídlem Blansko, Rožmitálova 40/10, jako oprávněného,na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH (lokalita Sloupečník v Blansku).

Usnesení č. 70

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – STL plynovod na pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov
v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 926-317/2012 z 31.08.2012 včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem v Brně, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcných břemen spočívajících v povinnosti vlastníků pozemků parc. č. 806/5, parc. č. 806/6, parc. č. 806/8, parc. č. 806/18, vše orná půda a parc. č. 806/84 ostatní plocha, vše v k. ú. Těchov, jako povinných umožnit přístup a příjezd na výše uvedené pozemky za účelem kontroly, udržování, oprav a rekonstrukce dešťové kanalizace, a to ve prospěch Města Blansko, na dobu neurčitou, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 937-2282/2012 ze dne 10.11.2012.

Usnesení č. 72

Rada ruší usnesení č. 39 přijaté na 39. schůzi dne 02.10.2012.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí s výkupem části srážkové kanalizace od revizní šachty 1 po konec kanalizačních řadů, maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši maximálně 250.616 Kč v roce 2012 a s výkupem i zbylé části srážkové kanalizace (vyústí objekt po revizní šachtu 1) maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 50.000 Kč v roce 2013, a to od investora TP DOMY s. r. o., Ostrava, IČ: 27840077, zastoupená Ing. Petrem Kucharčíkem, jednatelem (lokalita Blansko – Těchov, SO-03-b-1).

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. st. 4055 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2 v k. ú. Blansko, zastavěného budovou č. p. 2268 v Blansku, vlastníkovi budovy, za účelem sjednocení vlastnictví budovy a zastavěného pozemku, za cenu dle znaleckého posudku obvyklou, příp. administrativní (tu, která bude vyšší) s tím, že kupující uhradí v plné výši náklady s převodem spojené (ul. Dvorská, pod budovou č. p. 2268 v Blansku, malá telef. ústředna)

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s prodloužením termínu na uzavření kupní smlouvy dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S175/Ma-BKS ze dne 12.10.2006 ve znění dodatků,
a to nejpozději do 31.12.2013.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, na dobu určitou, do doby odprodeje zastavěného pozemku.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 202/2, 202/1, 202/10, 202/9 a 268/7, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 165 m2, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k plánované budově na pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání i veřejností mimo vyhrazenou dobuužívánívlastníkem budovy a za účelem vybudování komunikačního napojení parkoviště k budově.

Usnesení č. 78

Rada nesouhlasí s prodloužením doby trvání dočasné stavby prodejního stánku a souhlasí s výpovědí z nájmu části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, pod prodejním stánkem, dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/10/01/Ko ze dne 24.04.2001 ve znění dodatků. Výpověď bude podána tak, aby nájem byl ukončen do 31.03.2013.

Usnesení č. 79

Rada nesouhlasí s provedením opravy chyby v údajích katastru nemovitostí provedenou Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko pod čj. OR-160/2012-701, a to v té části, která se týká změny průběhu pozemku parc. č. 1356 v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě Hluchov).

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s pronájmem id. část pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o velikosti podílu 704/13535, za účelem užívání pozemku z důvodu vlastnictví bytové jednotky č. 1806/12 v bytovém domě Podlesí 5, Blansko panu Zemánkovi, bytem Blansko, za nájemné ve výši 117 Kč/rok, na dobu určitou, do rozhodnutí ve věci restituce.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s výpůjčkou id. části 507/9852 pozemku parc. č. st. 2444 zastavěná plocha v k. ú. Blansko panu Jirůškovi, bytem Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě, na pozemku stojícím (Podlesí 16, Blansko).

Usnesení č. 82

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2013.

Usnesení č. 83

Rada bere na vědomí petici za zachování stávající chirurgické ambulance II. MUDr. Františka Řezníka, proti návrhu výpovědi z nájmu v Nemocnici Blansko. Rada trvá na svém usnesení č. 2 ze 42. schůze ze dne 13.11.2012.

Usnesení č. 84

Rada pověřuje starostu a druhého místostarostu vést jednání za účelem nalezení vhodných prostor pro ordinaci MUDr. Františka Řezníka v rámci polikliniky.

Ing. Lubomír Toufar

starosta