Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 46 ze dne 15.01.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP s. r. o. na pořádání diskoték na zahrádce Restaurace U Zámečku v době od 21:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech uvedených v písemné žádosti.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z rozpočtu:

- Česko – německého fondu budoucnosti na částečnou úhradu pobytových nákladů žáků školy při výměnném pobytu v Darmstadtu v rámci projektu „Hranice nás nerozdělí“,

- Visegradského fondu na zabezpečení setkání žáků školy se žáky škol z Komárna a Budapešti v Blansku v rámci projektu „Setkávání pro život“.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 900.000 Kč na činnost Muzea Blansko v roce 2013.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko v roce 2013.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 42/2012.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 1/2013 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 1/2013.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Vozdecké, Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku manželům Knechtovým, Blansko.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje náhradnici na pronájem bytu č. 34 a bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1, Blansko paní Mánkovou, Černá Hora.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.01.2013 do 31.03.2013.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zařazením žádosti o byt paní Slugeňové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2013.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a doporučuje tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

Usnesení č. 14

Rada revokuje svoje usnesení č. 56 ze 45. schůze konané dne 18.12.2012, a to z důvodu nejasností ve smlouvě předložené společností Best price energy, o. p. s. a nedostatku času k jejich řešení.

Usnesení č. 15

Rada ukládá odboru KOM se společností Best price energy, o. p. s. jednat o možnostech další spolupráce.

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s nákupem elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde bude Město Blansko vystupovat jako centrální zadavatel, a to na období do 31.12.2013.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Městem Blansko (jako centrální zadavatel) a zadavateli: Služby Blansko, s. r. o., ZŠ a MŠ Salmova, Salmova 17, ZŠ Dvorská, MŠ Dvorská, MŠ Divišova, MŠ Rodkovského 2a, ZŠ Rodkovského, ZŠ Erbenova, MŠ Těchov, MŠ Údolní, Kulturní středisko města Blanska, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se stanovením limitní vyvolávací ceny silové energie na Českomoravskou komoditní burzu Kladno ve výši 1.260 Kč/MWh.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko panu Z. Riznerovi, Blansko, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, na dobu určitou, do doby odprodeje zastavěného pozemku, za nájemné 45 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude placeno od právní moci stavebního povolení na stavbu objektu.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 202/2, 202/1, 202/10, 202/9 a 268/7, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 165 m2 panu Z. Riznerovi, Blansko, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k budově na pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání i veřejností mimo vyhrazenou dobu užívání vlastníkem budovy a za účelem vybudování a užívání komunikačního napojení parkoviště k budově, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce dle tohoto usnesení bude ukončena dohodou smluvních stran smlouva číslo 2009-INV-Poz-S224/Výp-Ne ze dne 09.12.2009.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 57 m2 manželům Fárníkovým, Blansko, za účelem užívání jako součást soukromého pozemku s tím, že pronajatá část pozemku může být využita pro případný přístup k zadním stranám řadových garáží, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 10 Kč/m2/rok (bez DPH, plnění osvobození od daně).

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s výpovědí nájmu částí pozemků parc. č. 202/2 a 202/3 v k. ú. Blansko, o výměře obou cca 25 m2 a nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S047/Ko-NS ze dne 18.05.2004, a to dle čl. III, odst. 2, písm. b) smlouvy.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/102/99/Ko ze dne 18.10.1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.01.2013 s tím, že poměrné nájemné za leden 2013 již nebude požadováno (lokalita záhonů u bytových domů Erbenova 19 a 21 v Blansku).

Usnesení č. 24

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Lažánky – úprava DS, Šulc“ na části pozemku parc. č. 343/5 v k. ú. Lažánky u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy vedení NN + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 53 ze 70. schůze Rady města Blansko dne 23.03.2010 a to tak, že do usnesení se ještě doplňuje dotčený pozemek parc. č. 1217/19 v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 806/18 orná půda a parc. č. 806/84 ostatní plocha, oba v k. ú. Těchov, jako povinného umožnit přístup a příjezd na výše uvedené pozemky za účelem kontroly, udržování, oprav a rekonstrukce dešťové kanalizace, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 937-2282/2012 ze dne 10.11.2012.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Blansko za účelem sečení trávy a údržby pozemků (okolní travnaté plochy rybářského areálu ve Sloupečníku v Blansku).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita Zborovce, ulice Okružní v Blansku).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáže budoucímu kupujícímu – paní Ševčíkové, bytem Blansko, na dobu určitou, do dne podpisu kupní smlouvy na odprodej zastavěného pozemku, který byl schválen zastupitelstvem města dne 04.12.2012 (u bytového domu Mahenova 1294/3a, při ul. Antonína Dvořáka v Blansku).

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 58/3 zastavěná plocha a části pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a parc. č. 1473 ostatní plocha o výměře cca 65 m2, vše v k. ú. Blansko z důvodu upřesnění výměry k odprodeji již schválených pozemků (pozemky pod částí objektu Sýpky v Blansku a okolní pozemky).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 514/8 zastavěná plocha o výměře 599 m2 a části pozemků parc. č. 514/5 orná půda a parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře 1523 m2, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 429-10363/2012 jako pozemek parc. č. 514/11 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to z důvodu zpřesnění označení původně k odprodeji zveřejněných a schválených pozemků v souvislosti s přečíslováním pozemků a z důvodu zvýšení výměry dotčených pozemků průmyslovým areálem (areál společnosti PILART s. r. o. v průmyslové zóně).

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha o výměře 15 m2, označenou dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 4010-10231/2012 jako pozemek parc. č. st. 5249/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to za účelem dořešení záležitosti odprodeje pozemku z r. 1991 (pozemek zastavěný garáží u hotelu Macocha).

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 1166 v Blansku za účelem úpravy práv k tomuto pozemku (pozemek na ul. Údolní).

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru „Zveřejnit prodej budovy hotelu Dukla a zveřejnit záměr pronajmout a prodat navazující pozemky“ dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od 01.01.2013 do 31.12.2013 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2013 do 31.12.2013 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí druhou část Petice za zachování stávající chirurgické ambulance II. MUDr. Františka Řezníka, proti výpovědi z nájmu v Nemocnici Blansko s názvem Občané, braňte svoje lékaře!!!!