Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 47 ze dne 29.01.2013

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí přehled darů za rok 2012 pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnicí Blansko od fyzické osoby – 2 ks rychlovarné konvice ELEKTROLUX, které budou využity na interním oddělení na JIP.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí organizační změny v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání Sousedského bálu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 01.02.2013 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Sbor dobrovolných hasičů Klepačov na uspořádání Hasičského bálu v prostorách Dělnického domu Klepačov dne 23.02.2013 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace, nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s možností čerpání půjčky ze SFRB paní Libuši Illkové, bytem Blansko v roce 2013 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s možností čerpání I. části půjčky ze SFRB paní Daně Krchňákové, bytem Blansko do 31.03.2013 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s novelizací vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2/2013 a 3/2013 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s poskytnutím dotace na opravu obkladů, dlažeb, lavice a skokanského můstku pro Služby Blansko, s. r. o. ve výši 550 tis. Kč a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro pana Jiřího Kašpara, dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Ludmilu Veselou, dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Juránkové, Blansko.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb v roce 2013 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok 2013 – „Dobrodružství 2013.“

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Machové, Blansko, a to do 31.05.2013.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko, a to do 31.05.2013.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Romaňákovou, Blansko s měsíční splátkou 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Havlíkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 21

Rada nesouhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/112720 v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300-zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko panu Musilovi, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/112720, v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300-zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 820.000 Kč.

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 15, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 22, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s odpisem pohledávky společnosti SHR – spol. s r. o. za nájemné a služby spojené s nájmem za nebytové prostory na ul. Vodní 9, Blansko v celkové výši 425.400 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Sokola za nájemné a služby spojené s nájmem za pronájem prostor v bývalé ZŠ na Klepačově v celkové výši 54.810 Kč z důvodu nedobytnosti a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Rachunkové za nájemné a služby spojené s nájmem za pronájem prostor samoobsluhy v OS Písečná v celkové výši 124.872,80 Kč z důvodu nedobytnosti a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s pronájmem nemovitosti čp. 100 na ul. Horní Palava 26 na pozemku parc. č. st. 1 v k. ú. Blansko panu Kubíkovi a paní Drahovzalové, Blansko, za nájemné ve výši 6.000 Kč/rok za účelem užívání jako sklad a garáž.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s postupem odboru KOM dle dopisu zaslaného paní Hofmanové a ukládá odboru KOM v případě, že paní Hofmanová, Blansko, neuhradí dluh vůči městu v nově stanoveném termínu, předat k soudnímu vymáhání.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s uzavřenými smlouvami na podnájem prostor v areálu technických služeb.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva v městských lesích s platností od 01.01.2013.

Usnesení č. 32

Rada pověřuje odbor KOM zadáním výběrové řízení na firmu, která zabezpečí pro město Blansko provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska.

Usnesení č. 33

Rada dle předložené žádosti společnosti TENZA Real, s. r. o. ze dne 18.12.2012 konstatuje, že došlo k zániku budoucí kupní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S016/Ma-BKS ze dne 23.05.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.09.2009, uzavřené mezi Městem Blansko (jako budoucím prodávajícím) a TENZA Real, s. r. o. (jako budoucím kupujícím) pro nemožnost plnění v souladu s § 575 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále rada doporučuje k projednání v zastupitelstvu města vrácení zálohy na kupní cenu dle uvedené smlouvy ve výši 1.950 tis. Kč a ukládá odboru INV a FIN podniknout kroky, aby bylo zajištěno vrácení této částky.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S155/NS-Ne,Něm ze dne 21.02.2008 ve znění dodatků, a to výpovědí ze strany pronajímatele v souladu s čl. III. odst. 2 písm. b) druhá odrážka citované smlouvy.

Usnesení č. 35

Rada konstatuje, že dle zveřejněného záměru ze dne 04.04.2012, a to záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 639/1 a parc. č. 1484, obě v k. ú. Blansko o výměře 7.574 m2 a prodeje částí pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, obě v k. ú. Blansko o výměře cca 4.000 m2, nevybrala ze dvou nabídek žádného zájemce.

Usnesení č. 36

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně, v rámci stavby: „Blansko – přípojka NN, LUXOR“ na části pozemku parc. č. 207/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 1. 000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Obůrka-DP Raška“ na části pozemků parc. č. 417 a 876, oba v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 3.600 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 152 ze 79. Rady města Blansko dne 24.08.2010 tak, že celé nově zní: „ Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – zemního metalického kabelu na částech pozemků parc. č. 541/21 a parc. č. 523/113, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, IČ: 60193336, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo SM-NS/59/94/Ko ze dne 27.05.1994 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, a to tak, že předmět nájmu je nově označen jako pozemek parc. č. st. 5044 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, účelem nájmu je užívání pozemku z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví nájemce. Dodatkem č. 4 ke smlouvě budou opravena v souvislosti se změnou předmětu nájmu i ostatní související ujednání nájemní smlouvy (za bytovým domem Čelakovského 1, Blansko).

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo 2011-INV-Poz-S191/Výp-Ne ze dne 26.10.2011 na id. část pozemku parc. č. st. 2772 v k. ú. Blansko o velikosti podílu 735/23862, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 735/23862 pozemku parc. č. st. 2772 v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě, na pozemku stojícím (Dvorská 84,Blansko).

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 2 ze 4. zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2011, a to tak, že výměra odprodávaných částí pozemků se mění z cca 570 m2 na cca 635 m2. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 10 ze 4. zasedání zastupitelstva města dne 27.03.2007 tak, že bude nově znít:

Zastupitelstvo souhlasí s odprodej pozemku parc. č. st. 514/8 zastavěná plocha o výměře 599 m2 a částí pozemků parc. č. 514/5 orná půda a parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře 1523 m2, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 429-10363/2012 jako pozemek parc. č. 514/11 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti PILART s. r. o., Blansko, Fügnerova čp. 916/1, IČ: 26886031, za cenu 450 Kč/m2 s tím, že cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí a kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a s tím, že využití nemovitostí (průmyslového areálu) musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha o výměře 15 m2, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 4010-10231/2012 jako pozemek parc. č. st. 5249/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, manželům Prokopovým, Blansko, za cenu, jak byla schválena zastupitelstvem města dne 06.09.1991, a to za účelem dořešení záležitosti odprodeje pozemku z r. 1991 (pozemek zastavěný částí garáže u hotelu Macocha) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 1166 v Blansku za cenu 30 Kč/m2 (pozemek na ul. Údolní).

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zrušení usnesení č. 11 přijaté na 10. zasedání zastupitelstva dne 04.12.2012 a schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 448/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Blansko dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BBK/2217/2012-BBKM (pozemek v lokalitě Bačina).

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit směnu části pozemku parc. č. 523/28 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře max. 30 m2 a části pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha o výměře max. 30 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. st. 1168/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2, za účelem získání části pozemku parc. č. 1168/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemek na okraji průmyslové zóny po levé straně komunikace z Blanska do Rájce-Jestřebí, pozemek po levé straně komunikace Blansko-Brno u odbočky k ČKD, pozemek před hotelem Macocha).

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko včetně informačního a reklamního zařízení na části pozemku umístěného, za účelem jeho užívání pro reklamu společnosti AO Real, a. s. (Zborovce, u Hrušky).

Usnesení č. 49

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 6/1 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře cca 280 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem skladování plechových částí vozidel a jiných dílů pro automobily, za účelem úklidu a údržby pozemků a oplocení – rozsah viz snímek 3 v materiálu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří včetně kůlny na pozemku stojící a části pozemku parc. č. 6/1 zahrada, vše v k. ú. Klepačov o výměře cca 550 m2, za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav. Přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou v Klepačově)“ – rozsah viz snímek 5 v materiálu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 296/1 ostatní plocha o výměře 962 m2 a parc. č. 293/21 orná půda o výměře 39 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem vybudování rybníku, který bude do pozemku parc. č. 296/1 částečně zasahovat a za účelem vybudování okolního zázemí (pozemek mimo zastavěné území Horní Lhoty, v blízkosti hranice s k. ú. Ráječko – JV od zastavěné části obce Ráječko, v blízkosti místní komunikace po pravé straně směrem z Horní Lhoty do Ráječka).

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-Poz-S135/99/Ne ze dne 10.11.1999 na nájem pozemku parc. č. 2114 zastavěná plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran, ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětný pozemek.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2114 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící, k parkování osobního automobilu (lokalita ul. Sladkovského).

Usnesení č. 54

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města vyplacení příspěvku za vybudování vodovodního řadu v lokalitě Blansko – Zborovec na základě Smlouvy o bezúplatném převodu stavby do majetku Svazku VaK Boskovice, která bude investorem předložena Městu Blansko, a to ve výši 672.094 Kč investorovi, panu Vykonalovi, Blansko.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s tím, aby Město Blansko, jako podnájemce, uzavřelo podnájemní smlouvu s Lesy města Brna, a. s., Křížkovského 247, Kuřim, IČ: 60713356 na užívání pozemku parc. č. 322/3 lesní pozemek o výměře 2798 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem provozování hřiště, za nájemné 1 Kč/m2/rok, a to na dobu určitou do 31.12.2017 s tím, že smlouva bude dle potřeby prodlužována.

Usnesení č. 56

Rada nesouhlasí do doby vyřešení směny či odkupu pozemku parc. č. 523/87 v k. ú. Horní Lhota u Blanska se společností ATONA s. r. o. s projednáváním jakýchkoliv záměrů v této části průmyslové zóny.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení změnu usnesení č. 6 z 8. zasedání zastupitelstva konaném dne 05.06.2012, takto:

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na vybudování 1 nového bezbarierového nájezdu k bytovému domu Jasanová 1, 3, 5, Blansko, který zpřístupní bezbarierově celkem 3 vchody bytového domu (1× vnějškem, 2× vnitřkem), (dále jen nájezd), přičemž za nový nájezd se považuje nájezd vybudovaný od 01.01.2012, ve výši 50 % prokazatelně vynaložených vlastních realizačních nákladů vlastníka bytového domu, tj. Společenství pro dům Jasanová 1, 3, 5, Jasanová 2031/5, 678 01 Blansko, IČ:29292603, max. však 30.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 58

Rada doporučuje Zastupitelstvu odsouhlasit prominutí slevy z díla společnosti BAUFIS s. r. o., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 27711251 ve výši 90.000 Kč, na kterou vznikl Městu Blansko nárok dle smlouvy č.2012/000166/INV/DS-MR ze dne 19.11.2012 „Stavební úpravy obřadní místnosti“.

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013–2023.

Usnesení č. 60

Rada jmenuje do funkce vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko paní Mgr. et Mgr. Petru Skotákovou s účinností od 01.04.2013.

Usnesení č. 61

Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru hospodářské správy MěÚ Blansko pana Ing. Miroslava Peterku s účinností od 01.04.2013.

Usnesení č. 62

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje po úpravě předložený návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje podání žádosti Města Blansko o dotaci v rámci programu EFEKT MPO 2013 na rekonstrukci kotelen ZŠ Salmova, MKD Blansko a Dělnického domu Blansko.