Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 48 ze dne 26.02.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2003-INV-Poz/S128/NS/Ne uzavřené ze dne 15.10.2003 mezi Městem Blansko a Společenství pro dům Jasanová 1, 3, 5, se sídlem Jasanová 2031/5, Blansko.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje předložený ceník za využití zasedacích místností v budově nám. Republiky 1 a nám. Svobody 3, Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s uzavíráním dohod o přistoupení u organizací zřízených a založených městem a obcí k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009557.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 25 na ul. Ant. Dvořáka v Blansku panu Možnarovi, Blansko. Smlouva nebude uzavřena formou notářského zápisu.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 111 na ulici Na Pískách 2401/11, Blansko panu Prášilovi, Drnovice.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájem bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Blažkové, Blansko.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko pana Zouhara, Vysočany.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko a informačního a reklamního zařízení na něm, za účelem jeho užívání pro reklamu nájemce, na dobu určitou do 31.12.2014, a to společnosti AO Real, a. s., IČ: 2820630278, se sídlem Blansko, Pražská 7, za nájemné ve výši 10.000 Kč/rok + platná sazba DPH s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o ofic. míru inflace (Zborovce, u Hrušky).

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/7 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/112720 v následujícím pořadí:

1. pan Reich, Šluknov za kupní cenu 532.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, IČ: 01140540 za kupní cenu 536.000 Kč

3. pan Dvořáček, Blansko za kupní cenu 509.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 25 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/25 o výměře 35,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3535/244365 v následujícím pořadí:

1. paní Musilová, Blansko za kupní cenu 811.111 Kč

2. paní Kašpárková, Brno za kupní cenu 786.969 Kč

3. pan Musil, Ráječko za kupní cenu 780.000 Kč

4. paní Krajíčková, Olomučany za kupní cenu 761.000 Kč

5. pan Kaláb, Blansko, IČ: 01140540 za kupní cenu 755.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/28 o výměře 27,30 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2730/244365 v následujícím pořadí:

1. pan Pozděna, Blansko za kupní cenu 800.000 Kč

2. paní Musilová, Blansko za kupní cenu 750.123 Kč

3. pan Horák, Klepačov za kupní cenu 695.000 Kč

4. paní Kašpárková, Brno za kupní cenu 676.666 Kč

5. paní Krajíčková, Olomučany za kupní cenu 671.000 Kč

6. pan Musil, Ráječko za kupní cenu 670.000 Kč

7. pan Kaláb, Blansko, IČ: 01140540 za kupní cenu 660.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/112720 v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy čp. 1174 (9. května 1174/3) na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Blansko paní Neoralové, Blansko, za kupní cenu ve výši 830.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy 2004-KOM-S095/Pk se společností Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: 26286173, se sídlem nám. Svobody 3, 67801 Blansko dohodou ke dni zahájení činnosti nového provozovatele SSO.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky, část p. č. 509/1 (včetně všech součástí a příslušenství) a p. č. 509/2 a 509/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a pozemky, část p. č. 948/1 a st. 4668 v k. ú. Blansko, provozovateli SSO, který bude vybrán na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku Provozovatel sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do nájmu část pozemků p.č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a p. č. 948/1 v k. ú. Blansko společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: 26286173 se sídlem nám. Svobody 3, 67801 Blansko.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 4/2013.