Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 49 ze dne 05.03.2013

Usnesení č. 1

Rada ukládá sportovní komisi vypracovat a předložit koncepci sportu ve městě Blansko na léta 2013-2023.

T: 08.05.2013

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2012.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko k 31.12.2012 a schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí připravovanou změnu platového řádu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory situované v I. podzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. 1596, Blansko na pozemku parc. č. 2325 zast. pl., k. ú. Blansko, za účelem krátkodobého umístění separovaného odpadu ze zdravotnických zařízení z provozu poskytovatelů zdravotních služeb užívajících nebytové prostory v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se studií vstupního vestibulu Nemocnice Blansko a se zadáním vypracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci vstupního vestibulu polikliniky a přilehlých prostor“.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce 6/13 „Monitory pro primární diagnostiku na oddělení rtg“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Nemocnice Blansko č. j.: JMK 114908/2012/č. ev. 589/2013 v právní moci ode dne 20.02.2013.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s návrhem na vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

Usnesení č. 10

Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit veškeré úkony související s vyhlášením konkursního řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí oznámení PaedDr. Jitky Weinhöferové o ukončení pracovního poměru ředitelky Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace ke dni 31.07.2013 z důvodu odchodu do starobního důchodu.

Usnesení č. 12

Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit veškeré úkony související s vyhlášením konkursního řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

Usnesení č. 13

Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2013/14.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s bezplatným zapůjčením areálu hřiště v Dolní Lhotě Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání 20. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 40. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce dne 29.06.2013 v době od 10:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání 20. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 40. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce v areálu hřiště v Dolní Lhotě dne 29.06.2013 v době od 10:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje nákup služebního vozidla MP Blansko podle předloženého materiálu a ukládá vedení MP Blansko zajistit minimálně 3 nabídky od prodejců vozů Citroën.

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2012 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masarika Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova ul..

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 2114 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící, k parkování osobního automobilu paní Jurtíkové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH (lokalita ul. Sladkovského).

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s výpůjčkou id. části 735/23862 pozemku parc. č. st. 2772 v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě, na pozemku stojícím paní Petrželové, Blansko a paní L. Zouharové, Praha, na dobu určitou, do doby rozhodnutí ve věci restituce na pozemek uplatněné (Dvorská 84, Blansko).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S006/Ko-NS ze dne 10.01.2005, a to tak že předmětem nájmu je část pozemku parc. č. 6/1 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře cca 280 m2 v k. ú. Klepačov (rozsah zakreslen na přiloženém snímku), účelem nájmu je skladování plechových částí vozidel a jiných dílů pro automobily, úklid a údržba pozemků a oplocení, nájemné je stanoveno ve výši 30 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o míru inflace. Nájemní smlouva bude opravena dle tohoto usnesení dodatkem ke smlouvě.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří včetně kůlny na pozemku stojící a části pozemku parc. č. 6/1 zahrada, vše v k. ú. Klepačov o výměře cca 550 m2, za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav, to vše Sboru dobrovolných hasičů Klepačov, IČ: 65338928, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc s tím, že přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek parc. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou v Klepačově).

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáže paní Ševčíkové, bytem Blansko, budoucí kupující, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, které bude každoročně zvyšováno o průměrnou míru inflace za předcházející kalendářní rok, na dobu určitou, do dne podpisu kupní smlouvy na odprodej zastavěného pozemku s tím, že stavba musí být realizována nejpozději do 5 let od podpisu nájemní smlouvy (u bytového domu Mahenova 1294/3a, při ul. Antonína Dvořáka v Blansku).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Blansko Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizaci Blansko, IČ: 00546712, se sídlem Rožmitálova 40/10, Blansko za účelem sečení trávy a údržby pozemků, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou, že vypůjčitel umožní průchod a průjezd přes vypůjčený pozemek parc. č. 862/24 k sousedním nemovitostem, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci (okolní travnaté plochy rybářského areálu ve Sloupečníku v Blansku).

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zvýšením nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/49/99/Ne ze dne 17.08.1999 na částku 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S032/NS-Ne ze dne 25.03.2008 na částku 30 Kč/m2/rok od 01.01.2012.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se změnou nájemného dle nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S069/NS-Ne ze dne 04.04.2006, a to za pozemky v k. ú. Blansko parc. č. 3796/1 zastavěná plocha, nádvoří nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok bez DPH a za parc. č. 786/17 ostatní plocha nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, vše od 01.01.2013.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 589/22 orná půda o výměřecca 45 m2 v k. ú. Dolní Lhota (část zastavěná čerpací stanicí ve vlastnictví Kalcit s. r. o.), za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na něm. Po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru bude záležitost odprodeje předložena k projednání do zastupitelstva města s podmínkami dle již dříve přijatého usnesení č. 83 z 32. schůze Rady města Blansko dne 15.05.2012.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlaseníodprodej pozemků parc. č. 296/1 ostatní plocha o výměře 962 m2 a parc. č. 293/21 orná půda o výměře 39 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska panu Reichovi, bytem Blansko za cenu 15.000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemků spojené (pozemky na rozhraní k. ú. Horní Lhota u Blanska a k. ú. Ráječko, po pravé straně komunikace ve směru z Horní Lhoty do Ráječka).

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. st. 4563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko panu Hodaňovi, bytem Blansko za cenu 1.452 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek zastavěný řadovou garáží v lokalitě Zborovce, ulice Okružní v Blansku).

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s tím, aby nebyla požadována výplata výtěžku Honebního společenstva Dolní Lhota a Spešov, připadající Městu Blansko a aby tento výtěžek byl využit pro účely, jak byly schváleny valnou hromadou Honebního společenstva Dolní Lhota a Spešov dne 27.11.2012.

Usnesení č. 39

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení VN a rozvaděče VN, v rámci stavby: „Blansko – úprava TS OÚNZ“ na části pozemků parc. č. 802/2 a parc. č. st. 3284, oba v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 7.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN, v rámci stavby: „Horní Lhota – DP Fabušová“ na části pozemku parc. č. 370/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN, v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Dostál“ na části pozemků parc. č. 829/1 ostatní plocha a parc. č. 1352/15 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4310 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a budovy garáže na pozemku stojící, ve vlastnictví fyzických osob (za tratí ČD, Blansko-město).

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 820/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provedení přístavby k řadové garáži na pozemku parc. č. st. 3457 zastavěná plocha, nádvoří, vše v k. ú. Blansko, a to vlastníku garáže na pozemku parc. č. 3457 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko (lokalita Nad Sanatorkou).

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1076/1 o výměře 572 m2 v k. ú. Blansko za účelem zemědělského obhospodařování (za tratí ČD v Blansku, směr Dolní Lhota, poblíž lokality „U bílé skály“).

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 683/40 o výměře 372 m2 v k. ú. Těchov, ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. jako pronajímatele, za účelem provozování dětského hřiště Palava za nájemné 10 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, s tím, že smlouva bude prodlužována do doby uzavření jiného smluvního vztahu, či odstranění části dětského hřiště z tohoto pozemku (např. z důvodu dožití herních prvků, bez následné obnovy či výměny za jiné).

Usnesení č. 46

Rada bere na vědomí rozbor výdajů a příjmů za objekt Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 47

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Mahuly, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zveřejním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 49

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 18, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

Usnesení č. 50

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 19, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s pronájmem areálu zahradnictví, a to provozní budovy čp. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st.1232, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 578 m2, pozemku parc. č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko, společnosti NATIVI GARDEN, s. r. o., zastoupené jednatelem Stanislavem Pařízkem, Bukovice 18, 679 23 Bukovice; IČ: 27752143, za nájemné ve výši 168.000 Kč/rok (+ inflační doložka) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 24 měsíců za účelem provozování zahradnictví, prodej rostlinného materiálu a zahradnických potřeb.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem kotelny v budově čp. 1860 na ul. Sladkovského 2b, Blansko na pozemku parc. č. st. 2568 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za účelem jejího provozování s podmínkami dle materiálu odboru.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy č. 13/99/NP/Ku se společností MaDoCompany, s. r. o. z důvodu neplacení nájmu.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 178 v k. ú. Těchov a po realizace akce i s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2013 a ponechává cenu za služby jako v roce 2012, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 2002-KOM-S122/Pk o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s Technickými službami Blansko, s. r. o..

Usnesení č. 57

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2012.