Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 50 ze dne 26.03.2013

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 378 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za účelem užívání jako součást zaplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita Bačina).

Usnesení č. 2

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4688 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnictví stavby a zastavěného pozemku (pozemek pod stavbou bez čp/če, bývalý průmyslový objekt – agregátní stanice, na ulici Stařeckého a náměstí Míru v Blansku, v sousedství prodejny COOP).

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/8/00/Ne ze dne 26.04.2000 ve znění platných dodatků na nájem pozemku parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží při ulici Vodní v Blansku).

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem garážování automobilu (v lokalitě řadových garáží při ulici Vodní v Blansku).

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. st. 1649/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a parc. č. st. 1649/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků a staveb garáží na pozemcích stojících ve vlastnictví fyzické osoby (před tratí ČD, zastávka Blansko-město).

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. st. 5007 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2 v k. ú. Blansko za obecní pozemek parc. č. 1352/45 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Blansko z důvodu narovnání hranice chodníku (před rodinným domem na ulici Horní Palava 20 v Blansku).

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, příp. spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 1300, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/3, 1268, 1275, 1285, 2834, 2392, 1317/2, 1319/3, 1321/4, 1324/1, 1326/2, 1330/2, 1331/1, 1331/3, 1332, 1337/2, 1338/1, 1338/3, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v příslušných bytových domech v Blansku za účelem úpravy práv k těmto pozemkům.

Usnesení č. 8

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN a nové rozpojovací skříně v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Subašic“ na části pozemku parc. č. 1403/5 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 9

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN včetně pilíře NN v rámci stavby: „Blansko – DP Drbalová“ na části pozemku parc. č. 397/12 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti budoucích vlastníků pozemků parc. č. 1335/5 a parc. č. 1335/6, oba orná půda v k. ú. Těchov, tj. Ing. Matyáše, Brno a Michala Bernáta, Blansko jako povinných strpět provozování, opravy, obnovu a údržbu dešťové kanalizace označené jako „RD Češkovice – dopravní a technická infrastruktura – změna III z 10/2012“ na částech pozemků parc. č. 1335/5 a parc. č. 1335/6 v k. ú. Těchov, včetně povinnosti umožnit přístup a příjezd ke kanalizaci v souvislosti s pracemi při provozování, kontrole, udržování, opravách a obnově dešťové kanalizace ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, bezúplatně, přičemž rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, jako práva věcného, spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko jako povinného umožnit budoucímu vlastníku části pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude předmětem směny, jak byla schválena Zastupitelstvem města Blansko dne 26.02.2013 – usnesením č. 5, jako oprávněnému, průchod přes pozemek parc. č. 1479/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko na veřejnou komunikaci – pozemky parc. č. 1480/12 a parc. č. 1480/17, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za úplatu 100 Kč + platná sazba DPH, přičemž rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí dopis společnosti ZERA Rájec a. s. ze dne 05.02.2013 s tím, že nadáletrvá na výpovědi z nájmu obecních pozemků v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění čtyř dodatků (pozemky v areálu zahradnictví na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje, že Město Blansko nebude podávat odvolání proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko č. j.: OR-160/2012-701-82 doručen týkajícího se opravy hranic pozemků v k. ú. Blansko, jak jsou uvedeny v rozhodnutí.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu zřídit na 20 let zástavní právo k nemovitosti – budově č. p. 2243 v k. ú. Blansko a obci Blansko ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj z důvodu zajištění závazku vyplývajícího z dotačního podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012“.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. podlaží budovy polikliniky – stomatologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 4/3 a 6, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 29,91 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s přijetím účelově určených peněžních prostředků od fyzické osoby ve výši 100.000 Kč na nákup 2 ks dialyzačních křesel pro potřeby dialyzačního střediska Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to rychlovarné konvice MODEL 20426, která bude využita na Interním oddělení.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to DVD VIDEO PLAYER, který bude využit na Interním oddělení.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od právnické osoby, a to přístroje Diagnostic Scale WS 80, který bude využit na diabetologické ambulanci Interního oddělení.

Usnesení č. 20

Rada bere na vědomí organizační změnu v úseku ošetřovatelské péče Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 7/13 „Dodávka a instalace mycího a desinfekčního automatu s horkovzdušným sušením na oddělení OKL Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 8/13 „Dodávka mikroskopu na oddělení OKL Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 9/13 „Úpravy zeleně v areálu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Muzea Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko za rok 2012 a plány činnosti na rok 2013.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska k 31.12.2012.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 4.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko k 31.12.2012.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 4.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Muzeum Blansko k 31.12.2012.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje návrh Komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2013 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh Kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2013 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/14 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2013 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a Sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2013 a ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 35

Rada ukládá odboru ŠKOL předložit ke schválení zastupitelstvu města ty návrhy, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 36

Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací uvedených v předloženém materiálu.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje text veřejného oznámení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve znění podle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

Usnesení č. 38

Rada jmenuje konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve složení uvedeném v předloženém materiálu.

Usnesení č. 39

Rada pověřuje paní Bc. Janu Tesařovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací uvedených v předloženém materiálu.

Usnesení č. 40

Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2012, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti tělovýchovy a sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje:

  • na projekt „Třídím. Třídíš? Třídíme“ ve výši 36.000 Kč,
  • na projekt „Přátelské vztahy a důvěra – základ zdravého sociálního klimatu“ ve výši 53.000 Kč.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 105.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na nákup výškově stavitelného žákovského nábytku pro jednu třídu základní školy.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vykonává Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ze 450 stravovaných na 550 stravovaných, a to s účinností od 01.09.2013. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitele školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 250.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na financování výměny tabulí ve třídách základní školy.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20.000 Kč na projekt „Hudba na blanenském zámku 2013“.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Hudba na blanenském zámku 2013“.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011/000293/ŠKOL/DS/Mu podle předloženého návrhu a pověřuje starostu Ing. Lubomíra Toufara jeho podpisem.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem v rámci projektu Victor 2013 a postupem dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se spolufinancováním výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v rámci projektu Victor 2013 ve výši 40% celkových nákladů.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje předložený návrh II. Akčního plánu zlepšování MěÚ Blansko na období od
r. 2013.

Usnesení č. 52

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 13.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2013 v Blansku.

Usnesení č. 53

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Římskokatolickou farnost Blansko na zajištění průvodcovské služby ve věži kostela sv. Martina.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 k 31.12.2012.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13 k 31.12.2012.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 k 31.12.2012.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 k 31.12.2012.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Rodkovského 2 a k 31.12.2012.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje uhrazení ztráty příspěvkové organizace Školní jídelna, Rodkovského 2 a za rok 2012 z rezervního fondu.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a k 31.12.2012.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 k 31.12.2012.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a k 31.12.2012.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 k 31.12.2012.

Usnesení č. 71

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 k 31.12.2012.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 5/2013.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Šenkýřovou, Blansko s měsíční splátkou 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – 1 místnosti – v budově na K. J. Mašky 2, Blansko – nájemce Dětský koutek Matýsek, o. s., K. J. Mašky 2, Blansko – pro paní Lenku Csevárovou zastupující hudební školu Yamaha, IČ: 88142485, Vlčkova 3, Brno, za účelem hudební výuky na dobu 1 roku.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 2 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, paní Ježové, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 410 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska s ČAD Blansko a. s., kterým se Město Blansko zavazuje společnosti ČAD Blansko a. s. uhradit zvýšenou kompenzaci za rok 2012 ve výši 293.000 Kč.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o obstarání záležitosti s Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o., kterým Město Blansko Pohřebnímu ústavu Blansko, s. r. o. poskytne částku na údržbu blanenských hřbitovů, a to z důvodu propadu vybraného nájemného v roce 2013.

Usnesení č. 81

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.