Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 51 ze dne 09.04.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 HTP, rz 3B7 5650, jako přebytečného majetku podle předloženého návrhu kupní smlouvy městysi Jedovnice za cenu 85.100 Kč.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 240.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na:

 • pořízení nového serveru školy ve výši 50.000 Kč,

 • pořízení nové pece do školní jídelny ve výši 90.000 Kč,

 • pořízení interaktivní tabule (smart board) ve výši do 100.000 Kč.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce: „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2013 v době od 14:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 4

Rada prohlašuje Pomník padlým Horní Lhota (na katastrálním území Horní Lhota u Blanska, na parcele s parcelním číslem 283) za kulturní dědictví města.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s prodloužením úhrady kupní ceny panu Dražilovi, Blansko do 15.05.2013 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s prodloužením úhrady kupní ceny paní Lakotové, Blansko do 15.05.2013 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Rybářovi, Blansko, a to do 30.06.2013.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Rybářem, Blansko s měsíční splátkou 3.000 Kč.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2013 do 30.06.2013.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2865/116330 panu Dvořáčkovi, Těchov za kupní cenu 659.900 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/21 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/68210 panu Dvořáčkovi, Těchov za kupní cenu 729.900 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 35 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/35 o výměře 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/102325 panu Kalábovi, Blansko za kupní cenu 555.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 5 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/5 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/90470 v následujícím pořadí:

 1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 536.000 Kč
 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 524.500 Kč
 3. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 504.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/9 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Bäuchlová, Brno za kupní cenu 550.000 Kč
 2. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 536.000 Kč
 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 524.500 Kč
 4. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 504.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15

Rada nesouhlasí s přidělením bytu v domě Jungmannova 10, Blansko mimo pořadí paní Šikulové, Ostrava.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu dohodou s paní Čížkovou, Blansko k 30.04.2013.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem kotelny v budově čp. 1860 na ul. Sladkovského 2b, Blansko na pozemku parc. č. st. 2568 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za účelem jejího provozování společnosti Zásobování teplem s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ: 60731800 za nájemné ve výši 25.000 Kč/rok + platná sazba DPH na dobu určitou 1 roku.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2012/000010/KOM/OS na pronájem zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Změna smlouvy spočívá:

 • v umožnění provozovateli prostřednictvím svým nebo své dceřinné společnosti instalovat hygienizační jednotku na kuchyňský odpad a síto na úpravu hotového kompostu a to bez jakékoli finanční účasti města
 • výpovědní doba bude upravena tak, že bude nově sjednána doba nájmu na dobu určitou, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, nejdéle do 31.12.2018 s možností prodloužení, pokud bude nájemce řádně plnit všechny své povinnosti, popř. město přijme závazek, že v případě instalace uvedeného zařízení město může podat výpověď ze smlouvy jen v případě hrubého porušování smlouvy provozovatelem
 • provozovatel může část zařízení podnajmout své 100% dceřinné společnosti.

Usnesení č. 19

Rada ukládá odboru KOM předložit dodatek k nájemní smlouvě č. 2012/000010/KOM/OS na pronájem zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů ke schválení.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s úhradou 50 % nákladů na pokácení stromu na soukromém pozemku ohrožujícího bezpečný provoz aquaparku.

Usnesení č. 21

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje předložený návrh Komise zahraničních styků města na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá OKT předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na akci Bambiriáda 2013.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s prodejem osobního automobilu Hyundai Sonata 2,4i elegance za podmínek uvedených v materiálu odboru hospodářské správy.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 35 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Mánkové, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 51 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Rosenbergové, Brno.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 35 a bytu č. 51 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Dvořáčková, Doubravice n/Svitavou, paní Kovářová, Rudice.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Kaiserovi, Blansko.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Tomkovičová, Blansko, pan Kašpar, Nové Město na Moravě.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Marii Štěrbovou, dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacené dávky sociální potřebnosti v celkové výši 6.909 Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 6/2013 včetně dodatku a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 2/2013.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. 7-10/2013 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 5 tis. Kč společnosti DECARO RMG s. r. o., se sídlem Husovo náměstí 1702, Hostivice, IČ: 61943762 na 4. ročník projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši 5 tis. Kč do veřejné sbírky Na kole dětem pořádané nadačním fondem Josefa Zimovčáka se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ: 29235715 na 4. Ročník veřejné charitativní cyklo tour Na Kole dětem.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci na činnost ve výši 24 tis. Kč občanskému sdružení Dynamiters Blansko HK o. s., Poříčí 2471/23, Blansko, IČ: 22872779.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci na činnost ve výši 15 tis. Kč občanskému sdružení Atletický klub Blansko Dvorská, Podlesí 11, Blansko, IČ: 22859357.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s novelizací vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/136/95/Ko ze dne 13.10.1995 ve znění dodatků na nájem pozemku parc. č. st. 4885 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (lokalita řadových garáží u trati ČD, u zastávky Blansko – město).

Usnesení č. 40

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4885 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání pozemku z důvodu jeho zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob, ke garážování osobního automobilu.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 820/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, Miroslavu a Martě Přikrylovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provedení přístavby k řadové garáži na pozemku parc. č. st. 3457 zastavěná plocha, nádvoří, vše v k. ú. Blansko, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2014 (lokalita Nad Sanatorkou).

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1076/1 (PK) o výměře 572 m2 v k. ú. Blansko společnosti ZERA Rájec a. s., se sídlem Blanenská 86, Rájec – Jestřebí, IČ: 25564854, za účelem zemědělského obhospodařování, za nájemné 52 Kč/rok, které bude pravidelně každoročně od 01.01.2014 zvyšováno o průměrnou míru inflace, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou, přičemž nájem lze vypovědět ke dni 01.10. roku (za tratí ČD v Blansku, směr Dolní Lhota, poblíž lokality „U bílé skály“).

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prominutí nájemného za rok 2013 ve výši 52.683 Kč společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967, se sídlem Blansko, Hybešova 2224/35 dle nájemní smlouvy číslo 2010-INV-PRÁV-S236/NS-Ma,Mi ze dne 29.06.2011 ve znění dodatků s tím, že tato částka je podporou „de minimis“, poskytnutou Městem Blansko společnosti HOPA Group s. r. o.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2010-INV-PRÁV-S236/NS-Ma,Mi z 29.06.2011 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko jako nájemcem na pronájem pozemků parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby bytového domu a souvisejících staveb, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 30.06.2013 (článek V., odst. 1., písm d. 2) nájemní smlouvy) a termínu pro vydání kolaudačního souhlasu, a to do 31.01.2015 (článek V., odst. 1., písm d. 3) nájemní smlouvy).

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínu pro uzavření směnné smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2011-INV-Poz-S043/BSS-Ma z 29.06.2011, prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S237/Ma-BKS z 29.06.2011 a prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S059/BVKS/Ma z 29.06.2011, a to do 31.05.2015. Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s fixací výše ročního nájemného pro rok 2013 dle nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S077/R-NS/Ne ze dne 25.04.2005 ve znění dodatků, a to pro roky 2014 a 2015.

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. st. 4310 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a budovy garáže na pozemku stojící, Jaroslavu a Martě Kopřivovým, bytem Blansko, za cenu 26.130 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej pozemků parc. č. st. 1649/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a parc. č. st. 1649/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Pokornému, bytem Blansko za cenu 1.452 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (pozemky zastavěné řadovými garážemi před tratí ČD, v blízkosti železniční zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zrušení usnesení č. 3 přijatého na 4. zasedání zastupitelstva dne 07.06.2011.

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup částí pozemku parc. č. 376/1 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 12 m2 od vlastníků tohoto pozemku Městem Blansko za cenu 600 Kč/m2 (lokalita Na Familiích).

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 1300, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/3, 1268, 1275, 1285, 2834, 2392, 1317/2, 1319/3, 1321/4, 1324/1, 1326/2, 1330/2, 1331/1, 1331/3, 1332, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v příslušných bytových domech v Blansku a prodej pozemků parc. č. 1337/2, 1338/1, 1338/3, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníku bytového domu nacházejícího se na těchto pozemcích v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích, a to na pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr – parc. č. PK 1022, parc. č. PK 1023, parc. č. PK 1360/3, parc. č. PK 1219/3, parc. č. PK 1219/1 a dále na pozemcích v KN parc. č. 1021/4, parc. č. 1021/5, parc. č. 1022/1, parc. č. 1022/9, parc. č.1046/2, parc. č. 1060/1, parc. č. 1060/39, parc. č.1060/40, parc. č.1359/4, parc. č.1363/29, parc. č.1429/14, parc. č. 1754/57, parc. č. 1761/1, parc. č. 1774/1, parc. č.1060/1, parc. č.1060/2, parc. č. 1060/5, parc. č. 1060/25, parc. č. 1060/31, parc. č. 1060/32, parc. č. 1238/3, parc. č. 1393/1, parc. č. 1199/3, parc. č. 1199/17, parc. č. 1199/24, parc. č. 1217/1, parc. č. 1280/9, parc. č. 1354/2, parc. č. 1355/1, parc. č. 300/1, parc. č. 300/14, parc. č. 304/1, parc. č. 304/4, parc. č. 304/6, parc. č. 304/7, parc. č. 305/1, parc. č. 305/2, parc. č. 307/2, parc. č. 310/5, parc. č. 1392/1, všechny v k. ú. Blansko, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na předmětné pozemky, vše v rámci stavby: VTL Blansko – Bořitov, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 1, Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy zařízení + platná sazba DPH.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 296 a parc. č. 304/1, oba v k. ú. Blansko, a to umístění, provozování, oprav a údržby přípojky vodovodu a splaškové kanalizace k rodinnému domu na pozemku parc. č. 284/12 zahrada v k. ú. Blansko, ve prospěch paní Crlové, bytem Blansko a každého dalšího vlastníka rodinného domu na p. č. 284/12 zahrada v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m společné trasy sítí + platná sazba DPH.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko-úprava DS, Maňásková,“ na části pozemku parc. č. 1017/47 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 66 z 34. rady města dne 19.06.2012, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. PK 1076/1 a pozemek parc. č. 1356 se nahrazuje pozemkem 1356/2, oba v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti strpět uložení a provozování inženýrských sítí na na částech pozemků parc. č. 963, 967/1, 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. 967/17 orná půda, vše v k. ú. Blansko, jak je vyznačeno v materiálu odboru INV k této věci, povinným – společností Real Global Investment a. s., Brno, Dřevařská 855/12, IČ: 29367698 jako budoucím vlastníkem těchto pozemků ve prospěch oprávněného – každého vlastníka pozemků, které byly schváleny na 7. zasedání zastupitelstva města dne 06.03.2012 – usnesením č. 14 k prodeji společnosti BLATA, s. r. o., nyní Města Blansko, případně vlastníka inženýrských sítí, za cenu dle znaleckého posudku, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prominutí poměrné části nájemného ve výši 38.714 Kč společnosti TENZA, a. s., IČ: 2557072, se sídlem Brno, Svatopetrská 7 dle ukončené nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S155/NS-Ne,Něm ze dne 21.02.2008 ve znění dodatků s tím, že tato částka je podporou „de minimis“, poskytnutou Městem Blansko společnosti TENZA a. s.

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 343/4 ostatní plocha a parc. č. 343/21 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska od manželů Šamonilových za celkovou cenu 5.600 Kč.

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 342/10 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníka tohoto pozemku za celkovou cenu 45.400 Kč.

Usnesení č. 60

Rada nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Spalinové cesty pro nezávislé vytápění“ plánované nad pozemkem parc. č. st. 36/1 v k. ú. Blansko (nám. Svobody 16 – Pivnice Pohádka).

Usnesení č. 61

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 54 ze 47. schůze Rady města Blansko dne 29.01.2013 tak, že celé nově zní: „Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města vyplacení příspěvku za vybudování vodovodního řadu v lokalitě Blansko – Zborovec na základě Smlouvy o bezúplatném převodu stavby do majetku Svazku VaK Boskovice, která byla investorem předložena Městu Blansko, a to ve výši 300.000 Kč investorovi, panu Vykonalovi, Blansko, za podmínky, že bude prokazatelně ověřena hloubka uložení vodovodu v hloubce 1,5 m.

Usnesení č. 62

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezplatný převod části pozemku parc. č. 905/1 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 40 m2, tj. části která bude dotčena stavbou dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu RD Zborovec od vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na výstavbě Dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu „RD Zborovce“ se společností AO REAL, a. s., Blansko, Pražská 7, č. p. 1602, PSČ 678 01, IČ: 28263278.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se zveřejněním záměru „Zveřejnit prodej budovy hotelu Dukla a zveřejnit záměr pronajmout a prodat navazující pozemky“ s termínem pro odevzdání územní studie do pondělí 22.07.2013 do 14:00, a dále dle podmínek uvedených v materiálu k věci.

Usnesení č. 65

Rada bere na vědomí zprávu Pořizovatele ÚPD o situaci plánované zástavby Za Zborovcem v ÚP Blansko.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje předložený návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města.