Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 53 ze dne 07.05.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Blansko a manžely Novotnými o pronájmu přízemní části garáže s vjezdem z dvorního traktu Sadová 149/2 Blansko včetně pozemku.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí výrok nezávislého auditora k účetní závěrce Nemocnice Blansko za rok 2012.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor za účelem umístění separovaného odpadu ze zdravotnických zařízení v provozu poskytovatelů zdravotních služeb užívajících nebytové prostory v Nemocnici Blansko, místnost č. 20 o celkové výměře 2,99 m² v I. podzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti TEPAS CZ s. r. o., Družstevní 1, 679 04 Adamov.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor pro provoz stomatologické ambulance, místnost č. 4.29 a 4.27 a podíl na společných prostorách o celkové výměře 29,91 m² ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti ATMA DENT, s. r. o., MUDr. Tomáš Řehořek, Chlumská 29, 679 21 Bořitov.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko o jednodenní péči na lůžku v oboru ORL.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – ukončení poskytovaných služeb specializované ambulantní péče v oboru gynekologie v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to rychlovarné konvice BOSCH a kávovaru KRUPS pro Interní oddělení Společný lůžkový fond – stanice C Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to kávovaru ETA, který bude využit pro Interní oddělení Společný lůžkový fond – stanice B Nemocnice.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/13 „Rozšíření aktivních portů strukturované kabeláže v Nemocnici Blansko“ do plánu investic pro rok 2013.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/13 „Rozšíření PACS pole pro ukládání digitálních snímků“ do plánu investic pro rok 2013.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/13 „Stavební úpravy na interním oddělení Společný lůžkový fond – stanice C Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – ambulance praktického lékařství nebo psychiatrie pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 3.36, 3.35 a 3.34, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 51,39 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 13

Rada bere na vědomí odpověď vedení Nemocnice Blansko na „Otevřený dopis zřizovateli Nemocnice Blansko“, zaslaný zřizovateli dne 17.04.2013 zástupci odborových organizací působících v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí stanovisko Nemocnice Blansko k dopisu Mgr. Ing. Jiřího Hory ze dne 15.04.2013, čj. 1049/2013 Nem.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje návrh smlouvy (ag. č. 018449/13/OŽP) o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17 z rozpočtu Jihomoravského kraje dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s přijetím dotace z programu Jihomoravského kraje pro poskytování dotací v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2013 na projekt Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 „Třídím. Třídíš? Třídíme.“ ve výši 28.000 Kč.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Historický jarmark a den dětí“ v prostorách zámeckého parku dne 01.06.2013 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání filmových představení Kinematografu bratří Čadíků na nám. Republiky ve dnech 27.07.2013 až 30.07.2013 v době od 21:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Dolní Lhota na uspořádání taneční zábavy v prostorách hřiště v Dolní Lhotě dne 07.06.2013 v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Martinovi Klíčovi, Žernovník na uspořádání tanečních zábav ve venkovním prostoru restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech, vč. termínů náhradních, dle předložené písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Historický jarmark a Den dětí“ v prostorách zámeckého parku dne 01.06.2013 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání filmových představení Kinematografu bratří Čadíků na nám. Republiky ve dnech 27.07.2013 až 30.07.2013 v době od 20:30 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje prodloužení výpůjčky sbírkového předmětu s inv. číslem B 1571 z fondu Muzea Blansko o 14 dní.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí informaci o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovních míst ředitelů mateřských škol.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí informaci o sportovní komisí vypracovaném Návrhu koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Blansko do roku 2023.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s darováním trezoru Muzeu Blansko – Zámek 1.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na akci Mistrovství světa v biketrialu, které se uskuteční v Blansku ve dnech 26. - 28.07.2013.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 11/2013 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 3/2013.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Dvořáčkové, Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Kovářová, Rudice, pan Dvořák, Černá Hora.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Majerovi, Blansko, a to z důvodu neplacení nájemného a neužívání bytu.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 5 v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší pro pana Majera, Blansko, a to na dobu 6 měsíců.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu paní Horáčkové, Blansko do 31.08.2013.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bytu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu kulturního domu na Klepačově čp. 84 na pozemku parc. č. 4 – zast. plocha, nádvoří o výměře 1280 m2 v k. ú. Klepačov s minimální částkou nájemného za objekt 18.000 Kč/rok a za věci movité 4.000 Kč/rok + platná sazba DPH za účelem provozování pohostinství, kulturních, společenských, příp. sportovních akcí.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce České republiky dohodou k 30.06.2013.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.07.2002 s Městskou knihovnou Blansko (nebytové prostory na ul. 9. května 3, Blansko) dohodou k 30.04.2013.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s umožněním půjčování knih Městské knihovně Blansko v prostorách Domovinky v budově 9. května 1, Blansko, dle materiálu odboru a ukládá odboru KOM vypracovat smlouvu s účinností od 01.05.2013.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru provést změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 20.12.2001 na pronájem nebytových prostor v objektu Ant. Dvořáka 4a, Blansko spočívající ve změně osoby nájemce Mediaservis s. r. o., IČ: 25773801 na společnost Mediaservis, s. r. o., IČ: 24197360, která je právním nástupcem původní společnosti.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2012 tak, jak byla předložena a dále v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu ztráty ve výši 448.803,79 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2012 a dále Rada města v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2012 ve výši 1.341.497 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 2006-KOM-S062/Pl o provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě s firmou SITA CZ a. s. dle materiálu odboru.

Usnesení č. 45

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S014/NS-Ne ze dne 26.03.2008 s tím, že nájem části pozemku dle této výpovědi končí dnem 30.04.2013.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 4 zastavěná plocha a parc. č. 5/4 ostatní plocha o výměře obou částí dohromady cca 66 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem provozování letního posezení k restauraci v kulturním domě v Klepačově.

Usnesení č. 47

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 147/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1012/6 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Těchov a část pozemku parc. č. 1012/1 ovocný sad o výměře cca 120 m2 v k. ú. Těchov za účelem připojení k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob a majetkového vypořádání (v zahrádkářské a chatové lokalitě Češkovice, v blízkosti hotelu Panorama v Těchově).

Usnesení č. 49

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru darovat, odprodat nebo dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to část pozemku, který je předmětem nájmu ve smlouvě číslo 2002-INV-NS/23/Ne ze dne 16.10.2002.

Usnesení č. 50

Rada ukládá odboru INV jednat se ZZS JmK, p. o. o zřízení věcného břemene, jak je uvedeno v materiálu k této věci a předložit výsledek projednání znovu radě města.

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení směnit obecní pozemek parc. č. 1352/45 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. st. 5007 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví manželů Slavíčkových, bytem Blansko za cenové dorovnání ze strany manželů Slavíčkových ve výši 1.175 Kč/m2 s tím, že náklady se směnou pozemků spojené budou oběma stranami hrazeny rovným dílem (před rodinným domem na ulici Horní Palava 20 v Blansku).

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecním pozemku parc. č. 156 v k. ú. Hořice u Blanska, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – 4F.2.2 přeložku plynovodu STL včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na předmětný pozemek, v rámci stavby: „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů – část B, SO 04 Lažany – Blansko, 4F.2.2 přeložka plynovodu STL“, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 1, Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 53

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně SS v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Ševčíková,“ na části pozemku parc. č. 1376/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, odlehčovací komora“ na částech pozemků parc. č. 859/5, 862/8, 862/24, 862/301, 862/311, vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 12.800 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby „Hořice – DP Mačincová“ na části pozemku parc. č. 149/1 v k. ú. Hořice u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 56

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nadzemního vedení VN na části pozemku parc. č. 1076/1 pozemek ve zjednodušení evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko- TS Hluchov“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s podáním žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na Jihomoravský kraj, prostřednictvím Správy a údržby silnic, které bude spočívat ve strpění dešťové kanalizace včetně ochranného pásma na části pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov ve prospěch oprávněného, vlastníka dešťové kanalizace, t. j. Města Blansko.

Usnesení č. 58

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Bílek,“ na části pozemků parc. č. 576/1 ostatní plocha a parc. č. 1380/1 dle PK, oba v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 346, 347, 364/49 vše v k. ú. Klepačov, v rámci stavby „Klepačov – rozšíření DS, Dvořáková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 60

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Těchov, v rámci stavby „Těchov – úprava DS, Brabenec“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 61

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 690/1 ostatní plocha a parc. č. 692 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (dále jen dle PK), oba v k. ú. Blansko, rámci stavby „Blansko – úprava DS, Jež“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 886/3, 901/27, 901/58, 1366/1, 908/12, 919/2 vše vedené ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko a parc. č. 1366/7, 1366/3, 920/3, 901/58, 903/1, 903/3, 905/7, 919/3, 908/17, 1600 vše v k. ú. Blansko, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení „NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY 48 RD, Blansko – Zborovec“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na předmětné pozemky, v rámci stavby lokality RD Zborovce, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 4885 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání pozemku z důvodu jeho zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob, ke garážování osobního automobilu, a to Martě a Milanu Pražákovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko paní Juřinové, bytem Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící, k parkování osobního automobilu, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (v lokalitě řadových garáží při ulici Vodní v Blansku).

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 a s úhradou nákladů s ní souvisejících, v rámci stavby: „Výstavba dopravní a technické infrastruktury v obci Blansko, lokalita Zborovce.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní vedení telekomunikační sítě na části obecních pozemků parc. č. 865/21, parc. č. 1366/7, parc.č. 901/27 a pozemků ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky, to vše v rámci stavby: „Výstavba dopravní a technické infrastruktury v obci Blansko, lokalita Zborovce, ve prospěch oprávněného – Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s nájmem části pozemku parc. č. 510/1 o výměře 81 m2a části pozemkuparc. č. 511/1 o výměře 49 m2, vše v obci Blansko ak. ú. Klepačov, které jsou ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ: 62156489, organizační součást: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, jako pronajímatele, za účelem rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Milíři – Klepačov“ – obratiště, a to na dobu určitou – od protokolárního předání staveniště do doby zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vybudování uvedené stavby a přístupu k ní za účelem provádění její opravy a údržby s tím, že nájemnébude činit 500 Kč bez DPH za každý kalendářní rok.

Usnesení č. 68

Rada bere na vědomí petici proti parkovacím stáním uvnitř vnitrobloků v lokalitě Salmova 1–15 a Dvorská 42–80 jako reakci na dotazník ze dne 01.03.2013, s tím, že připomínky v petici budou respektovány.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení částky 426 tis. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.