Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 54 ze dne 21.05.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje  udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blanska“ dne 13.07.2013 v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání akcí na zahrádce Restaurace a baru Velvet v době od 19:00 do 23:00 hodin v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje  udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Pavlíně Vymazalové a pořadateli FK Blansko na uspořádání 24hodinového štafetového běhu „You Dream We Run – Běžíme za tvůj sen“ dne 14.06.2013 v době od 14:00 do 19:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem kotelen v budovách Kulturního střediska města Blanska za účelem jejich provozování od 01.07.2013 a s podmínkami dle materiálu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s tím, aby se Město Blansko zapojilo jako partner do připravovaného projektu Mateřského centra Veselý Paleček za předpokladu, že projekt získá finanční podporu v rámci výzvy č. B5 (platnost výzvy: 31.05.2013) v OP LZZ.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s darováním dvou obrazů Muzeu Blansko – Zámek 1.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 12/2013.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu dohodou s paní Plachou, Blansko k 31.05.2013.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy č. 2010/000014/KOM/BF-Pe spočívající ve změně předmětu výpůjčky (výměna kanceláře č. 409 za 406) z důvodu na straně půjčitele.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy č. 2005-KOM-S053/Pe spočívající ve změně předmětu výpůjčky (výměna kanceláře č. 413 za 405) z důvodu na straně půjčitele.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy č. 2005-KOM-S066/Pe spočívající ve změně předmětu výpůjčky (výměna kanceláře č. 407 za 404) z důvodu na straně půjčitele.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje dodatek č. 1 knájemní smlouvě č. 2012/000010/KOM/OS se společností VIA ALTA a. s. na pronájem zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 400 m2 (část, jak je vyznačena v kat. mapě stanoviska SÚ k této věci), za účelem připojení k nemovitostem ve vlastnictví fyzické osoby a za účelem oplocení (lokalita za ŘRD, Sloupečník).

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 962 a 963, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, oba v k. ú. Blansko, za účelem rostlinné výroby (Vojánky, po levé straně silnice II/374, směr Rájec).

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 240 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 16 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 230/11 ostatní plocha, manipulační plocha, která je zastavěna chodníkem, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv pozemků (pozemky u křižovatky ulic Tovární a Masarykova).

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 213 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 176 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012) za část pozemku parc. č. st. 212 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012 označenou jako pozemek parc. č. 343/71 ostatní plocha) a za část pozemku parc. č. 481 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 17 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012 označenou jako pozemek parc. č. 343/73 zahrada), za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů a za účelem rozšíření komunikace II/379 Lažánky-průtah s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude ze strany vlastníka pozemků parc. č. st. 212 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 481 zahrada, oba v k. ú. Lažánky u Blanska doplacen (před RD č. p. 204 v Lažánkách u Blanska).

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rámci stavby „Blansko – úprava DS, 8RD – AO Real“ na částech pozemků parc. č. 812/1, 812/40, 812/41, vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 11.100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s doplněním pozemku parc. č. 880/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí, a to do již uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene naše číslo 2012-INV-Poz-S025/Bř-Ne, která byla uzavřena dne 02.07.2012 mezi Městem Blansko, jako budoucím povinným a JMP Net s. r. o., Brno, IČ: 499907607, jako budoucím oprávněným s tím, že část pozemku bude zatížena věcným břemenem umístění, provozování, oprav a údržby STL plynovodu a kabelové přípojky NN.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2010-INV-Poz-S139/NS-Ne ze dne 29.07.2010, kterým budou z předmětu nájmu vyňaty pozemky v k. ú. Dolní Lhota, lokalita lom Dolní Lhota a lom Spešov, které Město převezme zpět do vlastnictví Předávacím protokolem a kterým bude upraveno i nájemné v souvislosti se zmenšením výměry předmětu nájmu.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha o výměře 258 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části tohoto pozemku, a to budoucímu kupujícímu výše uvedené části pozemku dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 20.11.2009 (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínu kolaudace a geom. zaměření stavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2, a to do 30.04.2016 a prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 20.11.2009, a to do 31.07.2016 za podmínky, že do 30.06.2014 bude na stavbu vydáno územní rozhodnutí (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 23

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření smlouvy upravující podmínky spolupráce při zadávacím řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a při vlastní realizaci stavby „II/379 Lažánky – průtah“ mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. a Městem Blansko.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí do doby získání adekvátní plochy, jako náhrady pro provozování sběrného střediska odpadů, aby plocha překladiště TKO byla zařazena do Národní databáze brownfieldů.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na celou akci RPS – Blansko, Regenerace sídliště Sever III. etapa, tzn. dotační i nedotační část s tím, že v případě přidělení dotace v roce 2013 ze zásobníků náhradních akcí Ministerstva pro místní rozvoj ČR se zrealizuje celá akce regenerace, tak jak byla podána v žádosti o dotaci.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. Etapa.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 a s úhradou nákladů s ní souvisejících, v rámci stavby: „Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník“.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní vedení telekomunikační sítě na části obecního pozemku parc. č. 870/3 v k. ú. Blansko a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek, to vše v rámci stavby: „Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník“, ve prospěch oprávněného – Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč (slovy: jednosto- korunčeských).

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí petici za změnu využití dětského hřiště s železnými ploty, brankami a košem na basketbal v ulici Jasanová 4, sídliště Písečná, Blansko, s tím, že rozhodnutí o petici bude projednáno na další schůzi rady, po obdržení stanoviska samosprávy bytového domu Jasanová 4, 6,8,10,12.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2013.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Blansko.