Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 55 ze dne 03.06.2013

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/13 „Stavební úpravy sterilizačního centra na JDP Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2013.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného radu Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to FAX PHILIPS, který bude využit na interním oddělení.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí a schvaluje způsob pořízení náhradního dílu do CT na oddělení RTG Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli AMK Blansko – klub cyklotrialu na uspořádání sportovní akce „Mistrovství světa v biketrialu 2013“ ve dnech 26.07. – 28.07.2013 v době od 12:00 hodin do 24:00 hodin na nám. Republiky a dne 28.07.2013 v době od 12:00 hodin do 24:00 hodin v prostorách rekreační oblasti Palava.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli AMK Blansko – klub cyklotrialu na uspořádání sportovní akce „Mistrovství světa v biketrialu 2013“ ve dnech 26.07. – 28.07.2013 v době od 12:00 hodin do 24:00 hodin na nám. Republiky.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 300.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 na celkovou rekonstrukci prostor jedné třídy MŠ.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko do výše max. 100.000 Kč na rekonstrukci oddělení studovna a čítárna a cizojazyčného oddělení, včetně zázemí pro zaměstnance, a částečné dovybavení oddělení pro dospělé čtenáře.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje VZOR Smlouvy o uskutečnění hudební produkce podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv o uskutečnění hudební produkce na letních promenádních koncertech.

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2013/14 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště (areál hřiště ASK na Mlýnské ulici) ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o. pro FK Blansko na uspořádání 1. ročníku charitativně-společenského projektu You Dream We Run ve dnech 14.06.2013 a 15.06.2013.

Usnesení č. 13

Rada svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání Dohod o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Města Blansko, včetně uzavírání dodatků k těmto dohodám.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 13/2013 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 4/2013 a 5/2013.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 14–16/2013 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 ve výši 70 tis. Kč.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum Blansko ve výši 50 tis. Kč.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Olešná, IČ: 65339037 na akci k oslavě 85. výročí založení SDH ve výši 10 tis. Kč.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje výsledky inventarizací majetku a závazků Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2012 a ukládá odboru FIN předložit zápis z hlavní inventarizační komise a inventarizační  zprávu  zastupitelstvu jako podklad pro schválení účetní závěrky.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2012 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2012 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Hladišovou, Blansko dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Mahule, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje náhradnici na poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Gažovou, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy správce objektu Jungmannova 10, Blansko, pana Sekaniny od 01.07.2013 do 31.12.2013 s výší ubytovného 2.000 Kč/měsíc + 200 Kč/měsíc jako paušál za služby, to však pouze v případě, že veškeré pohledávky na platbách za paušál na služby budou uhrazeny do 15.06.2013.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s navrženou změnou smluv o ubytování v domě na ul. Jungmannova 10, Blansko, týkající se držení psů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru, a to pouze u bytů, kde ještě není nájem ve výši 56 Kč/m2 nebo 50,40 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s odepisováním nájemcem vložených investic na rekolaudaci nebytových prostor v přízemí objektu Pod Javory 32, Blansko, v účetnictví nájemce.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 20.12.2001 na pronájem nebytových prostor o celkové ploše 70,85 m2 v bytovém domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko, spočívající ve změně osoby nájemce Mediaservis s. r. o., IČ: 25773801 na společnost Mediaservis, s. r. o., IČ: 24197360, která je právním nástupcem původní společnosti.

Usnesení č. 30

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 31

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob k zajištění sběru vyseparovaných složek komunálních odpadů (papír, plast, čiré a barevné sklo) se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 a pověřuje starostu města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/13/96/Ko ze dne 03.01.1996 na nájem části pozemku parc. č. 1344/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměre cca 100 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2013.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout, event. odprodat část pozemku parc. č. 1344/1 PK v k. ú. Blansko, a to o výměře cca 150 m2, a to za účelem zahrádkaření, event. za účelem připojení k pozemkům – zahradě ve vlastnictví fyz. osob.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 48 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem jeho zaplocení k zahradě fyzických osob (pás pozemku vedoucí od chodníku k RD č. p. 2 v Olešné, v blízkosti prodejny na Olešné).

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 68 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10 m2 v k. ú. Těchov, za účelem jeho oplocení a zajištění přístupu do rodinného domu (před vchodem do rodinného domu č. p. 7 v části města Blansko – Těchov).

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, případně spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4374, 4375, 4376, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4398, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 2445, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 3903, 3904, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. 378 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem užívání jako součást zaplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby, panu Felklovi, bytem Blansko, za cenu 6.480 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené včetně znalečného (lokalita Bačina).

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce číslo INV-Výp/1/01/Ne ze dne 09.07.2001, kterým bude nově specifikován předmět výpůjčky dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí, a to jako pozemek parc. č. 205/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text smlouvy zůstává nezměněn a platný (u Billy v Blansku).

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit převod pozemků parc. č. 247/5, parc. č. 247/6 a parc. č. 247/8, vše ostatní plocha v k. ú. Blansku z majetku České republiky do vlastnictví Města Blansko (pozemky na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. 1012/6 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Těchov manželům Dobešovým, bytem Brno, a část pozemku parc. č. 1012/1 ovocný sad o výměře cca 120 m2 v k. ú. Těchov paní Paulasové, bytem Brno, za účelem užívání jako součást zaplocených zahrad ve vlastnictví fyzických osob a za účelem narovnání užívacích a vlastnických vztahů, za cenu 180 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (součást zahrad v zahrádkářské a chatové lokalitě Češkovice, v blízkosti hotelu Panorama v Těchově).

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby „Těchov – Češkovice, rozšíření DS Komárek“ na částech pozemků parc. č. 882 a 1117/1, oba v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 7.500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v právu umístit, provozovat, udržovat a opravovat na pozemcích parc. č. 806/1, 806/44, 806/78, 806/79, 824/2, vše v k. ú. Těchov plynárenské zařízení (stavba: Rodinné domy Těchov II, SO 02 plynovod včetně 24 plynovodních přípojek, včetně jeho součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů), v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení, to vše ve prospěch oprávněného – společnosti JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 40 z 51. schůze Rady města Blansko dne 05.05.2009, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 523/53 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení VN v délce cca 295 m a podzemního kabelového vedení NN v délce cca 40 m včetně pilíře NN na částech pozemků parc. č. KN 1366/7, 1366/3 a pozemků parc. č. 886/3, 901/27, 901/58, 903/1, 1366/1, 919/3, 919/2, všechno pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko – TS Na doubravce“ číslo stavby 001030009803, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 46

Rada nesouhlasí s peticí za změnu využití dětského hřiště s železnými ploty, brankami a košem na basketbal v ulici Jasanová 4, sídliště Písečná, Blansko a ukládá odboru INV provést další opatření k odhlučnění hřiště.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno za účelem realizace stavby II/379 Lažánky průtah a s ní souvisejících stavebních objektů Města Blansko na pozemcích Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje prověření dopravního skeletu a souvisejících zastavitelných ploch na jihozápadním okraji části města Blansko – Hořice v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 49

Rada doporučuje prověření dopravního skeletu a možností změny funkčního využití z ploch rekreace v lokalitě „Za Zborovcem“ do ploch bydlení samostatně pořízenou Změnou ÚP Blansko.

Usnesení č. 50

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení v lokalitě III. etapy záměru „Za Zborovcem“ samostatně pořízenou Změnou ÚP Blansko.

Usnesení č. 51

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení v plochách bývalého lomu v lokalitě Za Zborovcem samostatně pořízenou Změnou ÚP Blansko.

Usnesení č. 52

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení západně od prostoru RPn Blansko – Luhy v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 53

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení v plochách vymezených územních rezerv nad Písečnou v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 54

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení při jihovýchodním okraji zastavěného území části města Blansko – Těchov samostatně pořízenou Změnou ÚP Blansko.

Usnesení č. 55

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení severozápadně od zastavěného území části města Blansko – Klepačov v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 56

Rada doporučuje prověření možností rozšíření zastavitelných ploch v plochách územních rezerv nad Starým Blanskem, v lokalitě nad nádražím, v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko s tím, že v mezidobí bude zajištěno technické řešení přeložky silnice III/37937.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje prověření rozsahu zastavitelných ploch při západním okraji zastavěného území části města Blansko – Klepačov v návaznosti na vydané územní rozhodnutí a zahájený projekt samostatně pořízenou Změnou ÚP Blansko.

Usnesení č. 58

Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje po úpravách předložený návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města.