Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 56 ze dne 25.06.2013

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši 2.000.000 Kč pro Nemocnici Blansko na projekt „Úprava vstupního vestibulu včetně vybudování informačního centra a vybudování společného lůžkového fondu“, kterou poskytuje Jihomoravský kraj, evidovaného pod č. j. 46902/2013.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s navýšením částky na investiční akci č. 12/13 „Rozšíření PACS pole pro ukládání digitálních snímků v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 19429/13/OKH na realizaci „Úprava vstupního vestibulu včetně vybudování informačního centra a vybudování společného lůžkového fondu „ Nemocnice Blansko a souhlasí s jeho podepsáním.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 57 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Dočekalové, Blansko.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 57 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku v tomto pořadí: pan Podborský, Adamov, paní Štěrbová, Obora.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2011 Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení – bezbariérové byty pro Matěje Mrázka, dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2013.

Usnesení č. 9

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro FK Blansko a ukládá OKT předložit jej ke schválení zastupitelstvu města, jelikož v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překračuje částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2013 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 18/2013 a ZRR 6/2013.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 26, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s panem Stloukalem, Blansko dohodou k 30.06.2013.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Opustilovou, Blansko dohodou k 31.07.2013.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Honzírkovi, Blansko, a to z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s přidělením přístřeší pro pana Honzírka, Blansko, a to pokoje se soc. zázemím v hotelu Dukla, č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Goldemundové, Blansko, a to z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s přidělením přístřeší pro paní Goldemundovou, Blansko, a to pokoje se soc. zázemím v hotelu Dukla, č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2865/68110 manželům Šebelovým, Horní Lhota za kupní cenu 660.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/18 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68550 paní Hradecké, Blansko, za kupní cenu 562.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 22

  1. Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2013 do 30.09.2013.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/041/N-Pe s panem Šenkýřem, Blansko, dohodou k 30.06.2013.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 2 na ul. Mlýnská o výměře 15,70 m2 paní Zaťkové, Blansko, za nájemné ve výši 509 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2007-KOM-S042/Pe s panem Komárkem, Blansko, dohodou k 30.06.2013.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 14 o výměře 12 m2 ve II. PP domu na ul. Okružní 1b, Blansko panu Daňkovi, Blansko, za nájemné ve výši 405 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se změnou ve smlouvě č. 2010/000014/KOM/BF-Pe spočívající ve změně předmětu výpůjčky (výměna kanceláře č. 409 za 406) z důvodu na straně půjčitele.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se změnou ve smlouvě č. 2005-KOM-S053/Pe spočívající ve změně předmětu výpůjčky (výměna kanceláře č. 413 za 405) z důvodu na straně půjčitele.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se změnou ve smlouvě č. 2005-KOM-S066/Pe spočívající ve změně předmětu výpůjčky (výměna kanceláře č. 407 za 404) z důvodu na straně půjčitele.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nebytové jednotky č. 1186/102 o celkové ploše 220,50 m2 (včetně podílu na společných částech budovy a pozemku) v suterénu a 1. nadzemním podlaží budovy Chelčického 1186/56 na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši 1.580.000 Kč.

Usnesení č. 31

Rada v souladu se stanoviskem OA Klepačov souhlasí s pronájmem Dělnického domu na Klepačově čp. 84 na pozemku parc. č. st. 4 – zast. plocha a nádvoří za účelem provozování pohostinství, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí na dobu neurčitou panu Šaurovi, Blansko, IČ: 01701711 za nájemné ve výši za objekt 18.000 Kč/rok + platná sazba DPH a za věci movité 4.000 Kč/rok + platná sazba DPH.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 4 zast. pl. a parc. č. 5/4 ost. pl. o výměře obou částí cca 66 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem provozování letního posezení k restauraci v Dělnickém domě v Klepačově, panu Šaurovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 312 Kč/měsíc + každoroční zvyšování o míru inflace s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce květen až září roku.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s přijetím municipálního úvěru společností Služby Blansko, s. r. o. ve výši 3 mil. Kč u Komerční banky, a. s. za podmínek pohyblivé úrokové sazby, která bude odpovídat součtu O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,8 % p. a. z jistiny úvěru a se splatností 5 let.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí spřistoupením Města Blansko k závazku za Služby Blansko, s. r. o., na základě smlouvy o úvěru ve výši 3 mil. Kč mezi Komerční bankou, a. s. a společností Služby Blansko, s. r. o. a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší jednání ZM.

Usnesení č. 35

Valná hromada ukládá vedení společnosti Služby Blansko, s. r. o. převedení částky ve výši 537.943 Kč z účtu 413 Ostatní kapitálové fondy na účty 428 – Nerozdělený zisk minulých let ve výši 251.227,81 Kč a dále na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let, ve výši 286.715,19 Kč. Po převedení zůstane neuhrazená ztráta ve výši 162.088,60 Kč.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. st. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1889 m2, pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha o výměře 2736 m2, oba v k. ú. Blansko vlastníku budovy č. p. 2469 v Blansku, za účelem majetkoprávního vypořádání a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1022/29 orná půda o výměře 8 m2 a parc. č. 1022/12 ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k. ú. Blansko, vlastníku budovy č. p. 2469 v Blansko, za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko, vše za kupní cenu nejméně 500 Kč/m2.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 423 ostatní plocha a parc. č. 56 ostatní plocha, o výměře částí obou částí dohromady cca 250 m2 v k. ú. Klepačov (části jak jsou zobrazeny na snímku z kat. mapy), za účelem zabezpečení svahu proti sesouvání a zlepšení stavu pozemků údržbou s tím, že bude dodržena dostatečná šířka pozemku přilehlé komunikace pro zajišťování údržby.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S001/NS-Ne ze dne 11.01.2006 na nájem pozemku parc. č. st. 2269 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2013 (lokalita řadových garáží při ul. Vodní).

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2269 zastavěná plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání k parkování osobního automobilu (lokalita řadových garáží při ul. Vodní).

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/77/99/Ko ze dne 18.10.1999 na nájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 98 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2013 s tím, že nájemce je povinen uhradit poměrnou část ročního nájemného, tj. nájemné do 30.06.2013.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 98 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, za účelem údržby a úklidu zbývajících, zahrádkářsky neobdělávaných částí pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko společně s vlastníkem domu Křížkovského 29, Blansko (BD Železničář), vlastníku bytu v domě Křížkovského 29, Blansko, z důvodu zaplocení pozemku k tomuto bytovému domu.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 523/1 orná půda o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, dotčené stavbou manipulačních ploch a svahováním na těchto pozemcích, a to z důvodu větší výměry pozemků dotčených průmyslovým areálem (areál Ing. Zdeňka Musila – AKSM Blansko v průmyslové zóně).

Usnesení č. 43

Rada projednala předložený návrh Dohody o ukončení smluvních vztahů se společností TENZA, a. s. a TENZA Real, s. r. o. ze dne 10.06.2013 a konstatuje, že smluvní vztahy (nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva) jsou řádně ukončeny, finanční závazky z nich vyrovnány (vrácena záloha na kupní cenu a prominuta poměrná část nájemného za leden a únor 2013), jistina složená na účet Města Blansko na základě Smlouvy o právu provést stavbu ze dne 25.06.2010 bude vrácena během 25. týdne t. r. a odkup geodetického zaměření bude proveden, jak je uvedeno v dopisu ze dne 08.04.2013, PID S009P00GoP74, proto rada nesouhlasí s podpisem předloženého návrhu Dohody.

Usnesení č. 44

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 48 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Olešná u Blanska Stanislavu a Haně Hanušovým, bytem Olešná u Blanska, za účelem jeho zaplocení k zahradě (pás pozemku vedoucí od chodníku k RD č. p. 2 v Olešné, v blízkosti prodejny na Olešné).

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 48 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem jeho zaplocení k pozemku parc. č. 58/1 k. ú. Olešná u Blanska (pás pozemku vedoucí od chodníku k RD č. p. 2 v Olešné, v blízkosti prodejny na Olešné).

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4374, 4375, 4376, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4398, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 2445, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 3903, 3904, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v příslušných bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích v Blansku, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části tohoto pozemku, a to budoucímu kupujícímu výše uvedené části pozemku dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 20.11.2009, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, a to za podmínky, že zastupitelstvem města bude dne 25.06.2013 schváleno prodloužení termínů kolaudace, geom. zaměření stavby a termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle výše uvedené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko – úprava DS, PM Expres“ na části pozemku parc. č. 1352/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kanalizační přípojky v rámci stavby „Klepačov – kanalizační přípojka pro plánované RD“ na části pozemku parc. č. 385 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou, ve prospěch Martina Mojžíška, bytem Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodní přípojky pro budovu v průmyslovém areálu ve vlastnictví oprávněného, v rámci stavby „Blansko, APOS – samostatná vodovodní přípojka“, na části pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch APOS – AUTO, s. r. o., IČ: 47906260, Blansko, jako oprávněného a vlastníka budovy č. p. 1602 v Blansku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 45 z 55. schůze Rady města Blansko dne 03.06.2013 tak, že celé nově zní:

„Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení VN a podzemního kabelového vedení NN včetně pilíře NN na částech pozemků parc. č. KN 1366/7, 1366/3, 885/23 a 1366/6, vše ostatní plocha a pozemků parc. č. PK 886/3, 901/27, 901/58, 903/1, 1366/1, 919/3, 919/2, všechno pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko -TS Na doubravce“ číslo stavby 001030009803, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. st. 4012 zastavěná plocha, parc. č. 903/1 ostatní plocha, 919/3 ostatní plocha, 908/17 ostatní plocha a pozemky parc. č. PK 901/58, PK 1366/1, PK 919/2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, všechny v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, Zborovce, 36RD“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 53

Rada nesouhlasí s převzetím jímacího zářezu a pramenní jímky umístěných pravděpodobně na částech pozemků parc. č. 1298/1, 1300/2 a 1299/1 vše v k. ú. Blansko z majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí do majetku Města Blansko a doporučuje jejich převod na společnost SKI AREAL BK, s. r. o.,Hořice 34, 678 01 Blansko IČ: 28324471, za podmínky, že společnost smluvně umožní realizaci stavby „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů – část B SO 04 vodovodní přivaděč Lažany – Blansko“ na svých pozemcích dotčených touto stavbou a za předpokladu, že tato společnost zachová bezplatnou možnost odběru vody stávajícím odběratelům.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 a s úhradou nákladů s ní souvisejících, v rámci stavby : „II/379 Lažánky průtah“.

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu se spoluvlastníky pozemků parc. č. 865/19, 865/24, 865/25 v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu RD Zborovec, ošetřující cenu a podmínky výkupu příslušných částí citovaných pozemků, dle materiálu k věci.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s bezúplatným převodem požárního majetku (uvedeného v příloze materiálu OHS) na obec Ráječko.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s přebudováním prostor budov základní školy a mateřské školy v Dolní Lhotě za účelem znovuobnovení třídy mateřské školy a navýšení kapacity Mateřské školy v Dolní Lhotě o 25 míst, tj. na 50 míst. Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity MŠ v Dolní Lhotě a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 01.09.2013.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005  o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Římskokatolická farnost Blansko na uspořádání akce „Pohodové sousedské odpoledne – lažánecká pouť“ v prostranství nad kaplí v městské části Lažánky dne 06.07.2013 v době od 14:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005  o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP, s. r. o. na uspořádání akce „Biketrial afterparty“ v prostorách letní zahrádky Restaurace U Zámečku dne 26.07.2013 v době od 20:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005  o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli MB-PLASTIC, s. r. o. na uspořádání série posezení s hudbou v prostorách letní zahrádky Restaurace U Zámečku v době od 20:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích na 18. ročníku Půlmaratónu Moravským krasem dne 31.08.2013 na náměstí Republiky a Wanklově náměstí v době od 12:00 do 22:00 hodin.

Usnesení č. 63

Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od  školního roku 2013/14.

Usnesení č. 64

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Libuši Musilovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na období 6 let s účinností ode dne 01. srpna 2013.

Usnesení č. 65

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Evu Wasserbauerovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na období 6 let s účinností ode dne 01. srpna 2013.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s využitím finanční částky 260.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 k posílení zdrojů na údržbu a opravy nemovitého majetku.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s použitím finanční částky max. 100.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na nákup výškově stavitelného nábytku pro jednu třídu.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s použitím finanční částky max. 110.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 na vybavení školní jídelny novým nábytkem.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s přijetím finančních prostředků z grantu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy pro Základní školu Blansko, Erbenova 13, a to v případě schválení projektu s partnerskými školami v zahraničí Today-Tomorrow-Together.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje, v případě zajištění min. počtu 7 dětí splňujících kritéria pro zařazení do přípravné třídy, zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2013. Za stejných podmínek rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s pronájmem kotelen v budovách Kulturního střediska města Blanska za účelem jejich provozování firmě Zásobování teplem, s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ: 60731800, a to od 01.07.2013 za nájemné ve výši 36.600 Kč bez DPH, a pověřuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření Smlouvu o nájmu a provozování zdroje tepla a smluv s tím souvisejících.

Usnesení č. 72

Rada bere na vědomí změny v provozní době příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko v období měsíců červenec a srpen 2013.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje dar a převod předmětu dle písemné žádosti Muzea Blansko do Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

Usnesení č. 74

Rada nesouhlasí s bezplatným využitím sportoviště – kuželny ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. na uspořádání 6. ročníku Blanenského turnaje jednotlivců a družstev pro zrakově postižené.