Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 57 ze dne 09.07.2013

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Jaromírem Hoffmannem a vznikající právnickou společností GYNNATAL JH s. r. o.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Marií Klapušovou a vznikající právnickou společností STOMATOLOG Blansko s. r. o.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí přehled darů pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli paní Iloně Fadrné na uspořádání série akcí „Hudební večery s hudbou“ v prostorách Hostince „V Sídlišti“ na ulici Leoše Janáčka 9 ve dnech 13.07.2013, 03.08.2013 a 31.08.2013 v době od 18:00 do 24:00 hodin. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2013 – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost“.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 19/2013.

Usnesení č. 7

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. PK 939/1 a parc. č. PK 938, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to části o výměře 101 m2, která odpovídá pozemku v KN parc. č. 939/24 orná půda v k. ú. Blansko, který není na LV (lokalita Zborovec, Blansko).

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012-INV-Poz-S078/NS-Ne ze dne 30.05.2012, na nájem id. části 571/20465 pozemku parc. č. st. 1275 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to dohodou ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (pod BD Chelčického 48, Blansko).

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 571/20465 pozemku parc. č. st. 1275 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky č. 1181/6 v domě Chelčického 48, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012-INV-Poz-S079/NS-Ko ze dne 14.05.2012 na nájem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 10.07.2013.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování umístěného prodejního stánku na předmětu nájmu, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží a alkoholických nápojů bez možnosti jejich přímé konzumace na místě (pod prodejním stánkem na Zborovcích).

Usnesení č. 12

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 13

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecních pozemků parc. č. 564/1 zahrada, parc. č. 492/38 orná půda a celý pozemek parc. č. 564/3 zahrada, vše v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá ve strpění studny a čerpání vody z ní na části pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve prospěch oprávněného – Jihomoravského kraje – Zdravotnické záchranné služby JmK, Brno, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že oprávněný zajistí vlastním nákladem geometrický plán s vyznačením věcného břemene a návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podá oprávněný.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 1366/7 ostatní plocha, parc. č. 1366/6 ostatní plocha, parc. č. 865/21 ostatní plocha a parc. č. PK 886/3 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, všechny v k. ú. Blansko, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – přeložku plynovodu NTL včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na předmětné pozemky, vše v rámci stavby: „Blansko – Zborovec, přeložka NTL plynovodu, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 1, Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč /m trasy sítě + platná sazba DPH.

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí, že nájemcem dle smlouvy SMM-NS/12/97/Ne ze dne 17.02.1997 je po smrti manžela paní Dvořáčková.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 400 m2 (část, jak je vyznačena v kat. mapě k této věci), za účelem připojení k nemovitostem ve vlastnictví fyzické osoby a za účelem oplocení panu Bernátovi, bytem Blansko, za cenu 680 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené včetně znalečného (lokalita za ŘRD, Sloupečník).

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s úpravou usnesení č. 53 ze 24. schůze Rady města Blansko konané dne 20.12.2011 a to tak, že se nahrazuje tímto zněním: Rada souhlasí s dohodou o finanční pozastávce po dobu záručních lhůt ve smlouvách o dílo, v kterých bude institut jistin na splnění závazků použit, pokud výše finanční pozastávky na jedné stavební akci nepřekročí 200.000 Kč včetně DPH a současně si o tuto možnost dodavatel požádá, v opačném případě trvá na vystavení bankovních záruk.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko do 31.12.2013.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Rybářovi, Blansko do 30.09.2013. V případě nesplácení dluhu a hrazení běžného nájemné se smlouva již neprodlouží.

Usnesení č. 21

Rada nesouhlasí s uzavřením další dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Rybářem, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Čumovou, Blansko dohodou k 15.07.2013.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Šenkýřové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí s prominutím ani snížením nájmu ZUŠ Blansko ve smlouvách č. KOM-5/2000/Pe a KOM-6/2000/Pe.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2012/036/N-Pe s paní MUDr. Hlaváčovou, Blansko, spočívající ve změně úhrady za nájemné a služby, a to takto: nově bude platba za nájemné a služby (el. energie, voda, ohřev vody, teplo) ve výši 100 Kč/měsíc včetně platné sazby DPH.

Usnesení č. 26

Rada nesouhlasí s další spoluprací se společností ENERGIE POD KONTROLOU, obecně prospěšná společnost, IČ: 29283272, se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín (původně Best price energy, o. p. s..

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Organizačně správní institut, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ: 01707060 týkající se zajištění nákupu elektrické energie přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno s tím, že tato smlouva je současně i smlouvou o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, kde centrálním zadavatelem bude Organizačně správní institut, o. p. s. a jednotlivými zadavateli budou Město Blansko (IČ: 279943), Služby Blansko, s. r. o. (IČ: 65277333), a dále tyto příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Blansko: ZŠ a MŠ Salmova (IČ: 49464213), ZŠ a MŠ Dvorská 26 (IČ: 49464205), MŠ Dvorská 96 (IČ: 71006427), MŠ Divišova (IČ: 71006362), MŠ Rodkovského 2a (IČ: 71006435), ZŠ Rodkovského (IČ: 49463276), ZŠ Erbenova (IČ: 49464191), MŠ Těchov (IČ: 71006419, MŠ Údolní (IČ: 71006443), Kulturní středisko města Blanska (IČ: 163848), Muzeum Blansko (IČ: 372919) a Městská knihovna Blansko (IČ: 47885670).

Dále rada souhlasí s limitními cenami stanovenými pro nákup na burze, uvedenými v materiálu odboru. Podle vývoje na trhu mohou být tyto ceny ve smlouvě ještě sníženy.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s umístěním sídla firmy pana MUDr. Butuly na adrese Jasanová 32, Blansko dle předložené žádosti.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s nákupem vozidla vybaveného montážní plošinou Technickými službami Blansko, s. r. o. dle jejich žádosti za podmínky, že se financování nákupu vozidla neprojeví negativně v hospodaření společnosti a ani nezatíží v dalších letech rozpočet města (např. zvýšením ceníkové ceny za práce).

Usnesení č. 30

Rada podporuje projekt „Moravský kras chytře“ a souhlasí se zapojením Města Blanska jako partnera tohoto projektu.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005  o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Ing. Viktorovi Flekovi pro pořádání veřejných produkcí ve vnitřních prostorách Klubu Mlýn v Dolní Lhotě, a to v pátky a soboty v kalendářním roce 2013 v čase od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku a nesouhlasu příslušné občanské aktivity rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.