Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 59 ze dne 03.09.2013

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2013.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí uzavření Nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 09/2013 Podnájem nebytových prostor.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Alešem Butulou a vznikající právnickou společností ORL Blansko s. r. o..

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Zdeňkem Jakubcem a vznikající právnickou společností Karint-BK s. r. o..

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – gynekologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 a 3.37, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 92,81 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. podlaží budovy polikliniky – stomatologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 4.40 a 4.27, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 30,06 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. podlaží budovy polikliniky – kardiologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 2.36, 2.37, 2.38 a 2.12, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 51,87 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 40.000 Kč od společnosti CHRIŠTOF, spol. s r. o., se sídlem: Sportovní 39/3, 682 01 Vyškov.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 8.000 Kč od společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r. o., se sídlem: Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – kávovar PHILIPS HD 7690/30, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od právnické osoby – Klimatizační jednotka: Invertní nástěnný split systém ASH-18AIE, Cu potrubí vč. komunikace a PVC lišt a konzole MS116 pro vyšetřovnu II oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Nemocnicí Blansko a Nadací Archa Chantal.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/13 „Dodávka a instalace recepce informačního centra do vestibulu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/13 „Dodávka a instalace dovybavení pracoviště fyzioterapie – REDCORD NEURAC ambulance rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s návrhem Zřizovací listiny Nemocnice Blansko a doporučuje její schválení v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18

Rada bere na vědomí informaci o nabízených službách pro Město Blansko, založené a zřízené organizace Města Blansko.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši maximálně 120.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a na rekonstrukci prostor ředitelny školy a částečnou výměnu nábytku v logopedické třídě.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 22

Rada upravuje z důvodu změny data účinnosti navýšení kapacity MŠ v Dolní Lhotě text usnesení č. 57 přijatého na 56. schůzi RM dne 25.06.2013, a to následovně:

Rada souhlasí s přebudováním prostor budov základní školy a mateřské školy v Dolní Lhotě za účelem znovuobnovení třídy mateřské školy a navýšení kapacity mateřské školy v Dolní Lhotě o 25 míst, tj. na 52 míst.

Rada schvaluje v souladu s ust. § 102/1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, která se týká:

  • zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ z 27 na 52 s účinností od 30.09.2013,
  • podání žádosti o navýšení kapacity MŠ v Dolní Lhotě a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí zamítnutí realizace záměru z programu EFEKT 2013.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí předložení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu standardizace orgánů sociálně – právní ochrany.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje s účinností od 01.10.2013 ceník pečovatelské služby.

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2013.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.06.2013 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2014-2016 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s novelizací vyhlášky č. 10/2010 o místních poplatcích a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30

Rada ukládá ZŠ a MŠ Salmova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 50.294 Kč.

Usnesení č. 31

Rada ukládá ZŠ Erbenova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 124.520 Kč.

Usnesení č. 32

Rada ukládá MŠ Rodkovského odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 38.208 Kč.

Usnesení č. 33

Rada ukládá MŠ Divišova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 56.583 Kč.

Usnesení č. 34

Rada ukládá MŠ Těchov odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 25.911 Kč.

Usnesení č. 35

Rada ukládá KSMB odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 230.000 Kč.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 20/2013 a ZRR 7/2013 až 9/2013 včetně dodatku.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 21/2013 až RO 25/2013 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 o 50.294 Kč.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 o 124.520 Kč.

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Rodkovského 2a o 38.208 Kč.

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Divišova 2a o 56.583 Kč.

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Těchov 124 o 25.911 Kč .

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci na provedení nutných regeneračních prací na zrekonstruovaných travnatých plochách na hřištích FK Mlýnská a FK Údolní ve výši 104,1 tis. Kč společnosti Služby Blansko,  s. r. o..

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“ na opravu komunikace ulice Masarykova o 1.000 tis. Kč.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu dotaci na účast na Evropském poháru v kuželkách Kuželkářskému klubu Blansko, se sídlem Chelčického 1185/56, Blansko, IČ: 01829220 ve výši 15,0 tis. Kč.

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 5.585 tis. Kč.

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci na investice příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na nákup přístrojového a věcného vybavení pro obhájení Statutu Iktového centra II. typu ve výši 1.800,0 tis. Kč.

Usnesení č. 48

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko, za 1. pololetí 2013.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Kovářovou, Blansko dohodou k 30.09.2013.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu mimo pořadí paní Zvejškové, Blansko.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší paní Jeřábkové, Blansko, a to na dobu 6 měsíců.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s přidělením přístřeší pro pana Slouky, Blansko, a to pokoje se soc. zázemím v hotelu Dukla, č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Kroupové, Blansko, za nájemné z bytu na ulici 9. května 1, Blansko ve výši 3.809 Kč.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Faltýnkové, Blansko, za nájemné z bytu na ul. Jungmannova 10, Blansko ve výši 3.744 Kč.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Vladíkové, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb z bytu na ul. Jungmannova 10, Blansko v celkové výši 108.904 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Potomského, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb z bytu na 9. května 20, Blansko a Pod Javory 32, Blansko v celkové výši 104.468 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Kudriové, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb z bytu na Údolní 19, Blansko v celkové výši 111.618 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 4 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko paní Ing. Šimečkové, Blansko za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí se změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2012/036/N-Pe s paní MUDr. Hlaváčovou, Blansko, spočívající ve změně úhrady za nájemné a služby, a to takto: s účinností od 01.10.2013 bude platba za nájemné a služby (el. energie, voda, ohřev vody, teplo) ve výši 100 Kč/měsíc včetně platné sazby DPH z důvodu poskytování lékařských služeb pro nájemce městského domu s pečovatelskou službou a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek k předmětné smlouvě s tím, že v dodatku nebude zakomponována inflační doložka.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s odpisem pohledávky společnosti CC Systems a. s., IČ: 25589881 za nájemné a služby spojené s nájmem ve výši 7.234 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s tím, aby bývalý kulturní dům v Lažánkách užívala občanská aktivita Lažánky, která jej bude dále využívat k pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro občany Lažánek.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemků parc. č. 1060/16 a parc. č. 1060/4 zapsaných na LV 10001 pro obec Blansko a k. ú. Blansko za účelem výstavby a provozu tenisové a volejbalové haly dle přiložené situace, a to na dobu 10 let.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy se společností Služby Blansko, s. r. o. č. 2011/000569/ŠKOL/OS spočívající ve změně pronajímané plochy, a to snížení o plochu, kde by měla být postavena tenisová a volejbalová hala se zázemím dle situace předložené k materiálu odboru.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s umístěním sídla občanského sdružení Tělovýchovná jednota Stadion Blansko, občanské sdružení na adresu Mlýnská 15, Blansko.

Usnesení č. 65

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1. pololetí roku 2013.

Usnesení č. 66

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. pololetí roku 2013.

Usnesení č. 67

Rada revokuje usnesení č. 15 ze své 48. schůze konané dne 26.02.2013.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do nájmu část pozemku parc. č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 1000 m2 společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: 26286173 se sídlem nám. Svobody 3, 67801 Blansko.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje návrh cen na r. 2014 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004. Zůstávají v platnosti ceny roku 2013.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje návrh cen pro rok 2014 pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou .A.S.A., spol. s r. o. a pověřuje starostu města Blanska jejím podpisem. Zůstávají v platnosti ceny roku 2013.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci za rok 2013 a doporučuje její schválení v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o účasti Města Blanska na financování díla „Blansko – Masarykova, oprava vodovodu, kanalizace a komunikace“ se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 428/2 zahrada v k. ú. Dolní Lhota u Blanska za účelem majetkoprávního vypořádání (Dolní Lhota, u č. p.12)

Usnesení č. 74

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (část, jak je vyobrazena na snímku z kat. mapy) o výměře cca 10 m2 za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku a za účelem zajištění přístupu k soukromým nemovitostem (ul. Zdíkova, u RD č. p. 68).

Usnesení č. 75

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 127/1 o výměře 360 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vybudování zázemí k plánovanému RD na pozemku parc. č. 126 zast. plocha v k. ú. Olešná u Blanska.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/231 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Blansko, nově označena dle dosud nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. st. 5274 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 6 m2 (část pozemku pod trafostanicí na ul. Čelakovského) a odprodat část pozemku parc. č. 812/21 orná půda o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku pod trafostanicí na ul. Pod Sanatorkou) za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část pozemku parc. č. st. 2437 zastavěná plocha, nádvoří o velikosti podílu 705/13535 v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1806/8 v domě Podlesí 5, Blansko, vlastníkům bytové jednotky.

Usnesení č. 78

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4688 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko (pozemek pod stavbou bez čp/če, bývalý průmyslový objekt – agregátní stanice, na ulici Stařeckého a náměstí Míru v Blansku, v sousedství prodejny COOP).

Usnesení č. 79

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2267 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 80

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 865/60 ostatní plocha o výměře cca 12 m2 a část pozemku parc. č. 862/9 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 oba v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady na hranici vlastního pozemku parc. č. 865/16 v k. ú. Blansko a možnosti pěstování zeleniny (části pozemků za zahradou a RD Klodnerových).

Usnesení č. 81

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, případně spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 2391, 2394, 2395, 2348, 2349, 2350, 2351, 2799, 2800, 2801, 2802, 3318/1, 3318/2, 3318/3, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3453/1, 3453/2, 3454/1, 3454/2, 3455, 3905/1, 3905/2, 3906/1, 3906/2, 3907/1, 3907/2, 4030/1, 4030/2, 4030/3, 4030/4, 4030/5, 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053/2, 4396, 4397, 4451, 4452, 4453/1, 4454/2, 4455, 4456, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej spoluvlastnických podílů těchto pozemků vlastníkům jednotek v příslušných bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích v Blansku za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s pronájmem id. části 571/20465 pozemku parc. č. st. 1275 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky č. 1181/6 v domě Chelčického 48, Blansko paní Koupé, bytem Blansko, za nájemné ve výši 156 Kč/rok, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování umístěného prodejního stánku na předmětu nájmu, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží a alkoholických nápojů bez možnosti jejich přímé konzumace na místě, a to panu Novotnému, bytem Ostrov u Macochy, za nájemné ve výši 21.912 Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace od roku 2014, s tím, že počátek placení nájemného je stanoven od 01.07.2013, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení na základě žádosti nájemce (pod prodejním stánkem na Zborovcích).

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 2269 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání k parkování osobního automobilu panu Tomanovi, bytem Blansko, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita řadových garáží při ul. Vodní).

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 98 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, za účelem údržby a úklidu zbývajících, zahrádkářsky neobdělávaných částí pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko společně s vlastníkem domu Křížkovského 29, Blansko (BD Železničář), a to paní Padělkové, bytem Doubravice nad Svitavou, vlastníku bytu v domě Křížkovského 29, Blansko, za nájemné 7 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 48 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Olešná u Blanska Stanislavovi a Haně Hanušovým, Olešná, za účelem jeho zaplocení k pozemku parc. č. 58/1 v k. ú. Olešná u Blanska, za nájemné 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pás pozemku vedoucí od chodníku k RD č. p. 2 v Olešné, v blízkosti prodejny na Olešné).

Usnesení č. 87

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 1344/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to o výměře cca 150 m2, za účelem zahrádkaření, event. za účelem připojení k pozemkům – zahradě ve vlastnictví fyz. osob, paní Matuškové, bytem Blansko, za kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 88

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. st. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1889 m2, pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha o výměře 2736 m2, oba v k. ú. Blansko vlastníku budovy č. p. 2469 v Blansku, za účelem majetkoprávního vypořádání a doporučuje zastupitelstvu města odprodej pozemků parc. č. 1022/29 orná půda o výměře 8 m2 a parc. č. 1022/12 ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k. ú. Blansko, vlastníku budovy č. p. 2469 v Blansko, za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko, vše za kupní cenu 500 Kč/m2 s tím, že rozdíl mezi touto cenou a cenou dle znaleckého posudku (tržní) je veřejnou podporou de minimis, poskytovanou prodávajícím kupujícímu.

Usnesení č. 89

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej částí pozemků parc. č. 423 ostatní plocha a parc. č. 56 ostatní plocha, o výměře částí obou částí dohromady cca 250 m2 v k. ú. Klepačov (části jak jsou zobrazeny na snímku z kat. mapy), za účelem zabezpečení svahu proti sesouvání a zlepšení stavu pozemků údržbou s tím, že bude dodržena dostatečná šířka pozemku přilehlé komunikace pro zajišťování údržby, a to manželům Stejskalovým, Klepačov, za cenu dle znaleckého posudku (obvyklou) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a znalečné.

Usnesení č. 90

Rada souhlasí se změnou nájemce v nájemní smlouvě číslo SM-NS/88/94/Ko ze dne 01.08.1994 tak, že jediným nájemcem je paní Švédová, bytem Blansko.

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1 ze zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 23.04.2013 z důvodu nezájmu kupujících, uzavřít kupní smlouvu (prodej pozemku pod garáží).

Usnesení č. 92

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit směnu části obecního pozemku parc. č. 213 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 176 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012) obsahující i část pozemku parc. č. 213 o výměře 11 m2 zastavěnou částí RD (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 291-13/2011 ze dne 07.06.2011 označenou jako pozemek parc. č. 212/2 zastavěná plocha) za část pozemku parc. č. st. 212 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012 označenou jako pozemek parc. č. 343/71 ostatní plocha) a za část pozemku parc. č. 481 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 17 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012 označenou jako pozemek parc. č. 343/73 zahrada) s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude ze strany vlastníka pozemků parc. č. st. 212 zastavěná plocha a parc. č. 481 zahrada v k.ú. Lažánky u Blanska dorovnán Městu Blansko v částce 50.000 Kč s tím, že daň z převodu nemovitostí a správní poplatek za vklad budou hrazeny oběma stranami rovným dílem (před RD č. p. 204 v Lažánkách u Blanska).

Usnesení č. 93

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 68 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10 m2 v k. ú. Těchov panu Radku Dvořákovi, bytem Blansko – Těchov, za účelem jeho oplocení a zajištění přístupu do rodinného domu, za cenu 310 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (před vchodem do rodinného domu č. p. 7 v části města Blansko – Těchov).

Usnesení č. 94

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit směnu části obecního pozemku parc. č. 240 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko (dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu označenou jako pozemek parc. č. 240/7 ostatní plocha) za část pozemku parc. č. 230/11 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Blansko (dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu označenou jako pozemek parc. č. 230/25 ostatní plocha), která je zastavěna chodníkem s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany spoluvlastníků pozemku parc. č. 230/11 v k. ú. Blansko doplacen Městu Blansko ve výši 500 Kč/m2 a s tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny rovným dílem (pozemky u křižovatky ulic Tovární a Masarykova).

Usnesení č. 95

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prominutí smluvních pokut za nedodržení termínu výstavby II. etapy dle nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S117/Ma-NS z 28.01.2007 ve znění platných dodatků ve výši 125.000 Kč Ing. Musilovi, Blansko s tím, že tato částka je veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“, poskytnutou Městem Blansko Ing. Musilovi, Blansko, IČ: 10528628.

Usnesení č. 96

Rada doporučuje zastupitelstvu v návaznosti na usnesení č. 4 přijaté zastupitelstvem města dne 04.09.2006 projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 519/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 523/1 orná půda o výměře 1486 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 445-10404/2012 jako pozemek parc. č. 519/6 ostatní plocha, parc. č. 523/115 ostatní plocha a parc. č. 523/116 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, Ing. Zdeňku Musilovi, Blansko, IČ: 10528628, za cenu 420 Kč/m2 s tím, že cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí a kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a s tím, že využití nemovitostí (průmyslového areálu) musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón.

Usnesení č. 97

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN – přípojky NN v rámci stavby „Blansko – DP Šustek“ na částech pozemků parc. č. 284/1, parc. č. 1392/2 (dle PK) a parc. č. 183/4 (zde vlastní MB jen id. ¾ tohoto pozemku), vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 98

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN – přípojky NN v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Rizner“ na částech pozemků parc. č. 202/10, 202/2, 202/4, 1352/66, 1352/23 a 1362/34, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 99

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN – přípojky NN a přípojkové skříně v rámci stavby „Olešná – úprava DS, Bambušek“ na částech pozemků parc. č. 287/7 a 287/5, oba ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 100

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN a přípojkové skříně NN v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, ul. Absolonova“ na částech pozemků parc. č. 845/51, 845/60, 845/65, 845/62, vše ostatní plocha a parc. č. st. 2359 zastavěná plocha, všechny v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 101

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby: „Těchov – úprava DS, Niklas“ na částech pozemků parc. č. 177/5, 177/7 oba v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 102

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – kabely NN ul. Hybešova , Masarykova“ na částech pozemků parc. č. 572/1, 572/4, 572/5, 576/1, 576/55, 736/1, 736/30, 736/31, 744/16, 1375/3 a PK 1380/1, vše k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 103

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby: „Těchov – úprava DS, Odehnal“ na částech pozemků parc. č. 430/16, 431/1, oba v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 104

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení VN v rámci stavby: „SO 01, propoj přip. Obůrka a odb. Češkovice“ na částech pozemků parc. č. 495/46 orná půda, 496/1 ostatní plocha, 319/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Těchov, dále parc. č. 479/8 lesní pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 1213/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov, vše na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 105

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 39 z 24. schůze rady města dne 20.12.2011 ve znění usnesení č. 34 z 27. rady města dne 14.02.2012 tak, že do usnesení se doplňují ještě pozemky, resp. jejich části, a to parc. č. 99/9 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 99/3 zahrada, obě v k. ú. Dolní Lhota. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 106

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 121 z 36. schůze rady města dne 21.08.2012 tak, že do usnesení se doplňuje pozemek, resp. jeho část, a to parc. č. 293 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 107

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části obecního pozemku parc. č. 1213/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov, které spočívá v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat plynárenské zařízení – prodloužení STL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem zřízení, stavebních úprav, oprav a provozování plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „Přípojky IS p. č. 1232“, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, Brno, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynovodu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 108

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby: „VPI Blansko Zborovce IS pro RD“ na částech pozemků parc. č. 865/21 ostatní plocha, parc. č. 901/27 ostatní plocha, parc. č. 1366/6 ostatní plocha, parc. č. 1366/7 ostatní plocha, parc. č. PK 886/3 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, parc. č. PK 901/27 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko, vše na dobu neurčitou, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., Praha, IČ: 60193336, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 109

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části obecních pozemků parc. č. 84/9 ostatní plocha a parc. č. 84/12 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, které spočívá v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat plynárenské zařízení – prodloužení STL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky za účelem zřízení, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „Víceúčelový objekt, ul. Poříčí, Blansko, p. č. 84/22“, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, Brno, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynovodu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 110

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění podzemní části opěrné zdi na části pozemku parc. č. 1337/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 25 m2, jak je vyznačena v příloze materiálu, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka opěrné zdi a pozemku parc. č. 1333/14 trvalý travní porost v k. ú. Blansko jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 4.600 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 111

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup id. 3/6 pozemků parc. č. 713/6 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. st. 4056/5 zastavěná plocha, oba v k. ú. Blansko od paní Kretzové, Blansko za cenu 9.613 Kč a id. 2/6 těchto pozemků od paní Hatalové, Blansko za cenu 6.410 Kč do vlastnictví Města Blansko s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 112

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění čtyř dodatků uzavřené mezi Městem Blansko a ZEROU Rájec a. s., spočívající ve změně předmětu nájmu – snížení výměry pronajatých pozemků, zvýšení nájemného a zkrácení výpovědní doby na 3 měsíce.

Usnesení č. 113

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění čtyř dodatků uzavřené mezi Městem Blansko a společností ZERA Rájec, a. s., IČ: 25564854, Blanenská 86, Rájec Jestřebí, PSČ: 679 02 podané Městem Blansko jako pronajímatelem za podmínky, že bude ke dni 30.09.2013 uzavřen dodatek č. 5 k výše uvedené nájemní smlouvě.

Usnesení č. 114

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno za účelem realizace stavby Chodník „Propoj“ Blansko-Olešná.

Usnesení č. 115

Rada souhlasí s uzavřením se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o účasti Města Blanska na financování díla „Blansko, Hořice – optimalizace vodovodní sítě I. etapa“ dle materiálu k věci.

Usnesení č. 116

Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278 za vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pod Sanatorkou.

Usnesení č. 117

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit příspěvek společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278 (AOREAL) za zajištění převodu vodovodu pana Vykonala na „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (Svazek), ve výši, která vzejde z veřejné zakázky na dodavatele stavby DaTI I. etapy Zborovce, přičemž se vyjde z vysoutěžené ceny za nový vodovod D 160 upravený v položce materiálu na D 90 dle ceníku RTS, maximálně však za cenu 200.000 Kč. Podmínkou uvolnění tohoto příspěvku společnosti AOREAL bude doložená smlouva o nabytí vodovodu Svazkem a zároveň bude ukončena realizace I. etapy dopravní a technické infrastruktury městem, přičemž souhrnné náklady města dle Smlouvy o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti 2013/000105/INV/DS ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.05.2013 nepřesáhnou částku 15 mil. Kč.

Usnesení č. 118

Rada nesouhlasí s kompenzací nákladů za změnu dimense vodovodního potrubí pro lokalitu RD Zborovec, neboť realizovat rozvojové projekty dle nejlepšího vědomí a svědomí je povinností všech zúčastněných stran.

Usnesení č. 119

Rada nesouhlasí s kompenzací za přeložku plynovodu či kompenzací za možnost napojení stávajících nemovitostí na plynovod v rámci realizace akce RD Zborovce, neboť se jedná o jeden ze žádaných dopadů na území, které obhajují rozhodnutí města se dané akce finančně zúčastnit.

Usnesení č. 120

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 920/4 ostatní plocha o výměře 101 m2 a pozemek parc. č. 929/4 lesní pozemek o výměře 399 m2, oba v k. ú. Blansko za celkovou cenu 141.503 Kč, od společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278.

Usnesení č. 121

Rada souhlasí se zveřejněním záměru „Zveřejnit prodej budovy hotelu Dukla a zveřejnit záměr pronajmout a prodat navazující pozemky“ dle materiálu k věci.

Usnesení č. 122

Rada souhlasí se zveřejněním pronájmu a následného prodeje předmětných částí pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, o celkové výměře cca 9.000 m2 pro výstavbu bytových domů Blansko, Nad Čertovkou.

Usnesení č. 123

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 za účelem realizace stavby „Blansko – Klepačov, ulice Na Milíři, rekonstrukce místní komunikace“ a s ní souvisejících stavebních objektů Města Blansko na pozemcích Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 124

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru, tj. zastavěných částí pozemků parc. č. 177/1 o výměře 150 m2 a parc. č. 177/9 o výměře 1 m2 oba v k. ú. Těchov a obci Blansko stavbou s názvem „chodníky v Blansku – Těchově, horní část“ od vlastníka Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 125

Rada doporučuje zastupitelstvu schválení Zadání změny Územního plánu Blansko B2013-Z1.

Usnesení č. 126

Rada doporučuje zastupitelstvu schválení Zadání územní studie pro zastavitelné plochy Územního plánu Blansko Z5 – rozvoj Písečné.

Usnesení č. 127

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na informačních plakátech vyráběných firmou UNISOFT.

Usnesení č. 128

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 20516/13/OKH ve výši 150.000 Kč na nákup výstroje a výzbroje pro JSDH Lažánky.

Usnesení č. 129

Rada schvaluje předložený návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města.