Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 60 ze dne 17.09.2013

Usnesení č. 1

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření smlouvy upravující podmínky spolupráce při zadávacím řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a při vlastní realizaci stavby „II/374 Blansko, průtah“ mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. a Městem Blanskem.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s tím, že nejnižší nabídka nájemného za užívání částí pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, obě v k. ú. Blansko o výměře cca 9.000 m2 pro výstavbu bytových domů bude činit částku 40 Kč/m2/rok + zvyšování o inflaci a rada doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení, aby nejnižší možná nabídka kupní ceny za pozemky, zveřejňované k prodeji v lokalitě Písečná, činila částku 2.000 Kč/m2.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 26/2013.

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 7,0 tis. Kč Sdružení HORIZONT, o. s., Brno, Oblá 69, IČ: 70843040 na 15. ročník akce RAJBAS 2013.

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 8,0 tis. Kč sdružení „Dětská akademie pohybu, o. s.”, Blansko, Rodkovského 1352/2b, IČ: 22757481 na 4. ročník soutěže Dívka České republiky 2013.