Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 61 ze dne 24.09.2013

Usnesení č. 1

Rada jmenuje Ing. Simonu Kláru Kučerovou za členku komise kulturní.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Milanem Stojanovem a vznikající právnickou společností Fordent s. r. o.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 6.000 Kč od společnosti Amgen, s. r. o., se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – stolní lampa RATED OUTPUT, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – skartovačka SENCOR SSK 150, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – 3 ks rádio ECG CDR 699 a skartovačka GENIE 500 SB, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se vzdáním se práva na odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 109353/2013 ze dne 23.09.2013.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko v klubovém logu nově vzniklého sportovního oddílu KK Blansko.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s ukončením smlouvy s firmou STEKO Blansko a uzavřením nové smlouvy s firmou RACCOON Blansko na servis, opravy a údržbu 4 ks automatických dveří v budově na nám. Republiky 1.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 27/2013 a ZRR 10/2013 a ZRR 11/2013.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Tomkovičové, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: pan Podborský, Adamov, pan Kašpar, Nové Město na Moravě.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 65 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manž. Kupčíkovým, Blansko, dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 65 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko manžele Liberovy, Blansko.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Marii Sedlákovou, dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B321 v Blansku, Na Pískách 1 paní Hladišové, Blansko.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje náhradníci na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B321 v Blansku, Na Pískách 1 paní Hoferkovou, Blansko.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B411 v Blansku, Na Pískách 6, paní Kalové, Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B411 v Blansku, Na Pískách 6 pana Krejčího, Adamov.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012-NV-Poz-S075/NS–Ne ze dne 23.05.2012 na nájem id. části 570/20465 pozemku parc. č. st. 1275 v k. ú. Blansko, zastavěného bytovým domem Chelčického 48, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 570/20465 pozemku parc. č. st. 1275 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky č.1181/18 v domě Chelčického 48, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 962 a 963, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, oba v k. ú. Blansko, o výměře obou částí 8.900 m2, za účelem rostlinné výroby, panu Krejčímu, bytem Blansko, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, která může být podána vždy nejpozději k 01.10. roku a s možností výpovědi ze strany nájemce v případě nemožnosti provádět na pronajatých pozemcích rostlinou výrobu s účinností doručení výpovědi pronajímateli, za nájemné ve výši 1.224 Kč/rok, které bude hrazeno od 01.01.2014 s tím, že bude zvyšováno o míru inflace od 01.01.2015 (Vojánky, po levé straně silnice II/374, směr Rájec).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelové přípojky NN v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Zezula“ na části pozemku parc. č. 901/27 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu DN 100 a DN 80 na částech pozemků parc. č. 228/1, 229/1, 215/1, 55/4, 55/6, 56, 9, vše v k. ú. Klepačov v rámci stavby Blansko, Klepačov – optimalizace vodovodní sítě, na dobu neurčitou, ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích, IČ: 49468952, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 25

Rada souhlasís doplněním usnesení č. 60 z 53. rady města dne 07.05.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 177/13 ostatní plocha v k. ú. Těchov. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 14 z 57. schůze Rady města Blansko dne 09.07.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě část pozemku parc. č. 1409/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jak je vyznačeno v GP číslo 4241-1181/2013. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájemní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S186/NS-Mu ze dne 22.10.2009 na nájem části pozemku parc. č. 582/10 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko s tím, že nájem skončí dnem 30.09.2013 (vedle hotelu PROBE, při ulici Sušilova v Blansku).

Usnesení č. 28

Rada souhlasíse změnou usnesení č. 47 přijatého na 56. schůzi rady města dne 25.06.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje věta: Nájemce bude hradit nájemné ode dne vydání pravomocného stavebního povolení nebo obdobného dokladu, umožňujícího předmětnou stavbu realizovat, případně od doby faktického dotčení pozemku, pokud by nastalo dříve, nejpozději však od 01.01.2015. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění čtyř dodatků uzavřené mezi Městem Blansko a ZEROU Rájec a. s., spočívající ve změně předmětu nájmu (snížení výměry) – výměra pronajatých pozemků bude činit 36.170 m2, zvýšení nájemného na částku 301.840 Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace a zkrácení výpovědní doby na 3 měsíce (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 30

Rada souhlasíza účelem zajištění provedení přeložky sítě NN, vyvolané stavbou komunikace v rámci I. etapy dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec, s uzavřením smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností vyplývajících ze Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001265 uzavřenéspolečností AO REAL a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČ: 28263278 a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 28085400, a to ze společnosti AO REAL a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČ: 28263278, na Město Blansko, přičemž účastníkem smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností bude rovněž společnost E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 28085400, která je v postavení druhé smluvní strany převáděné smlouvy.

Usnesení č. 31

Radasouhlasí s převodem práv a povinností z územního rozhodnutí SU UR 25/2005-20393/2004/Ša ze dne 08.06.2005 (inženýrské sítě Těchov–Žižlavice), v rozsahu týkající se stavebního objektu SO 04 Rozvody NN na společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, jako koncepční krok v rámci podpory rozvoje lokalit pro bydlení.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 za účelem realizace stavby „Chodníkv Blansku-Těchově „vesíčku““ a s ní souvisejících stavebních objektů Města Blansko na pozemcích Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 33

Radaschvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, pro Město Blansko ve výši 200.000 Kč na akci Obnova oken na radnici v Blansku, rejstříkové č. 11580/7-8729 v rámci stejnojmenného projektu, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje asouhlasí s jejím uzavřením.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Procházkovi, Blansko do 31.12.2013.

Usnesení č. 35

Rada nesouhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu a doporučuje panu Procházkovi splácet dluh bez uzavřené dohody.

Usnesení č. 36

Rada nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu paní Goldemundové, Blansko.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.10.2013 do 31.12.2013.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se změnou účelu nájmu jedné místnosti ve smlouvě č. 2010/000278/KOM/OS/Pe, a to místnosti o výměře 15,06 m2 s původním účelem vybudování a užívání jako dětské sociální zařízení na nové užívání jako sklad hraček, cvičebních a sportovních potřeb.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – 1 místnosti – v budově na K. J. Mašky 2, Blansko – nájemce Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, Blansko – pro paní Mgr. Škrobovou, Školní 850/6, 664 34 Kuřim, IČ: 72383780, za účelem výuky angličtiny pro děti od 0-8 let na dobu 1 roku.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1060/16 a parc. č. 1060/4 (specifikovaných na zveřejněném záměru) zapsaných na LV 10001 pro obec Blansko a k. ú. Blansko za účelem výstavby a provozu tenisové a volejbalové haly Tělovýchovné jednotě Stadion Blansko, občanské sdružení, Mlýnská 1828/15, Blansko; IČ: 43420907 na dobu 10 let za nájemné 15.000 Kč/rok a ukládá odboru KOM vypracovat nájemní smlouvu.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se změnou smlouvy se společností Služby Blansko, s. r. o. č. 2011/000569/ŠKOL/OS spočívající ve změně pronajímané plochy, a to snížení o plochu (část pozemků parc. č. 1060/16 a parc. č. 1060/4), kde bude postavena tenisová a volejbalová hala se zázemím.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s nákupem nového komunálního nosiče nářadí, včetně uvedených přídavných nástaveb Technickými službami Blansko, s. r. o. dle jejich žádosti za podmínky, že se financování nákupu vozidla neprojeví negativně v hospodaření společnosti a ani nezatíží v dalších letech rozpočet města (např. zvýšením ceníkové ceny za práce).

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s koupí mostového jeřábu MJ 05 6,3/11 umístěného v dílenské hale areálu T. S. Blansko, s. r. o. od firmy KAT technologická s. r. o. za 200 tis. Kč bez DPH a pro tento případ uděluje výjimku ze směrnice města č. 2/2012.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s nákupem biologicky rozložitelného odpadu od společnosti VIAALTA a. s. v zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu v Blansku v množství do 300 tun a pro tento případ uděluje výjimku ze směrnice města č. 2/2012.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 1.000 m2 společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: 26286173, se sídlem nám. Svobody 3, 678 01 Blansko na dobu neurčitou za nájemné 10.000 Kč/rok včetně DPH.