Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 62 ze dne 15.10.2013

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pana Františka Husáka na členství v komisi pro občanské aktivity a jmenuje pana Petra Ježka za člena této komise.

Usnesení č. 2

Rada ukládá Nemocnici Blansko převést vyřazený majetek na Město Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí daru v hodnotě 20.583,17 Kč, vyřazený neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko bezúplatně převedený na Město Blansko, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Ladislavem Kinclem a vznikající právnickou osobou MUDr. Ladislav Kincl, s. r. o.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Aloisem Hrozou a vznikající právnickou osobou MUDr. Alois Hroza, s. r. o.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor za účelem provozování kardiologické ambulance, místnosti č. 2.36, 2.37, 2.38 a 2.12 o celkové výměře 51,87 m² ve II. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Karint-BK s. r. o., Dolní Lhota 207, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor za účelem provozování stomatologické ambulance, místnosti č. 4.30 a 4.27 o celkové výměře 30,06 m² ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti STOMATOLOG Blansko, s. r. o., Těchov 313, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor za účelem provozování gynekologické ambulance, místnosti č. 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 a 3.37 o celkové výměře 92,81 m² ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti GYNNATAL JH, s. r. o., Češkovice 247, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s poskytnutím daru Nemocnici Blansko v hodnotě 827.523 Kč od Nadace Archa Chantal.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem id. části 705/13535 pozemku parc. č. st. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1806/8 v domě Podlesí 5, Blansko, vlastníkům bytové jednotky, na dobu určitou do doby rozhodnutí PÚ ve věci restituce, za nájemné 117 Kč/rok bez DPH.

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej:

a) části pozemku parc. č. 857/231 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Blansko, nově označena dle dosud nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. st. 5274 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 6 m2 (část pozemku pod trafostanicí na ul. Čelakovského) za cenu ve výši 8.100 Kč a

b) části pozemku parc. č. 812/21 orná půda o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku pod trafostanicí na ul Pod Sanatorkou) za cenu 18.400 Kč, obojí společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a s tím, že pro Město Blansko se zřizuje na tyto pozemky předkupní právo.

Usnesení č. 11

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. st. 4383, 4365, 1296, 2777, 4373, vše zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene užívání, provozování, oprav a údržby stavby trafostanic na pozemcích parc. č. st. 4383, 4365, 1296, 2777, 4373, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko, ve prospěch vlastníka trafostanic, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem.

Usnesení č. 13

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. st. 4394, parc. č. st. 4414, parc. č. st. 4408, parc. č. st. 2211, parc. č. st. 2725, parc. č. st. 4409, parc. č. st. 3900, parc. č. st. 4417, parc. č. st. 4415, parc. č. st. 4678, všechny zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN – přípojky NN v rámci stavby „Blansko, úprava DS, Hefner“ na částech pozemků parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 1366/1 (dle PK), parc. č. 905/7 orná půda a parc. č. 903/4 trvalý travní porost (pouze na id. ¼ tohoto pozemku), vše v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby optického kabelu v rámci stavby „Optické připojení TMCZ Blansko, Svitavská na síť ČD Telematika“ na části pozemků parc. č. 1381/6, 202/1, 268/12, 268/13, 204/1, 1405/1, 1403/1, 207/3, 206/2, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch T – Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 100 z 59. Rady města Blansko dne 03.09.2013, a to tak, že celé usnesení nově zní: „Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN a přípojkové skříně NN v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, ul. Absolonova“ na částech pozemků parc. č. 845/51, 845/60, 845/65, 845/62, vše ostatní plocha a parc. č. st. 2359 zastavěná plocha, všechny v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 97 z 59. schůze Rady města Blansko dne 03.09.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě pozemek parc. č. 183/4 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, zřízení, provozu, údržby, oprav a odstranění odvodňovacích žlabů a vpustí na pozemcích parc. č. 343/1, parc. č. 343/44, parc. č. 343/47 a parc. č. 440 v k. ú. Lažánky u Blanska ve vlastnictví Jihomoravského kraje včetně práva vstupu a vjezdu na tyto pozemky ve prospěch Města Blansko jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem + platná sazba DPH s tím, že náklady na vypracování znaleckého posudku a náklady se zřízením věcného břemene spojené nese oprávněný.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, zřízení, provozu, údržby, oprav a odstranění veřejného osvětlení a rychlostního radaru na pozemcích parc. č. 343/1, parc. č. 343/38 a parc. č. 343/42 v k. ú. Lažánky u Blanska ve vlastnictví Jihomoravského kraje včetně práva vstupu a vjezdu na tyto pozemky ve prospěch Města Blansko jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 4.000 Kč/případ + platná sazba DPH s tím, že náklady se zřízením věcného břemene spojené nese oprávněný.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, zřízení, provozu, údržby, oprav a odstranění zařízení místního rozhlasu na pozemku parc. č. 343/1 v k. ú. Lažánky u Blanska ve vlastnictví Jihomoravského kraje včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek ve prospěch Města Blansko jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč/případ u nadzemního vedení a 4.000 Kč/případ u kabelového vedení (překop silnice) + platná sazba, s tím že náklady se zřízením věcného břemene spojené nese oprávněný.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, zřízení, provozu, údržby, oprav a odstranění kabelových chrániček na pozemcích parc. č. 343/1, parc. č. 343/38 a parc.č. 343/39 v k. ú. Lažánky u Blanska ve vlastnictví Jihomoravského kraje včetně práva vstupu a vjezdu na tyto pozemky ve prospěch Města Blansko jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem + platná sazba DPH s tím, že náklady na vypracování znaleckého posudku a náklady se zřízením věcného břemene spojené nese oprávněný.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění plynovodní přípojky na částech pozemků parc. č. 225/3, 230/25 a 240/6, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko včetně práva vstupu a vjezdu na tyto pozemky, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 4235-77/2013 z 15.08.2013, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 230/11 ostatní plocha, parc. č. st. 4071 zastavěná plocha a objektu bez č. p. na pozemku parc. č. st. 4071 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 70 ze 45. rady města dne 18.12.2012, která spočívá ve změně oprávněného, kterým bude společnost INFRAM a. s., IČ: 25070282, Peluškova 1407, Praha. Ostatní část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 24

Rada ukládá odboru INV podat na JmK Brno, nejpozději do 3 měsíců od kolaudace stavby, žádost o bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 177/1 a 178, obě v k. ú. Těchov, dotčených stavbou chodníku v Těchově, jak jsou specifikovány geometrickým plánem č. 996-2157/2013 ze dne 13.09.2013, do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 177/1 a 178, oba v k. ú. Těchov, dotčených stavbou chodníku v Těchově, a to částí, jak jsou specifikovány geometrickým plánem č. 996-2157/2013 ze dne 13.09.2013, do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemků, Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S054/NS-Mu ze dne 23.04.2008 na nájem části pozemku parc. č. 780 trvalý travní porost o výměře 100 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, a to dohodou smluvních stran ke dni 16.10.2013 s tím, že nájemné za rok 2013 již nebude požadováno.

Usnesení č. 27

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 626 orná půda o výměře 132 m2 zahrada v k. ú. Těchov, a to z důvodu uplatnění restitučního nároku dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (chatová a zahrádkářská lokalita Těchov-Žižlavice, v blízkosti komunikace Blansko-Těchov).

Usnesení č. 28

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat nebo směnit pozemky parc. č. 554/1 ovocný sad, parc. č. 555/1 ostatní plocha a pozemek parc. č. 531/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Dolní Lhota (pozemky za městskou částí Dolní Lhota, v lokalitě zvané Kopec – nad pískovým lomem).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, společenství, se sídlem, nám. Míru 1298/2, PSČ: 678 01 Blansko, IČ: 26254212 za účelem realizace stavby „Chodníku BD na nám. Míru v Blansku“ na pozemcích parc. č. 755/55 a parc. č. 1622, které jsouvevlastnictví Města Blansko. Budovaný chodník nebude přebrán do majetku města.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje složení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce sportu ve městě Blansko na léta 2014–2024 a ukládá jí předložit radě přepracovanou koncepci do 31.12.2013 ke schválení.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na akci Hudba na blanenském zámku.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v průběhu konání akce předvolební mítink hnutí ANO dne 18.10.2013 v době od 15:00 do 18:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 33

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Jasanová 24, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zařazením žádosti o byt paní Havlíkové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Bábindeliové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/18 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68550 v následujícím pořadí:

  1. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 552.000 Kč,

  2. paní Hradecká, Blansko, za kupní cenu 527.000 Kč,

  3. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k Nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. BNH-6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou, Brno, Oblastní charitou Blansko, se změnou vyúčtování energií dle materiálu odboru.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, pro Město Blansko ve výši 300.000 Kč na akci Oprava Dělnického domu na Klepačově, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a souhlasí s jejím uzavřením.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s podnájmem prostor pronajatých smlouvou o nájmu č. KOM-5/2000/Pe a smlouvou o nájmu nebytových prostor č. KOM-6/2000/Pe – nájemce Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3, Blansko – pro Umělecké centrum ART – TEP, IČ: 02105292, Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko za účelem a v době dle materiálu odboru na dobu 1 roku.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu č. 2013/016/N-Pe se společností NATIVI GARDEN, s. r. o., Bukovice 18, Lomnice u Tišnova; IČ: 27752143 dohodu k 31.12.2013.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy č. p. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 578 m2, pozemku parc. č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem provozování zahradnictví.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s podáním výpovědi společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: 27741028 ze smlouvy č. 2010/000348/KOM/OS-Pe dle čl. VII.,odst. 3. z důvodu dluhu.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách s platností od 01.01.2014. Ceny se pro rok 2014 nezvyšují.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska s platností od 01.10.2013 do 31.12.2014.

Usnesení č. 45

Rada nesouhlasí s prominutím platby za reklamu na 3 sloupech veřejného osvětlení podle žádosti SENIOR centra Blansko.

Usnesení č. 46

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků na rok 2013 ve výši 9.000 Kč pro Kuželkářský klub Blansko.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se zapojením Města Blansko do projektu Systémová podpora meziobecní spolupráce.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce mezi Městem Blansko a Svazem měst a obcí.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Blansko s účinností od 01.11.2013.

Usnesení č. 50

Rada schvalujeudělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v průběhu konání akce Festival Via Bohemica, pořádaný Místní akční skupinou Moravský kras, o. s. ve dnech 25.-26.10.2013 v době od 10:00 do 18:00 hodin v zámeckém parku v Blansku.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.