Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 63 ze dne 29.10.2013

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Sylvií Kovandovou a vznikající právnickou osobou Dentcompany s. r. o.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – vysoušeč vlasů TESLA, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16/13 „Dodávka dialyzačních křesel pro dialýzu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Irenou Vrtělovou a vznikající právnickou osobou Zubní péče Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Radomírou Ševčíkovou a vznikající právnickou osobou Dentální péče MUDr. Ševčíková, s. r. o.

Usnesení č. 6

Rada schvalujenávrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na akci Vánoční koncert.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP s. r. o. pro provozování diskotéky Demzadem ve vnitřních prostorách objektu Svitavská 2389, a to v pátky, soboty a státní svátky do konce kalendářního roku 2013 v čase od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňujemístostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Jakubovi Vymazalovi, Blansko na akci „SEKTOR 23 TEKNO GEAR“, která se koná v Dělnickém domě Klepačov dne 08.11.2013 od 20:00 do 05:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši maximálně 52.440 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturního střediska města Blanska k úhradě nákladů hlavní činnosti – podlahářské práce v objektu Dělnického domu.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturního střediska města Blanska k posílení svého investičního fondu.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturního střediska města Blanska ve výši 200.000 Kč na financování nákupu služebního vozidla pro potřeby organizace.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v průběhu konání těchto akcí:

  1. Vítání sv. Martina v Blansku – dne 17.11.2013 od 9:00 do 18:00 hodin v zámeckém parku v Blansku.

  2. Rozsvícení vánočního stromu a předvánoční trhy – dne 29.11.2013 od 9:00 do 18:00 hodin a 30.11.2013 od 9:00 do 16:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

  3. Novoroční ohňostroj 2014 – dne 01.01.2014 od 17:00 do 19:30 hodin na nám. Republiky v Blansku,

pořádaných Kulturním střediskem města Blanska.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 28/2013 a ZRR 12/2013 až ZRR 18/2013.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru studentce Střední školy uměleckomanažerské, v Brně, Veronice Matalové, bytem Blansko ve výši 4.000 Kč.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Pokladníkové, Blansko.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Zouharová, Senetářov, paní Klučková, Blansko.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem id. část 570/20465 pozemku parc. č. st. 1275 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem jejího užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky č. 1181/18 v domě Chelčického 48, Blansko, a to paní Chlupové, bytem Blansko, za nájemné 156 Kč/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 32 z 27. rady města dne 14.02.2012, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 514/12 v k. ú. Horní Lhota u Blanska. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 806/18 v k. ú. Těchov ve vlastnictví „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, Boskovice včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek ve prospěch Města Blansko jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 100 Kč + platná sazba DPH s tím, že náklady se zřízením věcného břemene spojené nese oprávněný.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1335/34 v k. ú. Těchov do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku (lokalita Češkovice – U Vyhlídky).

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání se společností MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství, Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 00547514 v rámci smírného ukončení sporu v rámci reklamovaných vad na bytových domech Na Pískách 1, 3, 5 a 2, 4, 6 Blansko.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro pana Letoše, Blansko do 31.12.2013. V případě řádného placení nájemného a splácení dluhu se následně smlouva prodlouží o 6 měsíců. Pokud nebude placeno řádně a včas, smlouva se již neprodlouží.

Usnesení č. 23

Rada nesouhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu a doporučuje panu Letošovi splácet dluh bez uzavřené dohody.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro paní Dvořákovou, Blansko do 30.04.2014. V případě řádného placení nájemného a splácení dluhu se následně smlouva prodlouží o 6 měsíců. Pokud nebude placeno řádně a včas, smlouva se již neprodlouží.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na výpůjčky nemovitostí uvedených v materiálu odboru pro jednotlivé sbory dobrovolných hasičů za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od družstva Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích, zastoupeného Ing. Františkem Lžičařem, předsedou představenstva, se sídlem nám. 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice; IČ: 00032221 ve prospěch Dělnického domu na Klepačově (finanční dar bude použit dle návrhu uvedeného v materiálu odboru) a ukládá odboru KOM vypracovat darovací smlouvu, jejímž podpisem pověřuje starostu Města Blanska.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s uzavřením Dohody mezi Městem Blansko a Místní akční skupinou Moravský kras, o. s., vymezující práva a povinností obou subjektů při vzájemné spolupráci na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR a to za podmínek uvedených v předloženém materiálu.