Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 64 ze dne 12.11.2013

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. podlaží budovy polikliniky – stomatologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 4.17b a 4.27, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 23,58 m² v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. podlaží budovy polikliniky – stomatologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 4.20b a 4.27, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 23,18 m² v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí informaci o uzavření provozu Muzea Blansko pro veřejnost dne 31.12.2013 z důvodu čerpání řádné dovolené.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor včetně dodatku č. 1 se společností Winy, s. r. o. Lažánky 159, Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 30.11.2013.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Winy, s. r. o., Lažánky, IČ: 26972620 na podnájem nebytových prostor Modrý bar o výměře 40 m2, chodba za Modrým barem o výměře 19 m2, a Oranžový bar o výměře 15 m2 v Dělnickém domě, Hybešova 240/1 za účelem provozování barů. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši 7.200 Kč měsíčně včetně paušální spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.12.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s přijetím věcných darů (učební pomůcky) v celkové hodnotě do 6.000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku a vlajky Města Blansko pro tým ROAD CROSS TEAM Blansko.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje prodej vozidla Citroen Nemo 1,4 i SPZ 4B7 7467 rok pořízení 2008 za cenu 40 tis. Kč + platná sazba DPH společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 19/2013 a ZRR 20/2013.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: 27741028.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s prominutím 50 % penále společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: 27741028, tj. ve výši 2.018 Kč, přičemž tato částka je veřejnou podporou, která bude udělena v režimu „de minimis“.

Usnesení č. 13

Rada bere na vědomí „Petici proti konání pátečních trhů na ulici Hybešova v Blansku“ s tím, že s návrhem na přestěhování trhů dle petice souhlasí a bude dále iniciovat vlastní přestěhování.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem veřejného prostranství – části pozemku parc. č. 783/1 (dle přílohy přiložené k materiálu) v k. ú. Blansko pro Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 za účelem konání jednodenních prodejních pátečních trhů.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy se společností VIA ALTA, a. s. dle předložené žádosti.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Dolní Lhota za účelem majetkoprávního vypořádání, za podmínky, že Jednota s. d. Boskovice odprodá Městu Blansko části pozemků parc. č. 191 ostatní plocha a části parc. č. 343/2 ostatní plocha, obě v k. ú. Lažánky u Blanska, a to části pozemků dotčených stavbou „II/379 Lažánky průtah“, konkrétně objektem „SO 101.12 Chodníky, parkovací a zelené plochy“.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. st. 2437 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k tomuto pozemku a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej spoluvlastnických podílů tohoto pozemku vlastníkům jednotek v bytovém domě nacházejícím se na tomto pozemku v Blansku za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemek pod bytovým domem).

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/13/99/Ko ze dne 25.02.1999 ve znění platných dodatků na nájem pozemku parc. č. st. 5268 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2013 (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město, s příjezdem z ulice Komenského).

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 5268 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město, s příjezdem z ulice Komenského).

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemek parc. č. 1380/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko z důvodu zastavění silnicí III/37440 vlastníku silnice, Jihomoravskému kraji (u kruhového objezdu ul. Smetanova, Sadová).

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586 ostatní plocha o výměře cca 220 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem pěstování okrasných dřevin a pronajmout část pozemku parc. č. 1359/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko za účelem pěstování okrasných dřevin a zčásti za účelem umístění přístřešku (dotčeno cca 5 m2), to vše za účelem zaplocení k soukromým pozemkům (při cestě do Hluchova, Blansko).

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v právu umístění energetického zařízení – trafostanice VN a NN společnosti E.ON Distribuce, a. s. v části budovy č. p. 2243 v Blansku na pozemku parc. č. st. 4382 v k. ú. Blansko a s tím spojeného práva údržby a provozu tohoto energetického zařízení včetně přístupu k tomuto zařízení, tj. do prostoru, v němž je energetické zařízení umístěno, a to ve prospěch vlastníka energetického zařízení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH za podmínky, že ke zřízení tohoto břemene vysloví souhlas Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN včetně přípojkového pilíře v rámci stavby „Blansko, úprava DS, Mareš Ondřej“ na části pozemku parc. č. 56/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. 428/2 zahrada v k. ú. Dolní Lhota u Blanska, za účelem majetkoprávního vypořádání, manželům Neubauerovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 450 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Dolní Lhota, u č. p. 12).

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 1352/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (část, jak je vyobrazena na snímku z kat. mapy) o výměře cca 10 m2 za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku a za účelem zajištění přístupu k soukromým nemovitostem panu Chalupovi, bytem Blansko, za cenu 450 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (ul. Zdíkova, u RD č. p. 68).

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 127/1 o výměře 360 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vybudování zázemí k plánovanému RD na pozemku parc. č. 126 zast. plocha v k. ú. Olešná u Blanska paní Musilové, bytem Blansko, za cenu ve výši 221.742 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Olešná, pozemek před a za bývalou prodejnou Jednoty).

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 865/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, označené dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 4243-10213/2013 z 08.08.2013 jako pozemek parc. č. 865/64 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu 1.590 Kč, od vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezúplatný převod id. 3/24 pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Ing. Pokoje, Praha (lokalita Žlíbek).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě části cyklostezky „Řešení úseku Blansko – Ráječko, podél silnice II/374" na části pozemku parc. č. 1943 orná půda v k. ú. Ráječko, ve vlastnictví paní Ševčíkové, Ráječko, ve prospěch oprávněného Města Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „SPORTOVNÍ OSTROV, PROPOJ A-B“ se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky, IČ: 41601645, s termínem dokončení do 30.04.2014, a ukládá odboru FIN zapracovat uvedenou akci do návrhu rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru studentce 4. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, oboru Zahradní a krajinné architektury, Ivaně Součkové, bytem Blansko ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 32

Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Petra Riznera s účinností od 01.01.2014.