Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 65 ze dne 26.11.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8213170037 mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2014.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s tím, aby technické zhodnocení v rámci projektu „Úprava vstupního vestibulu včetně vybudování informačního centra a vybudování společného lůžkového fondu“ Nemocnice Blansko evidovala ve svém účetnictví a daňově odepisovala.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 17/13 „Dodávka ultrazvukového přístroje pro oddělení NEU Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 18/13 „Dodávka a instalace myčky podložních mís do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – kávovar DOLCE GUSTO EAN 8068, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši do 30 tis. Kč účelově vázaného na nákup hraček a didaktických pomůcek pro Mateřskou školu Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP, s. r. o. na provozování diskotéky DEMZADEM ve vnitřních prostorách objektu Svitavská 2389, a to v pátky, soboty a státní svátky v kalendářním roce 2014 v čase od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí uzavření provozu Městské knihovny Blansko v termínu od 24.12.2013 do 01.01.2014 vč. z důvodu čerpání řádné dovolené.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadatelce paní Kamile Ušelové pro provozování diskotéky ve vnitřních prostorách vinárny v budově hotelu Dukla, a to v pátky, soboty a státní svátky v kalendářním roce 2014 v čase od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Ing. Viktoru Flekovi pro provozování tanečních večerů s reprodukovanou hudbou ve vnitřních prostorách Klubu Mlýn, a to v pátky a soboty v kalendářním roce 2014 v čase od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s předloženým návrhem Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Dům Přírody Moravského krasu, o. p. s. a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko její schválení.

Usnesení č. 16

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro FK Blansko a ukládá OKT předložit jej ke schválení zastupitelstvu města, jelikož v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překračuje částku 50 tis. Kč.

Usnesení č. 17

Rada ukládá příspěvkové organizaci Muzeum Blansko odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 43.854 Kč.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici města č. 5/2012 Majetek města a jeho evidence.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 29/2013 a ZRR 21-23/2013 včetně dodatku.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 30-35/2013 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum Blansko o 43.854 Kč.

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci na zakoupení skautského vybavení ve výši 21 tis. Kč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, IČ: 71165240.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit snížení dotace na mzdové a provozní náklady noclehárny o 126 tis. Kč organizaci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, IČ: 44990260.

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit snížení dotace na investice o 800 tis. Kč a zvýšení příspěvku na provoz o 609 tis. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci na rekonstrukci ohřívací lavice, výměnu dřevěných prvků finské sauny a pořízení vysoušeče vlasů ve výši 246,1 tis. Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit zapojení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Praha do rozpočtu města na rok 2014.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet Města Blansko na rok 2014 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372.688 tis. Kč a finanční rozvahu příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2014.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2014 následujícím organizacím:

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Útulek pro psy

460,0

62930460

Asociace tur. inf. center ČR

Členství v A.T.I.C

4,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu malé vodní elektrárny

278,5

nová org.

Dům přírody vMoravském krasu

Příspěvek

20,0

49454641

ČAD Blansko, a. s.

Dotace na MHD

5.636,0

49454641

ČAD Blansko, a. s.

MHD Janského plaketa

80,0

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek

420,0

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Hořice – napojení vodovodu na místní tlakové pásmo

1.000,0

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

468,0

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.285,0

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

881,0

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.195,0

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.809,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.273,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.772,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.068,0

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.673,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

00380521

ZUŠ Blansko

Příspěvek

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

1.803,0

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

4.964,0

00372919

Muzeum Blansko

Příspěvek na provoz

5.824,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

6.468,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

20,0

62073541

Smíšený pěvecký soubor Rastislav Blansko

Příspěvek na činnost

30,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz zimního stadionu

2.235,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz převzatých sportovišť

3.445,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz lázní

6.130,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na rek. sociálního zařízení herny stolního tenisu

260,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na nastavitelné koše ve sportovní hale Údolní

150,0

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

15,6

76071511

Mgr. Monika Kubová

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

33,5

45473790

TJ Olympia Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

12,5

43425950

Jana Kuncová

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

17,5

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČCK, Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

50,0

22904573

ACT leraK, Ráječko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

7,3

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

8,5

22821350

„Sportuj s námi“, Boskovice

Příspěvek na uspořádání 19. ročníku půlmaratonu

150,0

45473790

TJ Olympia Blansko

Příspěvek na utěsnění tribuny

150,0

49463829

AMK Blansko – klub cyklotrialu

Příspěvek na údržbu

30,0

15580822

Zdeněk Pernica

Příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

50,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu rekreační oblasti Palava

525,0

25568523

Pohřební ústav Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu hřbitova

400,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz veřejného WC

315,7

00545678

Hnutí humanitární pomoci – Domov Olga

Příspěvek na mzdové a provozní náklady denního stacionáře

240,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Příspěvek na provozní náklady pečovatelské služby

75,0

00545678

Hnutí humanitární pomoci – centrum Velan

Příspěvek na mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

150,0

60557621

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – PVC Blansko

110,0

60557621

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno

Mzdové a provozní náklady – víceúčelová drogová služba na Blanensku

120,0

69836698

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení

Příspěvek na členství v asociaci

3,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Mzdové a provozní náklady – noclehárna, Luční 10

584,0

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Příspěvek na provoz a činnost

200,0

00506796

Společnost sociálních pracovníků ČR

Příspěvek na členství ve společnosti

0,5

60126361

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, ČR o. s.

Členství tajemníka ve sdružení tajemníků

1,5

63113074

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Příspěvek na členství

45,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na rekonstrukci plynové kotelny – hala Údolní

690,0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok 2014 „Dobrodružství 2014“.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s uzavřením „Dohody o centralizovaném zadávání“ s Českou republikou – Ministerstvem vnitra o provádění centrálního zadávání veřejné zakázky na produkty Microsoft.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/140/99/Ne ze dne 10.11.1999 na nájem části pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2013.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a užívání v souvislosti s vlastnictvím pozemku parc. č. 821/27 orná půda v k. ú. Blansko (lokalita u Kamenného kříže, Blansko).

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 998/2 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 998/21 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko, a to za účelem získání části pozemku parc. č. 998/21 ostatní plocha, která má být dotčena stavbou cyklostezky, do vlastnictví Města Blansko (pozemky před areálem společnosti ISAN Radiátory, s. r. o. na ul. Poříčí).

Usnesení č. 34

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 624/86 orná půda o výměře cca 75 m2 v k. ú. Těchov (části, jak je vyznačena v katastrální mapě).

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S244/NS-Ko ze dne 13.10.2010 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 70 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2013 (pozemek – 5 záhonů před bytovým domem Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 5 záhonů před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zveřejněním záměru změn smlouvy o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2011, uzavřené mezi Městem Blansko a Dětským koutkem Matýsek, o. s., Klemov 433, Doubravice nad Svitavou, IČ: 22838015, spočívající ve změně názvu vypůjčitele na Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 1413/2, Blansko, IČ: 22838015 ave změně doby výpůjčky z doby určité – na dobu platnosti a účinnosti nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově bývalé mateřské školy na ulici K. J. Mašky 1413/2 v Blansku na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010 ve znění platného dodatku.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN včetně skříní NN v rámci stavby „Blansko – rekonstrukce Sadová“ na části pozemků na části pozemků parc. č. 1373/4, 1373/23, 1373/24, vše ostatní plocha, parc. č. 757/2 ovocný sad, parc. č. 757/3, 757/4, oba ostatní plocha a parc. č. st. 1232 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 28 z 39. schůze Rady města Blansko dne 02.10.2012, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 813/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN v rámci stavby „Těchov – přeložka NN. Na Slunku“ na části pozemků parc. č. 67/4, 424/9, 68, 425/1, vše ostatní plocha v k. ú. Těchov, dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby Blansko – úprava DS, ČOV Na Doubravce na částech pozemků parc. č. 901/27, 901/58, 920/3, vše ostatní plocha a parc. č. PK 901/58 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, všechny v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 42

Rada ruší usnesení č. 11 přijaté na 50. schůzi rady města dne 29.03.2013.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, jako práva věcného, spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 1479/1 a parc.č. 1479/2, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko jako povinného umožnit budoucímu vlastníku části pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude předmětem směny, jak byla schválena Zastupitelstvem města Blansko dne 26.02.2013 – usnesením č. 5, jako oprávněnému, průchod přes pozemek parc. č. 1479/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko na veřejnou komunikaci – pozemek parc. č. 1480/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za úplatu 100 Kč + platná sazba DPH, přičemž rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti vlastníků pozemku parc. č. 1335/40 orná půda v k. ú. Těchov, tj. manž. Hoškových, Brno jako povinných strpět provozování, opravy, obnovu a údržbu dešťové kanalizace označené jako „RD Blansko-Češkovice SO 12 Přeložka dešťové kanalizace“ na části pozemku parc. č. 1335/40 v k. ú. Těchov, včetně povinnosti umožnit přístup a příjezd ke kanalizaci v souvislosti s pracemi při provozování, kontrole, udržování, opravách a obnově dešťové kanalizace ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, bezúplatně, přičemž rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 1336/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov a parc. č. 479/11 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, tj. Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové jako povinného strpět umístění stavby výústního objektu dešťové kanalizace a jejího provozování včetně práva přístupu pro údržbu a kontrolu na pozemcích parc. č. 1336/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov a parc. č. 479/11 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem + platná sazba DPH.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, jako vlastníka pozemku parc. č. 512/20 v k. ú. Těchov jako povinného strpět umístění stavby výústního objektu dešťové kanalizace a jejího provozování včetně práva přístupu pro údržbu a kontrolu na části pozemku parc. č. 512/20 lesní pozemek v k. ú. Těchov označené dle geometrického plánu č. 947-2339/2012 jako pozemek parc. č. 512/70 ostatní plocha v k. ú. Těchov ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem + platná sazba DPH.

Usnesení č. 47

Rada ruší usnesení č. 14 z 57. schůze dne 09.07.2013 a ruší usnesení č. 26 z 61. schůze rady města dne 24.09.2013.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků parc. č. 826/1 ostatní plocha a parc. č. 1409/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, specifikovaných geom. plánem č. 4241-1181/2013, které spočívá v povinnosti Města Blansko, jako povinného z věcného břemene strpět umístění studny, včetně práva vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem čerpání vody, provozu a údržby, ve prospěch Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, jako oprávněného z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit vzájemné darování pozemků mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně, a to:
projednat a schválit darování obecního pozemku parc. č. 1380/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, zastavěného silnicí III/37440 Jihomoravskému kraji a projednat a schválit přijetí daru od Jihomoravského kraje, a to části pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha o výměře 150 m2 a pozemku parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Těchov, zastavěných chodníkem (u kruhového objezdu ul. Smetanova, Sadová v Blansku a pozemky v Těchově, zastavěné chodníkem).

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit kompenzaci nákladů na odtěžený svah společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278, ve finanční výši, která bude stanovena postupem a za podmínek uvedených v materiálu k věci, a ukládá odboru INV předložit k projednání zastupitelstvu po zajištění vyčíslení těchto nákladů.

Usnesení č. 51

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup v roce 2013 komunikace pěší (chodníku) maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 92.600 Kč za komunikaci pěší (chodník), a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko-Těchov).

Usnesení č. 52

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup v roce 2013 veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 47.800 Kč za veřejné osvětlení, a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko-Těchov).

Usnesení č. 53

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města vyplacení příspěvku za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, které budou specifikovány v Darovací smlouvě uzavřené mezi Svazkem VaK a investorem sítí – Ing. Janem Brázdou, a to za maximálně 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2013 mezi Ing. Janem Brázdou a firmou REISTAV CZ, s. r. o., tj. ve výši max. 160 tis. Kč(lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 54

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup komunikace pěší a vozidlové maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2013 mezi Ing. Janem Brázdou a firmou REISTAV CZ, s. r. o., tj. ve výši max. 340 tis. Kč za komunikace pěší a vozidlové, a to od investora Ing. Jana Brázdy (lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 55

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup srážkové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2013 mezi Ing. Janem Brázdou a firmou REISTAV CZ, s. r. o., tj. ve výši max. 100 tis. Kč za srážkovou kanalizaci, a to od investora Ing. Jana Brázdy (lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 56

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav Přikryl, tj. ve výši max.60 tis. Kč za veřejné osvětlení, a to od investora Ing. Jana Brázdy (lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 57

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření inominátní smlouvy stanovující podmínky spolupráce a principů pro zadání, vypsání a vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Blansko-Zborovec, dopravní a technická infrastruktura, I. etapa“ mezi „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí a Městem Blanskem.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí, aby v rámciveřejné zakázky na zhotovitele stavby „Blansko-Zborovec, dopravní a technická infrastruktura, I. etapa“ společnost AO REAL mohla připomínkovat zadávací podmínky a účastnila se bez hlasovacího práva, otevírání nabídek, hodnocení kvalifikací a nabídek.

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru, tj. bezúplatný převod sjezdu a nové pěší komunikace na pozemcích parc. č. 845/41,845/42, 845/44 a 1442/1, vše v obci a k. ú. Blansko, do majetku Města Blansko od vlastníka těchto staveb manželů Mgr. Pavla a Mgr. Ludmily Matuškových.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s termínem prodloužení realizace díla „Stavební úpravy vestibulu radnice Blansko“ do 06.12.2013smlouvy č.2013/000120/DS-INV/MR ze dne 19.07.2013.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s uzavřením podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem o využití dat leteckého snímkování 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zrušením uzavírání tzv. exekučních doložek k nově uzavíraným nájemním smlouvám na byty v majetku města, a to s platností od 01.01.2014.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zařazením žádosti paní Mahuly, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/21 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/68210 manželům Mazourkovým, Blansko, za kupní cenu 701 tis. Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Ondráše, Blansko, za nájemné z bytu na ulici 9. května 1, Blansko, ve výši 313 Kč.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Hrazdírové, Blansko, za vyúčtování z bytu na ulici 9. května 20, Blansko, ve výši 624 Kč.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Homolkovi, Blansko, za vyúčtování služeb z bytu na ulici 9. května 22, Blansko, ve výši 2.263 Kč.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Hebronové, Blansko, za vyúčtování služeb z bytu na ulici Pod Javory 32, Blansko ve výši 3.771 Kč.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Němcovi, Blansko, za nájemné z bytu na ulici Bezručova 5, Blansko, ve výši 4.146 Kč.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2003-KOM-S014/Pe se společností MEGAStav cz., s. r. o., IČ: 26290855, a to zmenšení užívaných prostor o 1 místnost o výměře 62 m2 + ½ chodby a soc. zařízení.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s ukončením nájmu části nebytových prostor, a to 1 místnosti o výměře 62 m2 + ½ chodby a soc. zařízení, dle smlouvy č. 2003-KOM-S014/Pe se společností MEGAStav cz., s. r. o., IČ: 26290855, dohodou k 31.12.2013.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalé školy na Klepačově č. p. 29, a to 1 místnosti o výměře 62 m2 + ostatní (10 m2 chodby a 9,5 m2 soc. zařízení) v k. ú. Klepačov.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí s aktualizací vymezení hospodářské činnosti dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 74

Rada souhlasí s výpůjčkou objektu bez č. p. na pozemcích parc. č. 1/5 – ostatní plocha o výměře 65 m2 a parc. č. 1/6 – ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska Sboru dobrovolných hasičů, Lažánky, zastoupenému velitelem Jiřím Flekem, IČ: 65336275 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s výpůjčkou objektu bez č. p. na pozemku parc. č. st. 23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska Sboru dobrovolných hasičů Horní Lhota, zastoupenému velitelem Zbyňkem Feikem, IČ: 65336241 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v objektu č. p. 167 na pozemku parc. č. st. 3/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2 v k. ú. Klepačov Sboru dobrovolných hasičů Klepačov, zastoupenému velitelem Miroslavem Vičarem, IČ: 65338928 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s výpůjčkou objektu č. p. 83 na pozemku parc. č. st. 139, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v k. ú. Těchov Sboru dobrovolných hasičů, Těchov, zastoupenému velitelem Pavlem Bezděkem, IČ: 65336615 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s výpůjčkou objektu bez č. p. na pozemku parc. č. st. 247 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 v k. ú. Těchov Sboru dobrovolných hasičů, Obůrka, zastoupenému velitelem Jaroslavem Wutkou, IČ: 65338421 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí s výpůjčkou objektu bez č. p. na pozemcích parc. č. st. 124/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a parc. č. st. 124/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Olešná u Blanska Sboru dobrovolných hasičů, Olešná, zastoupenému velitelem Jaromírem Křivanem, IČ: 65339037 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s výpůjčkou objektů bez č. p. na pozemcích parc. č. st. 592/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, parc. č. st. 592/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2 a parc. č. st. 592/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k. ú. Dolní Lhota Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lhota, zastoupenému velitelem Petrem Pernicou; IČ: 62077716 za účelem činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 81

Rada bere na vědomírozbor výnosů a nákladů areálu užívaného Technickými službami Blansko, s. r. o. za období 1-9/2013.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s ponecháním nájemného za areál užívaný Technickými službami Blansko, s. r. o. podle smlouvy č. 2012/049/N-Pe ve stávající výši pro rok 2014 zvýšený o inflaci.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko, s. r. o. podnajmout prostory o výměře 207 m2 ve správní budově s dílnami č. p. 2453 v areálu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st. 2149 v k. ú. Blansko za minimální nájemné 500 Kč/m2/rok bez DPH + energie.

Usnesení č. 84

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 3. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 85

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 3. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 86

Rada ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o. v rozborech hospodaření rozepisovat pohledávky do jednotlivých skupin dle splatnosti a větší a starší pohledávky podrobněji popsat.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky jednu kóji o rozměru 14 × 5 m ve skladu v Horní Palavě na parcele č. 845/18 v k. ú Blansko.

Usnesení č. 88

Rada pověřuje odbor KOM zadáním poptávkového řízení na firmu, která zajistí výběr firmy pro nakládání s odpady pro město Blansko v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2014.

Usnesení č. 90

Rada souhlasí s tím, aby finanční prostředky vybrané Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o. nad rámec předpisu nájemného z hrobových míst za rok 2013 byly použity na údržbu hřbitovů v Blansku, v Klepačově a v Lažánkách.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s vypsáním nadlimitní veřejné zakázky na službu s názvem „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro systém veřejného osvětlení města Blanska“ a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 92

Rada souhlasí s hodnocením nadlimitní veřejné zakázky na službu s názvem „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro systém veřejného osvětlení města Blanska“ pomocí základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

Usnesení č. 93

Rada schvaluje Smlouvu č. 11096486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 94

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na 1. pololetí roku 2014.

Usnesení č. 95

Rada schvaluje po úpravě Organizační řád Městského úřadu Blansko s účinností od 01.01.2014.

Usnesení č. 96

Rada schvaluje předložený návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 97

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2013, kterou bude podpořen projekt „Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa (úsek G a H – 2. etapa) mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.