Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 67 ze dne 17.12.2013

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za členku Komise pro prevenci kriminality paní Mgr. Michaelu Raškovou.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí rezignaci pana Bohumila Horského na členství v Komisi pro občanské aktivity.

Usnesení č. 3

Rada nesouhlasí s přijetím nepatrného majetku po zemřelém Ivo Cinibulkovi.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2014.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2014.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko na rok 2014.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 19/13 „Dodávka 2 ks chodítka s elektrickým polohováním pacienta a brzdou v rukojetích pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2013.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Jarmilou Kupkovou a vznikající právnickou osobou Zubní ordinace MUDr. Jarmila Kupková, s. r. o.

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor za účelem provozování stomatologické ambulance, místnosti č. 4.17b a 4.27 o celkové výměře 23,58 m² ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Dentcompany, s. r. o., Chelčického 1178/32, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí pronájem nebytových prostor za účelem provozování stomatologické ambulance, místnosti č. 4.20b a 4.27 o celkové výměře 23,58 m² ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Fordent, s. r. o., B. Němcové 1222/15, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – obraz, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – Espresso plnoautomat, nerezová sada a radiomagnetofon s CD pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – 2 ks elektrické svíčky na stromek pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti Fresenius Medical Care – ČR, s. r. o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti Chrištof, spol. s r. o., Sportovní 39/3, 682 01 Vyškov, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Myslivecké sdružení „MACOCHA“, honitba č. 144010, na uspořádání Mysliveckého plesu dne 18.01.2014 v době od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko.

Usnesení č. 18

Rada bere na vědomí ukončení výkonu regionální funkce Městské knihovny Blansko k 31.12.2013.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. KOM-2003-S010/Te s Městskou knihovnou Blansko dohodou k 31.01.2014.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje ceník za využití sportovišť v majetku města pro rok 2014 podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 7.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje žádost KSMB o podnájem nebytových prostor v budově Kina Blansko, Hybešova 6, 678 01 Blansko. Jedná se o 3 kanceláře, WC, koupelnu a skladový prostor o celkové výměře 72,4 m2 ve II. nadzemním podlaží budovy, se samotnými měřiči elektrické energie, plynu a vlastním vodoměrem. Výše podnájmu činí částku 7.500 Kč měsíčně + 1.000 Kč měsíčně zálohy na energie, s tím, že vyúčtování energií a spotřeby vody bude vyúčtováno jedenkrát ročně dle skutečné spotřeby. Pro podnájemce:

  1. Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 zastoupená Ing. Petrem Kynštetrem, CSc., vedoucím Kanceláře poslanecké sněmovny, bankovní spojení ČNB Praha 1, č. ú. 5622001/0710, IČO: 00006572, s oprávněním k jednání a podpisu smlouvy Ing. Milanem Hybšem, ředitelem odboru hospodářské správy.

  2. Česká strana sociálně demokratická, zastoupená Mgr. Marií Škorvánkovou, vedoucí ekonomické sekce ČSSD se sídlem Hybernská 7, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 00409171.

Podnájemné bude hrazeno následovně:

  1. Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny 5.500 Kč měsíčně + 700 Kč měsíčně záloha na energie a spotřebu vody.

  2. Česká strana sociálně demokratická 2.000 Kč měsíčně a 300 Kč měsíčně záloha na energie a spotřebu vody.

Podnájemní smlouva pro podnájemce Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny bude uzavřena s účinností od 01.12.2013 na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou. Podnájemní smlouva pro podnájemce Česká strana sociálně demokratická bude uzavřena s účinností od 01.01.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje Zastupitelstvu odsouhlasit prominutí části sankcí společnosti BAUFIS, s. r. o., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 27711251 ve výši 423.000 Kč, na které vznikl Městu Blansko nárok dle smlouvy č.2013/000120/DS-INV/MR ze dne 19.07.2013 „Stavební úpravy vestibulu radnice Blansko“, souhlasí s uplatněním sankce ve výši 230.000 Kč, vůči které bude započten rozdíl více a méně prací ve výši 120.000 Kč, a odsouhlasit, aby fy Baufis byla uhrazena za provedení díla částka v celkové výši 2.147.248 Kč bez DPH.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 586 ostatní plocha o výměře cca 220 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem pěstování okrasných dřevin a s pronájmem části pozemku parc. č. 1359/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko, za účelem pěstování okrasných dřevin a z části za účelem umístění přístřešku (na výměře 5 m2), to vše za účelem zaplocení k soukromým pozemkům, a to manželům Cupovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.525 Kč/rok (při cestě do Hluchova, Blansko).

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v právu umístění, provozování, oprav a údržby plynovodního potrubí – prodloužení plynovodu STL na pozemcích parc. č. 463/1 a 460/19, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky, vše v rámci stavby pod názvem: „Horní Lhota-lokalita Na Familiích, Výstavba infrastruktury, STL plynovod a přípojky pro RD“, vše na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynovodu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. st. 5268 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Benešové, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město, s příjezdem z ulice Komenského).

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2011 uzavřené mezi Městem Blansko a Dětským koutkem Matýsek, o. s., spočívající ve změně názvu vypůjčitele na Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 1413/2, Blansko, IČ: 22838015 a ve změně doby výpůjčky na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010 ve znění platného dodatku. Tím bude vypůjčiteli poskytnuta veřejná podpora v režimu „de minimis“ ve výši odpovídající výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem č. 6418-78/013 ze dne 21.11.2013.

Usnesení č. 28

Rada ruší usnesení č. 56 přijaté na 51. schůzi rady města dne 09.04.2013.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti strpět uložení a provozování inženýrských sítí na částech pozemků parc. č. 961/1, parc. č. 961/29, parc. č. 961/30, parc. č. 967/17, vše orná půda a parc. č. 965/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, jak je vyznačeno v materiálu odboru INV k této věci, povinným – společností Real Global Investment, a. s., Brno, Dřevařská 855/12, IČ: 29367689 jako budoucím vlastníkem těchto pozemků ve prospěch oprávněného – každého vlastníka pozemků, které byly schváleny na 7. zasedání zastupitelstva města dne 06.03.2012 – usnesením č. 14 k prodeji společnosti BLATA, s. r. o., nyní Města Blansko, případně vlastníka inženýrských sítí, bezúplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/1/2002/Ne ze dne 15.02.2002 na nájem části pozemku parc. č. 36/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 242 m2 v k. ú. Blansko včetně dočasné stavby tržnice, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2013 s tím, že vyklizení pozemku a odstranění stavby tržnice provede nájemce do 30 dnů ode dne skončení nájemní smlouvy (tržnice na nám. Svobody).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 45 přijatého na 65. schůzi rady města dne 26.11.2013, která spočívá ve změně doby, na kterou se věcné břemeno zřizuje, tj. z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2053. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru, tj. bezúplatný převod SO 12 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – definované stavebním povolením č. j. MBK 22813/2013 ze dne 01.08.2013v obci Blansko a k. ú. Těchov, do majetku Města Blansko od vlastníka těchto staveb pana Michala Bernáta, Blansko a pana Ing. Michala Matyáše, Brno.

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit v návaznosti na přijaté usnesení č. 135 přijatém na 36. schůzi Rady města Blansko dne 21.08.2012, výkup srážkové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 186.194 Kč, a to od investorů Jiřího Rybáře, Jaroslavy Kolouchové a Milana Slouky (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů), při splnění podmínek uvedených v materiálu k věci.

Usnesení č. 34

Rada bere na vědomí petici na zjednosměrnění ulice Boženy Němcové pouze v části mezi ulicemi Rodkovského a Sladkovského a ukládá odboru komunální údržby prověřit, projednat a v případě kladného projednání zajistit provedení tohoto zjednosměrnění.

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit pokračování v investičním rozvoji budovy haly kuželny na ul. Údolní v Blansku parc. č. st. 3117 v k. ú. Blansko bez čísla popisného a parc. č. st. 3116/1 a 3116/2 v k. ú. Blansko s číslem popisným 1961.

Usnesení č. 36

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, kterou bude podpořen projekt „Obnova historických litinových soch“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Městem Blanskem.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 22103/13/OKH ve výši 3.950 Kč na výdaje na odbornou přípravu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování internetu za podmínek doložených v materiálu.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Olešná.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 36/2013 a ZRR 24/2013 včetně dodatku.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s ukončením činnosti správce pana Sekaniny v domě Jungmannova 10, Blansko, k 31.12.2013. Od 01.01.2013 bude pan Sekanina ubytován v normálním ubytovacím režimu, tj. smlouva o ubytování bude vždy na 1 měsíc a platba bude ve výši ubytovného 2.000 Kč/měsíc za 1 místnost + 200 Kč/měsíc za osobu jako paušál za služby.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje přijetí pana Matého jako správce domu Jungmannova 10, Blansko. Smlouva bude uzavřena na dobu 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, s tím, že bude hrazen pouze paušál za služby ve výši 400 Kč/měsíc.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o obstarání věci a pronájmu veřejného prostranství ze dne 30.11.2000 se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 dohodou k 31.12.2013.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o obstarání věci a pronájmu veřejného prostranství se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 za účelem konání jednodenních prodejních (pátečních) trhů na nám. Republiky 1, Blansko za nájemné za jedno konání trhů ve výši 5.165 Kč + platná sazba DPH a ukládá odboru INV uzavřít předmětnou smlouvu.

Usnesení č. 46

Radasouhlasí s pronájmem areálu zahradnictví, a to provozní budovy č. p. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st. 1232, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 578 m2, pozemku parc. č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko, panu Ing. Chytrému, Lipůvka; IČ: 6655723, za nájemné ve výši 126.000 Kč/rok (+ inflační doložka) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem provozování zahradnické činnosti.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí bývalé školy na Klepačově (místnost o výměře 62 m2 + ost. 19,50 m2) občanskému sdružení VŠUDYBÝLEK BLANSKO, o. s., Na Pískách 2401/9, Blansko; IČ: 014955500 za účelem provozování volnočasových aktivit sdružení za nájemné ve výši 75 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje dodatek č. 2 knájemní smlouvě č. 2012/000010/KOM/OS se společností VIA ALTA, a. s. na pronájem zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s budoucím vítězem nadlimitní veřejné zakázky na službu s názvem „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro systém veřejného osvětlení města Blanska“ a doporučuje její projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51

Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru stavební úřad MěÚ Blansko Ing. Petru Reisiglovou s účinností od 01.01.2014.