Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 1 ze dne 11.11.2014

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 1-9/2014.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 34/14 „Dodávka a instalace přístroje EKG pro kardiologickou ambulanci Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2014.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 35/14 „Dodávka a instalace myčky podložních mís na interní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 36/14 „Dodávka lůžek pro jednotky intenzivní péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2014.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 37/14 „Dodávka a instalace nového přístroje EMG do neurologické ambulance Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2014.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 38/14 „Stavební úpravy vestibulu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s prodejem filtračních masek s prošlou expirační dobou, které Nemocnice Blansko zakoupila na požadavek Ministerstva zdravotnictví ČR za účelem ochrany před ptačí chřipkou.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS-S149/99/Ne ze dne 17.11.1999 na nájem části pozemků parc. č. 307/5 a parc. č. 304/12 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran, ke dni 31.12.2014.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 307/5 a parc. č. 304/12 oba trvalý travní porost o výměře cca 80 m2 oba v k. ú. Blansko, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu, zřízení předzahrádky a užívání vybudovaného parkovacího stání (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 10

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S088/NS-Ne ze dne 05.04.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.06.2010 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.01.2013 na nájem pozemku parc. č. 329/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klepačov, a to dohodu smluvních stran ke dni 30.11.2014.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout, případně odprodat pozemek parc. č. 329/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k. ú. Klepačov, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží před RD Dlouhá 196 na Klepačově).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 1650/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město).

Usnesení č. 13

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 156 orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Hořice u Blanska a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 156 orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Hořice u Blanska a prodej tohoto pozemku (chatová a zahrádkářská lokalita na Hořicích, v blízkosti sjezdovky).

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 156 orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem přístupu a příjezdu na pozemky parc. č. 166/1 a parc. č. 165/1 v k. ú. Hořice u Blanska (chatová a zahrádkářská lokalita na Hořicích, v blízkosti sjezdovky).

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/27 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 a směnit část pozemku parc. č. 1352/15 ostatní plocha o výměře 1 m2 za část pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv – majetkoprávního vypořádání (pozemky u křižovatky ulic Úvoz a Dolní Palava).

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu vlastníka budovy bez čísla popisného a evidenčního na pozemku parc. č. st. 2714 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko (dále jen Budova), nyní společnosti MH a GUSTAV HEESS a. s., nám. Svobody 9/13, Blansko a každého dalšího vlastníka Budovy, jako oprávněného, vstupovat a vjíždět na část parc. č. 559/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude specifikována geometrickým plánem, za účelem užívání, oprav, údržby, odstranění či jiných stavebních úprav Budovy, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 101 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek a pojistkové skříně, v rámci stavby „Lažánky – rozšíření DS, Alexa“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S192/Bř-Ne.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S193/Bř-Ne.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy cyklostezky na služebném pozemku parc. č. 1943/2 orná půda v k. ú. Ráječko ve vlastnictví Obce Ráječko, nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko, IČ: 00280844 jako povinného, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklostezku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2014-INV-Poz-S187/Bř-Ma.

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S153/VDS-Ma (zde město jako obdarovaný) a smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S144/DS-Ma (zde město jako dárce), na vzájemné darování pozemků dle usnesení č. 8 z 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 17.12.2013.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S131/NS-Ne ze dne 02.11.2004, a to tak, že v čl. V, odst. 1, písm. a) nájemní smlouvy se termín povolení umístění prodejního stánku na parc. č. 712/37 ostatní plocha v k. ú. Blansko mění nově do 02.11.2019. Ostatní text odstavce a) je beze změny a současně rada schvaluje v této věci předložený dodatek č. 3 k nájemní smlouvě číslo 2004-INV-Poz-S131/NS-Ne.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit opravu článku VII. Darovací smlouvy č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010, přičemž oprava spočívá ve vypuštění první věty týkající se nabytí platnosti smlouvy, a to formou uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě a doporučuje schválit znění předloženého dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 4829 zast. plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání zahradní chatky na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby a pronájem pozemku parc. č. 1070/1 zahrada o výměře 1022 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zaplocená zahrada k budově bez č. p. na pozemku parc. č. st. 4829 v k. ú. Blansko panu Musilovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.000 Kč/rok bez DPH a schvaluje nájemní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S195/NS-Ne (pozemky u trati ČD).

Usnesení č. 25

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S002/NS-Ne tak, jak je uvedeno v dodatku č. 1 k této smlouvě a schvaluje znění tohoto dodatku č. 1.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 755/79 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko manželům Antonovovým, bytem Brno, za účelem vybudování nových parkovacích míst pro nové bytové jednotky, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky při ul. L. Janáčka v Blansku, v blízkosti OD Hruška).

Usnesení č. 27

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 865/60 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Blansko manželům Klodnerovým, bytem Blansko, z důvodu jejího zaplocení k pozemku parc. č. 865/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko a užívání jako zahrady, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za zahradou a RD manž. Klodnerových) a schvaluje znění předložené nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S191/NS-Mu.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 865/60 o výměře cca 59 m2 v k. ú. Blansko Ing. Miholovi, bytem Blansko, z důvodu jejího zaplocení k pozemku parc. č. 865/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko a užívání jako zahrady, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za zahradou a RD Ing. Miholy) a schvaluje znění předložené nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S190/NS-Mu.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 14 m2 v k. ú. Blansko, paní Havelkové, bytem Blansko, k zahrádkářským účelům (pozemek – záhon č. 20 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 30

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S015/NS-Mu ze dne 05.03.2014 uzavřené mezi Městem Blansko a paní Havelkovou, bytem Blansko, která spočívá ve změně předmětu nájmu (čl. II. odst. 1 nájemní smlouvy – zvýšení výměry na 28 m2 pronajaté části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad v k. ú. Blansko) a ve zvýšení nájemného (čl. IV. odst. 1 nájemní smlouvy) a schvaluje znění dodatku č. 1 k výše uvedené nájemní smlouvě.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2009-INV-Poz-S212/Výp-Mu ze dne 01.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.05.2010 uzavřenou mezi Městem Blansko a KOLEJOVÁ o. s., se sídlem Divišova 45, Blansko, IČ: 26572991, spočívající ve změně sídla spolku na straně vypůjčitele na Rožmitálova 23, Blansko a změnu doby výpůjčky (prodloužení o 5 let od ukončení platnosti stávající smlouvy o výpůjčce, tzn. do 31.10.2020) a schvaluje znění dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.

Usnesení č. 32

Rada, na základě doporučení hodnotící komise ve věci výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení pod názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Erbenova, Blansko, schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostu výběrem uchazeče STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice.

Usnesení č. 33

Rada, na základě doporučení hodnotící komise ve věci výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení pod názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dvorská 26, Blansko, schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostu výběrem uchazeče.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje návrhy Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti školských budov ZŠ Erbenova a ZŠ Dvorská Blansko.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se snížením minimální částky u prodeje bytu č. 18 a č. 23 v domě Údolní 19, Blansko na částku 650.000 Kč za byt.

Usnesení č. 36

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Gažové, Blansko.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s prodloužením termínu úhrady kupní ceny za byt pro pana Langra, Blansko, a to do 30.11.2014 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 39

  1. Rada schvaluje předložený harmonogram prací spojených s odstraněním hotelu „Dukla“.

Usnesení č. 40

  1. Rada souhlasí se změnou Provozního řádu hotelu Dukla dle materiálu odboru.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o nájmu a provozování plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 spočívající ve změně výše nájemného.

Usnesení č. 42

Rada uděluje Technickým službám Blansko, s. r. o. výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů 6.2.2. a 6.2.3. směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky za účelem pořízení svítidel pro veřejné osvětlení pro Město Blansko s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 43

Rada nesouhlasí s přidělením mimořádné finanční dotace na činnost oddílu stolního tenisu Těchov.

Usnesení č. 44

Rada nesouhlasí s přidělením mimořádné finanční dotace na zajištění provozu lyžařského areálu na Hořicích v sezóně 2014-2015 pro TJ Sokol Blansko.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s použitím finanční částky ve výši 41.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 na instalaci a propojení počítačové sítě.

Usnesení č. 46

Rada bere na vědomí oznámení Mgr. Evy Nečasové o vzdání se místa ředitelky Muzea Blansko ke dni 31.03.2015.

Usnesení č. 47

Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Muzea Blansko.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje text veřejného oznámení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Muzea Blansko dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje komisi pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Muzea Blansko podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 25/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 11/2014 a č. ZRR 12/2014.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje aktualizovaný odpisový plán pro rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2015.

Usnesení č. 53

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že po rezignaci Ing. Josefa Kupčíka na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko MUDr. Milan Stojanov za volební stranu KDU-ČSL dnem 31.10.2014.

Rada ukládá tajemníkovi předat MUDr. Milanu Stojanovovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

Usnesení č. 54

Rada ukládá starostovi zaslat volebním stranám zastupitelstva města výzvu k předložení návrhů na obsazení členů výborů zastupitelstva města.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje Kupní smlouvu s firmou AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957.