Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 2 ze dne 25.11.2014

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – mikrovlnná trouba MORA MT 320 W pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 39/14 „Dodávky a instalace parkovacího systému pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2014.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje pacht zemědělské půdy, a to pozemků, příp. jejich části v k. ú. Horní Lhota u Blanska – parc. č. 507/8, 507/9, část 507/14 o výměře 1365 m2, 507/15, 507/23, 507/36, 507/37, 507/47, 507/48, 507/49, 507/57, 507/84, 507/90, vše o výměře cca 20126 m2 a pozemků v k. ú. Blansko parc. č. 890/6, 943/45, 943/46, 943/50, 943/58, 943/63, 943/123, část p. č. 943/127 o vým. cca 110 m2, 943/128, 1419, vše o celkové výměře cca 10710 m2 + id. 2/3 p. č. 943/48 o vým. 514 m2 na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, společnosti ZERA Rájec a. s., IČ: 25564854, Blanenská 86, Rájec–Jestřebí, za pachtovné ve výši 4.175 Kč/pachtovní rok od 01.01.2015 + zvyšování o ofic. míru inflace od roku 2016. Rada schvaluje pachtovní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S196/Pcht-Ne.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko a reklamní zařízení na pozemku stojící o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, za účelem užívání pro reklamu společnosti ADAGMA s. r. o., Běhounská 2/22, Brno, IČ: 26309114, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 10.140 Kč/rok + platná sazba DPH, které bude zvyšováno o průměrnou míru inflace, a to od roku následujícího po roce, ve kterém dojde k podpisu nájemní smlouvy (Zborovce, u OD Hruška).

Usnesení č. 5

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. p. č. 620/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Blansko, při RS STL/NTL Písečná – cca 95 m2, části parc. č. 885/82 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Blansko, při RS STL/NTL Zborovce – cca 125 m2 a části parc. č. 309 zahrada v k. ú. Těchov, při RS VTL/STL Obůrka – cca 90 m2, to vše společnosti RWE GasNet s. r. o., IČ: 27295567, za účelem užívání budov regulačních stanic plynu na pozemcích stojících a za účelem užívání pozemků jako zaplocená manipulační plocha kolem regulačních stanic, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok + zvyšování o průměrnou míru inflace, a to od roku následujícího po roce, ve kterém dojde k podpisu nájemní smlouvy.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 689/1 a parc. č. 679/78, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky a pojistkové skříně NN, v rámci stavby „Blansko – DP Šauer“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 679/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Blansko – DP Šauer“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH, přičemž Město Blansko je vlastníkem id. 7/24 pozemku.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S200/Bř-Ne.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1022/9 ostatní plocha, parc. č. 1022/15 ostatní plocha, parc. č. 1022/18 orná půda, parc. č. 1774/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě zemního metalického kabelu veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby: „II/374 Rájec – Blansko, etapa Blansko – Ráječko“, na dobu neurčitou, ve prospěch O2 Czech Republic a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje v této věci předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S199/Bř-Ne.

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 13 přijaté na 18. zasedání zastupitelstva města dne 09.09.2014.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy cyklistické stezky a pěší komunikace na služebném pozemku parc. č. 242/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26178541 jako povinného, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklistickou stezku a pěší komunikaci, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH a doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2014-INV-Poz-S096/Bř-Ma.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu vlastníka pozemku p. č. st. 2714 v k. ú. Blansko (dále jen Pozemek), nyní Města Blansko a každého dalšího vlastníka Pozemku, jako oprávněného, vstupovat a vjíždět na část p. č. 559/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která je specifikována geometrickým plánem číslo 4462-132/2014, za účelem užívání, oprav a údržby Pozemku, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru darovat obecní pozemky p. č. 1754/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko – pozemek zastavěn v celé výměře silničním tělesem silnice II/374 a p. č. 1425/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko – pozemek zastavěn v celé výměře silničním tělesem silnice III/37440 Jihomoravskému kraji s tím, že Jihomoravský kraj daruje městu části pozemku parc. č. 177/1 o výměře 582 m2 + část o výměře 41 m2 a část pozemku parc. č. 178 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Těchov, vše zastavěno stavbou chodníků, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 882 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Těchov, za účelem zarovnání hranice pozemku a úpravy příjezdové cesty k pozemkům ve vlastnictví žadatelů (chatová a zahrádkářská lokalita Češkovice).

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. st. 4227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 , parc. č. st. 4227/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 , parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2 , parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 249 m2 , parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře 115 m2 , parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2, parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit předloženou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS.

Usnesení č. 18

Rada neschvaluje umístění staveb – exponátů Železničního muzea Ježkův most v Blansku vypůjčiteli – občanskému sdružení KOLEJOVÁ o. s., se sídlem Rožmitálova 1473/23, Blansko, IČ: 26572991,na předmětu výpůjčky – části pozemku parc. č. 268/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko dle smlouvy o výpůjčce č. 2009-INV-Poz-S212/Výp-Mu ze dne 01.12.2009 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této záležitosti (Železniční muzeum Ježkův most v Blansku podél řeky Svitavy, v blízkosti parkoviště a supermarketu Billa v Blansku).

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení:

  • odprodej části pozemku parc. č. 1352/27 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Blansko (tj. části zaplocené k pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha v k. ú. Blansko) manž. Klusákovým, bytem Blansko, za cenu 1.200 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené

  • směnu části pozemku parc. č. 1352/15 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko (tj. části zaplocené k pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha v k. ú. Blansko), za část pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, ve vlastnictví fyzických osob (tj. části nacházející se vně oplocení), bez doplatku (pozemky u křižovatky ulic Úvoz a Dolní Palava).

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. 880/49 orná půda v k. ú. Blansko manž. Krejčím, Blansko za cenu 820 Kč včetně DPH, za účelem majetkoprávního vypořádání, a to s ohledem na skutečnosti, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci (pozemek při ul. Zborovecká).

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválitvýkup částí pozemků parc. č. 679/4, parc. č. 679/6 a parc. č. 679/81, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 521 m2 (označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 4400-52/2014 jako pozemky parc. č. 679/87, parc. č. 1831/2, parc. č. 1832/2, parc. č. 1834/3, parc. č. 679/6, parc. č. 679/88, parc. č. 679/90, parc. č. 1831/3, parc. č. 1832/3, parc. č. 1833/1 a parc. č. 1834/4, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko) od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko, za dohodnutou kupní cenu 125.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S198/Ma-VKS.

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1754/7 ostatní plocha a parc. č. 961/31 orná půda, oba v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240 Kč/m2doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S186/Ma-VKS.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit znění darovací smlouvy č. 2014-INV-Poz-S174/Ma-VDS.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí s kabelizací NN městské části Horní Lhota v roce 2016, a pověřuje starostu k projednání odložení této stavby na rok 2018 či dále.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit předložený návrh směrnice Výbory Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky místního referenda o dalším osudu hotelu Dukla v Blansku na nám. Republiky, konaného ve dnech 10. a 11.10.2014 a zároveň konstatuje, že výsledky tohoto místního referenda jsou pro orgány města závazné.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s účinností od 16.12.2014 v souladu s usnesením č. 42 z 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 14.12.2010 a usnesením č. 21 z 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 11.03.2014 takto:

 

Člen rady

2.550

Předseda výboru

1.490

Předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.260

Člen zastupitelstva

820

Neuvolněný místostarosta

13.000

Předseda komise rady, který není členem zastupitelstva

700

Usnesení č. 28

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Blansko a dalšími obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na období do 30.06.2019.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Minxové, Blansko.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Polákové, Blansko.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Němcovi, Blansko.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Hladišové, Blansko.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 18, 37, 55 a 56 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku v tomto pořadí: paní Mutalová, Blansko, paní Sedláková, Ostrava, paní Skálová, Blansko.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli BK CORP, s. r. o. na provoz diskotéky ve vnitřních prostorách klubu DEMzaDEM na adrese Blansko, Svitavská 2389/7 v době od 02:00 hodin do 05:00 hodin v soboty, neděle a dny pracovního klidu v kalendářním roce 2015. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 35

Rada neschvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli BK CORP, s. r. o. na provoz diskotéky ve vnitřních prostorách klubu DEMzaDEM na adrese Blansko, Svitavská 2389/7 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin v termínech dní školních prázdnin v kalendářním roce 2015 uvedených v žádosti.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli panu Ing. Viktorovi Flekovi pro provozování večerů s reprodukovanou hudbou ve vnitřních prostorách Klubu Mlýn na adrese Blansko, Dolní Lhota 123 v době od 02:00 hodin do 05:00 hodin v soboty a neděle v kalendářním roce 2015. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje ceník za využití sportovišť v majetku města pro rok 2015 podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 131 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 2.010 Kč a 12 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové hodnotě 2.808 Kč.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o přidělení finančních prostředků z dotačního programu MŠMT „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“. Zřizovatel souhlasí s podílem na finančním krytí projektu ve výši max. 60.000 Kč za splnění podmínky, že MŠMT poskytne dotaci rovnu 70% celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 26/2014 včetně dodatku a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 13/2014 – č. ZRR 16/2014.

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 27/2014 – RO 29/2014.

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko o 5 mil. Kč a zvýšení dotace na investice o 5 mil. Kč na bezbariérový zastřešený vstup do nemocnice, výměnu havarijních rozvodů vody a tepla a nákup nových zdravotnických technologií.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zapojení finančních prostředků ve výši 22,0 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Praha do rozpočtu města na rok 2015.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet Města Blansko na rok 2015 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 386.709,0 tis. Kč a finanční rozvahu příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2015.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2015 následujícím organizacím:

IČ:

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Útulek pro psy

450,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na výměnu ovládání stavidla malé vodní elektrárny

300,0

27028992

MAS Moravský kras

Členství

100,3

49454641

ČAD Blansko a. s.

Dotace na MHD

6.000,0

49454641

ČAD Blansko a. s.

MHD Janského plaketa

80,0

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek

420,0

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

468,0

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.365,0

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

881,0

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.195,0

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.660,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.318,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.899,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.113,0

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.070,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

1.842,0

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

4.953,0

00372919

Muzeum Blansko

Příspěvek na provoz

5.920,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

6.607,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akce k výročí města

40,0

62073541

Smíšený pěvecký soubor Rastislav Blansko

Příspěvek na činnost

80,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz zimního stadionu

2.460,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz převzatých sportovišť

3.445,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz lázní

6.000,0

22821350

„Sportuj s námi“, Boskovice

Příspěvek na uspořádání 20. ročníku půlmaratonu

150,0

45473790

TJ Olympia Blansko

Příspěvek na rekonstrukci travnatého hřiště

600,0

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK Blansko

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení

54,8

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu rekreační oblasti Palava

400,0

43420567

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Příspěvek na akce pořádané k výročí města

75,0

25568523

Pohřební ústav Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu hřbitova

361,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz veřejného WC

310,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Příspěvek na mzdové a provozní náklady – noclehárna, Luční 10

138,0

00545678

Hnutí humanitární pomoci – Domov Olga

Příspěvek na mzdové a provozní náklady denního stacionáře

250,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Příspěvek na provozní náklady pečovatelské služby

80,0

00545678

Hnutí humanitární pomoci – centrum Velan

Příspěvek na mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

160,0

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Příspěvek na provoz a činnost

300,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na nové doskočiště, plachtu a přístřešek na hřišti ASK

80,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na florbalové mantinely ve sportovní hale Údolní

120,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na opravu oplocení tenisového areálu

58,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na rekonstrukci sociálního zařízení herny stolního tenisu

569,5

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

MVE – oprava ložisek a hnací hřídele

298,0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje Rámcovou smlouvuo prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 014047 se společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s uzavíráním dohod o přistoupení u organizací zřízených a založených městem a obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Blansko, případně dalších obcí k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 014047 a svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání těchto dohod.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 027731/14/OKH ve výši 12.800 Kč na výdaje na odbornou přípravu.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s odprodejem 6 kusů původních stavěčů kuželek společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, za cenu ve výši 60.000 Kč.

Současně ukládá jednateli společnosti Služby Blansko s. r. o. uzavřít dohodu o vzájemném vyrovnání se společností Spellmann Kegel – & Bowlingbahnbau GmbH, BremerStraße 9, 30880 Laatzen, Německo s tím, že nebude uplatněno penále (z důvodu prodlení ze strany dodavatele) za předpokladu odkoupení původních stavěčů kuželek a dodání čistícího stroje protihodnotou za stavěče kuželek.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o napojení na Pult centralizované ochrany „LATIS“ se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, zastoupené Ing. Radkem Snopkem, jednatelem společnosti, IČ: 65277333, týkající se napojení prostor Poradny pro rodinu na ul. Sladkovského 2b, Blansko.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s administrací výběrového řízení na odstranění hotelu Dukla externí firmou.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se složením pracovní skupiny pro CZT.

Usnesení č. 53

Rada ukládá odboru KOM informovat radu 1× za 3 měsíce o postupu prací spojených s převzetím CZT.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory z programu EFEKT na uskutečnění komplexního opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Usnesení č. 55

Rada ukládá starostovi zaslat volebním stranám zastupitelstva výzvu k předložení návrhů na obsazení členů komisí rady města.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje předložený návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí se stanovením paušální úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejnoprávních smlouvách uzavřených s obcemi správního obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na období od 01.01.2015 takto:

Obec dle počtu obyvatel

Výše příspěvku v Kč

Do 200

1.000

Od 201 do 500

3.000

Od 501 do 1000

8.000

Od 1001 do 1500

12.000

Od 1501 do 2000

15.000

Od 2001 do 3000

30.000

Od 3001 do 6000

50.000