Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 4 ze dne 16.12.2014

Usnesení č. 1

Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2014.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje návrh rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2015, odpisový plán a plán investic pro rok 2015.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru oční lékařství, místnost č. 3.24 a 3.25 o celkové výměře 40,40 m2 ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Věra Šmaterová s. r. o., Tenorova 204, 679 72 Kunštát.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 40/14 „Dodávka malotraktoru pro práce v areálu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 41/14 „Dodávka ohřívací matrace na operační sál oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2014.

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení darovat obecní pozemky p. č. 1754/21 ostatní plocha v k. ú. Blansko – pozemek zastavěn v celé výměře silničním tělesem silnice II/374 a pozemek p. č. 1425/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko – pozemek zastavěn v celé výměře silničním tělesem silnice III/37440 Jihomoravskému kraji, IČ: 70888337 s tím, že Jihomoravský kraj daruje Městu Blansko části pozemku parc. č. 177/1 o výměře 582 m2 + část o výměře 41 m2 a část pozemku parc. č. 178 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Těchov, vše zastavěno stavbou chodníků, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami.

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy a směnné smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S205/KS, SS-Ma.

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S204/KS-Ma.

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. st. 1650/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, paní Hlaváčkové, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící, za cenu 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město) a schválit kupní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S075/KS-Ma.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/133/99/Neze dne 18.10.1999 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Slavíčkem, bytem Blansko, na nájem části pozemku parc. č. 36/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, a to výpovědí ze strany pronajímatele dle čl. III, odst. 2 a 3 nájemní smlouvy.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/4/2001/Ko ze dne 12.03.2001 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko, uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Skotákovými, bytem Blansko, a to odstoupením od smlouvy dle čl. III. odst. 4 nájemní smlouvy.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje změnu usnesení č. 14 z 1. schůze rady města dne 11.11.2014 tak, že celé nově zní:

„Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 156 orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem přístupu a příjezdu na pozemky parc. č. 166/1 a parc. č. 166/2 v k. ú. Hořice u Blanska (chatová a zahrádkářská lokalita na Hořicích, v blízkosti sjezdovky).“

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 809/4 ostatní plocha, 796/4 ostatní plocha, st. 1089 zastavěná plocha, st. 1088 zastavěná plocha, st. 1111 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky a tří pojistkových skříní NN, vše v rámci stavby „Blansko – obnova NN, ul. Zahradní“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 97/5, 1364/42, 1364/2, 1352/41, 783/1, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, dále nového kabelového vedení VN, obojí v rámci stavby „Blansko – TS Seifertova“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu za každou trasu kabelu samostatně ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě budovy trafostanice na části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko včetně práva přístupu k ní v rámci stavby „Blansko – TS Seifertova“, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka budovy trafostanice, nyní společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby a ve prospěch každého dalšího vlastníka budovy TS, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S209/Bř-Ne.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S208/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zrušení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu vlastníka pozemku parc. č. 290/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko, svádět vodu z pozemku parc. č. 290/1 trvalý travní porost na pozemek parc. č. st. 463 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti čís. 2014-INV-Poz-S203/Bř-zruš./Ma (pozemky při ul. Komenského u bývalého trabantklubu).

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení přípojky NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – DP Vaněk – NN přípojka“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. INV-NS/9/2000/Ko ze dne 17.04.2000 na nájem části pozemku p. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2014.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření na části o výměře 80 m2 a za účelem údržby pozemku na části o výměře 280 m2 (pod VTL plynovodem a v jeho ochranném pásmu).

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemků parc. č. 434/1 ostatní plocha a parc. č. 435 orná půda o celkové výměře cca 28 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem výstavby garážového stání (část Lažánky – Márovky).

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 420/6 lesní pozemek o výměře cca 80 m2 v k. ú. Těchov, za účelem přístupu k domu ve vlastnictví žadatele (okraj lesa u silnice u obce Obůrka – bývalá hájenka).

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 782/20, parc. č. 639/18, parc. č. 512/34, parc. č. 788/20, parc. č. 512/44, vše k. ú. Těchov za cenu 10 Kč/m2 (polnosti a lesní pozemky) a pozemku parc. č. 789 trvalý travní porost v k. ú. Těchov za cenu 300 Kč/m2 (zahrada) do majetku města od vlastníka pozemků s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena rovným dílem.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „II/374 Blansko průtah, rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek“ mezi Městem Blansko a “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689 s tím, že nedojde-li k uzavření citovaných smluv, dojde k novému zveřejnění prodeje předmětných pozemků (průmyslová zóna).

Usnesení č. 27

Rada schvaluje, za podmínky prodloužení termínu do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem, upravenou dohodu o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689. 

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132 s tím, že nedojde-li k uzavření citovaných smluv, dojde k novému zveřejnění prodeje předmětných pozemků (průmyslová zóna).

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností ATONA s. r. o., Blansko, Poříčí 44, čp. 2428, PSČ 678 01, IČ: 26226413 s tím, že nedojde-li k uzavření citovaných smluv, dojde k novému zveřejnění prodeje předmětných pozemků (průmyslová zóna).

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000377/INV/DS-Vit.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000378/INV/DS-Vit.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000379/INV/DS-Vit.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Šafránkovi, Blansko, a to z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Porhinčákovi, Blansko, a to z důvodu neplacení nájemného, neužívání a pronajímání bytu bez souhlasu města.

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/3 o výměře 28,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2800/112720 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 661.000,- Kč.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/90470 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 661.000 Kč.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/1 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 661.000 Kč.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 661.000 Kč.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/12 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 661.000 Kč.

Usnesení č. 40

Rada revokuje usnesení č. 28 z 82. schůze RM konané dne 07.10.2014.

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 26 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/26 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/101870 v následujícím pořadí:

 1. manželé Doleželovi, Jedovnice, za kupní cenu 568.120 Kč,

 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 3. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 521.000 Kč,

 4. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.300 Kč.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s výjimkou z platby za ubytování u pana Sekaniny, a to takto: za 2. místnost bude placeno ubytování ve výši 1.000 Kč/měsíc po dobu užívání pouze panem Sekaninou.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se změnami smluv spočívajících ve změně způsobu účtování tepla, specifikace je uvedena v materiálu odboru, s následujícími subjekty:

Smlouvy o výpůjčce kanceláří na nám. Republiky 1 se subjekty:

 • Okresní hospodářská komora Blansko, nám Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, IČ: 29205379,

 • Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, oblastní rada Blansko, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, IČ: 68689594,

 • Česká republika – Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, IČ: 00025593;

Smlouvy nájemní na pronájem kanceláří na nám. Svobody 3 se subjekty:

 • Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333,

 • Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Blansko, Mahenova 13, 678 01 Blansko, IČ: 67777031,

 • Patrimon finance, s. r. o., Masarykova 412/32, 602 00 Brno, IČ: 27669351,

 • UNIVA SPEDITION s. r. o., náměstí Svobody 3, 678 01 Blansko, IČ: 25347616,

 • Ing. Jan Zemánek, bytem Kořenec 166, 680 01 Boskovice, IČ: 72075210,

 • BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 27712770,

 • Jitka Sychrová, Na Pískách 10, 678 01 Blansko, IČ: 60587504.

Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce č. BNH – 6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou Brno, se sídlem Brno-střed, Černá Pole, třída kpt. Jaroše 1928/9, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ: 44990260.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Dodatek č. 11 k Nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, IČ: 44990260.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s jednorázovou slevou nájemného ve výši 2 měsíčních nájmů (za 11, 12/2014), a to pro všechny nájemce garážových stání ve II. PP objektu Okružní 1b, Blansko, a to z důvodu poruchy mřížových vrat.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – ordinace o celkové výměře 20,80 m2 ve IV. nadzemním podlaží budovy DPS na ul. Pod Javory 32, Blansko, Nemocnici Blansko, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko; IČ: 00386634 za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok a schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v suterénu bytového domu na ul. 9. května 14, Blansko, panu Kakáčovi, Blansko, za nájemné ve výši 74 Kč/m2/rok ke sportovním účelům na dobu určitou do 31.03.2014 a schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasits prodejem nemovitostí dle materiálu odboru panu Zdařilovi z důvodu nízké nabízené ceny a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr prodeje s minimální cenou 800.000 Kč.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s podnájmem prostor pronajatých smlouvou o nájmu č. KOM-5/2000/Pe a smlouvou o nájmu nebytových prostor č. KOM-6/2000/Pe – nájemce Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3, Blansko – pro Umělecké centrum ART – TEP, IČ: 02105292, Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko za účelem dle materiálu odboru na dobu neurčitou.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s darováním vyřazených florbalových mantinelů Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky, Dvorská 1871/90, 678 01 Blansko, IČ: 72090162.

Usnesení č. 51

Rada schvalujeSmlouvu o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.: 9414005127/18157, 2014/000504/KOM/OS se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 s podmínkou, že zastupitelstvo města Blansko bude souhlasit se zřízením předkupního práva k nemovitým věcem pronajatým touto smlouvou.

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit se zřízením předkupního práva k nemovitým věcem, které budou předmětem nájmu dle Smlouvy o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.: 9414005127/18157, 2014/000504/KOM/OS.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

Usnesení č. 54

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. bere na vědomí předložený zápis dozorčí rady této společnosti.

Usnesení č. 55

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. ukládá jednateli společnosti provést zúčtování nedobytných pohledávek za TJ ČKD Blansko, IČ: 43420681 v souladu se zákonem o účetnictví.

Usnesení č. 56

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. ukládá jednateli společnosti vypracovat materiál o návratnosti úspor energií v závislosti na investicích a předložit jej na jednání Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. do 28.02.2015.

Usnesení č. 57

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. ukládá jednateli společnosti vypracovat rozbor pohledávek vyšších než 50.000 Kč a způsob jejich splácení a předložit jej na jednání Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. do 28.02.2015.

Usnesení č. 58

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. ukládá jednateli společnosti projednat s právníkem varianty řešení výše ztráty společnosti a návrh řešení předložit na jednání Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. do 28.02.2015.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši max. 111.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96. Rada souhlasí s použitím finanční částky v maximální výši 111.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 na nákup 2 ks interaktivních tabulí.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s použitím finanční částky v maximální výši 40.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 na rekonstrukci sprchového koutu a soc. zázemí kuchyně.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s použitím finanční částky v maximální výši 40.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Blansko na vydání publikace o kamenných křížích.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 30/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 17/2014 a č. ZRR 18/2014.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 31/2014.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s MAFRA a. s. na zajištění turistické propagace města Blansko na linkách IDOS v roce 2015.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s úpravou návrhu směrnice Výbory Zastupitelstva města Blansko a s předložením takto upraveného návrhu směrnice na 2. zasedání zastupitelstva k projednání.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro dobrovolné hasiče okrsku Blansko.

Usnesení č. 67

Rada doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení:

Zastupitelstvo volí do výborů zastupitelstva následující členy:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko:

 • předseda: Bc. Emil Pernica, DiS.
 • místopředseda: Mgr. Lenka Dražilová
 • členové: Ing. Karel Sochor
 • Ing. Pavel Matuška
 • Ing. Jan Nečas
 • RSDr. Milan Šebela
 • Natálie Novotná
 • Ing. Josef Hasoň
 • Mgr. Miroslav Starý
 • Ing. Karel Kraus
 • Bc. Pavel Jelínek, MSc

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko:

 • předseda: Mgr. Pavel Přikryl
 • místopředseda: Ing. David Otýpka
 • členové: Ing. František Havíř
 • Mgr. Lenka Dražilová
 • Ing. Pavel Matuška
 • Ing. František Ladič
 • Ing. Mojmír Horák
 • Ing. František Hasoň
 • Ing. Pavel Rajtšlégr
 • Bc. Petr Hoffmann
 • Pavel Nejezchleb