Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 68 ze dne 14.01.2014

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Lubomíra Toufara na funkci předsedy komise pro občanské aktivity a jmenuje do této funkce Mgr. Ivo Poláka.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve IV. podlaží budovy polikliniky – obor: zubní lékařství a ortodoncie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 4.28, 4.32 a 4.27, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 53,86 m² v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve IV. podlaží budovy polikliniky – obor: zubní lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 4.31 a 4.27, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 31,25 m² v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. podlaží budovy polikliniky – obor: chirurgie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 2.14 a 2.17, podíl na pomocných prostorách, místnosti č. 2.15, 2.16, 2.25, 2.26 a 2.22 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 104,77 m² v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. podlaží budovy polikliniky – obor: urologie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 2.23 a 2.24, podíl na pomocných prostorách místnost č. 2.26 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 42,65 m² v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.02.2014.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zrušením Statutu Nemocnice Blansko, schváleného Radou města Blansko na 28. schůzi, konané dne 01.04.2008, usnesením č. 6, ke dni 31.01.2014.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 na počet 170 míst s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 01.09.2014.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zapojením Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do projektu „Praha – zlaté město v srdci Evropy“.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 12/2 zahrada a 12/18 zahrada, oba v k. ú. Blansko, o celkové výměře 205 m², za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č. p. 407 v Blansku ze zadní strany a za účelem údržby pozemků (při chodníku z Horní Palavy k nemocnici).

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 646/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 304/12 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně skříně NN v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Crlová“ na části pozemku parc. č. 304/12 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby,  za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 316/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN v rámci stavby „Horní Lhota – úprava DS, Jurášek“ na části pozemku parc. č. 316/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby,  za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 415/8 v k. ú. Klepačov věcným břemenem –  služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN v rámci stavby „Klepačov – úprava DS, Pšenčík“ na části pozemku parc. č. 415/8 ostatní plocha v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby,  za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uzavřením věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Blansko, ul. Nádraží, parkoviště osobních automobilů“ na části pozemku parc. č. 1364/13 ostatní plocha – silnice v k. ú. a obci Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Města Blansko, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo 2010-INV-Poz-S139/NS-Ne ze dne 10.08.2010, na nájem pozemků v k. ú. Dolní Lhota, lokalita lom Dolní Lhota a lom Spešov, a to v čl. V, odst. e) smlouvy tak, že bude nově znít:
„Nájemce se zavazuje provádět těžbu slévárenských písků v dobývacím prostoru Dolní Lhota –  lom Spešov v souladu s rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne 30.07.2009, č. j. 03483/2009/01/001, a to do vytěžení 11.980 tun zásob bilančních prozkoumaných volných křemičitých pískovců a 20.000 tun zásob bilančních prozkoumaných volných glaukonitických pískovců.“ Ostatní text smlouvy se nemění a zůstává platný.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m² v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a užívání v souvislosti s vlastnictvím pozemku parc. č.  821/27 orná půda v k. ú. Blansko manželům Srnským, bytem Blansko, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita u Kamenného kříže, Blansko).

Usnesení č. 18
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 37/2013.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí informaci ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací a informaci o zajištění přístupu k účetním závěrkám a příp. dalším vyžádaným informacím.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uzavřením aktualizované dohody s Českou poštou na pronájem zamykatelné poštovní přihrádky na poště.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.01.2014 do 31.03.2014.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Písaříkové do 30.06.2014.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011/054/N-Pe s Ing. Řehůřkovou dohodou k 31.01.2014.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 5 o výměře 12 m² ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Ingrovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s podáním výpovědi společnosti MaDoCompany, s. r. o., se sídlem Dvorská 1960/32, Blansko, IČ: 28269560 s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení čl. VI., odst. 2. smlouvy č. 13/99/NP/Ku ve znění dodatků.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 72 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manž. Kupčíkovým, Blansko, dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 65 v domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko, s manž. Kupčíkovými, a to dohodou ke dni uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 72 v témže domě.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2014.