Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 69 ze dne 28.01.2014

Usnesení č. 1
Rada odvolává z členství v komisi pro školství a vzdělávání Mgr. Věru Gottwaldovou a jmenuje za členku této komise Mgr. Simonu Polákovou.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve IV. podlaží budovy polikliniky – obor: zubní lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 4.17 a 4.27, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 27,56 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od 01.01.2014 do 31.12.2014 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2014 do 31.12.2014 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje směrnici Základní pravidla zřizovatele a příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje směrnici Kontrolní řád.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí informaci o kapacitní situaci zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání v Blansku.

Usnesení č. 8
Rada pověřuje odbor ŠKOL a INV prověřit možnosti přechodného navýšení kapacit jednotlivých tříd mateřských škol na počet 28 dětí ve třídě a zajistit potřebná povolení od příslušných orgánů.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši 75.000 Kč účelově určeného na plat asistenta pedagoga dle předložené žádosti.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabývala v průběhu kalendářního roku 2014 do svého vlastnictví sponzorské dary.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace nabývala v průběhu kalendářního roku 2014 do svého vlastnictví sponzorské dary.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje žádost KSMB na podnájem nebytových prostor (prostor pod schody ve vstupní hale o výměře 15 m²) v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko podnájemci Anně Krajíčkové, Olomučany 245, PSČ 678 03, IČ: 68118091, za účelem provozování prodeje a kontaktního místa Oriflame, s účinností od 01.02.2014, za cenu 1.452 Kč měsíčně vč. DPH.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce Sousedský bál ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko dne 08.02.2014 od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce Ples SDH Klepačov ve vnitřních prostorách Dělnického domu Klepačov dne 23.02.2014 od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí s bezúplatným převodem majetku regionálního oddělení Městské knihovny Blansko Moravské zemské knihovně v Brně k datu 01.02.2014 v rozsahu dle seznamu přiloženého k předložené žádosti.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s výpůjčkou majetku regionálního oddělení Městské knihovny Blansko Moravské zemské knihovně v Brně k datu 01.02.2014 v rozsahu dle seznamu přiloženého k předložené žádosti.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí se snížením platby nájemného za pronájem prostor v Dělnickém domě Blansko Domu dětí a mládeže v Blansku na uspořádání 1. plesu DDM Blansko.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje Směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 2010-INV-Poz-S069/NS-Ne ze dne 12.07.2010 na nájem části pozemku 1369/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 24 m² dohodou smluvních stran k 31.01.2014 s tím, že nájemné za leden 2014 město nepožaduje.

Usnesení č. 20
Rada neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 158/1 v k. ú. Těchov a uděluje souhlas manž. Jandusovým se zpevněním pozemku parc. č. 158/1 v k. ú. Těchov pro vytvoření zpevněného sjezdu na komunikaci.

Usnesení č. 21
Rada neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 758/16 orná půda v k. ú. Lažánky u Blanska.

Usnesení č. 22
Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2274 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m² v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 24
Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře 7 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo 2009-INV-Poz-S169/NS-Mu ze dne 05.10.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.01.2013, na nájem části pozemku p. č. 845/32 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 161 m², uzavřením dodatku č. 2 k uvedené smlouvě tak, že se změní předmět nájmu a účel nájmu. Předmětem nájmu je nově pozemek parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 6 m², vytvořený z pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha, pronajímá se za účelem užívání z důvodu zastavění pozemku částí garáže ve vlastnictví nájemce a část pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m² v k. ú. Blansko, pronajímá se za účelem užívání k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje doplnění usnesení č. 23 z 64. schůze Rady města Blansko dne 12.11.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1369/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se smlouvou o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí SÚ ÚR 247/2013-37370/2013/Ša ze dne 09.12.2013, kterým byla povolena přeložka NN jakožto součást stavebních prací na stavbu pod názvem „Blansko – Těchov, lok. „Na Slunku“, rekonstrukce místní komunikace, kterou se převedou k přeložce NN práva a povinnosti z Města Blansko na společnost E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podáním žádosti na Státní fond životního prostředí o snížení monitorovacího kritéria udržitelnosti projektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu na 1 500 t/rok.

Usnesení č. 29
Rada ukládá odboru INV a investiční komisi připravit podmínky zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemků v areálu skleníku v k. ú. Blansko a předkládat na schůze rady průběžně materiál v této věci.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje po úpravě směrnici Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje vzorovou smlouvu „Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko“, která je přílohou č. 3 směrnice Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč Bc. Cecílii Krejčí, bytem Blansko, na úhradu výdajů spojených s účastí dcery Ludmily Krejčí na 17. ročníku soutěže Region Regina 2014. 

Usnesení č. 33
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 4/2011 Smlouvy uzavírané Městem Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Odehnalové, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 71 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Flekové, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 30 a bytu č. 71 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Klučková, Blansko, paní Újezdská, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Koháčkové, Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Fajtové, Blansko.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 8 a bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Šimková, Blansko, paní Jakubcová, Blansko, paní Zvěřinová, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada nesouhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro pana Karlíka, Brno.

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Vichtovou, Podolí.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o ubytování a Ubytovací řád ubytovacích prostor určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřeními dětmi.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Šenkýřové, Blansko na dobu jednoho roku za podmínek dle smlouvy o ubytování, která je součástí materiálu.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje náhradnici na poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Martinkovou, Blansko.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb v roce 2014 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Sehnalovi, Blansko, a to do 30.06.2014.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Bezděkovou, Blansko dohodou k 28.02.2014.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu – č. 5 v domě 9. května 24, Blansko paní Bezděkové, Blansko.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu – č. 2 v domě Údolní 23, Blansko paní Crhounkové Blansko, a to na dobu určitou do 31.08.2014. Pokud by nebyl problém s placením nájemného, splácením dluhů a ani žádné stížnosti od obyvatel domu, tak by se nájem bytu prodloužil do 31.12.2014.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/116330 panu Zábojovi, Lhota Rapotina, za kupní cenu 651.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje předloženou vzorovou smlouvu o nájmu bytu.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje předloženou vzorovou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 2/2011 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 21 m² + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,56 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, paní Soldánové, Blansko; IČ: 67558411 za nájemné ve výši 3.600 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření podnikatelské činnosti (obchod s vínem).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří o výměrách 21,15 m² a 43,28 m², kuchyňky o výměře 11,92 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 16,05 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Moravské zemské knihovně v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno; IČ: 00094943 za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem provozování regionálního oddělení Moravské zemské knihovny a schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s pronájmem místností – archívů o výměrách 7,11 m², 8,46 m², 6,64 m² a 25,09 m² ve III. NP v budově na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Městské knihovně Blansko, Rožmitálova 2302/4, Blansko; IČ: 47885670 za nájemné ve výši 1 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání jako sklady knižního fondu knihovny a schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2014/001/N-Pe se sdružením VŠUDYBÝLEK BLANSKO o. s.

Usnesení č. 58
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2003-KOM-S014/Pe se společností MEGAStav cz. s. r. o.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2014/002/N-Pe s Ing. Chytrým na pronájem areálu zahradnictví.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2014/003/N-Pe s Ing. Ingrem, Blansko na pronájem garážového stání.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2014/003/N-Pe jako vzorovou smlouvu pro pronájem garáží.

Usnesení č. 62
Rada bere na vědomí změnu právní formy nájemce nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S090/Pe a ukládá odboru KOM vypracovat dodatek k nájemní smlouvě se zakomponováním této změny.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout prostory o výměře 207 m² ve správní budově s dílnami čp. 2453 v areálu včetně mostového jeřábu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st. 2149 v k. ú. Blansko za minimální nájemné 450 Kč/m2/rok bez DPH + energie.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s výpůjčkou jedné kóje o rozměru 14 × 5 m ve skladu v Horní Palavě na parcele č. 845/18 v k. ú. Blansko organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 5, 678 01 Blansko; IČ: 71165240 za účelem uskladnění programového materiálu využívaného sdružením.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarání záležitosti s Pohřebním ústavem Blansko, s. r. o., kterým Město Blansko Pohřebnímu ústavu Blansko, s. r. o. poskytne částku na údržbu blanenských hřbitovů, a to z důvodu propadu vybraného nájemného v roce 2014. 

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko pro Patchwork klub Blansko.