Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 70 ze dne 11.02.2014

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí přehled darů za rok 2013 pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s provozováním koncesované živnosti „prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin“ v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Blansku za rok 2013.

Usnesení č. 4

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat dvě části pozemku parc. č. 1324/2 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře cca 530 m2 a cca 80 m2.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje služebnost, spočívající v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 177/1 v k. ú. Těchov – Jihomoravského kraje, IČ: 70888337 strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění dešťové kanalizace včetně práva vstupu a vjezdu na služebný pozemek parc. č. 177/1 v k. ú. Těchov, ve prospěch vlastníka dešťové kanalizace, tj. Města Blansko, za jednorázovou úplatu ve výši 5.670 Kč + 21 % DPH, na dobu neurčitou a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S009/Bř-Ne.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 14 m2 v k. ú. Blansko paní Havelkové, bytem Blansko k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 70 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje znění přiložené nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S015/NS-Mu (pozemek před bytovým domem Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

Usnesení č. 7

Rada schvaluje změnu usnesení č. 45 přijatého na 67. schůzi dne 17.12.2013 tak, že nově bude znít: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., Blansko, nám. Svobody 3, PSČ: 678 01 Blansko, IČ: 65277333 za účelem konání jednodenních prodejních (pátečních) trhů na nám. Republiky, Blansko za nájemné za jedno konání trhů ve výši 5.165 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2014/000281/INV/OS, která je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 9

Rada ukládá odboru INV připravit k realizaci projekt „Blansko, ulice Krajní, Optimalizace veřejného prostranství v panelovém sídlišti Zborovce“, a předkládat informace o přípravě jednotlivých stupňů projektu na jednání rady.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Blansko, Salmova 17 – energetické úspory.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2013/000120/DS-INV/MR s firmou Baufis, s. r. o., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 27711251 ze dne 19.07.2013 dle stanoviska odboru INV v předloženém materiálu. Projednání smluvních pokut bude provedeno po odstranění veškerých reklamovaných vad.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje nařízení, kterým se vydává Tržní řád, dle přiloženého materiálu.

Usnesení č. 13

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání dohod s Úřadem práce České republiky o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blanska“ dne 12.07.2014 v době od 22:00 hodin do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Vítu Šarounovi, Blansko na uspořádání akce „Valentýnský ples (antiples pod šapitó)“ dne 14.02.2014 v čase od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Dům dětí a mládeže Blansko na uspořádání akce „1. bigbeatový ples DDM Blansko“ dne 15.02.2014 v Dělnickém domě Blansko v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce Blanenská zabíjačka 2014 s doprovodným programem dne 15.02.2014 v čase od 09:00 do 15:00 hodin v Zámeckém parku v Blansku.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje na žádost pana Víta Šarouna udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce „Valentýnský ples (antiples pod šapitó)“ dne 14.02.2014 v cirkusovém šapitó v areálu zámeckého parku v Blansku v čase od 20:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Ducháčkovou, Blansko dohodou k 28.02.2014.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se zařazením žádosti o byt paní Lazarové, Blansko do pořadí žadatelů od 01.01.2015.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí panu Honzírkovi, a to stávajícího bytu č. 1 na ul. 9. května 14, Blansko, na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2014/009/B-Ku jako vzorovou smlouvu pro nájem bytu v domě SVJ.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Goldmanové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2008/000031/KOM/O-Pe s Ing. Lebišem (IČ: 64473899), a to snížení nájmu na částku 6.000 Kč/rok + platná sazba DPH.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvou č. 2014/006/N-Pe s paní Soldánovou, Blansko.

Usnesení č. 26

Rada schvalujepředloženou smlouvu č. 2014/006/N-Pe jako vzorovou smlouvu pro pronájem nebytových prostor podnikatelským subjektům.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha o výměře 267 m2 včetně domu č. p. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko a pozemku parc. č. 801/4 – zahrada o výměře 223 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem užívání jako sklad.

Usnesení č. 28

Rada bere na vědomí změnu v usnesení č. 41 z 67. schůze rady konané dne 17.12.2013, která se týká opravy termínu ubytování pana Sekaniny v normálním ubytovacím režimu, a to od 01.01.2014.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje předložené uznání závazku a dohodu o plnění dluhu ve splátkách se společností NATIVI GARDEN, s. r. o.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje předloženou dohodu o zrušení předkupního práva se společností Sberbank, a. s.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a doporučuje tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s objednáním likvidace biologicky rozložitelného odpadu u společnosti VIA ALTA, a. s. pro rok 2014.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Krajský úřad Jihomoravského kraje.