Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 71 ze dne 25.02.2014

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, místnost č. 4.31 a 4.27 o celkové výměře 31,25 m2 ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko, společnosti Dentální péče MUDr. Ševčíková s. r. o., sídlem Dvorská 1871/90, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a ortodoncie, místnost č. 4.28, 4.32 a 4.27 o celkové výměře 53,86 m2 ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Zubní péče Blansko s. r. o., sídlem Ant. Dvořáka 730/1, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru urologie, místnost č. 2.23, 2.24 a 2.26 o celkové výměře 42,65 m2 ve II. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Alois Hroza s. r. o., sídlem Sladkovského 1341/7, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru chirurgie, místnost č. 2.14, 2.17 a 2.15, 2.16, 2.25, 2.26, 2.22 o celkové výměře 104,77 m2 ve II. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Ladislav Kincl s. r. o., sídlem A. Skotáka 1254/10, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat pozemky eventuálně jejich části parc. č. st. 1542 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 1543 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 635 m2, parc. č. st. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 548 m2, parc. č. st. 4580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2,parc. č. st. 4583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2, parc. č. 1019/3 orná půda o výměře 1.495 m2, parc. č. 1019/13 orná půda o výměře 2.444 m2, parc. č. 1019/16 orná půda o výměře 1.470 m2 , parc. č. 1019/17 ostatní plocha o výměře 3.026 m2, parc. č. 1019/18 ostatní plocha o výměře 1.398 m2 , parc. č. 1019/19 ostatní plocha o výměře 437 m2, parc. č. 1019/35 ostatní plocha o výměře 268 m2, parc. č. 1019/37 orná půda o výměře 1.327 m2, parc. č. 1019/38 ostatní plocha o výměře 130 m2, parc. č. 1019/39 ostatní plocha o výměře 332 m2, parc. č. 1019/40 ostatní plocha o výměře 287 m2, parc. č. 1019/41 orná půda o výměře 2.293 m2, parc. č. 1019/42 ostatní plocha o výměře 533 m2, parc. č. 1019/43 ostatní plocha o výměře 1.441 m2, parc. č. 1019/44 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 1019/45 orná půda o výměře 926 m2, parc. č. 1019/46 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/58 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 1019/59 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1019/60 orná půda o výměře 16 m2, parc. č. 1019/61 orná půda o výměře 4.422 m2, parc. č. 1019/62 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 1019/63 orná půda o výměře 100 m2, parc. č. 1019/64 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1019/68 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 1019/69 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/70 ostatní plocha o výměře 139 m2, parc. č. 1018/3 orná půda o výměře 6.231 m2, parc. č. 1018/2 ostatní plocha o výměře cca 5.669 m2 a parc. č. 1018/6 ostatní plocha o výměře 469 m2 (vše dle zákresu v katastrální mapě) vše v k. ú. Blansko (dále jen „areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“) za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje jako nejnižší nabídku nájemného za užívání pozemků v k. ú. Blansko v „areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“ částku 40 Kč/m2/rok + zvyšování o roční míru inflace.

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za pozemky, které budou zveřejněné k prodeji v „areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“, částku 1.000 Kč/m2.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvy

 1. číslo 2008-INV-Poz-PRAV-S181/NS-Ma, Něm ze dne 15.12.2008 (uzavřena s LBL Trade a. s., jako nájemcem, na nájem p. č. st. 2122/1 a další, v k. ú. Blansko),

 2. číslo 2005-INV-Poz-S072/R-NS/Ne ze dne 20.04.2005 (uzavřena s LIŠKA Group s. r. o., jako nájemcem, na nájem části p. č. 1429/1 ost. pl. v k. ú. Blansko) a

 3. číslo 2004-INV-Poz-S027/R-NS/Ne ze dne 31.03.2004 (uzavřena s LIŠKA Group s. r. o., jako nájemcem, na nájem části p. č. 1429/5 ost. pl. v k. ú. Blansko),

a to změnit osoby nájemce v těchto smlouvách – nově na společnostLL HOLDING a. s., IČ: 28913922, se sídlem Praha 5 – Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ 156 00, která se stala nástupnickou společností společnosti LBL Trade s. r. o. a společnosti LIŠKA Group s. r. o., a to fúzí – sloučením, s rozhodným dnem k 01.01.2013, kdy došlo k zániku těchto společností bez likvidace a došlo k přechodu jmění těchto společností na společnost nástupnickou LL HOLDING a. s.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu čís. 2002-INV-S11/Ma-NS ze dne 30.10.2002 uzavřenou mezi Městem Blansko a p. Šenkýřovou, Blansko spočívající ve změně nájemce (p. Senkyr), změně označení předmětu nájmu v souladu s aktuálním označením v katastru nemovitostí, ve zvýšení nájemného a v úpravě některých ujednání smlouvy, která nejsou aktuální, tak aby byla v souladu s platným občanským zákoníkem.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Blansko, jako povinným a společností E.ON Distribuce a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, jako oprávněným, který bude používán při uzavírání této smlouvy na základě výzvy oprávněného v případech, že mezi oběma smluvními stranami je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 89 z 32. schůze Rady města Blansko dne 15.05.2012, a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě pozemek p. č. 620/99 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S001/Bř-Ne.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, které spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN na částech obecních pozemků parc. č. 1335/32, 1335/33 a 1335/21, vše orná půda v k. ú. Těchov, včetně oprávnění zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti vedení včetně jeho příp. odstranění, a to vše ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 4.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S010/Bř-Ne v této věci.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2013-INV-Poz-S241/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 88 z 32. schůze Rady města Blansko dne 15.05.2012, a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě pozemek p. č. st. 1421 zastavěná plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění. Délka trasy kabelu po obecních pozemcích činí nově 219 m, dle této nové výměry bude doúčtována úplata za řízení služebnosti.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S025/Bř-Ne.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, které spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN na části obecního pozemku parc. č. 343/4 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska, včetně oprávnění zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti vedení včetně jeho příp. odstranění, a to vše ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S026/Bř-Ne v této věci dle tohoto usnesení a dle usnesení č. 24 z 46. schůze rady města dne 15.01.2013.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č. 12/2 zahrada a 12/18 zahrada, oba v k. ú. Blansko, o celkové výměře 205 m2, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č. p. 407 v Blansku ze zadní strany a za účelem údržby pozemků manželům Bajerovým, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 410 Kč/rok a schvaluje předloženou nájemní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S020/NS-Ne (při chodníku z Horní Palavy k nemocnici).

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S016/NS-Ne.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2002-INV-NS/24/Od/Ne ze dne 26.08.2002.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě číslo 2010-INV-Poz-S139/NS-Ne ze dne 10.08.2010 a schvaluje změny v něm uvedené.

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S017/KS-Ma, kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S018/KS-Ma, kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S021/KS-Ma a kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S022/KS-Ma, které jsou přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit předložený vzor Kupní smlouvy pro prodej pozemků zastavěných bytovými domy, resp. spoluvlastnických podílů pozemků zastavěných bytovými domy mezi Městem Blansko, jako prodávajícím a vlastníky jednotek v bytových domech, jako kupujícími s tím, že tato vzorová smlouva bude upravována (doplňována) dle příslušných skutečností konkrétního případu tak, jak je popsáno v předloženém materiálu.

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat žádost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č. j.: HSBM-104-02/2014 ze dne 24.01.2014 doručenou Městu Blansko dne 27.01.2014 o sdělení k darovací smlouvě čís. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010 a přijmout usnesení, kterým pověřuje starostu města zaslat Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje sdělení, že se Město Blansko cítí darovací smlouvou čís. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010 vázáno.

Usnesení č. 25

Radadoporučuje zastupitelstvu města projednat a schválitsměnu části obecního pozemku parc. č. 998/2 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 998/21 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko, a to za účelem získání části pozemku parc. č. 998/21 ostatní plocha, která má být dotčena stavbou cyklostezky, do vlastnictví Města Blansko (pozemky před areálem společnosti ISAN Radiátory s. r. o. na ul. Poříčí) a předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh budoucí směnné smlouvy mezi Městem Blansko a společností ISAN Radiátory s. r. o., se sídlem Cejl 105, Brno-Zábrdovice, PSČ 602 00, IČ: 25334727.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup spoluvlastnických podílů pozemku č. 543/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to výkup id. 1/20 tohoto pozemku od p. Dvořáčka, Blansko a výkup id. 1/20 tohoto pozemku od p. Mikuláškové, Ráječko za kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S019/Ma-VKS, která je přílohou tohoto materiálu (pozemek zastavěný částí cyklostezky Blansko-Ráječko).

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup:

 • pozemku parc. č. 679/78 ostatní plocha v k. ú. Blansko od obou spoluvlastníků tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2,

 • spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 679/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to spoluvlastnického podílu id. 1/12 tohoto pozemku od p. Hladíkové, Blansko a spoluvlastnického podílu id. 1/12 tohoto pozemku od p. Nečesané, Blansko za cenu 50 Kč/m2,

 • spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 679/80 ostatní plocha a parc. č. 679/83 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, a to spoluvlastnického podílu id. 1/12 těchto pozemků od p. Hladíkové, Blansko a spoluvlastnického podílu id. 1/12 těchto pozemků od p. Nečesané, Blansko za cenu 300 Kč/m2 s tím,

že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené (pozemky v lokalitě Žlíbek).

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S028/Ma-VKS.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku DPS Blansko, Pod Javory 32 – stavební úpravy – IV. etapa.

Usnesení č. 29

Rada ruší usnesení č. 72. přijaté na 77. schůzi Rady města Blansko konané dne 22.06.2010.

Usnesení č. 30

Rada ruší usnesení č. 74 přijaté na 77. schůzi Rady města Blansko konané dne 22.06.2010.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje vzorDohody o právu provést stavbu či opatření na pozemku ve vlastnictví Města Blanskoa svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání tohoto typu Dohod a dodatků k těmto Dohodám, a to v případech, kdy není vhodné uzavřít jiné smluvní vztahy či nestačí souhlas města do stavebně správního řízení, a to u těchto staveb či opatření:

 1. sjezdy z pozemních komunikací,
 2. přípojky na inženýrské sítě,
 3. přestřešení vstupů, či přesahy staveb,
 4. zpevněná odstavná stání pro jeden osobní automobil,
 5. inženýrské sítě, kde stavebník z povahy věci je odlišný, či lze vznik odlišnosti předpokládat, od budoucího vlastníka inženýrské sítě,
 6. rozšíření sítě místních komunikací (dále jen „Dohody“).

Rada dále souhlasí, aby Dohoda o právu provést stavbu či opatření na pozemku/cích ve vlastnictví Města Blansko obsahovala povinnost stavebníka složit na účet města finanční jistotu pro splnění závazků z těchto dohod plynoucích, a to:

 1. pro stavebníky – právnické osoby – ve výši 20.000 Kč,

 2. pro stavebníky – fyzické osoby:

 • sjezdy z pozemních komunikací – ve výši 5.000 Kč,

 • přípojky na inženýrské sítě – ve výši 8.000 Kč,

 • přestřešení vstupů, či přesahy staveb – ve výši 4.000 Kč,

 • zpevněná odstavná stání pro jeden osobní automobil – ve výši 5.000 Kč,

 • inženýrské sítě, kde stavebník z povahy věci je odlišný, či lze vznik odlišnosti předpokládat, od budoucího vlastníka inženýrské sítě – ve výši 10.000 Kč,

 • rozšíření sítě místních komunikací – ve výši 8.000 Kč.

V případě rozsáhlého zásahu do pozemku ve vlastnictví Města, rozhodne o výši jistoty rada města samostatným usnesením.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje vzor Dohody o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb a svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání tohoto typu Dohod a dodatků k těmto Dohodám. Rada dále souhlasí, aby Dohody o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb obsahovaly povinnost stavebníka složit na účet města finanční jistotu pro splnění závazků z těchto smluv plynoucích, a to ve výši 20.000 Kč pro stavebníky – právnické osoby a 3.000 Kč pro stavebníky – fyzické osoby. V případě rozsáhlého zásahu do pozemku ve vlastnictví Města, rozhodne o výši jistoty rada města samostatným usnesením.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se smlouvou „Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2014/00043“ pro stavební objekt: „VPI Blansko_ul. Nádraží_parkoviště“ se společností Telefónica Czech Republic, a. s, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se smlouvou „Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001861“ pro stavební objekt: „Blansko – přeložka NN, ul. Nádražní“ se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Blansko a MAFRA a. s. na realizaci celoroční reklamní kampaně na podporu turistických cílů města v rámci informačního systému IDOS.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zařazením území města Blansko do územní působnosti MAS Moravský kras o. s. v období 2014-2020 a souhlasí s přípravou komunitně vedené Integrované strategie území MAS Moravský kras pro období 2014-2020 na svém území.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.03.2014 následovně:

 • člen rady 2.550 Kč,

 • předseda výboru 1.490 Kč,

 • předseda komise 1.260 Kč,

 • člen zastupitelstva 820 Kč,

 • předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 700 Kč

s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zadání vypracování studie proveditelnosti po zveřejnění výzvy z Integrovaného operačního programu a podání žádosti o dotaci.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje předložit zastupitelstvu informaci ke schvalování účetní závěrky města a k zajištění přístupu k účetním závěrkám v průběhu účetního období.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124.

Usnesení č. 49

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2013 a výhled na rok 2014 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje prodloužení dočasné stavby bezbariérové rampy do objektu nám. Svobody 16/6, umístěné na pozemku parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko do 30.06.2014 a pověřuje starostu města jednáním s panem Slavíčkem o vyřešení této situace.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 1/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 1/2014.

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 2/2014 až RO 4/2014.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Újezdské, Blansko.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 63 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Klučkové, Blansko.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pokladníkové, Blansko.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 24 a bytu č. 63 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku a bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Zvěřinová, Blansko, paní Müllerová, Blansko, paní Burešová, Blansko.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Města Blansko včetně vzorové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s účinností od 01.03.2014 a souhlasí s tím, aby starosta města pověřil zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru SOC.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu a svěřuje rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu odboru SOC Městského úřadu Blansko a pověřuje vedoucí odboru SOC podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy včetně vzorové Smlouvy o poskytnutí sociální služby s účinností od 01.03.2014 a souhlasí s tím, aby starosta města pověřil zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru SOC.

Usnesení č. 60

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Bezručova 1559/5, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 61

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 1166/21, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 62

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou kupní smlouvu na prodej volného bytu.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na prodej volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 68 m2 + ostatní (chodba + WC) o výměře 20,54 m2 na ul. Sadová 2, Blansko, na dobu neurčitou společnosti COLOSEUM NEMOVITOSTI s. r. o., se sídlem Květná 167/3, 603 00 Brno, zastoupené jednatelem Davidem Ševčíkem, IČ: 27740935 za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok za účelem užívání jako realitní kancelář.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s podnájmem prostor o výměře 207 m2 v areálu technických služeb na ul. Komenského, Blansko, za účelem oprav motorových vozidel a pneuservisu za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok dle přijaté žádosti s tím, že smlouva bude podepsána až po doložení živnostenského oprávnění.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Blansko, Erbenova 13 na počet 120 míst s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny a pověřuje ředitelku Základní školy Blansko, Erbenova 13 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 01.09.2014.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace ze 162 dětí na 168 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 69

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace ze 78 dětí na 81 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 71

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí v běžných třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace ze 182 dětí na 196 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 73

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace ze 104 dětí na 112 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 75

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace ze 26 dětí na 28 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 77

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 78

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 z 52 dětí na 56 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 79

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 80

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 z 50 dětí na 56 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 81

Rada povoluje od 01.09.2014 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, na počet 28 dětí.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2014 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 83

Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a Sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2014 a ukládá odboru ŠKOL připravit k  uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 84

Rada ukládá odboru ŠKOL předložit ke schválení zastupitelstvu města ty návrhy, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 85

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 640.000 Kč na činnost Muzea Blansko v roce 2014.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko v roce 2014.

Usnesení č. 87

Rada schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko v roce 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 88

Rada bere na vědomí aktualizaci nových stanov dobrovolného svazku obcí „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje po úpravě předložený návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 90

Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností AJL, s. r. o., Třebíčská č. p. 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26933179.