Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 72 ze dne 25.03.2014

Usnesení č. 1

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2013 a jeho převod do rezervního fondu.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím účelově určených peněžních prostředků od společnosti SKS s. r. o., Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko, ve výši 20.000 Kč pro potřeby Interního oddělení SLF C Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to oxymetru pulsního FINGER PULSE, který bude využit na Interním oddělení SLF C Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnici Blansko od fyzické osoby, a to digitální osobní váhy SENCOR, v celkové hodnotě 400 Kč, která bude využita na Rehabilitačním oddělení – lůžka, Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo 2011-INV-Poz-S005/NS-Ne ze dne 31.01.2011, uzavřenou mezi Městem Blansko, jako pronajímatelem a paní Konečnou, jako nájemcem, a to takto:

předmět nájmu činí nově část pozemku p. č. 242/1 ostatní plocha o výměře 2520 m2 místo původních 2030 m2, stávající účel pronájmu se rozšiřuje o možnost umístění tří ocelových kontejnerů pro skladování pneumatik – výměra každého kontejneru je 28,8 m2 a dvou menších kontejnerů, které budou sloužit jako sklad papíru a plastů – výměra každého je 7,4 m2 na části p. č. 242/1 za budovou č. p. 2329 v Blansku, doba nájmu se mění z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude zvýšeno v poměru k zvýšené výměře předmětu nájmu.

Usnesení č. 7

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku p. č. 242/1 ostatní plocha o výměře 2520 m2 v k. ú. Blansko do doby, než bude dokončena stavba „Průtah Blanskem“.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st. 4059 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st. 4058 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 554 orná půda o vým. 244 m2, p. č. 559/15 ostatní plocha o výměře 650 m2 a p. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3036 m2, vše v k. ú. Blansko, za účelem příp. výstavby haly na opravy stavební techniky, skladu a za účelem prodeje stavebního materiálu, za účelem oplocení s tím, že pozemek p. č. 559/16 bude v části zatížen věcným břemenem – právem cesty k budově na pozemku p. č. st. 2714 v k. ú. Blansko, pozemek p. č. 554 je zatížen věcným břemenem ve prospěch ČD, s. o. (kabel) a na pozemky je přístup přes pozemky jiných právnických a fyzických osob.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnitSmlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S111/Ma-BKS ze dne 17.08.2011, uzavřené dle usnesení č. 2 z 3. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 08.03.2011,

  • a to v části předmětu prodeje, kdy odprodávaná část pozemku p. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov má tvar a velikost, jak je vyznačena na dosud nezapsaném geom. plánu č. 356-2228/2012 a nově označena jako pozemky p. č. 364/132 a p. č. 364/133 v k. ú. Klepačov,

  • v termínu odprodeje předmětné části pozemků, místo prodeje po kolaudaci RD na p. č. 364/23 v k. ú. Klepačov, nově prodej realizovat po schválení této změny termínu v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 1650/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje změny nájemní smlouvy číslo 2009-INV-Poz-S169/NS-Mu ze dne 05.10.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.01.2013 tak, jak jsou uvedeny v předloženém dodatku č. 2 k citované smlouvě a schvaluje znění tohoto dodatku č. 2.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 30 z 39. schůze Rady města Blansko dne 02.10.2012, a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě pozemek p. č. 397/12 trvalý travní porost v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S037/Bř-Ne.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje změnu usnesení č. 123 z 36. schůze Rady města Blansko dne 21.08.2012, a to tak, že v usnesení uvedený pozemek p. č. 812/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko se nahrazuje pozemkem p. č. 815/9 zahrada v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S038/Bř-Ne.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 1405/1, 1405/5, 1403/1, 1364/25, 1403/3, 241/5, 1403/4, 1403/7, 566/4, 1403/5, 1364/45, 1412/6, 1364/11, 598/2, 598/7, 567/2, 1403/2, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, spočívající v umístění, provozování, opravách a údržbě vodovodního vedení – vodovodu včetně součástí a příslušenství v rámci stavby pod názvem „II/374 Blansko, průtah“ ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, IČ: 49468952, jako oprávněné osoby, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S066/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 94 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, vše v rámci stavby „Dolní Lhota – DP Vladík“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 845/41, 845/42, 845/44, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, vše v rámci stavby „Blansko – DP Matuška“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 772/8 ost. pl., 1378/1 ost. pl., 1374/1 ost. pl., 752/2 zahrada, 1374/3 ost. pl., 742/5 zahrada, 744/16 ost. pl., 736/6 ost. pl., 736/30 ost. pl., vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně součástí a příslušenství, včetně práva vstupu na pozemky, vše v rámci stavby „Blansko – rekonstrukce NN, ul. Žižkova“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1213/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, vše v rámci stavby „Těchov –úprava DS, Růžička“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. st. 4342 zastavěná plocha, parc. č. 567/32, 567/2, 566/4, 565/14, 565/13, 518/2, 518/1, 452/4, 452/3, 242/1, 241/5, 240/6, 1412/6, 1405/3, 1405/2, 1405/1, 1403/7, 1403/5, 1403/4, 1403/3, 1403/1, 1396/1, 1364/45, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN, VN včetně práva vstupu na pozemky, vše v rámci stavby „Blansko – kabelizace ul. Svitavská“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S068/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje změnu usnesení č. 62 z 53. schůze Rady města Blansko tak, že pozemky v usnesení uvedené se nahrazují pozemky parc. č. 1366/4 ostatní plocha, 1366/11 ostatní plocha, 1366/12 ostatní plocha, 908/31 ostatní plocha, 920/2 ostatní plocha, 929/5 lesní pozemek, 935/45 orná půda, 1366/13 ostatní plocha, 908/30 ostatní plocha, 908/32 ostatní plocha, 935/46 orná půda, 1366/7, 1366/3, 920/3, 901/58, 903/1, všechny ostatní plocha, parc. č. 903/3 zahrada, parc. č. 905/7 orná půda, parc. č. 908/17 ostatní plocha, parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 1600 ostatní plocha, parc. č. 903/5 zahrada, 929/4 lesní pozemek, 920/4 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění a zůstává v platnosti.

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2013-INV-Poz-S112/BS-Bř/Ne ze dne 16.07.2013.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 865/21 ostatní plocha, parc. č. 1366/6 ostatní plocha, prac. č. 1366/4 ostatní plocha, parc. č. 1366/11 ostatní plocha, parc. č. 901/27 ostatní plocha, parc. č. 1366/12 ostatní plocha, parc. č. 901/58 ostatní plocha, parc. č. 1366/13 ostatní plocha, parc. č. 929/5 lesní pozemek, parc. č. 929/4 lesní pozemek, parc. č. 905/7 orná půda, parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 908/17 ostatní plocha, parc. č. 935/46 orná půda, parc. č. 935/45 orná půda, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby: „Blansko-Zborovec SO 08 – sdělovací vedení Alf servis“, na dobu neurčitou, vše ve prospěch Alf servis, s. r. o., Okružní 17, Blansko, IČ: 26225310 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optického kabelu) + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zatížení id. ¼ pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, která je vlastnictvím Města Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby: „Blansko-Zborovec SO 08 – sdělovací vedení Alf servis“ na dobu neurčitou, ve prospěch Alf servis, s. r. o., Okružní 17, Blansko, IČ: 26225310 jako oprávněné osoby, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH, přičemž Městu Blansko bude příslušet ¼ takto stanovené úplaty.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 844/21 ostatní plocha, parc. č. 844/19 ostatní plocha, parc. č. 1435 ostatní plocha, parc. č. 844/18 ostatní plocha, parc. č. 844/17 ostatní plocha, parc. č. 844/12 ostatní plocha, parc. č. 844/198 ostatní plocha, parc. č. 844/187 ostatní plocha, parc. č. 844/233 ostatní plocha, parc. č. 844/231 ostatní plocha, parc. č. 844/230 ostatní plocha, parc. č. 844/229 ostatní plocha, parc. č. 844/224 ostatní plocha, parc. č. 840/9 ostatní plocha, parc. č. 840/8 ostatní plocha a parc. č. 840/7 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedením veřejné komunikační sítě v rámci stavby: TM3M_67_LO_B_Blansko_OK, na dobu neurčitou, vše ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optického kabelu) + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014-INV-Poz-S064/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 28

Rada ruší usnesení č. 16 z 64. schůze Rady města Blansko dne 12.11.2013.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup částí pozemků parc. č. 191 ostatní plocha (cca v části 5 m2) a části parc. č. 343/2 ostatní plocha (cca v části 40 m2), oba v k. ú. Lažánky u Blanska, částí dotčených stavbou pod názvem „II/379 Lažánky průtah“, objekt „SO 101.12 Chodníky, parkovací a zelené plochy“, od vlastníka pozemků, za cenu 350 Kč/m2.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje nabídku společnosti HOPA Group s. r. o. jako nabídku, dle které bude realizován záměr výstavby BD v lokalitě Blansko, Nad Čertovkou za předpokladu, že nájemné za pronajaté pozemky bude placeno v souladu se zveřejněným záměrem v této věci za celou plochu 9000 m2.

Rada ukládá odboru INV připravit k projednání a schválení příslušné smluvní vztahy v této věci a předložit je ke schválení v orgánech města.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje znění Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001962 pro stavbu „Blansko – přeložka DS, parkoviště Sever“.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucím zřízení služebnosti, které spočívá ve zřízení a provozování, opravách a údržbě stavby „Parkoviště v Blansku, ulice Nádraží, části SO 02, SO 05, SO 06“ na částech pozemků parc. č. 1395/52, 1395/8, 1395/1 vše k. ú. a obci Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Města Blansko, jako budoucí oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu stanovenou dle § 16b, zákona č. 151/1997 Sb. nebo za 10.000 Kč nebo dle znaleckého posudku + platná sazba DPH.

Usnesení č. 33

Rada trvá na usnesení č. 10 přijatém na 11. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 26.02.2013.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Blansko, Dolní Lhota – Veřejně přístupné hřiště.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Blansko – zpevněné plochy školního dvora u ZŠ Dvorská 26.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s jednorázovým doplatkem kupní ceny za byt paní Králové, Blansko.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Mančíkovou, Blansko dohodou k 30.04.2014.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Balážové, Blansko, a to z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 39

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko, za rok 2013.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s výjimkou z platby za ubytování u paní Kudryové, a to takto: za 2. místnost bude placeno ubytování ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2008/000031/KOM/O-Pe s Ing. Lebišem (IČ: 64473899), a to snížením nájmu na částku 6.000 Kč/rok + platná sazba DPH a schvaluje předložený dodatek k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2013/022/N-Pe se společností Zásobování teplem s. r. o. (IČ: 60731800), a to prodloužení předmětné smlouvy o 1 rok, tj. do 30.04.2015 a snížení nájemného na 15.000 Kč/rok + platná sazba DPH.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2006-KOM-S026/Pe s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 948/5, Blansko, (IČ: 711695240), a to prodloužení předmětné smlouvy o 15 let, tj. do 31.12.2029.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se změnou výše čtvrtletní zálohy za teplo ve smlouvě č. 2005-KOM-S090/Pe, a to na částku 13.800 Kč/čtvrtletí a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2005-KOM-S090/Pe jako vzorový pro změny výše záloh.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 1088 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko a pozemku parc. č. 801/4 – zahrada organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 948/5, Blansko, (IČ: 711695240) a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2014/016/N-Pe.

Usnesení č. 47

Rada revokuje usnesení č. 17 ze 4. schůze konané dne 01.02.2011.

Usnesení č. 48

Rada jmenuje následující komisi pro otevírání obálek žádostí na pronájem nebytových prostor z pracovníků odboru KOM: Ing. Rizner, Ing. Peterková, M. Kučerová, H. Francová, P. Alexa.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení techniky a nádob pro svoz biologicky rozložitelného odpadu z území města Blanska.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje předloženou smlouvou o dílo Blansko – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje předloženou smlouvou o dílo Blansko – opravy chodníků.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje předloženou smlouvou o dílo Blansko – opravy chodníků (zpracovaná projektová dokumentace).

Usnesení č. 53

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 5/2014.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2013 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 56

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Kulturního střediska města Blanska za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Muzeum Blansko sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Muzeum Blansko za rok 2013 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 59

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Muzeum Blansko za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2013 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 62

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městská knihovna Blansko za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 za rok 2013 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13  sestavenou k 31. 12.2013.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2013.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2  sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 za rok 2013.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 za rok 2013 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 71

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a  sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a  za rok 2013 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96  sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 za rok 2013.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a  sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a za rok 2013 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 77

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124  sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 78

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 za rok 2013 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8  sestavenou k 31.12.2013.

Usnesení č. 80

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 za rok 2013.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v budově Kina Blansko, Hybešova 6 – bar se skladem o celkové výměře 52 m2, prostor ve foyeru o velikosti 16 m2– a spoluužívání sociálního zařízení mezi Kulturním střediskem města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČ: 00163848 a společností Hotel Hlaváč, s. r. o., se sídlem Nádražní 1010/13, 678 01 Blansko, IČ: 25336894. Výše podnájemného činí částku 15.000 Kč měsíčně vč. DPH, smlouva bude uzavřena s účinností od 01.05.2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Usnesení č. 82

Rada schvaluje návrh Komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2014 následujícím subjektům:

Název subjektu

Účel

Částka

(v tis. Kč)

71165240

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 5

Zájmová činnost 2014

18,1

16343671

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, Růžová 3

Volnočasové aktivity

16,0

16343671

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, Růžová 3

Autodráha pro veřejnost

7,0

62077589

Sdružení Ulita, o. s., B. Němcové 2a, Blansko

Kluboviny (vytváření široké nabídky volnočasových aktivit v klubových prostorách a při externích akcích)

12,7

62077589

Sdružení Ulita, o. s., B. Němcové 2a, Blansko

Víkendovky s Ulitou (uspořádání 3 víkendů nebo polovíkendů zaměřených na volnočasové aktivity formou tématických her a přednášek)

7,0

62077589

Sdružení Ulita, o. s., B. Němcové 2a, Blansko

Klub Šnek (alternativa školní družiny pro děti mladšího školního věku)

5,7

70874531

Kolpingova rodina Blansko, Komenského 15, Blansko

Zlaté české ručičky (prosazování základní sociální nauky do života společnosti, protidrogová prevence, rozvoj manuálních dovedností)

12,7

65339037

Sbor dobrovolných hasičů Olešná, Blansko – Olešná

Podpora činnosti mladých hasičů a dorostenců v oblasti požární ochrany, zdravovědy a volnočasových aktivit

9,7

65338928

Sbor dobrovolných hasičů Klepačov, Blansko – Klepačov

Materiální vybavení kroužku mladých hasičů potřebné k trénovaní a účasti na soutěžích v dětské hře Plamen

9,7

62077716

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota, Dolní Lhota 164, Blansko

Kroužek Mladých hasičů – nákup vybavení pro požární sport (účast v celostátní hře Plamen)

9,7

65336984

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Blansko, Sadová 2, Blansko

Činnost MS VZS Blansko v roce 2014

8,7

65269331

Česká tábornická unie – TK Tuláci Blansko, Komenského 28, Blansko

Tulácký rok (vytvoření alternativy k trávení volného času dětí a mládeže, originální soutěže a akce)

8,7

62075829

Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 14, Blansko

Zájmové kroužky – křesťanství pro život

10,7

62075829

Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 14, Blansko

Vánoční dílna – „Dárky od srdce potěší nejvíce“ (podpora nekomerční a nekonzumní prožívání vánoc u dětí a rodin města Blansko)

7,0

62075063

ÚAMK – Trabantklub Blansko, Brněnská 26, Blansko

Sraz vozidel Trabant v Blansku

6,0

22850295

Fan club Velorex, 9. května 23, Blansko

Sraz vozítek Velorex v Blansku

7,0

45658889

Náboženská obec církve čsl. husitské v Blansku, Rodkovského 7, Blansko

Mateřský klub Sluníčko

5,0

22750959

Mateřské a rodinné centrum HM, o. s., Horní Lhota 86, Blansko

Kulturní a společenské akce v roce 2014

9,7

26569957

Křesťanské centrum dětí a mládeže, Dvorská 32, Blansko

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

1,5

49464302

Územní organizace Svazu diabetiků ČR, Čelakovského 34, Blansko

Jednodenní edukačně rekondiční pobyt

5,0

00546712

Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizace Blansko, Rožmitálova 40, Blansko

Kroužek mladých rybářů (celoroční činnost + zarybnění rybářského revíru pro mládež)

9,7

75100746

Český svaz včelařů, ZO Blansko, Konečná 1423/1, Blansko

Včelařský kroužek – nákup pomůcek

5,7

47003073

Česká asociace go, o. s., U Hájovny 571/11, Ďáblice, Praha

Turnaj v deskové hře GO – Blansko 2014

7,0

71165240

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 5

Bambiriáda 2014  

15,0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000 Kč na projekt Hudba na blanenském zámku.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Hudba na blanenském zámku.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí se zapůjčením sbírkových předmětů inv. č. M 530, M 226 a M 928 ze sbírky Muzea Blansko Moravskému zemskému muzeu na období od 01.05.2014 do 30.01.2015.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli MC Veselý paleček, o. s. v průběhu konání akce „závody kočárků“ dne 13.04.2014 na náměstí Republiky v Blansku v době od 14:00 hodin do 18:00 hodin.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 250.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 na celkovou rekonstrukci prostor jedné třídy MŠ.

Usnesení č. 88

Rada revokuje usnesení č. 70 ze 71. schůze rady města ze dne 25.02.2014.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace ze 78 dětí na 82 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 90

Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/15 podle předloženého návrhu v termínu 06.05.2014 od 9:00 do 16:00 hodin.

Usnesení č. 91

Rada schvaluje návrh Kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2014 následujícím subjektům:

Název subjektu

Účel

Částka

(v tis. Kč)

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, Komenského 15, Blansko

Kultura 2014

9,0

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrak. ČR, oblastní odbočka Blansko, K. J. Mašky 2, Blansko

Dny umění nevidomých na Moravě (20. ročník festivalu)

5,0

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrak. ČR, oblastní odbočka Blansko, K. J. Mašky 2, Blansko

Osvětový projekt – Pomůžeme

5,0

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrak. ČR, oblastní odbočka Blansko, K. J. Mašky 2, Blansko

Mikulášská besídka pro zdravotně znevýhodněné děti 

5,0

22674683

Dechová hudba Blansko, o. s., Hybešova 1, Blansko

Propagace lidových tradic (dechové hudby) a města Blansko (zájezd na Slovensko, pořádání koncertů)

20,0

62073583

BKS – Blanenské kulturní sdružení, Kamnářská 11, Blansko

Kultura 2014 – revivalový festival a další pořady

20,0

 

František Kretz (Klub nezávislé kultury Blansko), Blansko

Volný čas (pořádání koncertů a hudebních pořadů)

15,0

75095181

CIRKULUS, Lažánky 81, Blansko

Divadelní festival Kolotoč – 3. ročník, divadelní, multižánrový festival a Blansko a okolí ve folklorních písních

25,0

62077589

Sdružení Ulita, o. s., B. Němcové 2a, Blansko

Muzika pro Karolínku (10 koncertů různých žánrů)

20,0

71165240

Junák, Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „Světla“ Blansko, Růžová 5

Betlémské světlo 2014

2,0

71165240

Junák, Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „Světla“ Blansko, Růžová 5

Vítání svatého Martina – doprovodný program

2,0

25329529

SZUŠ Blansko, spol. s r. o., Hybešova 1, Blansko

Činnost folklorních souborů Drahan a Drahánek

20,0

25329529

SZUŠ Blansko, spol. s r. o., Hybešova 1, Blansko

Reprezentace na domácích a zahraničních festivalech (Drahan, Drahánek)

20,0

25329529

SZUŠ Blansko, spol. s r. o., Hybešova 1, Blansko

Stepařské soutěže a přehlídky v roce 2014 (Tap dance studio)

9,0

62076001

Blanenské divadlo, Hybešova 1, Blansko

DVD – historie blanenského divadla (obrazové a zvukové uchování činnosti divadla v Blansku) – v roce 2014 příprava, vydání v roce 2015

10,0

10529730

Pavel Svoboda (Galerie a antikvariát JONÁŠ Blansko), Jiráskova 11, Blansko

Vydání knihy Blanenský chodec – ucelený přehled o památkách města, zajímavé historické budovy, významné osobnosti města

10,0

00380521

ZUŠ Blansko, Zámek 3, Blansko

Rok české hudby: Pohádky včelích medvídků – připojení se k celostátnímu projektu rok české hudby

10,0

62073672

„Počítáte s námi?“, Žižkova 27, Blansko

Hudební festival pro zdravotně postižené děti a mládež

3,0

Usnesení č. 92

Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2013, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti tělovýchovy a sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 93

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2013.

Usnesení č. 94

Rada schvaluje smlouvu o závodním stravování s paní Světlanou Tomkovou, provozovatelem Restaurace Punkva, Rožmitálova 40/10, 678 01 Blansko, IČ: 02696541 a zároveň souhlasí s ukončením smlouvy o závodním stravování uzavřené s panem Štefanem Popelkou dne 28.02.1995 dohodou ke dni 31.03.2014.