Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 73 ze dne 08.04.2014

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za členku komise pro prevenci kriminality Mgr. Michaelu Raškovou.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Heleny Kotové na členství v komisi pro prevenci kriminality.

Usnesení č. 3

Rada jmenuje za členku komise pro prevenci kriminality Mgr. Zuzanu Guričovou.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 10.04.2014.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. podlaží budovy polikliniky – obor: otorinolaryngologie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 2.31 a 2.32, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 53,74 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S043/NS-Ne na nájem části pozemků parc. č. 1352/3 a 1364/2, obě ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko nájemcem – paní Rampulovou, Blansko s tím, že nájem dle čl. III, odst. 2, písm. b) smlouvy skončí dnem 30.04.2014.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje prodloužení dočasné stavby bezbariérové rampy do objektu nám. Svobody 16/6, umístěné na pozemku parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko do 30.06.2015.Tento termín je konečný a stavba bude z pozemku odstraněna.

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Kráčmarové, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město) a předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S034/KS-Ma.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 15 z 62. schůze Rady města Blansko dne 15.10.2013, a to tak, že do usnesení se doplňují ještě pozemky parc. č. 26/8 ostatní plocha, parc. č. 202/11 vodní plocha, parc. č. 268/14 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2013-INV-Poz-S219/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje znění předložené smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S071/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje změnu nájemních smluv číslo 2008-INV-Poz-PRAV-S181/NS-Ma,Něm ze dne 15.12.2008 (uzavřena s LBL Trade a. s., jako nájemcem, na nájem parc. č. st. 2122/1 a další, v k. ú. Blansko), číslo 2005-INV-Poz-S072/R-NS/Ne ze dne 20.04.2005 (uzavřena s LIŠKA Group, s. r. o., jako nájemcem, na nájem části parc. č. 1429/1 ost. pl. v k. ú. Blansko) a číslo 2004-INV-Poz-S027/R-NS/Ne ze dne 31.03.2004 (uzavřena s LIŠKA Group, s. r. o., jako nájemcem, na nájem části parc. č. 1429/5 ost. pl. v k. ú. Blansko), a to tak, že osobou nájemce je nově u všech tří smluv společnost LL HOLDING a. s., IČ: 28913922, se sídlem Praha 5-Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ: 156 00, která se stala nástupnickou společností společnosti LBL Trade s. r. o. a společnosti LIŠKA Group, s. r. o. a rada schvaluje znění příslušných dodatků k těmto smlouvám, kterými je tato změna smluv provedena.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s podáním žádosti na Státní fond životního prostředí o snížení monitorovacího kritéria udržitelnosti projektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu na 1.650 t/rok.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje smlouvu o účasti Města Blansko na financování díla „Blansko-Zborovec-IS pro rodinné domy, I. etapa“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje vzor příkazní smlouvy mezi Městem Blansko a administrátorem veřejné zakázky.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejné zakázky Blansko – Těchov, lokalita Na Slunku; Blansko – Obůrka, komunikace Pod Okny; Rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov; Blansko, ul. Nádražní – parkoviště.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo 042014 na veřejné zakázky jako vzorovou smlouvu.

Usnesení č. 18

Rada, v souladu se směrnicí č. 4/2014, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 16.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont, o. s. na uspořádání festivalu Rajbas 2014 v Blansku.

Usnesení č. 19

Rada, v souladu se směrnicí č. 4/2014, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Římskokatolickou farnost Blansko na zajištění průvodcovské služby a propagace na věži kostela sv. Martina v Blansku v turistické sezóně 2014. 

Usnesení č. 20

Rada, v souladu se směrnicí č. 4/2014, souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2014 v navržené výši a ukládá OKT předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2014“ – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost.

Usnesení č. 22

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 1158/13, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2014 do 30.06.2014 po úpravách dle návrhu bytové komise.

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Barkoczyové, Blansko a doporučuje paní Barkoczyové podat si žádost o přidělení bytu v DPS.

Usnesení č. 25

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Cebákové, Blansko.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Rekovi, Blansko do 31.12.2014.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s podnájmem kanceláře č. 70 v zadním křídle radnice na nám. Svobody 32/3 – nájemce paní Sychrová, Blansko – pro JUDr. Šůstkovou Zukalovou, IČ: 71457151, Mgr. Sládka, IČ: 66244218 a JUDr. Svobody, IČ: 71331204 v době a za účelem uvedenými v žádosti na dobu 1 roku.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2014 a ponechává cenu za služby jako v roce 2013, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na vyřešení zásobování pitnou vodou vybraných objektů v areálu Sportovního ostrova Ludvíka Daňka.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí, že žadatelem o dotaci a konečným příjemcem dotace na pořízení techniky a nádob pro svoz biologicky rozložitelného odpadu z území města Blanska budou Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s bezplatným zapůjčením areálu hřiště v Dolní Lhotě Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání 21. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 41. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce dne 28.06.2014 v době od 10:00 do 03:00 hodin následujícího dne za předpokladu ukončení realizace opravy hřiště v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání 21. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 41. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce v areálu hřiště v Dolní Lhotě dne 28.06.2014 v době od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne za předpokladu ukončení realizace opravy hřiště v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2014 v době od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s použitím finanční částky ve výši max. 100.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na výměnu nevyhovující výpočetní techniky.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s převodem finanční částky 1.211,11 Kč z investičního fondu do rezervního fondu Muzea Blansko.

Usnesení č. 36

Rada ruší usnesení č. 3c z 15. schůze rady města ze dne 01.08.1991.

Usnesení č. 37

Rada ruší usnesení č. 13 z 66. schůze rady města z prosince r. 1993, které zní: „Rada rozhodla o tom, že zápis dětí a jejich umístění na ZŠ do prvního ročníku bude výlučnou záležitostí města.“

Usnesení č. 38

Rada ruší usnesení č. 5 z 59. schůze rady města ze dne 19.08.1993.

Usnesení č. 39

Rada ruší usnesení č. 42 z 31. schůze rady města ze dne 11.04.2000.

Usnesení č. 40

Rada ruší usnesení č. 2 ze 73. schůze rady města ze dne 28.05.2002.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč paní Ivaně Bojdové, bytem Blansko na úhradu výdajů spojených s vydáním knihy o italských uprchlících za 1. světové války a výdajů spojených s uspořádáním doprovodné tematické výstavy.

Usnesení č. 42

Rada ruší usnesení č. 80 ze 71. schůze rady města ze dne 25.02.2014.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, z 50 dětí na 55 dětí, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje bezplatné poskytnutí znaku Města Blansko pro Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko, IČ: 22838015.