Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 75 ze dne 29.04.2014

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 19/14 „Dodávka a instalace úpravny vody na Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, místnost č. 4.17 a 4.27 o celkové výměře 27,56 m2 ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Zubní ordinace MUDr. Jarmila Kupková s. r. o., sídlem Lažánky 192, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s rozšířením rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/10 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k. ú. Blansko (tj. pouze část, zastavěnou schodištěm), z důvodu zastavění části pozemku vstupním schodištěm a přestavby stávající budovy na ubytovací zařízení spojené se službami (pozemek se nachází při ulici Komenského, bývalý Hotel Hejč).

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 267/4 a parc. č. 267/5, oba ostatní plocha, silnice v k. ú. Spešov.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit části pozemků parc. č. 598/22, 598/28, 598/23, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na kterých se nachází vjezd k čerpací stanici OMV, jak je orientačně vyznačeno ve snímku z mapy, za část pozemku parc. č. 565/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na které se nachází část úseku H cyklostezky, jak je vyznačeno ve snímku z mapy, za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Blansko, jako budoucím povinným a společností E. ON Distribuce a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, jako budoucím oprávněným, která bude používána v případech uzavírání této smlouvy na základě usnesení rady města, kterým bude schválena příslušná služebnost.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1335/32 a 1335/34, oba v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebnosti inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě zemního kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, vše v rámci stavby „Těchov – 6RD Bernát“, na dobu neurčitou, ve prospěch E. ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zatížení částí pozemků p. č. 1060/3, 1060/7, 1060/22, 1060/23, 1060/13, 1060/28, 1060/20, 1060/29, 1361/3, 1047, 1395/2, 1395/5, 1395/4, vše ostatní plocha, p. č. 1395/67 vodní plocha, 70 vodní plocha, 1395/72 vodní plocha, 1395/70 vodní plocha, p. č. 1429/1, 1017/85, 1017/86, 1429/10, 1429/36, 1429/11, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko včetně práva vstupu na tyto pozemky, věcným břemenem – služebnosti inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě zemního kabelového vedení VN v rámci stavby „Obnova VN282 TS Bezručova – TS Zimní st“, na dobu neurčitou, ve prospěch E. ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 25 ze 72. schůze Rady města Blansko ze dne 25.03.2014, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 865/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S065/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S005/NS-Ne ze dne 31.01.2011, a to tak, že předmětem nájmu je nově část pozemku p. č. 242/1 ostatní plocha o výměře 2520 m2 v k. ú. Blansko, účel pronájmu se rozšiřuje o účel umístění tří ocelových kontejnerů pro skladování pneumatik (výměra každého kontejneru je 28,8 m2 ) a umístění dvou menších kontejnerů, které budou sloužit jako sklad papíru a plastů (výměra každého je 7,4 m2 ), obojí na části p. č. 242/1 za budovou č. p. 2329 v Blansku, doba nájmu se mění na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, stávající nájemné se zvyšuje v souladu s větší výměrou předmětu nájmu od 01.05.2014 a rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2011-INV-Poz-S005/NS-Ne v této věci.

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S074/Ma-BVKS.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení prodej části pozemku p. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st. 4058 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží panu MUDr. Horáčkovi, bytem Blansko, za cenu 1.452 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S077/KS-Ma v této věci.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy číslo 2002-INV-S11/Ma-NS ze dne 30.10.2002 (uzavřené s p. Šenkýřovou jako nájemcem, na nájem části pozemku parc. č. 89/1 (PK) – /původní označení/ v k. ú. Lažánky u Blanska), spočívající ve změně nájemce (p. Senkyr), změně označení předmětu nájmu (pozemek parc. č. 586/1 ostatní plocha, neplodná půda), zvýšení nájemného (na 180 Kč/rok) a v úpravě některých ujednání smlouvy, která nejsou aktuální, aby byla v souladu s platným občanským zákoníkem, to vše tak, jak je uvedeno v dodatku č. 1 k této smlouvě, který je přílohou tohoto materiálu a schvaluje znění dodatku č. 1, kterým je vyhlášeno úplné znění nájemní smlouvy.

Usnesení č. 16

Rada ruší usnesení č. 8 přijaté na 20. schůzi rady města dne 13.04.1995.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 8 přijaté na 20. schůzi rady města dne 13.04.1995.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. st. 1650/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko manželům Hlaváčkovým, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící, za cenu 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město) a předkládá zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S075/KS-Ma.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „Zpevněná plocha – 4+2 parkovací stání v rámci výstavby BD na ulici Absolonova v Blansku“, se společností VRBA, s. r. o., se sídlem Sukova 1052/6, 678 01 Blansko s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 20.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „Přístavba DM drogerie – Blansko, lokalita Na Řadech“, se společností InterCora – Bory, s. r. o., se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň – Severní předměstí s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 40.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje smlouvu o účasti Města Blanska na financování díla „VDJ Horní Lhota – napojení na vodárenský dispečink“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele.

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit kompenzaci nákladů na odtěžený svah společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278, ve finanční výši 118.857 Kč.

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit poskytnutí příspěvku společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278 (AOREAL) za zajištění převodu vodovodu pana Vykonala na „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (Svazek), ve výši 200.000 Kč.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje smlouvu „Dohoda o právu provedení stavby SO 07 Úprava vedení silových kabelů (jako dílčí část stavby Blansko – kabelizace ul. Svitavská č. st. 1040004568)“ uzavíranou se společností E. ON Distribuce, a. s.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje smlouvu o dílo jako součást zadávací dokumentace na akci „II/374 Blansko průtah“.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku v období 2014 až 2018 tyto občany: Zinu Černou, Sylvii Boudovou, Dagmar Kuncovou, Václava Kunčáka, JUDr. Danu Lakotovou, Ing. Václava Mikuláška, PaedDr. Lenku Podsedníkovou, Pavla Podsedníka, JUDr. Bohuslava Šauera, Libuši Prokopovou, Václava Srbu, Irenu Haasovou a Mgr. Romana Dokoupila.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu při návrhu kandidátů na funkci přísedících k Okresnímu soudu v Blansku.

Usnesení č. 28

Rada ruší usnesení městské rady č. 22/40 ze dne 21.11.1991.

Usnesení č. 29

Rada ruší usnesení městské rady č. 52/37 ze dne 15.04.1993.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje uzavření smlouvy o partnerské spolupráci s MAS Moravský kras v rámci systému „Pohádkové království šneka Krasíka“.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 6/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 2/2014.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 1/1 v Blansku, Okružní 1b panu Krkavcovi, Černá Hora.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 1/1 v Blansku, Okružní 1b pana Krejčího, Adamov.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Mahule, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje náhradnici na poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Lazarovou, Blansko.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje, aby Kulturní středisko města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČ: 00163848 uzavřelo se Smíšeným pěveckým sborem Rastislav Blansko, se sídlem Hybešova 457/5, 678 01 Blansko, IČ: 62073541 dohodu o užívání prostor v Galerii města Blanska.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 panu Ing. Janu Fialovi na uspořádání série tanečních zábav v prostorách výletiště na Obůrce v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v termínech 10.05., 24.05., 07.06. a 28.06.2014. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 38

Rada uděluje příspěvkovým organizacím z oblasti školství předchozí souhlas s přijímáním peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně pro více právních jednání.

Usnesení č. 39

Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací z oblasti školství v souvislosti s uděleným předchozím souhlasem s přijímáním peněžitých darů účelově neurčených podle ustanovení  § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby přehled o takto získaných darech uváděli v rozborech hospodaření s uvedením identifikačních údajů poskytovatele daru, data přijetí daru, výše částky daru a jeho následného využití.

Usnesení č. 40

Rada ruší usnesení č. 10 z 69. schůze rady města ze dne 28.01.2014.

Usnesení č. 41

Rada ruší usnesení č. 11 z 69. schůze rady města ze dne 28.01.2014.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala do svého vlastnictví finanční účelově určený dar ve výši 14.800 Kč určený pro pracoviště v Dolní Lhotě na kulturní a sportovní aktivity a nákup didaktických a výtvarných pomůcek.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko podala žádost na Ministerstvo kultury České republiky o přidělení finančních prostředků ve výši 10.000 Kč z grantu „Knihovna 21. století“ na projekt „Číst nemusíme jen očima“ a souhlasí s přijetím takto přidělených finančních prostředků.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost na Ministerstvo kultury České republiky o přidělení finančních prostředků na celoroční výstavní činnost Galerie města Blansko a současně souhlasí s přijetím takto přidělených finančních prostředků ve výši 250.000 Kč.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost na Ministerstvo kultury České republiky o přidělení finančních prostředků na akci Český videosalon – Zlaté slunce Blansko 2014 a současně souhlasí s přijetím takto přidělených finančních prostředků ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka podala žádost a následně se zapojila od školního roku 2014/2015 do dvouletého projektu v programu ERASMUS a souhlasís přijetím, v rámci projektu přidělených, finančních prostředků.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o finanční dotaci v rámci výzvy OP VK č. 54 a souhlasís tím, aby v případě schválení projektu přijala přidělené finanční prostředky.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o finanční dotaci v rámci výzvy OP VK č. 51 a souhlasís tím, aby v případě schválení projektu přijala přidělené finanční prostředky.

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 2 o velikosti 2+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/2 o výměře 65,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 6570/48605 paní Peňázové, Lipůvka za kupní cenu 915.000 Kč.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Paděry, Blansko, a to do 30.06.2014.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kolmačkové, Blansko, a to do 30.06.2014.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bytu 2+1 č. 45 v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko, za nájemné minimálně ve výši 56 Kč/m2/měsíc za podmínek uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Dvořákové, Blansko, a to do 31.12.2014.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Slugeňové, Blansko, a to do 30.06.2014.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje předložený dodatek k nájemní smlouvě č. 2003-KOM-S082/Pe se společností MaDoCompany s. r. o., Dvorská 32, 678 01 Blansko; IČ: 28269560.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí se změnou Smlouvy o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2013/022/N-Pe se společností Zásobování teplem s. r. o. (IČ: 60731800) a schvaluje předložené dodatky, a to dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a dodatek č. 1 k odběru tepla.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodej nemovitostí:

- pozemku parc. č. st. 33 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2 s budovou čp. 20,

- pozemku parc. č. 102/1 – trvalý travní porost o výměře 7 283 m2,

- pozemku parc. č. 102/3 – trvalý travní porost o výměře 5327 m2,

- pozemku parc. č. 102/4 – trvalý travní porost o výměře 517 m2,

- pozemku parc. č. 102/5 – zahrada o výměře 1 540 m2,

- pozemku parc. č. 123/13 – trvalý travní porost o výměře 102 m2,

vše v k. ú. Kaproun.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí se změnou Smlouvy o výpůjčce č. 2006-KOM-S026/Pe s organizací Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko „Světla“ Blansko 2, Růžová 948/5, Blansko, (IČ: 711695240), a to prodloužením předmětné smlouvy do 31.12.2029 a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2006-KOM-S077/Pe s panem Kosačíkem dohodou k 30.04.2014.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 v I. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Havlenovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s pronájmem řadové garáže o výměře 19 m2 na pozemku parc. č. st. 2024 na ul. Erbenova, Blansko, paní Krechlerové, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 62

Rada bere na vědomí změnu podnájemce v areálu technických služeb na ul. Komenského Blansko.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku části pozemku p. č. 857/205 v k. ú Blansko pro umístění kontejneru na sběr oděvů, bot a textilu.

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit pro volební období 2014-2018 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo na stavbu „Těchov – oprava požární nádrže“.