Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 76 ze dne 20.05.2014

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2014.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru otorinolaryngologie, místnost č. 2.31 a 2.32 o celkové výměře 40,40 m2 ve II. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Aleš Butula ORL Blansko, s. r. o., Jasanová 2322/32, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 20/14 „Dodávka spirometru pro interní oddělení SLF C Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo INV-Poz-S175/NS-Ne ze dne 07.10.2009 ve znění dodatku č. 1 na nájem pozemku parc. č. st. 2262 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody s tím, že nájemné za rok 2014 již platí nový nájemce.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2262 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ke garážování osobního automobilu (lokalita řadových garáží ul. Vodní v Blansku).

Usnesení č. 7

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S178/Ma-NS ze dne 12.11.2008 na nájem části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci.

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy číslo 2009-INV-Poz-S012/BSS-Ma ze dne 16.09.2008 na směnu části obecního pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 6 m2, dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí zastupitelstva města v této věci a zrušit usnesení zastupitelstva v této věci.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat a do doby odprodeje pronajmout části pozemků parc. č. 845/54 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 a části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře nově celkem cca 100 m2, za účelem zástavby částí plánovaného bytového domu mimo jiné na parc. č. st. 2381 v k. ú. Blansko (přestavba bývalé kotelny na ul. Absolonova na bytový dům).

Usnesení č. 10

Rada schvaluje ukončení Nájemní smlouvy číslo 2010-INV-Poz-S259/NS-Ne ze dne 18.10.2010 na nájem části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře ca 70 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě, dohodou smluvních stran, ke dni vzniku nového smluvního vztahu k části pozemku parc. č. 845/54 a 845/56 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S012/Ma-BKS ze dne 16.02.2011 na odprodej části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 70 m2 za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu ve věci prodeje části pozemku parc. č. 845/54 a 845/56 v k. ú. Blansko a doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1 z 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 14.12.2010 ve věci prodeje předmětné části pozemku.

Usnesení č. 12

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře 404 m2 v k. ú. Blansko (pozemek – proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 13

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 362 orná půda o výměře 337 m2 v k. ú. Klepačov (pozemek za RD a zahradou Greplových).

Usnesení č. 14

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 492/7 orná půda o výměře cca 480 m2 v k. ú Dolní Lhota.

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit změnu usnesení č. 2 z 3. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 08.03.2011 tak, že celé bude nově znít:

„Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře 88 m2(části, jak je vyznačena v dosud nezapsaném geometrickém plánu číslo 356-2228/2012 a označena jako pozemky parc. č. 364/132 a 364/133 v k. ú. Klepačov), manželům Musilovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku ze dne 28.04.2014 ve výši celkem za obě části pozemku 41.800 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a znalečné ve výši 3.800 Kč“.

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení prodej části pozemku parc. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek parc. č. st. 4059 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, manželům Pokorným, bytem Blansko, za cenu 29.040 Kč + platná sazba DPH 21 % s tím, že kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S077/KS-Ma v této věci.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 598/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko a nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S012/R-NS/Ne ze dne 13.02.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.05.2009, a to dle čl. III, odst. 2, písm. c) smlouvy s tím, že nájemce je povinen odstranit zařízení poslední den nájmu.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 385 v k. ú. Klepačov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN a přípojkové skříně včetně práva vstupu na pozemek, vše v rámci stavby „Klepačov – úprava DS, Mojžíšek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 89/3, 89/6 a 104, vše v k. ú. Hořice u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN a přípojkové skříně na části parc. č. 89/3, včetně práva vstupu na tyto pozemky, vše v rámci stavby „Hořice – úprava DS, Bourková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1352/6, 1352/15 a 1352/27, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN a rozpojovací skříně, včetně práva vstupu na tyto pozemky, vše v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Hašek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 518/2 ostatní plocha, parc. č. 1396/1 ostatní plocha, parc. č. 452/3 ostatní plocha, parc. č. 518/1 ostatní plocha a parc. č. 452/4 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby: VPI Blansko_ul. Nádraží_parkoviště, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 22, IČ: 60193336, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014-INV-Poz-S094/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1014/1 vodní plocha, parc. č. 1015/61 ostatní plocha, parc. č. 1015/29 ostatní plocha, parc. č. 1364/1 ostatní plocha, parc. č. 1724/3 ostatní plocha, parc. č. 1724/2 ostatní plocha, parc. č. 1724/1 ostatní plocha, parc. č. 1363/19 ostatní plocha, parc. č. 1363/16 ostatní plocha, parc. č. 1723/2 ostatní plocha, parc. č. 1723/3 ostatní plocha, parc. č. 1368/6 ostatní plocha, parc. č. 1364/24 ostatní plocha, parc. č. 1368/7 ostatní plocha, parc. č. 1368/10 ostatní plocha, parc. č. 853/26 ostatní plocha a parc. č. 855/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, v rámci stavby „Reko MS Blansko – Bezručova“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, PSČ: 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014-INV-Poz-S095/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1335/32 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu zřídit a provozovat na tomto pozemku plynárenské zařízení pod názvem „Rodinné domy Češkovice-Blansko, STL plynovod a přípojky pro RD“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na tento služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, vše na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynovodu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění předložené smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S093/BS-BŘ/Ma.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 12 z 62. schůze Rady města Blansko dne 15.10.2013 tak, že celé nově zní:

„Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v umístění, užívání, provozování, oprav a údržby staveb trafostanic na pozemcích parc. č. st. 4383, 4365, 1296, 2777, 4373, vše zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, ve prospěch vlastníka trafostanic, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem číslo 4439-79/13 ze dne 18.11.2013, v celkové výši 61.290 Kč + platná sazba DPH“ a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S092/Bř-Ne.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje vzor 052014 příkazní smlouvy mezi Městem Blansko a administrátorem veřejné zakázky, jímž se nahrazuje vzor příkazní smlouvy schválené usnesením č. 15 na 73. RM, dne 08.04.2014.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje směrnici Veřejné zakázky.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje vzor 052014 smlouvy o dílo mezi Městem Blansko a zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce, jímž se nahrazuje vzor smlouvy 042014 schválené usnesením č. 17 na 73. RM, dne 08.04.2014.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje smlouvu o dílo na stavbu „Blansko, ulice Nádraží, parkoviště osobních automobilů“.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odůvodnění veřejné zakázky„II/374 Blansko průtah“.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu stanovením podmínek a schválením smlouvy řešící budoucí prodej průmyslového areálu a smlouvy řešící případný budoucí výkup komunikace se společností Real Global Investment, a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689, v souladu s usneseními č. 12, 13 přijatými na 7. zasedání zastupitelstva města dne 06.03.2012 a č. 11 přijatým na 9. zasedání zastupitelstva města dne 04.09.2012.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke „Smlouvě o realizaci překládky sítě nadzemního sdělovacího vedení“ pro stavební objekt SO 06 přeložka telekomunikačních kabelů“ č. 2014/000269/INV/DS uzavřené dne 03.04.2014 se společností ALF servis, s. r. o., Okružní 17, 678 01 Blansko, IČ: 26225310.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení společné výstavby opravy ulic Divišova, U Vodárny, Krátká, Poříčí dotčených výstavbou plynovodu „Reko MS Blansko – Divišova + 2“ se společností RWE GasNet, s. r. o. dle postupu uvedeným v materiálu k této věci a k vyčlenění finančních prostředků na rok 2016, přičemž budou osloveni ostatní správci inženýrských sítí pro společný postup v této lokalitě.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s náhradou bankovní záruky na akci „Stavební úpravy vestibulu radnice Blansko“, realizovanou společností Baufis s. r. o., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 27711251, dohodou o finanční pozastávce.

Usnesení č. 36

Rada nesouhlasí s provedením zpevnění komunikace na pozemcích parc. č. 1319 orná půda a 1324/1 trvalý travní porost vše v k. ú. Blansko, na ulici Josefa Lady, která má charakter sjezdu, Městem Blansko.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se způsobem provádění stavby „Kabelizace ulice Svitavská“, popsaným v materiálu k této věci za předpokladu, že bude dodržen princip: kabelizace ulice Svitavská bude realizována v koordinaci s našimi stavbami v rámci realizace stavby II/374 Blansko, průtah.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s navýšením paušální úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejnoprávních smlouvách uzavřených s obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na období po 01.01.2015 takto:

Obec dle počtu obyvatel

Výše příspěvku v Kč

Do 200

1.000

Od 201 do 500

2.000

Od 501 do 1000

8.000

Od 1001 do 1500

14.000

Od 1501 do 2000

20.000

Od 2001 do 3000

40.000

Od 3000 do 6000

75.000

Usnesení č. 39

Rada schvalujevzorveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Blansko a dalšími obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na obdobíod 01.01.2015do 31.12.2018.

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uskutečněním místního referenda o odstranění stavby hotelu Dukla, a dále doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města úkol připravit návrh vyhlášení místního referenda a předložit jej ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet Města Blansko za rok 2013 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 42

Rada bere na vědomí výsledky inventarizací majetku a závazků Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2013.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2013.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 7/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 3/2014 a č. ZRR 4/2014.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 8/2014 až RO 13/2014.

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelové příspěvky na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 ve výši 50 tis. Kč na zajištění výměnné akce pro žáky 5. tříd a dětí ze ZŠ Umělecká, Praha a ve výši 32.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Divišova 2a ve výši 26.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Dvorská 96 ve výši 41.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Rodkovského 2a ve výši 92.000 Kč pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Údolní 8 ve výši 40.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Těchov 124 ve výši 12.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelové příspěvky na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 ve výši 57.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol a ve výši 145.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve výši 120.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelovou dotaci na pořízení kuželkářských drah společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 2.900.000 Kč.

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelovou dotaci na investice pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Blansko na ve výši 2.000.000 Kč na odstranění havarijního stavu elektroinstalace v lékárně, odstranění poškození rampy u nefrologického oddělení a na rekonstrukci ambulantního provozu vodoléčby na oddělení rehabilitace.

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové půjčky ze SFRB paní Břouškové, bytem Blanko ve výši 90.000 Kč a předloženou smlouvu o úvěru dle přílohy č. 9.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje dodatek k odpisovému plánu č. 1/2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit „pravidla postupu při poskytování ubytování v bytech určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi“ k datu 31.08.2014 a uložit radě města přijmout s účinností od 01.09.2014 pravidla spočívající na stejných zásadách jako pravidla zrušená.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Historický jarmark a den dětí“ v prostorách zámeckého parku dne 31.05.2014 v době od 22:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli SDH Dolní Lhota na uspořádání 2 tanečních zábav v prostorách hřiště v Dolní Lhotě ve dnech 13.06.2014 a 15.08.2014 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013žadateli Myslivecké sdružení „Punkva“ na uspořádání taneční zábavy „Pytlácká noc“ v areálu výletiště na Obůrce dne 05.07.2014 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli Martinovi Klíčovi, Žernovník na uspořádání tanečních zábav ve venkovním prostoru restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech, vč. termínů náhradních, dle předložené písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání akcí na zahrádce restaurace a baru Velvet v době od 22:00 do 23:00 hodin v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli BK CORP, s. r. o. na uspořádání letních venkovních akcí v areálu klubu DEMzaDEM a restaurace Zámeček ve dnech 11.07., 01.08. a 15.08.2014 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska během akce „Historický jarmark a Den dětí“ v prostorách zámeckého parku dne 31.05.2014 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště, areálu hřiště na Mlýnské ulici ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro uspořádání 2. ročníku charitativně-společenského projektu You Dream We Run ve dnech 13.06.2014 a 14.06.2014.  

Usnesení č. 67

Rada schvaluje  udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 na uspořádání 2. ročníku 24hodinového štafetového běhu „You Dream We Run“ ve sportovním areálu hřiště na Mlýnské ulici v Blansku dne 13.06.2014 v době od 15:00 do 17:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích během 2. ročníku akce „You Dream We Run“ ve sportovním areálu hřiště na Mlýnské ulici v Blansku dne 13.06.2014 v době od 15:00 do 17:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 69

Rada doporučujezastupitelstvu města schválit změnu příjemce dotace schválené usnesením zastupitelstva č. 41 dne 17.12.2013 na provoz dětského dopravního hřiště z firmy Zdeněk Pernica – Autoškola, se sídlem Kotvrdovice 190, 679 07, IČ: 15580822 na firmu AUTOŠKOLA Pernica s. r. o., se sídlem Kotvrdovice 190, 679 07, IČ: 26950766.

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu příjemce dotace schválené usnesením zastupitelstva č. 41 dne 17.12.2013 jako příspěvek na pronájmy sportovních zařízení z OSVČ Mgr. Monika Kubová, se sídlem Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČ: 76071511 na spolek Klub Matýsek, z. s., se sídlem Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČ: 02660458.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s použitím finanční částky max. 100.000 Kč z rezervního fondu a max. 42.664 Kč z investičního fondu Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na rekonstrukci prostor 1 třídy MŠ.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s použitím finanční částky max. 100.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 na vybavení 1 třídy novým nábytkem a dovybavení tříd a kabinetů.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí s tím, aby se Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu SSŠ Brno s názvem „Pojďme se dotknout ICT“ v rámci výzvy OP VK č. 51, a souhlasí s tím, aby v případě schválení projektu přijala přidělené finanční prostředky.

Usnesení č. 74

Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě  ve školním roce 2014/15 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 31 z 12. zasedání zastupitelstva města dne 14.06.2004.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Potomském, Blansko, za vyúčtování služeb v celkové výši 7.561 Kč.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Stloukalovi, Blansko, za nájemné z bytu na ul. 9. května 20, Blansko v celkové výši 69.085 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 78

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené stanovy pro Bytové družstvo Zborovce 66, družstvo, zastoupené předsedou Petrou Gottwaldovou, sídlo Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26292645.

Usnesení č. 79

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené stanovy pro Bytové družstvo Písečná-Blansko, družstvo, zastoupené předsedou Ing. Alešem Šamonilem, sídlo Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26891140.

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené stanovy pro Bytové družstvo Písečná II, družstvo, zastoupené předsedou Bc. Markem Langrem, DiS., sídlo Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26914425.

Usnesení č. 81

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 8 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/8 o výměře 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2820/112720 v následujícím pořadí:

 1. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 600.000 Kč,
 2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 563.000 Kč,
 3. paní Vladíková, Blansko, za kupní cenu 555.000 Kč,
 4. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,
 5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 545.000 Kč.

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 15 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/15 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/112720 v následujícím pořadí:

 1. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 600.000 Kč,
 2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 563.000 Kč,
 3. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,
 4. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 545.000 Kč,
 5. paní Němcová, Blansko, za kupní cenu 540.000 Kč.

Usnesení č. 83

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 14 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/14 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68555 v následujícím pořadí:

 1. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 750.000 Kč,
 2. pan Kašpar, Kunštát, za kupní cenu 705.000 Kč,
 3. paní Kašparová, Kunštát, za kupní cenu 687.000 Kč,
 4. pan Brázda, Blansko, za kupní cenu 670.000 Kč,
 5. paní Němcová, Blansko, za kupní cenu 665.000 Kč.

Usnesení č. 84

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitodprodej volného bytu č. 17 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/17 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2890/68555 v následujícím pořadí:

 1. paní Kašparová, Kunštát, za kupní cenu 766.000 Kč,
 2. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 750.000 Kč,
 3. pan Kašpar, Kunštát, za kupní cenu 715.000 Kč,
 4. pan Juřina, Blansko, za kupní cenu 671.105 Kč,
 5. pan Brázda, Blansko, za kupní cenu 670.000 Kč.

Usnesení č. 85

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitodprodej volného bytu č. 24 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/24 o výměře 28,85 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2885/68555 v následujícím pořadí:

 1. pan Kašpar, Kunštát, za kupní cenu 811.000 Kč,
 2. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 750.000 Kč,
 3. paní Kašparová, Kunštát, za kupní cenu 735.000 Kč,
 4. pan Juřina, Blansko, za kupní cenu 682.105 Kč,
 5. paní Němcová, Blansko, za kupní cenu 680.000 Kč.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Crhounkovou, Blansko s měsíční splátkou 300 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 89/99/Ku s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko (IČ: 44990260), a to prodloužení smlouvy o 10 let, tj. do 31.10.2024.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem, respektive na prodloužení nájemní smlouvy č. BNH-6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, o dalších 10 let, tj. do 31.10.2024 s podmínkou platby nájemného ve výši 40.000 Kč/rok (bez inflační doložky).

Usnesení č. 89

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2013 tak, jak byla předložena a dále rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu zisku ve výši 661.931,85 Kč následovně. Zisk ve výši 162.088,60 Kč bude převeden na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let a zisk ve výši 499.843,25 Kč na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 90

Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající (Město Blansko) a ovládanou osobou (Služby Blansko, s. r. o.) a o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, tak jak byla předložena.

Usnesení č. 91

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2013 a dále rada v souladu se zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2013 ve výši 465.178,32 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 92

Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající (Město Blansko) a ovládanou osobou (Technické služby Blansko, s. r. o.) a o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, tak jak byla předložena.

Usnesení č. 93

Rada schvaluje předložený návrh Smlouvy o výpůjčce s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 5, 678 01 Blansko, IČ: 71165240.

Usnesení č. 94

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 95

Rada schvaluje po úpravě předložený návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 96

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2013 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.