Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 77 ze dne 10.06.2014

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s přijetím dotace č. j. JMK 12156/2014 na realizaci projektu „Modernizace IT technologií“, kterou poskytuje Jihomoravský kraj Nemocnici Blansko a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kde smluvními stranami jsou Jihomoravský kraj, Nemocnice Blansko a Město Blansko.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 183 m2 v k. ú. Blansko (dvě části, jak jsou zakresleny v přiložené mapě) za účelem zahrádkaření a za účelem údržby a úklidu zbývající části tohoto pozemku společně s ostatními členy BD Železničář, které je vlastníkem bytového domu Křížkovského 29, Blansko a se kterým užívání pozemku parc. č. 857/62 souvisí, a to vlastníku bytu v domě Křížkovského 29, Blansko.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře cca 166 m2 v k. ú. Blansko (část, jak je zakreslena v přiložené mapě) za účelem zahrádkaření a za účelem údržby a úklidu zbývající části tohoto pozemku společně s ostatními členy BD Soužití, které je vlastníkem bytového domu Křížkovského 27, Blansko a se kterým užívání pozemku parc. č. 857/66 souvisí, a to vlastníku bytu v domě Křížkovského 27, Blansko.

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1 z 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 10.03.2009 z toho důvodu, že odprodej dle tohoto usnesení nebyl realizován.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 812/4 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Blansko (části, jak je zakreslena v přil. kat. mapě), za účelem připojení k pozemku parc. č. 812/2 zahrada v k. ú. Blansko a za účelem zarovnání jeho hranice (lokalita u ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 6

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1495 zahrada v k. ú. Blansko za účelem vybudování např. parkoviště, dílen nebo dalších prostor pro výrobu a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru a prodej tohoto pozemku.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 639/5 ostatní plocha
o výměře cca 3.000 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění a provozování oploceného cvičiště psů a umístění unimobuněk (lokalita Písečná, bývalý baseballový areál, Nad Čertovkou).

Usnesení č. 8

Rada neschvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 1316/2 a 1318, oba ostatní plocha o výměře cca 232 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby zeleně (za RD J. Lady 13, Blansko).

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1368/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamního zařízení, upozorňujícího na provádění oprav elektronických a telekomunikačních zařízení (travnatá plocha na ul. Bezručova, před prodejnou bytového textilu a obuvi, OD Kotas).

Usnesení č. 10

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1017/52 o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření vjezdu na vlastní pozemek z důvodu parkování a vjezdu do garáže na vlastním pozemku (pozemek naproti MŠ na ul. Divišova v Blansku) a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru a prodej této části pozemku.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S097/KS-Ma.

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a vzít na vědomí budoucí odprodej části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha v k. ú. Blansko dle zveřejněného záměru ze dne 19.09.2013, a to společnosti HOPA Group s. r. o., se sídlem Blansko, Hybešova 35, IČ: 29213967, jedinému zájemci, a to jakmile budou připraveny k předložení radě města a zastupitelstvu města příslušné smlouvy v této věci.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje opravu usnesení č. 9 ze 76. schůze Rady města Blansko dne 20.05.2014 tak, že v usnesení uvedená část pozemku parc. č. 845/54 ostatní plocha se nahrazuje částí pozemku parc. č. 845/51 ostatní plocha. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválitsměnu částí pozemků parc. č. 598/22, 598/28, 598/23, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko, na kterých se nachází vjezd k čerpací stanici OMV, jak je orientačně vyznačeno ve snímku z mapy, za část pozemku parc. č. 565/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti ČAD Blansko, a. s., IČ: 49454641, na které se nachází část úseku H cyklostezky, jak je vyznačeno ve snímku z mapy, a to bez finančního dorovnávání a doporučuje zastupitelstvu města schválit znění smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2014-INV-Poz-S091/BSS-Ma.

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu schválením znění směnné smlouvy č. 2014-INV-Poz-078/Ma-SS řešící směnu pozemků v k. ú. Lažánky u Blanska, a to v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 6 přijatém na 14. zasedání zastupitelstva města dne 17.09.2013.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2014-INV-Poz-036/Bř-Ma, která je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválitprodej pozemků parc. č. 267/4 a parc. č. 267/5, oba ostatní plocha v k. ú. Spešov Obci Spešov, IČ: 70287066 za cenu 2.300 Kč + platná sazba DPH a doporučuje schválit znění předložené kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S111/KS-Ma.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 1352/10 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k. ú. Blansko (tj. pouze část, zastavěnou schodištěm) manželům Ondrouškovým, bytem Blansko, za cenu 1.050 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S101/Ma-BKS (pozemek se nachází při ulici Komenského, bývalý Hotel Hejč).

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 89/3, 97/1, 97/2, 104, 329/1, vše v k. ú. Hořice u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, užívání, provozování, opravách a údržbě vodovodního řadu včetně práva vstupu na pozemky, vše v rámci stavby „Optimalizace vodovodní sítě Hořice – I. etapa“ a „Blansko – Olešná, přivaděč z Hořic – II. etapa“, vše na dobu neurčitou, ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, IČ: 49468952, PSČ: 680 01 Boskovice, 17. listopadu 138/14, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S103/Bř-Ne.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 994/1, parc. č. 1364/1, parc. č. 993, parc. č. 1365/1, parc. č. 874/1, parc. č. 1415, parc. č. 1001/4, parc. č. 1001/5, parc. č. 1006/47, vše k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit
a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (STL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „REKO MS Blansko – Pražská, č. stavby 70043“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S104/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 993, parc. č. 875/40, parc. č. 875/80, parc. č. 880/2, parc. č. 875/39, parc. č. 875/75, parc. č. 875/78, parc. č. 875/76, parc. č. 875/77, parc. č. 875/72, parc. č. 875/71, parc.č. 881/5, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v  právu zřídit a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (STL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „REKO MS Blansko – Zborovecká, č. stavby 70044“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S105/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1364/1, parc. č. 870/16, parc. č. 870/6, parc. č. 1366/1, parc. č. 875/39, parc. č. 875/77, parc. č. 875/76, parc. č. 875/78, parc. č. 875/71, parc. č. 881/5, parc. č. 862/303, parc. č. 881/64, parc. č. 881/63, parc. č. 885/27, parc. č. 881/54, parc. č. 881/57, parc. č. 881/56, parc. č. 881/59, parc. č. 881/62, parc. č. 881/53, parc. č. 881/61, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (STL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „REKO MS Blansko – Zborovce, č. stavby 70045“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S106/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 1352/15, 829/1, 829/11, 1439, 845/41, 845/44, 845/48, 845/47, 845/46, 845/45, 1442/1, 845/43, 845/42, 845/16, 845/50, 845/51, 845/52, 845/53, 845/56, 845/54, 845/57, 845/60, 845/58, 845/59, 845/64, 845/63, 845/61, 845/62, 847/2, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (NTL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „REKO MS Blansko – ul. Absolonova, č. stavby 7700070059“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S107/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 1440, 845/66, 1439, 845/67, 845/19, 845/71, 845/72, 844/183, 845/18, 845/84, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (NTL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „REKO MS Blansko – ul. Salmova, č. stavby 7700070028“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S108/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 1352/15, 829/6, 829/3, 829/1, 831/2, 1409/1, 1371, 826/3, 826/1, 1352/16, 1352/29, 1352/27, 1696, 1352/7, 24, 787/13, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (NTL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „REKO MS Blansko – ul. Horní Palava + 1, č. stavby 7700070060“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S109/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje změnu usnesení č. 61 z 53. schůze Rady města Blansko dne 07.05.2013, které bude celé nově znít takto:

„Rada schvalujezřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 692/1, 690/1 a 689/1, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Jež“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje změnu usnesení č. 47 z 15. schůze Rady města Blansko dne 15.02.2011, které bude celé nově znít takto:

„Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění, provozování, oprav a údržby podzemního vedení NN na částech pozemků parc. č. 1324/2 trvalý travní porost a parc. č. 1337/22 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko v rámci stavby: „Blansko-rozšíření NN, Reality Nezval“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje změnu usnesení č. 58 z 53. schůze Rady města Blansko dne 07.05.2013, které bude celé nově znít takto:

„Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – úprava DS, Bílek,“ na části pozemků parc. č. 576/1 ostatní plocha a parc. č. 1380/28 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 29

Rada ruší usnesení č. 68 z 34. rady města dne 19.06.2013.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 1106/1 v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemcích plynárenské zařízení (STL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů) a v právu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, to vše v rámci stavby „ZTV Zahradní město III. a IV. etapa, k. ú. Těchov, č. stavby 3400004“, na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S110/Bř-Ne.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1363/2 ostatní plocha, parc. č. 1363/13 ostatní plocha, parc. č. 1019/20 ostatní plocha, parc. č. 1017/45 ostatní plocha, parc. č. 1017/70 trvalý travní porost, parc. č. 1017/58 ostatní plocha, parc. č. 1017/47 ostatní plocha, parc. č. 1017/52 ostatní plocha, parc. č. 1017/87 ostatní plocha, parc. č. 1017/90 ostatní plocha, parc. č. 1017/88 ostatní plocha, parc. č. 1017/89 ostatní plocha, parc. č. 1017/86 ostatní plocha, parc. č. 1017/85 ostatní plocha, parc. č. 1429/35 ostatní plocha, parc. č. 1017/96 ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, v rámci stavby „Reko MS Blansko – Divišova + 2“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, PSČ: 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014-INV-Poz-S102/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 32

Rada vybírá na základě doporučení hodnotící komise zavítězného uchazeče Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, PSČ: 628 00, Brno, IČ: 45474281, na veřejnou zakázku „Blansko, ul. Nádraží, parkoviště osobních automobilů“ zadávanou v otevřeném řízení na stavební práce.

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit a schválit prostředky na dokrytí realizace stavby „Blansko, ul. Nádraží, parkoviště osobních automobilů“ na zářijovém zasedání zastupitelstva, ve výši stanovené postupem uvedeným v materiálu.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit a schválit prostředky na dokrytí realizace stavby „Blansko, Salmova 17 – energetické úspory“ na zářijovém zasedání zastupitelstva, ve výši stanovené postupem uvedeným v materiálu.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zahájením zadávacího řízení na akci „Zateplení haly kuželny na ul. Údolní“ za předpokladu schválení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace či jeho kontrolním, schvalovacím orgánem.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit a schválit prostředky na dokrytí realizace stavby „II/379 Lažánky – průtah“ na následujících zasedání zastupitelstva města, ve výši stanovené postupem uvedeným v materiálu.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 žadatelce paní Evě Rulíškové, Blansko na uspořádání 3 tanečních večerů v prostorách zahrádky „Hostince Zátiší“ ve dnech 28.06., 26.07. a 06.09.2014 v době od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 žadateli BK CORP, s. r. o. na uspořádání série středečních produkcí v klubu DEMzaDEM v termínech dle předložené písemné žádosti v období od 25.06. do 27.08.2014 a 29.10.2014 od 02:00 hodin do 03:00 hodin. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30.000 Kč na akci Vánoční koncert 2014.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Vánoční koncert 2014.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2014. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitodprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/3 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2870/68510 paní Němcové, Blansko za kupní cenu 665.000 Kč.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitodprodej volného bytu č. 6 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/6 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2825/68510
v následujícím pořadí:

1. paní Němcová, Blansko za kupní cenu 700.000 Kč,
2. pan Poláček, Blansko za kupní cenu 651.500 Kč.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 6 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/6 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2840/68660 panu Poláčkovi, Blansko za kupní cenu 671.500 Kč.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitodprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/18 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2810/68210 panu Poláčkovi, Blansko za kupní cenu 701.500 Kč.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 45 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko paní Hanzlíkové, Blansko za nájemné ve výši 66,05 Kč/m2/měsíc.

Usnesení č. 47

Rada rozhodla, že se společnost Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 26286173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41998 podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 26286173 ze dne 30.05.2011 aschválitnové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 26286173, které je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení účtu 421 – Zákonný rezervní fond společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., ve výši 20.000 Kč a převedení této částky na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 50

Rada rozhodla, že se společnostSlužby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 65277333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23108, podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 65277333 ze dne 01.10.2009 obsažené v notářském zápise sepsaném JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku pod NZ 271/2009, N 302/2009 dne 01.10.2009 a dále rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.05.2011 sepsané JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku pod NZ 153/2011, N 167/2011 obsahující změnu článku X. odstavce 1 výše uvedené zakladatelské listiny společnosti a schválit nové zněnízakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 65277333, které je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení účtu 421 – Zákonný rezervní fond společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 15.000 Kč a převedení této částky na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2014 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina“ v rámci projektu „Vítání sv. Martina v Blansku“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.