Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 78 ze dne 24.06.2014

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro občanské aktivity pana Martina Jagláře.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 22/14 „Stavební úpravy pro zřízení vyšetřovny ultrazvuku na oddělení RDG Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 23/14 „Rekonstrukce příjezdové rampy k budově G Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/14 „Rekonstrukce elektrorozvodů v lékárně Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 25/14 „Dodávka a instalace ultrazvuku na oddělení RDG Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 26/14 „Dodávka a instalace lednice na léčiva do lékárny Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 27/14 „Dodávka a instalace klimatizace na oddělení stravovacích služeb – občerstvení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 28/14 „Rekonstrukce ambulantního provozu vodoléčby na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 29/14 „Modernizace IT technologií Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s prodejem nepotřebného vozidla Škoda Octavia, BKH 13-87 a jeho vyřazením z majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s prodejem nepotřebného vozidla Škoda Felicia, BKH 24-70 a jeho vyřazením z majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti Seageling Medizintechnik, s. r. o., Řípská 1153/20a, 627 00 Brno, pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s vydáním Směrnice č. 8/2014 Organizační řád Nemocnice Blansko, s účinností od 01.07.2014.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1376/4 ostatní plocha a parc. č. 671/20 orná půda, oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Poláková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1392/2 a parc. č. 284/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – DP, Štěpánková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1366/12 ostatní plocha a parc. č. 901/58 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – DP, Košábek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 671/20 orná půda v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Gloserová“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 370/1 a 463/3, oba ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Horní Lhota – úprava DS, Stupka“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1722/1 ostatní plocha, parc. č. 1363/5 ostatní plocha, parc. č. 1363/3 ostatní plocha, parc. č. 1363/4 ostatní plocha, parc. č. 1019/50 ostatní plocha, parc. č. 1429/13 ostatní plocha, parc. č. 1019/34 ostatní plocha, parc. č. 1429/30 ostatní plocha, parc. č. 1429/4 ostatní plocha, parc. č. 1429/11 ostatní plocha, parc. č. 1429/36 ostatní plocha, parc. č. 1429/38 ostatní plocha, parc. č. 1429/16 ostatní plocha, parc. č. 1019/1 ostatní plocha, parc. č. 1429/12 ostatní plocha, parc. č. 1019/18 ostatní plocha, parc. č. 1019/16 orná půda, parc. č. 1019/32 ostatní plocha, parc. č. 1019/19 ostatní plocha, parc. č. 1019/42 ostatní plocha, parc. č. 1015/31 ostatní plocha, parc. č. 1363/29 ostatní plocha, parc. č. 1754/57 ostatní plocha, parc. č. 1754/25 ostatní plocha, parc. č. 1015/44 orná půda vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení (STL plynovod včetně součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů), v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, v rámci stavby „Reko MS Blansko – Poříčí + 1“, číslo stavby: 7700070047, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014-INV-Poz-S120/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1060/1, 1060/2, 1060/34, 1060/38, 1238/3, 1393/1, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – rozšíření DS, Zelený“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře 1m 2 v k. ú. Blansko, v dosud nezapsaném geom. plánu číslo 4354-10371/2013 ze dne 12.03.2014 označena jako pozemek parc. č. st. 3457/3 zastavěná plocha, nádvoří, za účelem provedení přístavby ke stávající garáži na pozemku parc. č. st. 3457 v k. ú. Blansko (lokalita
U Kamenného kříže).

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky, případně jen jejich části, a to parc. č. 1022/14 ostatní plocha, 1022/15 ostatní plocha, 1022/18 orná půda, 1022/19 orná půda, 1022/24 orná půda, 1022/25 orná půda, vše v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření stávajících parkovacích a komunikačních ploch kolem budovy STK na ul. Poříčí v Blansku a za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebo dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 620/74 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a užívání nájezdové rampy pro invalidní vozíky pro příjezd k bytovému domu Jasanová 1, 3, 5, Blansko na pozemku parc. č. st. 4374, 4375, 4376, vše zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu části pozemků nyní parc. č. 961/21 orná půda a parc. č. 961/23 orná půda, obě v k. ú. Blansko a nájemní smlouvy číslo 2013-INV-Poz-S212/NS-Ne ze dne 21.10.2013 a schvaluje, že zaplacení poměrné části nájemného za rok 2014 ve výši 612 Kč nebude požadováno.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2002-KOM-S78/Ví uzavřené dne 01.07.2002 mezi Pozemkovým fondem České republiky a Městem Blansko na pronájem pozemku parc. č. 986 orná půda v k. ú. Blansko, přičemž změna spočívá ve změně označení pronajímatele na Českou republiku – Státní pozemkový úřad a ve změně výměry předmětu nájmu na 636 m2 a schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní č. 2002-KOM-S78/Ví (č. 25N02/57).

Usnesení č. 27

Rada schvaluje, aby byl udělen souhlas společnosti ZERA Rájec a. s., Blanenská 86, Rájec-Jestřebí, IČ: 25564854 k vydání části pozemku parc. č. 492/38 orná půda v k. ú. Dolní Lhota o výměře 340 m2manželům Sedlákovým, Blansko, Dolní Lhota k užívání za účelem chovu ovcí s tím, že musí být splněny podmínky, jak jsou uvedeny ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje znění předložené směnné smlouvy čís. 2014-INV-Poz-078/Ma-SS.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ke garážování osobního automobilu panu Dvořákovi, Boskovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, přičemž nájemce bude hradit nájemné již za celý rok 2014 vzhledem ke dni vzniku vlastnictví garáže (lokalita řadových garáží ul. Vodní v Blansku).

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu městaprojednat a schválit znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. j. UZSVM/BVY/2237/2014-BVYR (č. 2014-INV-Poz-S119/VDS-Ma) (pozemky na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 31

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 024510/14/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Lažánky, průtah – veřejná infrastruktury (II/379)“, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „Novostavba rodinného domu a sjezdu v Blansku – místní část Lažánky na pozemku parc. č. 454 orná půda“, s manželi Fialovými, bytem Blansko s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 10.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

Usnesení č. 33

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 024471/14/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2014, kterou bude podpořen projekt „Sportovní ostrov – propoj A-B “, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje dohodu o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 60 o výměře 14 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za nájemné 25 Kč/m2/rok a pozemek parc. č. 61 o výměře 1 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za nájemné 25 Kč/m2/rok, který je ve vlastnictví Lesů města Brna, a. s., za účelem stavby Chodníku Propoj Blansko-Olešná, na dobu určitou 5-ti let s tím, že smlouva bude prodlužována do doby uzavření jiného smluvního vztahu, či odstranění stavby z tohoto pozemku.

Usnesení č. 36

Rada bere na vědomí nabídku podanouspolečnostíM.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Brno,Koliště 1912/13, PSČ: 602 00, IČ: 27719120 jako nabídku, dle zveřejněného záměru pronajmout a následně odprodat pozemky eventuálně jejich části v „areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“ celkově o výměře do cca 30.000 m2 v k. ú. Blansko, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se snížením výše bankovní záruky na 60.000 Kč pro zhotovitele JM Demicarr s. r.o. na akci Blansko, Dolní Lhota – Veřejně přístupné hřiště.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2014 do 30.09.2014. V případě, že do odevzdání materiálu RM přijde žádost o pronájem bytu, bude tato ještě zařazena do pořadí.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru, a to pouze u bytů, kde ještě není nájem ve výši 56 Kč/m2 nebo 50,40 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kolmačkové, Blansko do 31.12.2014.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Musilové, Blansko dohodou k 30.06.2014.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Slugeňové, Blansko do 30.09.2014. V případě neplacení běžného nájemného a splácení dluhu nebude již nájem bytu prodloužen.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ve výši 133.784 Kč z doby privatizace MTBS, s. p. z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 89/99/Ku s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko (IČ: 44990260), a to prodloužením předmětné smlouvy do 31.10.2024 a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. BNH-6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko (IČ: 44990260), a to prodloužením předmětné smlouvy do 31.10.2024 s nastavením platby nájemného ve výši 40.000 Kč/rok (bez inflační doložky) a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 46

Rada schvalujeuzavření dodatku k podnájemní smlouvě mezi Službami Blansko, s. r. o. a paní Rajtšlégrovou týkající se prodloužení podnájmu a provedení rekonstrukce uvedené v materiálu odboru a v žádosti paní Rajtšlégrové na vlastní náklady podnájemce.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se spoluprací s Organizačně správním institutem, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ: 01707060 na zajištění nákupu elektrické energie přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno pro období od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Usnesení č. 48

Rada nesouhlasí s nákupem elektrické energie formou e-aukce prostřednictvím elektronické aukční síně A-TENDER.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s předloženým harmonogramem prací spojených s převzetím CZT.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 17 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, paní Musilové, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku na parcele č. 857/205 v k. ú Blansko firmě REVENGE, a. s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5-Stodůlky, s provozovnou na ul. Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČ: 28101766, pro umístění 1 ks kontejneru na sběr oděvů, bot a textilu.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje předložený návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE, a. s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5-Stodůlky, s provozovnou na ul. Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČ: 28101766, pro umístění kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 53

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout opěrnou zeď na pozemku parc. č. 624/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem provozování reklamní činnosti.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje po úpravě Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Službami Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 a jednatelem Ing. Radkem Snopkem.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje po úpravě Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Technickými službami Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 26286173 a jednatelem Emanuelem Svěrákem.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po panu Slaměníkovi za ochranné pracovní pomůcky v celkové výši 1.451 Kč.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností ALWIL Trade, spol. s r. o., Průběžná 2397/76, 100 00 Praha 10, IČ: 16188641.

Usnesení č. 58

Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodu 6.2.1. směrnice č. 06/2014 a souhlasí s tím, aby Město Blansko nakupovalo pro své zaměstnance stravenky Punkva dle aktuální potřeby.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 14/2014 včetně doplnění a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 5/2014 a ZRR 6/2014.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu Vašíčkovi, bytem Blansko, na úhradu výdajů spojených s účastí na Mistrovství světa v boccie v září 2014.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 40 tis. Kč v rámci výzvy Jihomoravského kraje „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2014 na realizaci projektu „Babi, dědo, pojďme si spolu hrát a paměť trénovat“.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje předloženou směrnici „Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – bezbariérové byty“ s účinností od 01.07.2014.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 paní Iloně Fadrné na uspořádání 3 večerů s živou hudbou na zahrádce hostince V Sídlišti dne 19.07., 02.08. a 09.08.2014 (vč. náhradních termínů) od 22:00 hodin do 23:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Karlu Krejčímu v prostorách letní zahrádky Hostince Písečná dne 28.06.2014 v čase od 22:00 hodin do 23:00 hodin.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Oldřichu Juříčkovi v prostorách hřiště v Dolní Lhotě dne 06.09.2014 v čase od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Ing. Janu Fialovi na uspořádání 2 tanečních zábav v prostorách výletiště na Obůrce v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v termínech 01.08. a 23.08.2014 a koncertu dne 15.08.2014 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Bc. Ctiradu Nečasovi na uspořádání 2 tanečních večerů v prostorách letní zahrádky Restaurace Obůrka v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v termínech 25.07. a 29.08.2014. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli SDH Obůrka na uspořádání taneční zábavy v prostorách výletiště na Obůrce dne 12.07.2014 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli SMART TOUR, s. r. o. na uspořádání série hudebních akcí v prostorách letní zahrádky restaurace U Zámečku v pátky a soboty v období od 27.06. do 20.09.2014 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli KSMB na uspořádání filmových představení Kinematografu bratří Čadíků ve dnech od 14.07. do 17.07.2014 v čase od 22:00 hodin do 23:00 hodin.

Usnesení č. 71

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli SDH Lažánky na uspořádání Sousedského posezení při příležitosti Cyrilometodějské pouti dne 28.06.2014 v čase od 22:00 hodin do 24:00 hodin v prostorách u kapličky v městské části Lažánky.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Sportuj s námi, o. s. v průběhu konání akce Půlmaraton Moravským krasem dne 30.08.2014 na nám. Republiky v Blansku a souvisejících prostranstvích v době od 12:00 hodin do 22:00 hodin.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce Koncert Františka Nedvěda dne 30.07.2014 v zámeckém parku v Blansku v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů dne 12.07.2014 v zámeckém parku v Blansku v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce Kinematograf bratří Čadíků ve dnech 14.07.-17.07.2014 na nám. Republiky v Blansku v době od 20:30 hodin do 23:00 hodin.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 49 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 740 Kč a 16 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové hodnotě 3.995 Kč.

Usnesení č. 77

Rada bere na vědomí informaci o prázdninovém provozu Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 78

Rada ruší usnesení č. 9 přijaté na 55. schůzi rady města dne 03.06.2013.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje plán akcí konaných ve městě u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město, 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke v roce 2015 a 880. výročí první zmínky o městě v roce 2016.

Usnesení č. 80

Rada nesouhlasís poskytnutímnáhradyškody panu Kovaříkovi ve výši300.000 Kč, k níž mělo dojítúrazem na zmrzlém chodníku dne 06.02.2010.

Usnesení č. 81

Rada souhlasíse zaslánímvýzvy Ing. Jaromíru Novákovikposkytnutí podrobné informace oprovedení likvidace TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČ: 43420681,včetně doložení listinných důkazů do 31.07.2014.

Usnesení č. 82

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2014.