Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 79 ze dne 26.08.2014

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2014.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Věrou Šmaterovou a vznikající společností MUDr. Věra Šmaterová s. r. o.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – Kávovar ROMIX pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – Inhalátor PIC indolor pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – Konvice rychlovarná SENCOR pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí přehled darů pro Nemocnici Blansko. 

Usnesení č. 7

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu „Pokračování v automatizaci lékařské knihovny Nemocnice Blansko“ z podprogramu VISK 3 ze státního rozpočtu ČR na rok 2014.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s úhradou kupní ceny za dodávku terapeutického videobronchoskopu do endoskopické vyšetřovny Nemocnice Blansko na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Nemocnicí Blansko a dodavatelem Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu, IČ: 27068641, ve třech rovnoměrných splátkách.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – záhon č. 20 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S015/NS-Mu ze dne 05.03.2014 uzavřenou mezi Městem Blansko a paní Havelkovou, bytem Blansko, spočívající ve změně předmětu nájmu (zvýšení výměry) a zvýšení nájemného.

Usnesení č. 12

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 307/5 o výměře cca 27,5 m2 v k. ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru a prodej této části pozemku (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo INV-NS/56/99/Ko ze dne 15.09.1999 na nájem pozemku parc. č. 378 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Olešná, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 378 zahrada o výměře 36 m2 v k.  ú. Olešná, za účelem jeho využití jako součást oplocené zahrady na pozemcích parc. č. 375 a 387, oba v k. ú. Olešná, ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 15

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 903/1 a část parc. č. 901/58, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje a prodej předmětných pozemků.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1372/8 ostatní plocha o výměře cca max. 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění okrasného květináče, jako zábrany proti parkování cizích vozidel před vjezdem do garáže u rodinného domu č. p. 717 v Blansku.

Usnesení č. 17

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře cca 5.600 m2nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje a prodej předmětné části pozemku.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 588/5 o výměře 26 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem užívání jako součást zaplocené zahrady a za účelem zčásti zastavění přístřeškem pro osobní automobil fyzických osob a jeho užívání.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 620/74 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (takovou část pozemku, která bude zabrána rampou), za účelem umístění a užívání nájezdové rampy pro invalidní vozíky pro příjezd k bytovému domu Jasanová 1, 3, 5, Blansko na pozemku parc. č. st. 4374, 4375, 4376, vše zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to Společenství pro dům Jasanová 1, 3, 5, IČ: 29292603, se sídlem Blansko, Jasanová 2031/5, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře cca 166 m2 v k. ú. Blansko (část, jak je zakreslena v přiložené mapě) za účelem zahrádkaření a za účelem údržby a úklidu zbývající části tohoto pozemku společně s ostatními členy BD Soužití, které je vlastníkem bytového domu Křížkovského 27, Blansko a se kterým užívání pozemku parc. č. 857/66 souvisí, a to paní Krhánkové, bytem Blansko, za nájemné od 01.01.2014 ve výši 7 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje předloženou nájemní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S124/NS-Ne.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 183 m2 v k. ú. Blansko (dvě části, jak jsou zakresleny v přiložené mapě) za účelem zahrádkaření a za účelem údržby a úklidu zbývající části tohoto pozemku společně s ostatními členy BD Železničář, které je vlastníkem bytového domu Křížkovského 29, Blansko a se kterým užívání pozemku parc. č. 857/62 souvisí, a to paní Ševčíkové, bytem Ráječko, za nájemné od 01.01.2014 ve výši 7 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje předloženou nájemní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S123/NS-Ne.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 639/5 ostatní plocha o výměře cca 3.000 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění a provozování oploceného cvičiště psů a umístění mobilní buňky sdružení Feneček, o. s., se sídlem Čapkova 12b, Blansko, PSČ: 678 01, IČ: 01364821, na dobu určitou 10 let (lokalita Písečná, bývalý baseballový areál, Nad Čertovkou).

Usnesení č. 23

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2014-INV-Poz-S152/Výp-Mu.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1368/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti BMA ASSET MANAGEMENT s. r. o., IČ: 29273331, se sídlem Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ: 678 01, za účelem umístění reklamního zařízení upozorňujícího na provádění oprav elektronických a telekomunikačních zařízení, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.200 Kč/rok + platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2015 a schvaluje znění předložené nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S152/Výp-Mu (travnatá plocha na ul. Bezručova, před prodejnou bytového textilu a obuvi, OD Kotas).

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S132/NS-Ne.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit změnu usnesení č. 2 z 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 04.09.2012 tak, aby celé nově znělo:

„Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 820/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 a části pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2, obě v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu číslo 4354-10371/2013 označené jako pozemky parc. č. st. 3457/2 o vým. 14 m2 a parc. č. st. 3457/3 o výměře 1 m2), za účelem provedení přístavby k řadové garáži na pozemku parc. č. 3457 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to vlastníku této garáže – manž. Přikrylovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 1.452 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené“.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S141/KS-Ma.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemků parc. č. 1022/14 ostatní plocha, 1022/15 ostatní plocha, 1022/18 orná půda, 1022/19 orná půda, 1022/24 orná půda, vše v k. ú. Blansko, společnosti TOP 1 spol. s r. o., Blansko, Žižkova 2175/21, IČ: 25325728 za účelem rozšíření stávajících parkovacích a komunikačních ploch kolem budovy STK na ul. Poříčí v Blansku a za účelem majetkoprávního vypořádání, za cenu dle znaleckého posudku tržní, kterým bude zohledněno i zatížení pozemků břemeny sítí + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí znalečné a náklady s převodem pozemků spojené, přičemž schválením příslušné kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo města radu města.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 845/51 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 a části parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře celkem cca 100 m2, obě v k. ú. Blansko, za účelem zástavby částí plánovaného bytového domu mimo jiné na pozemku parc. č. st. 2381 v k. ú. Blansko, společnosti BD ABSOLON s. r. o., IČ: 03232182, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok + zvyšování o ofic. míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S148/NS-Ne (přestavba býv. kotelny na ul. Absolonova na byt. dům).

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej částí pozemků parc. č. 845/51 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 a části parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře celkem cca 100 m2, obě v k. ú. Blansko, za účelem zástavby částí plánovaného bytového domu mimo jiné na pozemku parc. č. st. 2381 v k. ú. Blansko, společnosti BD ABSOLON s. r. o., IČ: 03232182, Tišnov, Jungmannova 1899, za cenu ve výši dle znaleckého posudku tržní v době prodeje pozemků + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a znalečné za zpracování znal. posudku na kupní cenu a zároveň rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S138/Ma-BKS, přičemž prodej bude realizován tak, jak je uvedeno v této smlouvě a Město Blansko si vyhrazuje právo zpětné koupě tak, jak je rovněž uvedeno v této smlouvě.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 812/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko (části, dle dosud nezapsaného geom plánu č. 4418-10128/2014 označené jako pozemek parc. č. 812/46 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko) panu Portlovi, bytem Blansko, za cenu 1.200 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (lokalita při ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S147/KS-Ma.

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit prodej pozemků parc. č. 554 orná půda o výměře 244 m2, parc. č. 559/15 ostatní plocha o výměře 650 m2 a parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3.036 m2, vše v k. ú. Blansko, s tím, že kupující bude informován o zatížení pozemků břemeny a s tím, že na pozemky je přístup přes pozemky jiných právnických a fyzických osob, společnosti Bustec production s. r. o., IČ: 63485354, se sídlem v Blansku, za cenu dle znal. posudku č. 6445-22/2014 „A“ tržní ve výši 1.551.852 Kč + platná sazba DPH,z toho důvodu, že společnost je v území již umístěna a má zajištěn na pozemky přístup. Město Blansko si vyhradí právo zpětné koupě, pokud kupující do 5 let od vzniku vlastnictví k pozemkům pozemky nijak nevyužije pro rozvoj svého podnikání.

Usnesení č. 34

Rada ruší usnesení č. 16 a usnesení č. 17 přijaté na 75. schůzi rady města dne 29.04.2014 a ruší usnesení č. 20 přijaté na 8. schůzi rady města dne 13.04.1995.

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 23 přijaté na 2. zasedání zastupitelstva města dne 24.01.1995.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího ve strpění průchodu a průjezdu přes služebné pozemky parc. č. 854/26 a parc. č. 1364/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko vlastníkem těchto pozemků, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4404-66/2014, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 854/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko, nyní JUDr. Králové, Blansko, a to na dobu neurčitou za úplatu 100 Kč + platná sazba DPH a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti čís. 2014-INV-Poz-S140/VKS, VBř-Ma.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 11 přijaté na 17. zasedání zastupitelstva města dne 10.06.2014.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitprodej pozemků parc. č. 267/4 a parc. č. 267/5, oba ostatní plocha v k. ú. Spešov Obci Spešov, IČ: 70287066 za cenu 2.300 Kč + platná sazba DPH s tím, že Obec Spešov uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje schválit předložené znění kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S111/KS-Ma.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit prodloužení termínu kolaudace a geom. zaměření stavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2, a to do 31.12.2016 a prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 20.11.2009 ve znění platného dodatku, a to do 30.06.2017 za podmínky, že do 30.06.2015 bude na stavbu vydáno územní rozhodnutí nebo obdobný doklad prokazující, že danou stavbu lze v území realizovat a doporučuje zastupitelstvu města schválením příslušného smluvního vztahu pověřit radu města (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-S143/Ma-KS, která je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit směnnou smlouvu na směnu pozemků v k. ú. Blansko v návaznosti na smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2011-INV-Poz-S043/BSS-Ma ze dne 29.06.2011 ve znění platného dodatku včetně zapracovaných věcných břemen a kupní smlouvu na výkup staveb do vlastnictví Města Blansko v návaznosti na smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S059/BVKS/Ma ze dne 29.06.2011 ve znění platného dodatku ve znění, jak mu budou předložena.

Usnesení č. 42

Rada bere na vědomí provedenou opravu chyby v údajích katastru nemovitostí v k. ú. Lažánky u Blanska u pozemku parc. č. 114 pod položkou OR-75/2014-701 a schvaluje, že Město Blansko nebude sdělovat katastrálnímu úřadu, že nesouhlasí, že v případě pozemku parc. č. 114 v k. ú. Lažánky u Blanska se jedná o chybu.

Usnesení č. 43

Rada neschvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 268/4 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření části výpůjčky pro umístění „Ježkova mostu“, který je ve vlastnictví KOLEJOVÁ o. s., Rožmitálova 23, Blansko, IČ: 26572991 a jeho provozování jako muzea železnice (podél řeky Svitavy, v blízkosti parkoviště a supermarketu BILLA).

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2009-INV-Poz-S212/Výp-Mu ze dne 01.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.05.2010 uzavřenou mezi Městem Blansko a KOLEJOVÁ o. s., se sídlem Divišova 45, Blansko, IČ: 26572991, spočívající ve změně sídla spolku na straně vypůjčitele na Rožmitálova 23, Blansko a změnu doby výpůjčky (prodloužení o 5 let, tzn. do 31.10.2020).

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 266/8, 266/1, 287/1, vše k. ú. Olešná u Blanska, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Olešná – úprava DS, Kyzlink“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje změnu usnesení č. 21 z 78. rady města, a to tak, že celé nově zní:

„Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1060/1, 1060/2, 1060/34, 1060/38, 1238/3, 1393/1, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – rozšíření DS, Zelený“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S130/Bř-Ne“.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje změnu usnesení č. 122 z 36. rady města dne 21.08.2012, a to tak, že celé nově zní:

„Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 642/3, 642/5, 646/2, 647,707/41, 707/44, 1376/4, 1379/1, vše k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – rozšíření DS, Krejčí“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S149/Bř-Ne.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 22 z 77. schůze rady města dne 10.06.2014, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1366/10 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn a zároveň rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2014-INV-Poz-S106/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 821/3 v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Palatka“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1337/22, 1324/2, 1337/3, 1337/2, 1337/17, 1327/38, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Gryc“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. st. 2334, 1395/2, 1395/5, 1395/4, 1049/12, 1395/41, 1395/42, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky + skříně SS100, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Šamanová“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 23 ze 77. rady města dne 10.06.2014, a to tak, že do usnesení se doplňují ještě pozemky parc. č. 1456, 847/16 a 847/49, všechny v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění. Zároveň rada schvaluje nově předložené znění smlouvy č. 2014-INV-Poz-S107/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje nově předložené znění smlouvy č. 2014-INV-Poz-S109/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1480/7 v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nadzemního vedení VN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Blansko – TS Arnoštov“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu vlastníka cyklistické stezky a pěší komunikace (Města Blansko) a každého dalšího vlastníka umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy cyklistické stezky a pěší komunikace na služebném pozemku parc. č. 242/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ: 158 00, IČ: 26178541, jako povinného, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklistickou stezku a pěší komunikaci, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH a doporučuje zastupitelstvu města schválit znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2014-INV-Poz-S096/Bř-Ma.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 14 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, spočívající v umístění, užívání, provozování, opravách a údržbě vodovodního vedení – vodovodu včetně součástí a příslušenství, včetně práva vstupu na pozemek, vše v rámci stavby pod názvem „Prodloužení zásobovacího řadu, která je součástí stavby s názvem Blanensko – rekonstrukce páteřních přivaděčů, část B, propojovací řady a přeložky Hořice“, ve prospěch „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČ: 49468952, jako oprávněné osoby, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S150/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 795/12 ostatní plocha, 796/1 ostatní plocha, 796/5 ostatní plocha, 796/6 ostatní plocha, 796/7 ostatní plocha, 796/8 ostatní plocha, 796/9 ostatní plocha, 796/10 ostatní plocha, 802/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko od spoluvlastníků pozemků, za celkovou cenu 1.646 tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou kupní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S142/Ma-VKS.

Usnesení č. 59

Rada bere na vědomí informaci o situaci ve výkupech pozemků, které by měly být vykupovány v souvislosti s plánovaným přemostěním řeky Svitavy v Blansku a ukládá odboru INV jednat s vlastníky pozemků o výkupech pozemků.

Usnesení č. 60

Rada nesouhlasí s úhradou částky 3.200.000 Kč do majetkové podstaty požadované Mgr. Michalem Gruberem, insolvenčním správcem dlužníka OMSZ, spol. s r. o., IČ: 60721782, se sídlem Divišova 37a, 678 01 Blansko za zvýšení hodnoty pronajaté věci nájemcem v důsledku jeho investic.

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit smlouvu o zajištění správy a údržby objektů po realizaci stavby II/379 Lažánky průtah předloženou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje smlouva, příspěvkovou organizací kraje.

Usnesení č. 62

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 12123493 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Blansko – Salmova 17 – energetické úspory “.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje vyřazení faktur z evidence nedokončeného dlouhodobého majetku Města Blanska dle materiálu a ukládá odboru FIN provedení vyřazení.

Usnesení č. 64

Rada bere na vědomístanovisko SFŽP ČR ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“.

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení Smlouvy o bezúplatném převodu vodohospodářské infrastruktury pramení jímky, sběrné studny, jímací studny a přiváděcích a rozvodných řadů v městské části Dolní Lhota do majetku Města Blansko od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Usnesení č. 66

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a vzít na vědomí nabídku, podanouspolečnostíM.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ: 602 00, IČ: 27719120, jako jedinou nabídku dle zveřejněného záměru pronajmout a následně odprodat v souladu se zveřejněným záměrem pozemky eventuálně jejich části v „areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“, celkově o výměře do cca 30.000 m2 v k. ú. Blansko, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko a v souladu se zveřejněným záměrem.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby „Blansko – Zborovec – IS pro rodinné domy – I. etapa“ do 30.09.2014.

Usnesení č. 68

Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Změny ÚP Blansko Z1 a doporučuje zastupitelstvu města Blansko její vydání.

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu města rozšíření územního vymezení části města Blansko do k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko pro Basketbalový klub Blansko.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko při pořádání akce BLANENSKÁ DESÍTKA.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje návrh Smlouvy o zajištění úklidu.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Město Blansko ve výši 100.000 Kč na pořízení vybavení pro pořádání dopravně bezpečnostních akcí – 20 ks jízdních kol a překážky na jízdu zručnosti za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 74

Rada souhlasí s použitím finanční částky ve výši max. 241.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na zřízení nového oddělení školní družiny.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 do realizace projektu „Digitálně a interaktivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0030, jakožto partnera s finančním příspěvkem. Příjemcem projektu je ART ECON – Střední škola, s. r. o.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi ART ECON – Střední škola, s. r. o., IČ: 25500783 a Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: 49464205, za účelem realizace projektu „Digitálně a interaktivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0030.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 do realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012, jakožto žadatele projektu. Příjemcem projektu je Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: 49464205 a Základní školou a Mateřskou školou Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, IČ: 62073346, za účelem realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: 49464205 a Základní školou a Mateřskou školou Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: 71004165, za účelem realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: 49464205 a Základní školou a Mateřskou školou Ždírec nad Doubravou, IČ: 70909709, za účelem realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: 49464205 a Základní školou a mateřskou školou Adamov, příspěvková organizace, IČ: 65765907, za účelem realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012.

Usnesení č. 82

Rada souhlasís uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: 49464205 a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a IČ: 00056324, za účelem realizace projektu „Moje první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012.

Usnesení č. 83

Rada uděluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 souhlas k partnerství s finančním příspěvkem ve výši 217.306,80 Kč v projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0004, jehož příjemcem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 a který bude podpořen v rámci 53. výzvy OP VK.

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Blansko, Erbenova 13 na počet 150 míst s účinností od 01.10.2014. Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny a pověřuje ředitelku Základní školy Blansko, Erbenova 13 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 01.10.2014.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na počet 147 míst s účinností 01.10.2014. Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny a pověřuje ředitele Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 k podání žádosti o povolení navýšení kapacity ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 01.10.2014.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 251 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 3.495 Kč a 8 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové hodnotě 2.139 Kč.

Usnesení č. 87

Rada ruší usnesení č. 80 z 38. schůze RM ze dne 29.06.2004.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště – sportovní haly na Mlýnské ulici ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro uspořádání 1. ročníku sportovního festivalu Blanenská desítka v době od 17:00 hodin dne 13.09.2014 do 19:00 hodin dne 14.09.2014 pořadatelem Team Agency, s. r. o.

Usnesení č. 89

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště – sportovní haly na Mlýnské ulici ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro uspořádání 1. ročníku in-line závodu škol dne 12.09.2014 v době od 07:30 hodin do 12:30 hodin pořadatelem CENTRUM SPORTŮ, o. s.

Usnesení č. 90

Rada souhlasí s bezplatným využíváním sportoviště – zimního stadionu ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro pořádání pravidelné výuky bruslení dětské veřejnosti v rozsahu 1 hodiny týdně sportovním klubem HC Blansko.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Vánoční koncert na blanenském zámku“ na částku 30.000 Kč dle přílohy.

Usnesení č. 92

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli EDEN JG, s. r. o. na uspořádání „Letní noci na aquaparku Blansko“ v prostorách letního aquaparku dne 29.08.2014 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 93

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Václavu Kolářovi, bytem Blansko, ve výši 3.000 Kč Martinu Kakáčovi, bytem Blansko a ve výši 3.000 Kč Václavu Grycovi, bytem Blansko na úhradu výdajů spojených s účastí na tříkolovém seriálu na Mistrovství světa ve Španělsku a v ČR.

Usnesení č. 94

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2014.

Usnesení č. 95

Rada doporučujezastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2015-2017.

Usnesení č. 96

Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za 1. pololetí 2014 včetně informace o výběru prostředků do konce roku 2014.

Usnesení č. 97

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 9 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 104/01 MUNI AAPM ze dne 18.07.2001.

Usnesení č. 98

Rada ukládá ZŠ Erbenova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 117.382 Kč.

Usnesení č. 99

Rada ukládá MŠ Divišova odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 24.624 Kč.

Usnesení č. 100

Rada ukládá MŠ Těchov odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 14.400 Kč.

Usnesení č. 101

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 15/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 7/2014 a č. ZRR 8/2014.

Usnesení č. 102

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 14/2014 až č. RO 21/2014.

Usnesení č. 103

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení příspěvku Diecézní Charitě Brno, Oblastní charitě Blansko na provoz noclehárny o 78 tis. Kč.

Usnesení č. 104

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 ve výši 30 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 105

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve výši 117,4 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz ve výši 30 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 106

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Divišova 2a o 24,6 tis. Kč.

Usnesení č. 107

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Těchov 124 o 14,4 tis. Kč.

Usnesení č. 108

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 8.428,2 tis. Kč.

Usnesení č. 109

Rada schvalujeDodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 110

Rada schvaluje vzorovou smlouvu „Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko“, která je přílohou č. 3 směrnice Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města, kterou se nahrazuje vzorová Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko schválená usnesením č. 31 na 69. RM, dne 28.01.2014.

Usnesení č. 111

Rada schvaluje předloženou směrnici „Pravidla postupu při poskytování ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi“ s účinností od 01.09.2014.

Usnesení č. 112

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť služeb sociální prevence města Blansko a obcí správního obvodu ORP Blansko na rok 2015.

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.

Zařízení

Poskytovatel

Cílová skupina

§ 57 azylové domy

Centrum „PRO“ Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Matky s dětmi

§ 60 krizová pomoc

Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

Osoby v krizi, osoby ohrožené násilím, rodiče s nezaopatřenými dětmi

§ 61 nízkoprahová denní

centra

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Lidé bez přístřeší

§ 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Děti a mládež do 26 let

Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

Děti a mládež do 26 let

§ 63 noclehárny

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Lidé bez přístřeší

§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum „PRO“ Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Rodiny s dětmi

§ 69 terénní programy

SPONA -- Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

Osoby ohrožené sociálním vyloučením – bez přístřeší, menšiny, osoby ohrožené ztrátou bydlení, rodiny s dětmi

Víceúčelová drogová služba Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Osoby ohrožení sociálním vyloučením – problémoví uživatelé drog, osoby závislé na návykových látkách

Usnesení č. 113

Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí podmínku Jihomoravského kraje o finančníspoluúčasti města Blansko a obcí správního obvodu ORP Blansko ve výši 20 % z nákladů služby u služeb sociální prevence zařazených do minimální sítě a stanovit podmínky spolufinancování služeb sociální prevence ze strany města Blansko takto:

  1. Sociální služba projde kritérii hodnocení služeb dle Metodiky hodnocení registrovaných služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

  2. Jihomoravský kraj poskytne městu Blansko výsledky hodnocení kvality a efektivity služeb sociální prevence zařazených v minimální síti služeb sociální prevence ORP Blansko.

  3. Výše finanční spoluúčasti bude upravena na základě vyhodnocení provedeného v souladu s Metodikou hodnocení registrovaných služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Usnesení č. 114

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 26 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Manouškové, Blansko.

Usnesení č. 115

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Hoffmannové, Blansko.

Usnesení č. 116

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 26 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku a bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku v tomto pořadí: pan Němec, Blansko, paní Poláková, Blansko, paní Hladišová, Blansko.

Usnesení č. 117

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 1157/14, Blansko a doporučuje k předložení do zastupitelstva města.

Usnesení č. 118

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitodprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/12 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2855/68110 panu Dosedlovi, Letovice za kupní cenu 654.000 Kč.

Usnesení č. 119

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů prodeje volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 120

Rada souhlasí s prodloužením termínu úhrady kupní ceny za byt pro pana Záboje, Lhota Rapotina, a to do 30.09.2014 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 121

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi (podané ze strany nájemce) společnosti UNIVA SPEDITION s. r. o., se sídlem nám. Svobody 3, Blansko, IČ: 25347616 na pronájem kanceláří v zadním křídle radnice na nám. Svobody 32/3, Blansko; smlouva č. 2006-KOM-S031/Pe trvá dál.

Usnesení č. 122

Rada ukončuje výběrové řízení na pronájem kanceláří v zadním křídle radnice na nám. Svobody 32/3, Blansko zveřejněné na základě oznámení o záměru pronajmout tyto kanceláře od 07.07.2014 do 28.07.2014 bez vybrání uchazeče, a to z důvodu zpětvzetí výpovědi podané ze strany nájemce.

Usnesení č. 123

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2005-ŠKOL-S056/MU se spolkem Ulita Blansko, z. s. (původně SDRUŽENÍ ULITA, o. s.), se sídlem B. Němcové 2431/2a, Blansko, IČ: 62077589, a to rozšíření účelu o provozování hostinské činnosti v podobě čajovny.

Usnesení č. 124

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Ulita Blansko, z. s. (původně SDRUŽENÍ ULITA, o. s.), se sídlem B. Němcové 2431/2a, Blansko, IČ: 62077589 v budově č. p. 2431 na ul. Boženy Němcové 2a na st. parc. č. 1468 v k. ú. a obci Blansko.

Usnesení č. 125

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2013/001/N-Pe s paní Čermákovou (IČ: 88033651) spočívající ve změně výměry po provedené rekolaudaci k dosažení účelu nájmu uvedeného ve smlouvě.

Usnesení č. 126

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 92,40 m2 ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, Mateřskému centru Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, IČ: 22838015 za nájemné ve výši 132 Kč/m2/rok za účelem rozšíření prostor mateřského centra.

Usnesení č. 127

Rada souhlasí se zrušením usnesení č. 25 ze 47. schůze rady konané dne 30.01.2001.

Usnesení č. 128

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech Republic a. s. na budově č. p. 2371 na pozemku parc. č. st. 4843 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 129

Rada schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní institut, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ: 01707060 včetně limitní ceny stanovené pro nákup elektrické energie na burze a uvedené v předložené smlouvě.

Usnesení č. 130

Rada ukládá odboru KOM zajistit provoz hotelu Dukla č. p. 1928 na pozemku parc. č. st. 2840 v k. ú. Blansko po ukončení smlouvy se současným nájemcem.

Usnesení č. 131

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů týkajících se hotelu Dukla čp. 1928 na pozemku parc. č. st. 2840 v k. ú. Blansko, a to na pronájem části střechy za účelem umístění antén, částí opláštění budovy za účelem reklam a nebytových prostor v hotelu Dukla dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 132

Rada souhlasí s rozšířením předmětu podnikání města o obor činnosti č. 55: Ubytovací služby.

Usnesení č. 133

Rada schvaluje předložený návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 1140210 Praha 4, IČ: 25134701.

Usnesení č. 134

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou .A.S.A., spol. s r. o. bez navýšení.

Usnesení č. 135

Rada schvaluje návrh cen na r. 2015 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004 předložený firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. bez navýšení.

Usnesení č. 136

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska předložený firmou SITA CZ a. s. na r. 2015 bez navýšení.

Usnesení č. 137

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci za rok 2014.

Usnesení č. 138

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 6/2014 za účelem pořízení GIS pro Město Blansko.

Usnesení č. 139

Rada neschvaluje prodej sběrné sítě (nádob) na tříděný sběr společnosti EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 za podmínek předloženého projektu.

Usnesení č. 140

Rada schvaluje uzavření smlouvy o užívání značky „MORAVSKÝ KRAS regionální produkt“ na zážitkový produkt, kterým je každoroční konání akce Vítání sv. Martina.

Usnesení č. 141

Rada schvaluje Dohodu o zajišťování výuky anglického jazyka se společností La belle vie s. r. o., zastoupená jednatelkou Dagmar Grmelovou, se sídlem Ponávka 185/2, Brno-Zábrdovice.

Usnesení č. 142

Rada schvaluje nařízení, kterým se mění Nařízení města Blansko č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád, dle přiloženého materiálu.

Usnesení č. 143

Rada svěřuje rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce vysoušecích zařízení odboru OKT Městského úřadu Blansko a pověřuje vedoucího odboru OKT podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 144

Rada doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Blansku na období 2014-2018 Mgr. Danu Charvátovou.

Usnesení č. 145

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisůmezi Městem Blansko a Obcí Bukovina od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 146

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Bukovinka od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 147

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Dlouhá Lhota od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 148

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Holštejn od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 149

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Jedovnice od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 40.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 150

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Kotvrdovice od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 151

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Krasováod 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 152

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Křtinyod 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 153

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Kulířovod 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 154

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Lažany od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 155

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Lipovec od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 14.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 156

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Lipůvka od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 14.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 157

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Milonice od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 158

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Olomučany od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 159

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Ostrov u Macochy od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 14.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 160

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Petrovice od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 161

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Ráječko od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 14.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 162

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Senetářov od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 163

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Sloup od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 164

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Spešov od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 165

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Svinošice od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 166

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Šebrov – Kateřinaod 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 167

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Šošůvka od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 168

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Vavřinec od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 169

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Vilémovice od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 170

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Vysočany od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 171

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Závist od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 172

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Žďár od 01.01.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014 usnesením č. 39.

Usnesení č. 173

Rada doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města Blansko rozhoduje na základě doporučení Rady města Blansko a v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů o vyhlášení místního referenda na území města Blansko ve věci odstranění stavby hotelu Dukla o této otázce: „Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla na náměstí Republiky v Blansku a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“ a stanovuje termín pro konání tohoto referenda na pátek 10.10.2014 od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu 11.10.2014 od 08:00 do 14:00 hodin a dále rovněž:

  • odůvodňuje vyhlášení místního referenda o odstranění stavby hotelu Dukla na nám. Republiky v Blansku následovně:
    „Chátrající objekt hotelu Dukla brání dalšímu rozvoji významné lokality v samém centru města Blansko. Během roku 2013 proběhla celkem tři zveřejnění záměru na prodej a pronájem pozemků a stavby hotelu Dukla na nám. Republiky. Všechna však skončila bez kladné odezvy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto Rada města Blansko navrhuje provést odstranění stavby objektu hotelu Dukla na náklady Města Blansko a na takto vzniklém prostoru na náměstí Republiky následně provést jednoduchou terénní (parkovou) úpravu. Takto vzniklý veřejný prostor by mohl být posléze znovu nabídnut potenciálním zájemcům k odprodeji a realizaci pro město přínosného investičního záměru, případně by zde mohl být ve střednědobém horizontu vybudován jiný vhodný objekt nákladem města, ovšem pouze za předpokladu významného zapojení evropských a národních dotačních prostředků do takové investice. Vzhledem k tomu, že odhadované náklady na samotné odstranění stavby hotelu a následnou terénní úpravu prostoru jsou v současné době odborem KOM MěÚ Blansko vyčísleny ve výši max. 10.000.000 Kč, bude takováto částka představovat výraznou položku v rozpočtu města. Je třeba vzít v potaz i tu skutečnost, že odstranění stavby hotelu bude samo o sobě představovat významný zásah do vzhledu a urbanistické koncepce samotného středu města, který jí bude ovlivněn možná na několik desítek let. Z těchto důvodů je vhodné předložit rozhodnutí o této otázce občanům města formou místního referenda.“,

  • schvaluje odměnu členů okrskových komisí ve výši 400 Kč, pro předsedu místní komise ve výši 1.500 Kč a pro členy místní komise ve výši 1.200 Kč,

  • stanoví odhad nákladů na uspořádání místního referenda v Blansku na 150.000 Kč (slovy: stopadesáttisíckorun), s tím že náklady na uspořádání budou hrazeny z rozpočtu města,

  • stanoví odhad maximálních nákladů na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (tj. odstranění stavby hotelu Dukla), na částku do 10.000.000 Kč (slovy: desetmilionůkorun), s tím, že náklady na realizaci budou hrazeny z rozpočtu města.

Usnesení č. 174

Rada bere na vědomí informace o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 175

Rada schvaluje předložený návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.