Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 81 ze dne 23.09.2014

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.10.2014.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 30/14 „Dodávka a instalace 2 ks čističek vzduchu na oddělení následné péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 31/14 „Dodávka a instalace multifunkčního zařízení na ředitelství Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím účelově určených peněžních prostředků v částce 20.000 Kč pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko a reklamní zařízení na pozemku stojící o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, za účelem užívání pro reklamu (Zborovce, u OD Hruška).

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 620/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Blansko, při RS STL/NTL Písečná – cca 95 m2, část parc. č. 885/82 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Blansko, při RS STL/NTL Zborovce – cca 125 m2 a část parc. č. 309 zahrada v k. ú. Těchov, při RS VTL/STL Obůrka – cca 90 m2 za účelem užívání budov regulačních stanic plynu na pozemcích stojících a za účelem užívání pozemků jako zaplocená manipulační plocha kolem regulačních stanic.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 865/60 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu jejího zaplocení k pozemku parc. č. 865/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko a užívání jako zahrady (pozemek za zahradou a RD manž. Klodnerových).

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 865/60 o výměře cca 59 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu jejího zaplocení k pozemku parc. č. 865/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko a užívání jako zahrady (pozemek za zahradou a RD Ing. Miholy).

Usnesení č. 9

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 755/79 ostatní plocha o výměře 50 m2 a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje a prodej těchto částí pozemků.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/79 o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování nových parkovacích míst pro nové bytové jednotky (pozemky při ul. L. Janáčka
v Blansku, v blízkosti OD Hruška).

Usnesení č. 11

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat ani pronajmout pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Olešná u Blanska a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Olešná u Blanska a prodej tohoto pozemku (zahrádkářská lokalita Bačina).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat zemědělské pozemky, příp jejich části v k. ú. Horní Lhota – parc. č. 507/8, 507/9, 507/15, 507/23, 507/37, 507/47, 507/48, 507/49, 507/57, 507/84, 507/90 a v k. ú. Blansko – parc. č. 890/6, 943/45, 943/46, 943/50, 943/58, 943/63, 943/123, část parc. č. 943/127 o vým. cca 110 m2, 943/128, 1419 + id. 2/3 parc. č. 943/48 o vým. 514 m2, vše za účelem zemědělského obdělávání (lokalita Nivky a Zborovec).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1350/124 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek a skříně NN, v rámci stavby „Blansko – rozšíření DS, Korekt“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.500 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S161/Bř-Ne.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č.1022/14 ostatní plocha, 1022/24 orná půda, 1022/25 orná půda, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a pojistkové skříně včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Dostál“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S162/Bř-Ne.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 548/1 v k. ú. Těchov, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového zemního kabelu VN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Těchov – TS SMK“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 63 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Dolní Lhota – úprava DS, Šulc“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, kanceláře Mojžíšek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy vedení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 25 ze 72. schůze dne 25.03.2014, a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 885/69 ostatní plocha a 903/1 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, ostatní text usnesení zůstává nezměněn a rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2014-INV-Poz-S065/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předložené znění smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S164/Bř-Ne.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 378 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem jeho využití jako součást oplocené zahrady na pozemcích parc. č. 375 a 387, oba v k. ú. Olešná u Blanska, a to panu Felklovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 180 Kč/rok bez DPH s tím, že nájemní smlouva bude účinná od 01.01.2015.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S165/NS-Ne.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 1372/8 ostatní plocha o výměře cca max. 1 m2 v k. ú. Blansko panu Maňouškovi, bytem Blansko, za účelem umístění okrasného květináče, jako zábrany proti parkování cizích vozidel před vjezdem do garáže u rodinného domu č. p. 717 v Blansku, na dobu určitou 10 let ode dne podpisu smlouvy a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S166/Výp-Ne.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 588/5 o výměře 26 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem užívání jako součást zaplocené zahrady a za účelem zčásti zastavění přístřeškem pro osobní automobil fyzických osob a jeho užívání, a to manželům Cupovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši

a) pod přístřeškem za 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH,

b) za ostatní plochy 5 Kč/m2/rok s tím, že nájem bude realizován uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2014-INV-Poz-S002/NS-Ne ze dne 22.01.2014.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S002/NS-Ne ze dne 22.01.2014 tak, že

A. nájemné je stanoveno ve výši

a) pod přístřeškem za 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH,

b) za ostatní zaplocené plochy 5 Kč/m2/rok, přičemž plocha pozemků pod přístřeškem činí celkem
2 m2 a tak, že

B. do smlouvy bude doplněn pronájem pozemku, jak je uvedeno v předchozím usnesení.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S163/KS-Ma.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma z 25.11.2009 ve znění dodatku č. 1, kterým budou upraveny – posunuty termíny kolaudace a geometrického zaměření stavby v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 17 přijatého na 18. zasedání dne 09.09.2014, provedeny změny smlouvy související s prodloužením termínů a provedeny úpravy ujednání smlouvy v souladu s novým občanským zákoníkem a změnami daňových zákonů.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S177/NS-Ma ze dne 19.12.2013, kterým budou upraveny – posunuty termíny kolaudace a geometrického zaměření stavby v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 17 přijatého na 18. zasedání dne 09.09.2014, provedeny změny smlouvy související s prodloužením termínů a provedeny úpravy ujednání smlouvy v souladu s novým občanským zákoníkem a změnami daňových zákonů a schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S177/NS-Ma ze dne 19.12.2013.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010-INV-PRÁV-S236/NS-Ma,Mi ze dne 29.06.2011 ve znění platných dodatků dohodou smluvních stran ke dni podpisu kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S155/Ma-VKS na odprodej staveb Městu Blansko.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje změnu usnesení č. 19 ze 79. schůze Rady města Blansko dne 26.08.2014 tak, že doba neurčitá se mění na dobu určitou 10 let ode dne podpisu smlouvy a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S154/Výp-Ne.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje změnu usnesení č. 24 ze 79. schůze rady města dne 26.08.2014 tak, že celé nově zní:

„Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1368/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti BMA ASSET MANAGEMENT s. r. o., IČ: 29273331, se sídlem Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ 678 01, za účelem umístění reklamního zařízení upozorňujícího na provádění oprav elektronických a telekomunikačních zařízení, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.200 Kč/rok + platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2015 a schvaluje znění předložené nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S151/NS-Mu (travnatá plocha na ul. Bezručova, před prodejnou bytového textilu a obuvi, OD Kotas)“.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s úpravou výše bankovní jistiny, kterou vystaví společnost elitbau s. r. o., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno po dokončení stavby s názvem „Blansko-Těchov „Na Slunku“, rekonstrukce místní komunikace“. Výše bankovní jistiny bude vystavena ve výši 10 % z celkových nákladů stavby.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje dohodu o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení se společností HOPA Group s. r. o., se sídlem Brno, Blansko, Hybešova 2224/35, PSČ 678 01, IČ: 29213967, pro stavbu Blansko – BD Nad Čertovkou.

Usnesení č. 33

Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů 6.2.2. a 6.2.3. směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáváním oprav havarijního stavu kanalizací v městské části Lažánky, v nezbytně nutném rozsahu zjištěném během provádění prací na rekonstrukci vozovky, společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00, IČ: 46342796 za jednotkové ceny stanovené postupem dle čl. XII, odst. 6.1 a 6.2 smlouvy 2014/000267 /INV/DS/Šm ze dne 27.03.2014 s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026626/14/OKH ve výši 80.000 Kč na nákup výzbroje pro JSDH města Blansko.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje Dodatek č. 2 Směrnice č. 7/2010 Komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu „Živá paměť města“.

Usnesení č. 37

Rada, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností Expresnet.cz s. r. o. o natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY BLANSKO na televizi ČT sport v roce 2014.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 22/2014 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 9/2014.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli Vítovi Šarounovi, Blansko na uspořádání akce „Halloween na Dělňáku“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu v Blansku dne 01.11.2014 v čase od 02:00 hodin do 04:00 hodin.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu „Podpora činnosti Muzea Blansko“.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Podpora činnosti Muzea Blansko“.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje výpůjčku sbírkových předmětů s inv. č. S 6691 – S 7657 z fondu Muzea Blansko Katedře filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nejdéle do 30.06.2015.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje návrh Kulturního střediska města Blanska na použití rezervního fondu organizace k posílení investičního fondu ve výši 130.000 Kč.

Rada schvaluje použití prostředků z investičního fondu Kulturního střediska města Blanska ve výši 230.000 Kč na financování nákupu promítacího plátna v Kině Blansko.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru Kulturním střediskem města Blanska od Ing. Libora Šparlinka, Blansko ve výši 15 tis. Kč na spolufinancování 5. ročníku kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté 2014.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v průběhu konání akce předvolební mítink Hnutí ANO dne 08.10.2014 v době od 13:00 do 18:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje vzorovou „Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence“ mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence ve správním obvodu ORP.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje uzavření „Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence“ mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko na rok 2015 dle paušálních úhrad takto:

Počet obyvatel

Částka

do 100

2.000 Kč

od 101 do 200

4.000 Kč

od 201 do 300

6.000 Kč

od 301 do 400

8.000 Kč

od 401 do 550

10.000 Kč

od 551 do 700

14.000 Kč

od 701 do 850

16.000 Kč

od 851 do 1000

20.000 Kč

od 1001 do 1400

25.000 Kč

od 1401 do 2000

30.000 Kč

od 2001 do 3000

40.000 Kč

od 3001 do 4000

50.000 Kč

Usnesení č. 48

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.10.2014 do 31.12.2014.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Balievové, Blansko dohodou k 31.10.2014.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů prodeje volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 51

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Báčovou, Blansko.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Procházkovi, Blansko do 31.12.2014. V případě placení řádného nájemného a splácení dluhu bude smlouva následně prodloužena o další rok.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí se sjednocením ubytovacího režimu v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s panem Moučkou, Blansko dohodou ke dni 31.12.2014 a uzavřením smlouvy o ubytování dle nastaveného ubytovacího režimu v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 55

Rada nesouhlasí s dalším prodloužením smlouvy s paní Sklenářovou, paní Vintrovou a panem Kudrym, Blansko a souhlasí s uzavřením smlouvy o ubytování dle nastaveného ubytovacího režimu v domě Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje předložený ubytovací řád pro dům Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2013/001/N-Pe s paní Čermákovou (IČ: 88033651) spočívající ve změně výměry po provedené rekolaudaci k dosažení účelu nájmu uvedeného ve smlouvě a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2005-ŠKOL-S056/MU se spolkem Ulita Blansko, z. s. (původně SDRUŽENÍ ULITA, o. s.), se sídlem B. Němcové 2431/2a, Blansko, IČ: 62077589, a to rozšířením účelu o provozování hostinské činnosti v podobě čajovny a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje předložený ubytovací řád pro hotel Dukla.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje předloženou ubytovací smlouvu jako vzorovou pro ubytování v hotelu Dukla.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje předložený ceník ubytování v hotelu Dukla.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu jako vzorovou pro pronájem nebytových prostor v hotelu Dukla.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko o celkové výměře 20 m2 pro společnost TIPSPORT a. s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 18600824, DIČ: CZ699000475 za nájemné ve výši 15.000 Kč/měsíc včetně DPH za účelem provozování sázkové kanceláře na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko o celkové výměře 12 m2 pro společnost Pohřební ústav Holub s. r. o., Pod Kostelem 72/5, 679 61 Letovice; IČ: 26914565, DIČ: CZ26914565 za nájemné ve výši 7.500 Kč/měsíc včetně DPH za účelem provozování pohřebních služeb na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s pronájmem části střechy hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko o výměře 20 m2 pro společnost O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 za nájemné ve výši 3.750 Kč/měsíc + paušál na el. Energii 6.000 Kč/měsíc + platná sazba DPH za účelem provozování telekomunikační mobilní technologie na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015 a schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko o celkové výměře 21 m2 pro nájemce: paní Gungaa, Újezd u Boskovic, IČ: 75781514 za nájemné ve výši 4.000 Kč/měsíc včetně DPH za účelem provozování masážního salonu na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko o celkové výměře 45 m2 pro pana Phana, Moravský Krumlov, IČ: 28084632 za nájemné ve výši 8.000 Kč/měsíc včetně DPH za účelem provozování nehtového studia na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s pronájmem stánku s občerstvením u hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko pro pana Do Xuana, Praha, IČ: 49833481 za nájemné ve výši 3.000 Kč/měsíc včetně DPH za účelem provozování občerstvení na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – baru v I. nadzemním podlaží hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko o celkové výměře 80 m2 pro pana Slezáčka, Ráječko, IČ: 68666691 za nájemné ve výši 11.200 Kč/měsíc včetně DPH za účelem jeho provozování na dobu určitou od 01.10.2014-31.03.2015.

Usnesení č. 70

Rada nesouhlasí s pronájmem vinárny v suterénu hotelu Dukla č. p. 1928 na nám. Republiky 1a, Blansko paní Ušelové, Blansko, dle její žádosti, a to z důvodu, že zaslaná žádost je v rozporu se zveřejněným záměrem.

Usnesení č. 71

Rada bere na vědomí předložený návrh smlouvy o poskytnutí ubytování se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a svěřuje starostovi rozhodnutí o konečném znění této smlouvy.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách s platností od 01.01.2015. Ceny se pro rok 2015 nezvyšují.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska s platností od 01.01.2015. Ceny se pro rok 2015 nezvyšují.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2015.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje Nařízení, kterým se mění Nařízení města Blansko č. 3/2003, o stání vozidel ve městě Blanskus účinností od 01.11.2014.

Usnesení č. 76

Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů 6.2.2. směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáním oprav zpevněných ploch za Galerií ul. Dvorská – II etapa v rozsahu předložené nabídky s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.