Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 82 ze dne 07.10.2014

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, a to Radio s CD přehrávačem Philips, v pořizovací ceně 1.500 Kč pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, místnost č. 1.30 a 1.31 o celkové výměře 40,08 m2 v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Zdeněk Grünwald s. r. o., Sloupečník 2128/17, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie, místnost č. 2.19, 2.20, 2.15, 2.16, 2.25, 2.26 o celkové výměře 56,30 m2 ve II. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti DOBIMED s. r. o., Lesní 302, 679 02 Rájec-Jestřebí.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve III. podlaží budovy polikliniky – obor: oční lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 3.24, 3.25 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 40,00 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 32/14 „Dodávka a instalace aktivně pasivního trenažeru dolních a horních končetin s elektromotorem na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2014.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 33/14 „Dodávka a instalace čističek vzduchu na interní oddělení, společný lůžkový fond stanice A, B a C Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2014.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha o výměře obou částí dohromady 9.000 m2 v k. ú. Blansko společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967, se sídlem Blansko, Hybešova 2224/35, na dobu určitou do 31.12.2022, za účelem realizace stavby „BLANSKO – BYTOVÉ DOMY NAD ČERTOVKOU“, dle architektonické studie „BLANSKO – BD NAD ČERTOVKOU“ zpracované ARCH-Z-STUDIO ZLÍN, Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, upřesněné v 07/2014, tj. za účelem realizace výstavby tří (3) bytových domů a souvisejících staveb (garáže, parkovací plochy, chodníkové plochy, obslužné komunikace, atd.) ve třech (3) etapách a v souladu s časovým harmonogramem výstavby jednotlivých etapa za účelem provedení sadových úprav, za nájemné ve výši 360.000 Kč/rok + každoroční zvyšování o ofic. míru inflace od 1. ledna roku, následujícího po roce, v němž bylo zahájeno placení nájemného.

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení prodej částí pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, obě v k. ú. Blansko (částí pozemků, zastavěných bytovými domy) společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967, se sídlem Blansko, Hybešova 2224/35, za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené, s tím, že odprodej zastavěných pozemků bude probíhat ve třech etapách a vždy po dokončení výstavby každé etapy (po kolaudaci) a s tím, že zálohy na kupní cenu budou stanoveny tak, jak je uvedeno ve druhém odstavci stanoviska INV k této věci v předloženém materiálu.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1376/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek a pojistkové skříně, v rámci stavby „Blansko – rozšíření DS, Havlík“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S170/Bř-Ne“.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č.1376/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Schauer“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S171/Bř-Ne.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo2014-INV-Poz-S172/Bř-Ne.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo2014-INV-Poz-S169/Bř-Ne.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo2014-INV-Poz-S173/Bř-Ne.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 99 z 59. schůze Rady města Blansko ze dne 03.09.2013 a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě pozemek p. č. 287/6 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 12 z 81. schůze Rady města Blansko dne 23.09.2014, a to tak, že do usnesení se ještě doplňují pozemky parc. č. 507/14 a parc. č. 507/36, oba v k. ú. Horní Lhota. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 16

Rada neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 778/1 a parc. č. 576/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem umístění velkoplošných reklam.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 880/49 orná půda v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání, neboť je zastavěn přístavbou RD čp. 1839 a funkčně přičleněn k pozemku parc. č. 880/3 (pozemek při ul. Zborovecká).

Usnesení č. 18

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek p. č. 564/3 zahrada, část pozemku p. č. 492/38 orná půda o výměře cca 437 m2, část pozemku p. č. 564/1 zahrada o výměře cca 464 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota, a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje a prodej těchto pozemků.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. st. 4829 zast. plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání zahradní chatky na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby a pronajmout pozemek p. č. 1070/1 zahrada o výměře 1.022 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zaplocená zahrada k budově bez č. p. na pozemku p. č. st. 4829 v k. ú. Blansko (u trati ČD).

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2146/12 lesní pozemek o výměře 57 m2 v k. ú. Lančov zastavěného objektem ve vlastnictví Města Blansko, od vlastníka pozemku, na dobu určitou do 31.12.2018, za nájemné 912 Kč/rok s tím, že v případě změny cenových předpisů bude nájemné upraveno a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S168/NS-Ma.

Usnesení č. 21

Rada bere na vědomí skončení nájemní smlouvy číslo INV-NS/29/99/Ko ze dne 31.05.1999 smrtí nájemce s tím, že rada schvaluje prominutí vzniklého nedoplatku ve výši 300 Kč.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha v k. ú. Blansko a z nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S062/R-NS/Ne ze dne 08.02.2006 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, a to dle čl. III, odst. 2, písm. b) nájemní smlouvy s tím, že vyklizení pozemku proběhne nejpozději do posledního dne nájmu.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 998/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko a z nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S107/R-NS/Ne ze dne 27.06.2007 ve znění dodatku č. 1, a to dle čl. III, odst. 2, písm. b) nájemní smlouvy s tím, že vyklizení pozemku proběhne nejpozději do posledního dne nájmu.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje prodloužení povolení umístění dočasné stavby stánku na p. č. 712/37 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to na dobu do 02.11.2019 a v souvislosti s tím schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo 2004-INV-Poz-S131/NS-Ne ze dne 02.11.2004, a to tak, že termín povolení umístění prodejního stánku na p. č. 712/37 ostatní plocha v k. ú. Blansko se mění nově do 02.11.2019.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Slugeňové, Blansko do 31.12.2014.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/12 o výměře 26,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2655/101870 v následujícím pořadí:

 1. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 652.120 Kč,

 2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 638.120 Kč,

 3. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 4. paní Buříková, Blansko, za kupní cenu 541.000 Kč,

 5. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 531.000 Kč,

 6. manželé Šebelovi, Blansko, za kupní cenu 520.000 Kč,

 7. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.100 Kč.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/21 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/101870 v následujícím pořadí:

 1. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 652.120 Kč,

 2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 628.120 Kč,

 3. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 4. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 541.000 Kč,

 5. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.200 Kč.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 26 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/26 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/101870 v následujícím pořadí:

 1. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 568.120 Kč,

 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 3. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 542.120 Kč,

 4. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 521.000 Kč,

 5. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.300 Kč.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/17 o výměře 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2820/102325 v následujícím pořadí:

 1. pan Švec, Blansko, za kupní cenu 601.000 Kč,

 2. paní Buříková, Blansko, za kupní cenu 581.000 Kč,

 3. paní Kalábová, Blansko, za kupní cenu 571.000 Kč,

 4. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 566.120 Kč,

 5. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 564.000 Kč,

 6. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 542.120 Kč,

 7. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 542.000 Kč,

 8. manželé Šebelovi, Blansko, za kupní cenu 520.000 Kč,

 9. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.700 Kč.

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/28 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/102325 v následujícím pořadí:

 1. pan Švec, Blansko, za kupní cenu 632.000 Kč,

 2. paní Buříková, Blansko, za kupní cenu 581.000 Kč,

 3. paní Kalábová, Blansko, za kupní cenu 571.000 Kč,

 4. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 562.120 Kč,

 5. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 552.000 Kč,

 6. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 542.120 Kč,

 7. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 533.000 Kč,

 8. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.400 Kč.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení Jóga v denním životě Blansko, o. s., Zborovecká 12, Blansko, IČ: 65336909 v budově Pod Javory 2243/32, Blansko, ve které mají pronajaté nebytové prostory.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 5 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Kuběnovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – 1 místnosti – v budově na K. J. Mašky 2, Blansko – nájemce Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, Blansko – pro paní Lenku Csevárovou zastupující hudební školu Yamaha, IČ: 88142485, Vlčkova 3, Brno, za účelem hudební výuky a pro paní Mgr. Škrobovou, Školní 850/6, 664 34 Kuřim, IČ: 72383780, za účelem výuky angličtiny pro děti od 0-8 let, a to na dobu 1 roku.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytování služeb, která bude součástí zadávací dokumentace na výběr dodavatele akce „Vegetační úpravy hřbitova v Blansku“.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli Ing. Robertu Žakovi na uspořádání „Mysliveckého plesu“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu v Blansku dne 18.01.2015 v čase od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Vítání sv. Martina“ dne 16.11.2014 v zámeckém parku v Blansku v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Rozsvěcování vánočního stromu a předvánoční trhy“ dne 28.11.2014 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin a dne 29.11.2014 v době od 09:00 hodin do 16:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Novoroční ohňostroj 2015“ dne 01.01.2015 na nám. Republiky v Blansku v době od 17:00 hodin do 19:30 hodin.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s použitím finanční částky max. 40.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace na modernizaci sborovny školy.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s bezplatným využíváním sportoviště – kuželny ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve šk. roce 2014/2015 pro pořádání pravidelné výuky dětské veřejnosti v hraní kuželek v rozsahu 1 hodiny týdně Kuželkářským klubem Blansko.

Usnesení č. 42

Rada jmenuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady na funkční období 2014-2017:

ŠR při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26:

 • Bc. Jana Tesařová
 • Mgr. Zuzana Bělíková

ŠR při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:

 • Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
 • Mgr. Lenka Klaibová

ŠR při ZŠ Blansko, Erbenova 13:

 • Ing. Marek Štefan
 • Jaroslava Musilová

ŠR při ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2:

 • Ing. Karel Sochor
 • Jana Galitová

Usnesení č. 43

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 23/2014 po doplnění a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 10/2014.

Usnesení č. 44

Rada jmenuje do funkce vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko Mgr. Janu Fadrnou s účinností od 01.03.2015.

Usnesení č. 45

Rada ruší usnesení č. 46 přijaté na 81. schůzi rady města dne 23.09.2014.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje vzorovou „Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence“ mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence ve správním obvodu ORP.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností AJL, s. r. o. Třebíčská č. p. 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26933179.